Prof. Dr. Mehmet Baha TANMAN

 Doğum Tarihi ve Yeri: İstanbul/1952

Eğitim

Lise: Saint Joseph Fransız Lisesi, 1970

Lisans: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu, 1975

Doktora: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk ve İslam Sanatı Kürsüsü,  ‘İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri’, 1990.

Yurtdışı Burslar – Araştırmalar – Misafir Öğretim Üyeliği:

 

Yurtiçi Burslar:

Yayınlar:

Kitap:

1) Edirne’de Camiler ve Mescitler ve Medreseler, Kültür Konseyi, İstanbul, 2013.

 

Kitap bölümleri, makaleler, kongre ve sempozyum bildirileri:    111

 

1) “Hasırîzade Tekkesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, VII(1977), 173-201.

 

2) “İstanbul, Süleymaniye’de Helvaî Tekkesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, VIII(1979), 173-201.

 

3) “Turhal’ın Gümüştop (Dazya) Köyündeki Namazgâh”, Sanat Tarihi Yıllığı, IX-X(1981), 309-316.

 

4) “Relations entre les semahane et les türbe  dans les tekke  d’Istanbul”, Ars Turcica - Akten des VI. Internationaler Kongresses für Türkische Kunst, München, 1987, 312-322.

 

5) “Atik Valide Külliyesi”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2(Nisan 1988), 3-19.

 

6) “Fatih İlçesinin Osmanlı Dönemi Eserleri”, Fotoğraflarla Fatih Anıtları, İstanbul, 1988, 47-126.

 

7) “Sinan’ın Mimârîsi / Tekkeler”, Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul, 1988, 311-332.

 

8 ) “Sinan’ın Mimârîsi / İmâretler”, Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul,1988, 334-353.

 

9) “İstanbul/Kasımpaşa’daki Piyale Paşa Külliyesi’nin Medresesi ve Tekkesi İçin Bir Restitüsyon Denemesi”, Sanat Tarihinde Doğudan Batıya - Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, İstanbul, 1989, 87-94.

 

10) “Yunanistan’da, Katerin’de Abdullah Baba Tekkesi”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 9(Aralık 1990), 19-28.

 

11) “İstanbul/Merdivenköyü’ndeki Bektaşi Tekkesi’nin ‘Meydan Evi’ Hakkında”, Semavi Eyice Armağanı - İstanbul Yazıları, İstanbul, 1992, 317-342.

 

12) “Settings for the Veneration of Saints”, The Dervish Lodge - Architecture, Art and Sufism in Ottoman Turkey, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1992, 130-171.

 

13) “Yenikapı Mevlevîhânesi”, IX. Vakıf Haftası Kitabı - Türk Vakıf Medeniyetinde Hz. Mevlânâ ve Mevlevîhânelerin Yeri ve Vakıf Eserlerde Türk-İslâm Sanatları Seminerleri (2-4 Aralık 1991 Ankara), Ankara, 1992, 93-108.

14) “İstanbul Tekkeleri”, Arredamento Dekorasyon, 45(Şubat 1993), 112-115,115a.

 

15) “İstanbul’un Ortadan Kalkan Tarihi Eserlerinden Fındıklı’da Hatuniye Külliyesi”, Prof. Dr. Yılmaz Önge Armağanı, Konya, 1993, 139-161.

16) “Merzifon, Kara Mustafa Paşa Camii Şadırvanının Kubbesinde Zileli Emin’in Yarattığı ‘Osmanlı Dünyası’ ve Bu Dünyaya Yansıyan Kişiliği”, Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar / Güner İnal’a Armağan, Ankara, 1993, 491-522.

 

17) “Biz Aşağıda İmzası Olanlar...(III)/Bahariye Mevlevîhanesi’nin Mimari Özellikleri ve Semahane-Türbe Binası İçin Bir Restitüsyon Denemesi”, İstanbul, 8(Ocak 1994), 45-53.

 

18) “İstanbul Mevlevîhâneleri”, Osmanlı Araştırmaları, XIV(1994), 177-183.

 

19) “Mistik İstanbul”, Atlas / İstanbul 95 Özel Sayı, Ocak 1995, 100-105.

 

20) (V. Belgin Demirsar-Arlı ile), “İstanbul/Eyüp’te Bulunan Çinili Çeşme Hakkında”, Prof. Dr. Şerare Yetkin Anısına Çini Yazıları, İstanbul, 1996, 167-178.

 

21) “Hekimoğlu Ali Paşa Camii’ne İlişkin Bazı Gözlemler”, Prof. Dr. Oktay Aslanapa Armağanı, İstanbul, 1996, 253-280.

 

22) “Bursa’da Osmanlı Mimarisi”, Bursa, yay. Kültür Bakanlığı, İstanbul, 1996, 124-142.

 

23) “Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi”, Nevşehir, yay. Kültür Bakanlığı, İstanbul, 1996, 144-158.

 

24) “Eyüpsultan’da Tarikat Yapıları”, 1. Eyüpsultan Sempozyumu - Tebliğler, yay. Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul, [1997], 102-120.

 

25) (E.Naza ve Y. Tiryaki ile), “İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Kürsüsü/Bölümü/Anabilim Dallarında Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Düzeyinde Eğitim Görenlerin Özgeçmişleri ve Yayınları”, Sanat Tarihi Yıllığı  / 50. Kuruluş Yıldönümü Özel Sayısı, XIV(1997), 23-178.

 

26) “Le Tekke  Bektachi de Kazlıçeşme. II. Emplacement, architecture et décoration”, Anatolia Moderna-Yeni Anadolu, VII(1997), 111-126.

 

27) “Beşiktaş Mevlevîhanesi’ne İlişkin Bir Minyatürün Mimarlık Tarihi Açısından   Değerlendirilmesi”, 17. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı / Sempozyum Bildirileri (19-10 Mart 1998), yay. Sanat Tarihi Derneği, İstanbul, 1998, 181-216.

 

28) “Edirne’de Erken Dönem Osmanlı Camileri ve Özellikle Üç Şerefeli Cami Hakkında”, Edirne: Serhattaki Payıtaht, haz. E. Nedret İşli - M. Sabri Koz, yay. Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş., İstanbul, 1998, 325-352.

 

29) “Kılıç Kuşanma Törenlerinin Eyüp Sultan Külliyesi ile Yakın Çevresine Yansıması”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla II. Eyüpsultan Sempozyumu - Tebliğler, yay. Eyüp Belediyesi, İstanbul, 1998, 76-93.

 

30) “Saraylar, Kasırlar, Köşkler” (Bayıldım Köşkü, Nisbetiye Kasrı); “Yalılar, Konaklar” (Kahvecibaşı Konağı, Muzurus Paşa Köşkü); “Tekkeler”, Dünden Bugüne Beşiktaş, ed. Nuri Akbayar, yay. Tarih Vakfı - Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı, İstanbul, 1998, 56-108 (61-64, 71-72); 109-118 (113-114, 116-118); 181-207.

31) “Gümüşhanevî Tekkesi’nin Tarihî ve Mimarî Özellikleri”, İlim ve Sanat, 48 (Mayıs-Temmuz 1998), 115-123.

 

32) “Mimarlığı Dışında Sinan”, Sanat Dünyamız - Yaratıcı Osmanlılar, 73(1999), 183-193.

 

33) “Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Memlûk Etkileri”, Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı “Uluslarüstü Bir Miras”, Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, 2000, 82-90.

 

34) “Mamluk Influences in the Early Otoman Architecture”, 7 Centuries of Otoman Architecture “A Supra_National Heritage”, İstanbul,2000, 86-94.

 

35) “Geç Dönem Osmanlı Tekke Sanatında Seyyid Ahmed el-Rifa’î Türbesi Tasvirleri / Depictions of the Mausoleum of Seyyid Ahmed El-Rifa’î in late dervish convent Ottoman art”, Sadberk Hanım Müzesi Yıllığı - Palmet, yay. Vehbi Koç Vakfı – Sadberk Hanım Müzesi, III(2000), 77-91(Türkçe), 92-102(Resimler), 103-120.

 

36) “Edirne Selimiye Camii’nin Hünkâr Mahfilindeki Bazı Ayrıntılardan II. Selim’in ve Mimar Sinan’ın ‘Dünyalarına’ ”, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları - Yıldız Demiriz’e Armağan, İstanbul, 2001, 151-161.

 

37) (A. V. Çobanoğlu ile), “Osmanlı Döneminde Kudüs: Kent Dokusu, Mimarlık Ve Çini Sanatına İlişkin Bir Araştırmanın İlk Sonuçları - Mimarlık”, Orta Doğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, 23-27 Ekim 2000 Hatay, 28 Ekim 2000 İskenderun, yay. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 2001, II, 515-531.

 

38) “Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları / Tekkeler”, Türkler, Ankara, 2002, XII, 149-161.

 

39) “İstanbul’un Ortadan Kalkan Tarihî Eserlerinden Üsküdar’da Rifa’î Âsitânesi”, 100 Yaşında Bir Osmanlı Ekrem Hakkı Ayverdi ve Osmanlı Mimârîsi – Sempozyum (4 Aralık 1999 Ankara), Ankara, 2002, 117-174.

 

40) “Bursa ve Çevresinde Erken Dönem Osmanlı Tarikat Yapıları”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, Bursa, 2002, 254-264.

 

41) “Osmanlı İnsanının Zihniyet Dünyasındaki Mistik Boyutun Kent Dokusuna Yansıması: İstanbul Örneği”, Arredamento Mimarlık, 158(Aralık 2002), 98-106.

 

42) “L’influence de l’Architecture Ottomane dans les Bâtiments Religieux et Civils de la Communauté Grecque Orthodoxe : Exemples d’Istanbul, d’Anatolie et des Îles Égéennes”, Actes du V Congrès International d’Archéologie Ottomane tenu les 21, 22 et 23 septembre 2001 sur : Citadelles, Fortifications Militaires & Influences Artistiques Ottomanes, Zaghouan (Tunis), 2003, 187-210.

 

43) “Geç Dönem Osmanlı Tekke Sanatında Seyyid Ahmed el-Rifa’î Türbesi Tasvirleri (İngilizce)”,  Proceedings of the XI. International Congress of Turkish Art - CDRom, Utrecht, 2003.

 

44) “Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları / Tekkeler”, Osmanlı Uygarlığı, haz. H. İnalcık – G. Renda, Kültür Bakanlığı, İstanbul, 2003, I, 289-307.

 

45) “Zeytinburnu İlçesi’ndeki Tekkeler”, Surların Öte Yanı Zeytinburnu, haz. Burçak Evren, yay. Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, Mayıs 2003, 92-113.

 

46) “XVI. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığından ‘Sinan Dışı’ Görünümler”, 16. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı (11-12 Nisan 2001 Sempozyum Bildirileri), yay. Sanat Tarihi Derneği, İstanbul, 2004, 85-115.

 

47) “Osmanlı Dönemi Tarikat Yapılarında Sûfî İnançlarının ve Simgelerinin Yansımaları”, Sanat ve İnanç – Rıfkı Melûl Meriç Anısına, haz. Banu Mahir – Hâlenur Kâtipoğlu, yay. M.S.Ü. Türk Sanatı Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Şubat 2004, II, 265-280.

 

48) “Tekkeler”, Geçmişten Günümüze Beyoğlu, yay. TAÇ Vakfı – İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2004, I, 361-388.

 

49) “14. ve 15. Yüzyılların Anadolu Türk Mimarlığında Gotik Etkiler”, Afife Batur’a Armağan, İstanbul, 2005, 213-225.

 

50) « Un champ inexploré de l’architecture domestique ottomane: Les harems et les selamlıks des tekkes », Actes des VI et VIIe Congrès sur le Corpus d’Archéologie Ottomane sur. Selsebils, Minarets, Mausolées et Souks a l’Époque Ottomane, Tunis, 2005, 51-71.

 

51)  « Les selsebils dans l’architecture ottomane », Actes des VI et VIIe Congrès sur le Corpus d’Archéologie Ottomane sur. Selsebils, Minarets, Mausolées et Souks a l’Époque Ottomane, Tunis, 2005, 169-194.

 

52) “Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları / Tekkeler”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, yay. Atatürk Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 2005, 306-363.

 

53) “Osmanlı Şehrinde ve Mahallesinde Tekkelerin Yeri: İstanbul Örneği”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, yay. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 2005, 365-368.

 

54) “Ottoman Architecture and the Sufi Orders: Dervish Lodges”, Sufism and Sufis in Ottoman Society, yay. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 2005, 318-381.

 

55) “The Position of the Tekkes in Ottoman Cities and Urban Districts: The Istanbul Example”, Sufism and Sufis in Ottoman Society, yay. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 2005, 383-386.

 

56) “Nineteenth-Century Ottoman funerary architecture: From innovation to eclecticism”, Islamic Art in the Nineteenth Century: Innovation or Eclecticism, ed. Doris Behrens-Abouseif – Stephen Vernoit, Leiden – Boston, 2006, 37-55.

 

57) (Sevgi Parlak ile), “Tarikat Yapıları”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, ed. A. Uzay peker – Kenan Bilici, yay. Kültüğr ve Turizm bakanlığı, Ankara, 2006, II, 391-419.

58) “Mevlevîhânelerin Mimari Süslemesinde Mevlevîliğe İlişkin Öğeler”, Aşk Ocağında Cân Olmak – İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin Rûmî, haz. Ekrem Işın, yay. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, [2007], 95-113.

 

59) “Kitchens of the Ottoman Tekkes as Reflections of Imarets in Sufi Architecture”, Feeding People, Feeding Power – Imarets in the OttomanEmpire, ed. Nina Ergin – Christoph K. Neumann – Amy Singer, Eren Press, İstanbul, 2007, 211-239.

 

60) “Osmanlı Kimliğinin Kent, Külliye, Mimarlık ve Peyzaj Boyutlarının Oluşumunda Bursa’nın Yeri”, Bursa Araştırmaları, 17 (Yaz 2007), 3-11.

 

61) “İstanbul’da Mevlevîliğin Fiziksel Ortamı – The Physical Setting of the Mevlevî Order in İstanbul”, Saltanatın Dervişleri Dervişlerin Saltanatı – The Dervishes of Sovereignty The Sovereignty of Dervishes, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2007, 76-113.

 

62) “Kendi Eksenside Dönen Sembolizm: Mevlevîlik ve Gündelik İşler – Symbolism Revolving Around its Own Axis: The Mevlevî Order and Daily Chores (Katalog)”, Saltanatın Dervişleri Dervişlerin Saltanatı – The Dervishes of Sovereignty The Sovereignty of Dervishes, ed. Ekrem Işın, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2007, 169-205 (kat. no: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35).

 

63) “İstanbul Mevlevîleri: Kayıp Bir Dünyadan Görüntüler – The Mevlevîs of İstanbul: Images from a Lost World (katalog)”, Saltanatın Dervişleri Dervişlerin Saltanatı – The Dervishes of Sovereignty The Sovereignty of Dervishes, ed. Ekrem Işın, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2007, 206-270 (kat. no: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58).

 

64) “Geç Dönem Bektaşî Resim Sanatından İlginç Bir Örnek: Mehmed Nuri Baba Portresi”, Muhibbe Darga Armağanı, haz. Taner Tarhan – Aksel Tibet – E. Konyar, yay. Vehbi Koç Vakfı - Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul, 2008, 493-504.

 

65) “Giriş - Boğaziçi’nde Yalı Mimarlığının Gelişimine İlişkin Bir Deneme”, Sadullah Paşa ve Yalısı – Bir Yapı Bir Yaşam, yay. Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul 2008, 9-14.

 

66) “Sadullah  Paşa Yalısı’nın Geç Dönem Osmanlı  Mimarlığındaki Yerine İlişkin Bazı Gözlemler”, Sadullah Paşa ve Yalısı – Bir Yapı Bir Yaşam, yay. Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, 2008, 123-141.

 

67) “Le Tekke de Gümüşhânevî à Istanbul: histoire et caractéristiques architecturales d’un tekke Nakşibendî-Halidî”, Journal of the Hıstory of Sufism – Journal d’Histoire du Soufisme, V, The Naqshbandiyaa-Khâlidiyya Sufi Order – L’Ordre Soufi Naqshbandiyya-Khâlidiyya, Paris, 2008, 87-106.

 

68) “Anadolu Türk Mimarlığında Kullanılmış Bir Silme Türünün Kökeni ve Gelişimi Hakkında”, Prof. Dr. Halûk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı – EUERGETES – Festschrift für Prof. D. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburstag, haz. İ. Delemen – S. Gökay-Kepçe – A. Özdizbay – Ö. Turak, yay. Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırmaları Enstitüsü, Antalya, 2008, II, 1123-1134.

 

69) “Antoine – Ignace Melling İstanbul Panoraması Eskizi (18. Yüzyıl Sonu) / Sketch of An İstanbul Panorama (End of 18th Century)” ve “Montagu B. Dunn İstanbul Panoraması 1855 / Panorama of İstanbul 1855”, Uzun Öyküler.  Melling ve Dunn’un Panoramalarında İstanbul / Long Stories. İstanbul in the Panoramas of Melling and Dunn, ed. Ekrem Işın, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2008, 40-75, 78-113.

 

70) “Bir Fotoğraf Albümünün Penceresinden: Kudüs ve Gazze Sancaklarında Osmanlı Döneminin Sonlarında Yerleşimler ve Mimarlık / Throughh a Photographic Window: Settlements and Architecture in Jerusalem and Gaza Sanjaks during the Late Ottoman Period”, Üç Kitaplı Kentler. 19. Yüzyıl Fotoğraflarında Kudüs ve Kutsal Topraklar /  Cities of Three Books. Jerusalem and the Holy Land in 19th-Century Photographs, ed. Ekrem Işın, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2008, 36-51.

 

71) “Kıbrıslı Yalısı / Das Kıbrıslı Yalı / Kıbrıslı Yalı” ve “Mazlum Ağa Köşkü / Der Mazlum Ağa Köşkü / Mazlum Ağa Pavilion”, Ahşap İstanbul. Konut Mimarisinden Örnekler / İstanbuls Holzhäuser. Beispiele seiner historischen Wohnarchitektur / Wooden İstanbul. Examples from Housing Architecture, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2008, 294-299, 328-330.

 

72) “Tekkeler”, Geçmişten Günümüze Boğaziçi, yay. TAÇ Vakfı – İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2008, I, 183-220.

 

73) “Un Carrefour des Religions et du Mysticisme”, De Byzance à Istanbul. Un Port Pour Deux Continents, Paris, 2009, 229-237.

 

74) (A. V. Çobanoğlu ile), “Atmeydanı ve Çevresinde Osmanlı Mimarisi – Otoman Architecture in Atmeydanı and its Environs”, Hipodrom / Atmeydanı İstanbul’un Tarih Sahnesi – Hippodrome / Atmeydanı – A Stage for Istanbul’s History, ed. Krem Işın, yay. Pera Müzesi, İstanbul, 2010, II, 32-70 (kat. no: 1, 4, 5, 10, 17, 36, 39, 40, 42, 44, 48, 49, 2, 53-55, 60-67, 69-87, 90-99, 101, 106, 107).

 

75) “Midilli’de Yeni Camii’nin Cephesindeki Kuşevi”, Şefkat Estetiği Kuş Evleri, ed. M. Aycı, yay. Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2010, 171-179.

 

76) “Prof. Dr. Baha Tanman İle Söyleşi”, Din ve Hayat, 8 (2010), 42-46.

 

77) “İstanbul’da Bizans ve Osmanlı Dönemlerinde Dini ve Mistik Hayat”, Bizantion’dan İstanbul’a. Bir Başkentin 8000 Yılı, yay. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, 2010, 290-296.

78) “İznik’te Yakub Çelebi Türbesi”, Bizans ve Çevre Kültürler – Prof. Dr. S. Yıldız Ötüken’e Armağan, ed. S. Doğan – M. Kadiroğlu, yay. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A. Ş., İstanbul, 2010, 332-338.

 

79) “İstanbul’da Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi”, Kültürler Başkenti İstanbul, ed. F. Başar, yay. İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti - Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2010, 156-179.

 

80) “Osmanlı Dönemi İstanbul’unda Dinî ve Mistik Hayat”, Kültürler Başkenti İstanbul, ed. F. Başar, yay. İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti - Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2010, 312-317.

 

81) (V. Belgin Demirsar Arlı ile), “Ottoman Architecture and Decorative Arts in the 16th  and 17th  Centuries”, Exhibition on Ottoman Art. 16-17th  Century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire, ed. M. Baha Tanman – V. Belgin Demirsar Arlı, yay. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, İstanbul, 2010, 39-58.

 

82) “Piyale Paşa Külliyesi’nin yerleşim Düzeni ve Mimarisi”, Piyale Paşa Camii. 2005-2007 Restorasyonu, ed. M. Baha Tanman – İdris Bostan, Gürsoy Grup, İstanbul, 2011, 99-131.

 

83) “Classical Period Ottoman Architecture in Istanbul”, Capital of Cultures Istanbul, ed. F. Başar, yay. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti - Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, 2010, 156-179.

 

84) “Religious and Mystical Life in Istanbul During the Ottoman Period”, Kültürler Başkenti İstanbul, Capital of Cultures Istanbul, ed. F. Başar, yay. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti - Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul,  2010, 312-317.

 

85) “İstanbul Mevlevîhânelerinin Mimârîsi”, Keşkül, 19 (Haziran 2011), 50-65.

 

86)  “İlyas Bey Camii’ne İlişkin Bazı Düşünceler / Some Reflections on the İlyas Bey Mosque”, Balat İlyas Bey Külliyesi. Tarih Mimari Restorasyon / İlyas Bey Complex. History Architecture Restoration, ed. M. Baha Tanman – Leyla Kayhan Elbirlik, yay. SÖKTAŞ, İstanbul, 2011, 87-92.

 

87) “Balat İlyas Bey Külliyesi Haziresindeki Mezartaşları / Tombstones in the Enclosed Cemetery of the İlyas Bey Complex”, Balat İlyas Bey Külliyesi. Tarih Mimari Restorasyon / İlyas Bey Complex. History Architecture Restoration, ed. M. Baha Tanman – Leyla Kayhan Elbirlik, yay. SÇKTAŞ, İstanbul, 2011, 157-160.

 

88) “Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı / Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty”, Nil Kıyısından Boğaziçi’ne. Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki İzleri / From the Shores of the Nile to the Bosphorus. Traces of Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty in İstanbul, ed. M. Baha Tanman, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü,  İstanbul, 2011, 9-12.

 

89) “Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’un Sosyal ve Kültürel Hayatındaki Yeri / The Social and Cultural Impact of the Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty on İstanbul”, Nil Kıyısından Boğaziçi’ne. Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki İzleri / From the Shores of the Nile to the Bosphorus. Traces of Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty in İstanbul, ed. M. Baha Tanman, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü,  İstanbul, 2011, 43-65.

 

90) “Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki Mimari İzleri – Dini Yapılar / The Architectural Legacy of the Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty in İstanbul – Religious Buildings”, Nil Kıyısından Boğaziçi’ne. Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki İzleri / From the Shores of the Nile to the Bosphorus. Traces of Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty in İstanbul, ed. M. Baha Tanman, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü,  İstanbul, 2011, 129-143.

 

91) “Türkiye’nin En Büyük Kabristanı Karacaahmet’in Tarihi Gelişimi”, İstanbul’da Karacaahmet Tarihi Mirası İçinde Şakirin Camii, ed. Önder Küçükerman, yay. Semiha Şakir Vakfı, İstanbul, 2011, 59-103.

 

92) “Mamluk Influences on the Architecture of the Anatolian Emirates”, The Arts of the Mamluks in Egypt and Syria, ed. Doris Behrens-Abouseif, Mamluk Studies, vol. 1, Bonn University Pres, Goettinegen, 2012, 284-300.

 

93) “Les Muqabbiras dans l’Architecture Religieuse Musulmane”, Arab Historical Review for Ottoman Studies – Les Actes du 10e Congrès sur le Corpus d’Archéologie Ottomane 03-04 Décembre 2010, 43 (Décembre 2011), 125-142.

 

94) “Yok Olan Bir İstanbul Mahallesinin İzinde: Tophane ile Cihangi’in Sınırında Sakabaşı Mahallesi”, ed. Erkan Bora, İstanbul Araştırmaları Yıllığı, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 1 (2012), 171-191.

 

95) “Mevlevîhanelerinin ve Özellikle İstanbul Mevlevîhanelerinin Mimari Özellikleri”, Mevlevî Dünyasında Bahariye Mevlevîhanesi, ed. M. Baha Tanman, yay. Girişimci İşadamları Vakfı - İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı (İSTEV), İstanbul, 2013, 51-73.

 

96) “Bahariye Mevlevîhanesi’nin Tarihçesi ve Sosyokültürel Çevresi”, Mevlevî Dünyasında Bahariye Mevlevîhanesi, ed. M. Baha Tanman, yay. Girişimci İşadamları Vakfı - İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı (İSTEV), İstanbul, 2013, 75-84.

 

97) “Bahariye Mevlevîhanesi’nin Yerleşim Düzeni ve Mimari Özellikleri”, Mevlevî Dünyasında Bahariye Mevlevîhanesi, ed. M. Baha Tanman, yay. Girişimci İşadamları Vakfı - İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı (İSTEV), İstanbul, 2013, 87-125.

 

98) “Bahariye Mevlevîhanesi’nin Haziresi”, Mevlevî Dünyasında Bahariye Mevlevîhanesi, ed. M. Baha Tanman, yay. Girişimci İşadamları Vakfı - İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı (İSTEV), İstanbul, 2013, 127-137.

 

99) “Edirne’de Osmanlı Mimarisi”, Edirne, Kültür Konseyi, İstanbul, 2013, --------.

 

100) “Türk Mimarisinde Mevsimler”, Kültürümüzde Mevsimler, İstanbul, 2013, dijital.

 

101) “Çorlulu Ali Paşa Külliyesi”, İstanbul’un Kitabı Fatih III – Eminönü II, İstanbul 2013, 76-81.

 

102) “Eminönü’ndeki Tarikat Yapıları”, İstanbul’un Kitabı Fatih II – Eminönü I,  yay. Fatih belediye Başkanlığı, İstanbul 2013, 346-363.

 

103) “Beylikler Dönemi Anadolu Türk Mimarlığının İncelenmemiş Bir Ürünü: Korkuteli Alâeddin Camii”, Beylikler Dönemi Kültür ve Sanatı Sempozyumu (16-17 Nisan 2003)-Bildiriler, yay. Sanat Tarihi Derneği, İstanbul, 2013.

 

104) “Une technique qui a été négligée dans l'étude de la décoration architecturale ottomane: la peinture sur treillis en bois”, Mélanges Pierre Pinon, Paris, 2013.

 

105) “Bayramî Tekkelerinin Mimari Özellikleri”, Hacı Bayram‐ı Velî Uluslararası Sempozyumu.

 

106) “Abdülmecid Dönemi Cami Mimarisinde Genel Bir Bakış Ve Aykırı Bir Örnek: Kahire’de Mehmed Ali Paşa Camii”, Sultan Abdülmecid ve Dönemi, yay. Milli Saraylar, İstanbul, 2013.

 

107) “Osmanlı Sûfîliğinde Çiçek Sembolizminin Sanata Yansıması: Sünbül ve Sünbüliyye Örneği”, Nurhan Atasoy’a Armağan, İstanbul, 2013.

 

108) “İstanbul Tekkeleri”, İstanbul, yay. İSAM, İstanbul, 2013

 

109) “Osmanlı Dönemi Boğaziçi Uygarlığı”, Büyük Mecidiye (Ortaköy Camii ve 20211-2013 Restorasyonu, Kuveyt Türk, İstanbul, 2014.

 

110) “Ortaköy semtinin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı Dönemi Eserleri”, Büyük Mecidiye (Ortaköy Camii ve 20211-2013 Restorasyonu, Kuveyt Türk, İstanbul, 2014.

 

111) “Osmanlı Mimarisinde “Yalı-Camiler”, Büyük Mecidiye (Ortaköy) Camii. Büyük Mecidiye (Ortaköy Camii ve 20211-2013 Restorasyonu, Kuveyt Türk, İstanbul, 2014.

 

Hazırlanmakta olanlar:

**) “Cave Phenomenon in the Sufi Architecture”, International Symposium on Caves.

 

Bilimsel Ansiklopedilerde Madde Yazarlığı

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,

yay. Kültür Bakanlığı - Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 1993-1995.

254 madde

I. Cilt (1993): 42 madde

 1. Abbas Halim Paşa Köşkleri

 2. Abdal Ya’kub Tekkesi

 3. Abdullah el-Hudrî Türbesi

 4. Abdurrahman Çelebi Camii ve Türbesi

 5. Abdurrahman Şamî Tekkesi

 6. Abdülbaki Efendi Tekkesi

 7. Abdüsselam Camii ve Tekkesi

 8. Abdüsselam Tekkesi

 9. Abid Çelebi Tekkesi

 10. Abidin Paşa Türbesi

 11. Adile Sultan Mektebi

 12. Afganîler Tekkesi / Mimari

 13. Afife Hatun Tekkesi

 14. Ağa Hamamı

 15. Ağaçayırı Mescidi ve Tekkesi

 16. Ağaçkakan Mescidi ve Sıbyan Mektebi

 17. Ağaçkakan Tekkesi

 18. Ahmed Çelebi Mescidi

 19. Akarca Mescidi ve Tekkesi

 20. Akbaba Tekkesi

 21. Akbıyık Mescidi ve Tekkesi

 22. Alacaminare Tekkesi

 23. Alâeddin Mescidi ve Tekkesi

 24. Altuncuzade Tekkesi

 25. Aşcı Ahmed Dede Türbesi

 26. Aşık Paşa Külliyesi

 27. Ataullah Efendi Tekkesi

 28. Atik Valide Külliyesi

 29. Atpazarı Tekkesi

 30. Ayakapı Çeşmesi

 31. Ayakapı Karakolu

 32. Ayakapı Mescidi

 33. Aydınoğlu Tekkesi

 34. Aynî Ali Baba Tekkesi

 35. Azaryan Köşkü

 36. Aziz Efendi Tekkesi

 37. Aziz Mahmud Hüdaî Külliyesi

 38. Baba Ali Şah Tekkesi

 39. Baba Cafer Türbesi ve Tekkesi

 40. Baba Haydar Mescidi ve Tekkesi

 41. Baba Sungur Tekkesi

 42. Bahariye Mevlevîhanesi / Mimari

 

II. Cilt (1994):  26 madde

 1. Bâlâ Külliyesi

 2. Balçık Tekkesi

 3. Baltacı Konağı

 4. Başçı Mescidi, Tekkesi ve Çeşmesi

 5. Başhavuz Köşkü

 6. Bayıldım Köşkü

 7. Bayram Paşa Külliyesi

 8. Bedevîlik

 9. Beşikcizade Tekkesi

 10. Beykoz Çayırı Tekkesi

 11. Buhara Tekkesi / Mimari

 12. Bursa Tekkesi Mescidi

 13. Büyük Bent Kasrı

 14. Cafer Paşa Külliyesi

 15. Cemaleddin Uşşakî Tekkesi

 16. (Ö. T. İnançer ile) Cerrahîlik

 17. Cezayirli Hasan Paşa Çeşmesi

 18. Cezayirli Hasan Paşa Çeşmesi

 19. Cihangir Tekkesi

 20. Con Paşa Köşkü

 21. Çamlıcalı Mehmed Efendi Tekkesi

 22. Çavuşoğlu Köşkü

 23. Çiftehavuzlar Kasrı

 24. Çorlulu Ali Paşa Külliyesi

 25. Darphane Köşkü

 26. Darülkurralar

 

III. Cilt (1994): 36 madde

 1. Daver Baba Tekkesi

 2. Deniz Abdal Mescidi ve Tekkesi

 3. Derunî Mehmed Efendi Tekkesi

 4. Devatî Mustafa Efendi Tekkesi

 5. Dırağman Külliyesi

 6. Divanhaneler

 7. Durmuş Dede Tekkesi

 8. Düğümlü Baba Tekkesi

 9. Ebu Şeybetü’l-Hudrî ve Hamdullahü’l-Ensarî Türbeleri

 10. Ebu Zerrü’l-Gıfarî Türbesi

 11. Ebubekir Ağa Çeşmeleri

 12. Ebu’l-Fazl Efendi Camii

 13. Eburrıza Tekkesi

 14. Edhem Türbesi

 15. Emir Buharî Tekkesi / Mimari (Ayvansaray)

 16. Emir Buharî Tekkesi / Mimari (Edirnekapı dışı)

 17. Emir Buharî Tekkesi / Mimari (Fatih)

 18. Emir Buharî Tekkesi (Unkapanı)

 19. Ertuğrul Tekkesi

 20. Eyüb Sultan Külliyesi

 21. Ferruh Kethüda Camii ve Tekkesi

 22. Galata Mevlevîhanesi / Mimari

 23. Galatasaray Hamamı

 24. Gülhane Kasrı

 25. Gülşenîlik

 26. Gülustu Kadınefendi Türbesi

 27. Gümüşhanevî Tekkesi

 28. Güzelce Mahmud Paşa Çeşmesi

 29. Hacı Beşir Ağa Külliyesi

 30. Hacı Evhad Külliyesi

 31. Hacopulo Köşkü

 32. Hafir Türbesi

 33. Hallaç Baba Tekkesi

 34. Halvetîlik

 35. Hasan Çelebi Mescidi

 36. Hasan Hüsnü Paşa Tekkesi, Kütüphanesi ve Türbesi

 

IV. Cilt (199): 42 madde

 1. Haseki Hamamı

 2. Hasırîzade Tekkesi

 3. Haşim Efendi Tekkesi / Mimari

 4. Hatuniye Tekkesi

 5. Helvaî Tekkesi / Mimari

 6. Hırka-ı Şerif Camii

 7. Hulusi Bey Köşkü

 8. Hünkâr İmamı Köşkü

 9. Hünkâr Kasırları

 10. Hünkâr Mahfilleri

 11. Hüsameddin Uşşakî Tekkesi

 12. Hüsrev Paşa Külliyesi

 13. İlyasko Köşkü

 14. İlyasko Yalısı

 15. İmaretler

 16. İmrahor Köşkü

 17. İshak Paşa Camii

 18. İshak Paşa Hamamı

 19. İskender Paşa Külliyesi

 20. İslam Bey Mescidi ve Tekkesi

 21. İsmet Efendi Tekkesi

 22. Ka’b Türbesi

 23. Kadem-i Şerif Tekkesi

 24. Kadirîhane Tekkesi

 25. Kahvecibaşı Konağı

 26. Kalender Kasrı ve Bahçesi

 27. Kalenderhane Tekkesi / Mimari

 28. Kalvokeresis Köşkü

 29. Kâmil Efendi Tekkesi

 30. Kaptan Paşa Konağı

 31. Kara Baba Tekkesi

 32. Karaabalı Tekkesi

 33. Karabaş Tekkesi

 34. Karaca Ahmed Türbesi ve Tekkesi

 35. Kartal Baba Tekkesi

 36. Karyağdı Tekkesi / Mimari

 37. Kasımpaşa Mevlevîhanesi

 38. Kaşgarî Tekkesi / Mimari

 39. Kaygusuz Tekkesi

 40. Kayıkhaneler

 41. Kaymakçı Tekkesi

 42. Keşfî Cafer Efendi Tekkesi

 

V. Cilt (1994): 36 madde

 1. (S. Eyice ile) Koca Mustafa Paşa Külliyesi

 2. Koruk Tekkesi

 3. Kozyatağı Tekkesi

 4. Köçeoğlu Köşkü

 5. Körükçü Tekkesi

 6. Kurban Nasuh Mescidi ve Tekkesi

 7. Kurşunlu Mahzen Köşkü

 8. Kuşadalı Tekkesi

 9. Küçük Ayasofya Tekkesi

 10. Küçük Efendi Külliyesi

 11. Laleli Baba Türbesi

 12. Lokmacı Tekkesi

 13. Maarifî Tekkesi

 14. Mahmud I Çeşmesi

 15. Mahmud Celaleddin Efendi Türbesi

 16. Mehmed Emin Efendi Tekkesi

 17. Mehmed Şemseddin Efendi Tekkesi

 18. Mercimek Tekkesi

 19. Merkez Efendi Külliyesi

 20. Mesnevîhane Tekkesi

 21. Meziki Köşkü

 22. Mimar Acem Camii ve Tekkesi

 23. Mimar Sinan Hamamı

 24. Mimar Sinan Tekkesi

 25. Mirza Baba Tekkesi

 26. Mirzazade Camii ve Kütüphanesi

 27. Mizzi Köşkü

 28. Molla Çelebi Camii

 29. Molla Çelebi Tekkesi

 30. Muhammed el-Ensarî Türbesi

 31. Muhsine Hatun Mescidi ve Tekkesi

 32. Murad Buharî

 33. Murad Buharî Tekkesi

 34. Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi

 35. Murad Paşa Külliyesi

 36. Mustafa Paşa Tekkesi

 

VI. Cilt (1994): 34 madde

 1. Muzurus Paşa Köşkü

 2. Nalçacı Tekkesi

 3. Nasuhî Tekkesi

 4. Neccarzade Tekkesi

 5. Nisbetiye Kasrı

 6. (Ö. T. İnançer ile) Nureddin Cerrahî

 7. Nureddin Cerrahî Tekkesi

 8. Oğlanlar Tekkesi

 9. Özbekler Tekkesi

 10. Pazar Tekkesi

 11. Perişan Baba Tekkesi

 12. (Y. Demiriz ile) Piyale Paşa Külliyesi

 13. Ralli Köşkü

 14. Ramazan Efendi Camii ve Tekkesi

 15. Raufî Tekkesi

 16. Resmî Efendi Tekkesi

 17. Rıfaî Asitanesi

 18. Sabuncakis Köşkü

 19. Saçlı Emir Tekkesi / Mimari

 20. Saffet Paşa Yalısı

 21. Salı Tekkesi

 22. Saliha Sultan Çeşmesi (Silivrikapı)

 23. Saliha Sultan Çeşmesi (Tophane)

 24. (S. Eyice ile) Sancaktar Hayreddin Mescidi ve Tekkesi

 25. Sandıkçı Edhem Efendi Tekkesi

 26. Sarmaşık Tekkesi

 27. Selami Ali Efendi Tekkesi (Fıstıkağacı)

 28. Selami Ali Efendi Tekkesi (Kısıklı)

 29. Selami Ali Efendi Tekkesi (Selamsız)

 30. Selimiye Tekkesi

 31. Semerci İbrahim Efendi Tekkesi

 32. Sertarikzade Tekkesi

 33. Seyyid Nizam Tekkesi

 34. Sinan Erdebilî Tekkesi

 

VII. Cilt (1994): 35 madde

 1. Sinanîlik

 2. Sivasî Tekkesi

 3. Sofular Tekkesi

 4. Subhi Paşa Konağı

 5. Sünbül Efendi Tekkesi

 6. Şah Sultan Camii ve Tekkesi

 7. Şahkulu Sultan Tekkesi

 8. Şazelî Tekkesi

 9. Şazelîlik

 10. Şevkiye Köşkü

 11. Şeyh Hüseyin Efendi Tekkesi

 12. Şeyh Nevruz Tekkesi

 13. Şeyh Selami Efendi Tekkesi

 14. Şeyh Vefa Külliyesi

 15. Şeyhülislâm Mehmed Arif Efendi Türbesi

 16. Şeyhülislâm Tekkesi

 17. Tahir Ağa Tekkesi

 18. Taşcı Tekkesi

 19. Tekkeler

 20. Uşşakîlik

 21. Ümmî Sinan Tekkesi (Eyüp)

 22. Ümmî Sinan Tekkesi (Şehremini)

 23. Üsküdar Mevlevîhanesi

 24. Vezir Tekkesi

 25. Yağcızade Tekkesi

 26. Yahya Efendi Tekkesi

 27. Yaldızlı Tekke

 28. Yalı Köşkü

 29. Yavedud Tekkesi

 30. Yenikapı Mevlevîhanesi / Mimari

 31. Yıldız Dede Tekkesi

 32. Zerdecizade Hüseyin Efendi Tekkesi

 33. Zeyneb Hanım Konağı

 34. Zeynîlik

 35. Zihgirci Kemaleddin Mescidi ve Tekkesi

 

Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,

yay. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, I-II, İstanbul, 1999.

14 madde

 

I. Cilt: 9 madde

 1. Alaaddin (el-Hâc), 185-1888.

 2. Ali (Hacı), 193.

 3. Ali b. Hüseyin, 196-197.

 4. Ebubekir Dımeşkî, 385-386.

 5. Hacı b. Musa, 496-498.

 6. Hasan b. Abdullah, 531-532.

 7. İbni Süleyman Ladikî, 610.

 8. İsmail Bey (Serezli), 662.

 9. İvaz Paşa (Hacı), 682-685.

 

II. Cilt: 5 madde

 1. Mehmed Elif Efendi (Hasırîzade, Şeyh), 131-132.

 2. (İ. A. Yüksel ile) Muslihiddin (Usta), 262-265.

 3. Ömer b. İbrahim, 421-422.

 4. Sinaneddin Ahmed b. Ebubekir, 545-546.

 5. Yusuf Muhlis Paşa (Serezli), 685-686.

 

İslâm Ansiklopedisi,

yay. Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1988’den itibaren.

103 madde

 

1. Cilt (1988):  6 madde

 1. Abdal Mûsâ Tekkesi (Elmalı)

 2. Abdal Yâkub Tekkesi (İstanbul)

 3. Abdurrahman Şamî Tekkesi (İstanbul)

 4. Abdüsselâm Tekkesi (İstanbul/Koska)

 5. Abid Çelebi Tekkesi (İstanbul)

 6. Afganîler Tekkesi (İstanbul)

 

2. Cilt (1989): 4 madde

 1. Ahmed Raufî

 2. Akbaba Tekkesi (İstanbul)

 3. Akbıyık Mescidi ve Tekkesi (İstanbul)

 4. Altuncuzade Tekkesi (İstanbul)

 

3. Cilt (1991): 2 madde

 1. Arakıyye

 2. Âsitâne

 

4. Cilt (1991):10 madde

 1. Atâ Efendi Tekkesi (İstanbul)

 2. Atik Vâlide Sultan Külliyesi (İstanbul)

 3. Atpazarî Tekkesi (İstanbul)

 4. Ayas Ağa Külliyesi (Amasya)

 5. Aydınoğlu Tekkesi (İstanbul)

 6. Azebler Namazgâhı (Gelibolu)

 7. Aziz Mahmud Hüdâyî Külliyesi (İstanbul)

 8. Baba Haydar Camii ve Tekkesi (İstanbul)

 9. Bahariye Mevlevîhanesi (İstanbul)

 10. Bâlâ Külliyesi (İstanbul)

 

5. Cilt (1992): 4 madde

 1. Balat Camii ve Tekkesi (İstanbul)

 2. Bandırmalızade Tekkesi (İstanbul)

 3. Bayram Paşa Külliyesi (İstanbul)

 4. Beşiktaş Mevlevîhanesi (İstanbul)

 

7. Cilt (1993): 2 madde

 1. Cemâlîzade Tekkesi (İstanbul)

 2. Cihanoğlu Külliyesi (Aydın)

 

8. Cilt (1993): 6 madde

 1. Çakır Ağa Konağı (Ödemiş/Birgi)

 2. Çorlulu Ali Paşa Külliyesi (İstanbul)

 3. Danişmendliler / Sanat

 4. Dârülhadîs / Mimari

 5. Dârülhadîs Camii (Amasya)

 6. Dârülkurra / Mimari

 

9. Cilt (1994): 5 madde

 1. Demir Baba Tekkesi (Bulgaristan)

 2. Divan Edebiyatı Müzesi (İstanbul)

 3. Divanhane

 4. Dönme Dolap

 5. Drağman Külliyesi (İstanbul)

 

10. Cilt (1994): 2 madde

 1. Eburrızâ Tekkesi (İstanbul)

 2. Edebâlî Zâviyesi (Bilecik)

 

11. Cilt (1995): 7 madde

 1. Emîr Buhârî Tekkesi (İstanbul/Fatih)

 2. Emîr Buhârî Tekkesi (İstanbul/Edirnekapı dışı)

 3. Emîr Buhaârî Tekkesi (İstanbul/Ayvansaray)

 4. Emîr Buhârî Tekkesi (İstanbul/Unkapanı)

 5. Emîr Sultan Külliyesi (Bursa)

 6. Emîr Hanı (Bursa)

 7. Ertuğrul Gazi Camii ve Türbesi (Bilecik/Söğüt)

 

12. Cilt (1995): 2 madde

 1. Fâtih Paşa Camii (Diyarbakır)

 2. Fethi Ahmed Paşa Yalısı (İstanbul)

 

13. Cilt (1996): 2 madde

 1. Galata Mevlevîhanesi (İstanbul)

 2. Gedik Ahmed Paşa Külliyesi (Afyon)

 

14. Cilt (1996): 8 madde

 1. Geyikli Baba Külliyesi (Bursa/İnegöl/Babasultan)

 2. Gülhane Kasrı (İstanbul)

 3. Gümüşhanevî Tekkesi (İstanbul)

 4. Güzelce Mahmud Paşa Çeşmesi (İstanbul)

 5. Hâcet Penceresi

 6. Hacı Bayrâm-ı Velî Külliyesi (Ankara)

 7. Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi (Nevşehir/Hacıbektaş)

 8. Hacı Halil Paşa Medresesi (Amasya/Gümüşhacıköy/Gümüş)

 

15. Cilt (1997): 2 madde

 1. Hala Sultan Tekkesi (Kıbrıs/Magosa)

 2. Halvethane

 

16. Cilt (1997): 2 madde

 1. Hankah

 2. Hasırîzade Tekkesi (İstanbul)

 

17. Cilt (1998): 1 madde

 1. Hırka-i Şerif Camii (İstanbul)

 

18. Cilt (1998): 4 madde

 1. Himmet Efendi Tekkesi (İstanbul)

 2. Hindîler Tekkesi (İstanbul)

 3. Hücre / mimarlık

 4. Hüsameddin Uşşakî Tekkesi (İstanbul)

 

19.Cilt (1999):  1 madde

 1. Hüsrev Paşa Külliyesi (İstanbul)

 

24.Cilt (2001): 5 madde

 1. Kâdirîhâne Tekkesi (İstanbul), 129-131.

 2. Kalenderhâne, 249-250.

 3. Karamanoğulları / Mimari, 460-462.

 4. Kasımpaşa Mevlevîhânesi, 554-555.

 5. Kasr-ı Hümâyun, 573-575.

 

26. Cilt (2002): 1 madde

 1. Kuşadalı Tekkesi (İstanbul), 470.

 

27. Cilt (2003):1 madde

 1. Mahfil, 331-333.

 

28. Cilt (2003): 1 madde

 1. Ma’rifiyye, 62-63.

29. Cilt (2004): 2 madde

 1. Merkez Efendi Külliyesi (İstanbul), 202-205.

 2. Mesnevîhâne Tekkesi (İstanbul), 334-336.

 

31. Cilt (2006): 1 madde

 1. Murad Molla Külliyesi (İstanbul), 187-188.

 

32. Cilt (2006): 1 madde

 1. Nasûhî Tekkesi (İstanbul), 430-431.

 

33. Cilt (2087): 2 madde

 1. Nûreddin Cerrahî Tekkesi (İstanbul), 253-256.

 2. Oğlanlar Tekkesi (İstanbul), 319-320.

 

34. Cilt (2007): 4 madde

1. Özbekler Tekkesi (İstanbul-Kadırga), 121-123.

2. Özbekler Tekkesi (İstanbul-Üsküdar), 123-124.

3. Piyâle Paşa Külliyesi (İstanbul), 297-301.

4. Resmî Tekkesi (İstabul), 584-585.

 

35. Cilt (2008): 1 madde

1. Rifâî Âsitânesi (İstanbul), 98-99.

 

36. Cilt (2009): 4 madde

 1. Saruhanoğulları / Mimari, 173-174.

 2. Selâmi Ali Efendi Tekkesi (İstanbul), 349-350.

 3. Selâmi Efendi Tekkesi (İstanbul), 350-351.

 4. Selimiye Tekkesi (İstanbul), 438-439.

 

37. Cilt (2009): 3 madde

 1. Sivâsî Tekkesi (İstanbul-Sultanselim), 287-288.

 2. Sivâsî Tekkesi (İstanbul-Eyüp), 288-289.

 3. Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi (İstanbul-Kadırga), 360-363.

 

38. Cilt (2010): 3 madde

 1. Süleyman Paşa Camii ve Türbesi (Bolayır), 101-102.

 2. Süleymaniye Külliyesi (Şam), 119-121.

 3. Şahkulu Sultan Tekkesi (İstanbul), 286-289.

 

39. Cilt (2010): 3 madde

 1. Şeyh Murad Tekkesi (İstanbul), 62-64.

 2. Şeyhülislâm Mustafa Efendi  Tekkesi (İstanbul), 96-97.

 3. Tâhir Ağa Tekkesi (İstanbul), 394-395.

 

40. cilt (2011): 1 madde

1. (S. Parlak ile) “Tekke”, 368-379.

 

43. Cilt (2012): 3 madde

1. “Manisa Ulcamii” (“Ulucami” maddesi içinde), 110-111.

2. “Ümmî Sinan Tekkesi (İstanbul-Eyüp ve Şehremini), 311-414.

3. “Üsküdar Mevlevîhânesi”, 372-374.

Kitap editörlükleri:

 

1) (V. Belgin Demirsar Arlı ile), Exhibition on Ottoman Art. 16-17th  Century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire, yay. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, İstanbul, 2010.

 

2) (İdris Bostan ile), Piyale Paşa Camii. 2005-2007 Restorasyonu, yay. Gürsoy Grup, İstanbul, 2011.

 

3) Nil Kıyısından Boğaziçi’ne. Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki İzleri / From the Shores of the Nile to the Bosphorus. Traces of Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty in İstanbul, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü,  İstanbul, 2011.

 

4) (Leyla Kayhan Elbirlik ile), Balat İlyas Bey Külliyesi. Tarih Mimari Restorasyon / İlyas Bey Complex. History Architecture Restoration, yay. SÖKTAŞ, İstanbul, 2011.

 

5) Mevlevî Dünyasında Bahariye Mevlevîhanesi, yay. İSTEV, İstanbul, 2013.

 

6) Büyük Mecidiye (Ortaköy Camii ve 20211-2013 Restorasyonu, Kuveyt Türk, İstanbul, 2014

 

Çeviri:

* Chebab, H., “Ancar’daki Emevî Sarayları/Prenslerin Yazlık İkametgâhları”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 3(Eylül 1988), 85-91.

Katıldığı Kazılar: İÜ İznik Çini Fırınları Kazısı (Prof. Dr. Oktay Aslanapa başkanlığında, Prof. Dr. Ara Altun yönetiminde çini fırınları kazısında kazı, yüzey araştırması ve envanter çalışmaları) ,1992.

Bildiri, Seminer, Konferans ve Toplantılar.

 

Dersler:

Osmanlı Mimarlığı I

Anadolu’da Beylikler Devri Türk Mimarlığı I

Anadolu’da Beylikler Devri Türk Mimarlığı I

İslam Öncesi İran ve Mısır Sanatı

19. yy Türk Mimarlığı (Yüksek Lisans)

Osmanlı Sanatı Araştırmaları (Doktora)

Osmanlı Mimarlığı’nda Yerel Üsluplar (Doktora)

Seminer (Doktora)

 

Yürüttüğü tezler:

 

Yüksek Lisans Tezleri:

1) Fatma BAŞPINAR

Batılılaşma Dönemi İstanbul Medreseleri (adayın Eylül 1998’de vefatı nedeniyle tamamlanamadı).

2) S. Farûk GÖNCÜOĞLU,

Kasımpaşa-Silahtarağa Arasındaki Kıyı Şeridinin Tarihi Gelişimi, Özellikleri ve Mimari Eserleri

3) Hülya ATAŞLIOĞLU TEKDAL,

İstanbul Arkeoloji Müzeleri/Eski Şark Eserleri Müzesi’nde ve Bazı Özel Koleksiyonlarda Bulunan Uşeptiler

4) İsmail  ORMAN,

XVI. Yüzyıl İstanbul Türbelerindeki Çini Süsleme Programları

5) Burcu ALARSLAN,

Tersane (Aynalıkavak) Sarayı’nın Yerleşim Düzeni ve Mimari Özellikleri

6) Emine KIRIKÇI

Anadolu Selçuklu Sanatında Güneş, Ay ve Yıldız Motiflerinin Simgesel Değeri

7) Reyhan METE

Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman Sanatlarında Kudüs İmgesi (28.04.2005)

 

8 ) Hidayet ARSLAN

Osmanlı Mimarisinde Tavan Göbekleri (15.09.2005)

9) Hümeyra ULUDAĞ SHARRAWI

Osmanlı Hat Sanatında Tekke Yazıları (05.05.2005)

10) Sevgi GEL

Heybeliada Konut Mimarlığı (04.05.2006)

11) Zeynep  AYDEMİR

Burgazada Konutlarında Cephe Düzenlemeleri ve Bezemeleri (03.5.2007)

12) Ferhan TEKİNMİRZA

19. Yüzyıl Osmanlı Konut Mimarlığında Süsleme Programının Değişimi (17.04.2008)

13) İdil ZAMBAK

Küçük Efendi Külliyesi (01.04.2010)

14) Özgen KURT

Kaleiçi’nin (Antalya) Kuruluşundan 16. Yüzyıla Kadar Mekansal Değişimi (17.12.2010)

Doktora Tezleri:

 

1) Barihüda TANRIKORUR (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Türkiye’deki Mevlevîhanelerin Mimari ve Süsleme Özellikleri

 

2) Vera BULGURLU

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde Bulunan Bizans Kurşun Mühürlerinden Bir Grubun Değerlendirilmesi

 

3) Nicole Silvia KANÇAL

Kırım, Bahçesaray’daki Han Sarayı’nın Yerleşim Düzeni ve Mimarisi (23.12.2004)

4) Tarkan OKÇUOĞLU

Batılılaşma Dönemi Osmanlı Duvar Resimlerinde Mimari ve Kent Betimlemeleri

 

5) Gülberk BİLECİK

Ayverdi Haritası’nın Işığında XIX. Yüzyılda İstanbul’un Tarihi Yarımadası’nda İnşaat Faaliyetleri (09.12.2004)

 

6) Sevgi PARLAK

Osmanlı Öncesi Anadolu Kaleleri (Aralık 2010)

 

7) Ayşe DENKNALBANT

Osmanlı Öncesi Türk Mimarisinde Çifte Minareli Cephelerin Gelişimi (Anadolu, İran, Azerbaycan, Hindistan) (03.12.2010)

8 ) Özlem Nurben ÖZTOKSOY

16. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Hint-Babür Kumaş Sanatları Etkileşimleri (28.06.2007)

9) Akın TUNCER

Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemleri Süsleme Sanatlarında Aslan Motifi

 

10) Arzu AKKAYA

19. ve 20. Yüzyıl Sanat Üsluplarının Osmanlı Sanat Dergilerine Yansıması (03.05.2007)

 

11) Özlem İLBAN

II. Mahmud Dönemi Askeri Islahat Sürecinde Ortaya Çıkan Kışla Yapıları ve Mimari Özellikleri

 

İletişim:

E-Mail:  bahatanman@hotmail.com

Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, Beyazıt-İSTANBUL

Telefon: +90 212 455 57 00 /15727