Prof. Dr. Hayati DEVELİ

KİŞİSEL BİLGİLER Ad- Soyad: Hayati DEVELİ Doğum Tarihi:  1962 E-posta:  hayatideveli@gmail.com Tel:  15961 Ünvan:  Profesör Doktor Birim: Edebiyat Fakültesi Bölüm: Dilbilimi Bölümü Oda No: 119 AKADEMİK BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans Eğitimi: 1983-Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Eğitimi: 1987-İstanbul Üniversitesi Yeni Türk Dili Doktora Eğitimi: 1993- İstanbul Üniversitesi-Yeni Türk Dili   Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Türk Şiir Dili ve Garip Hareketi, Sezay Soykara, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. Ali el-Amasî, Tariku’l-Edeb, Metin, İnceleme,Sözlük, Orhan Şen, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin Karşılaştırmalı Sözdizimi, Aida Süleymanova, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. Türkiye Türkçesinde ki’li birleşik cümle üzerine bir inceleme, Ece Çohadar, İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. Muhammed’in Işk-nâmesi üzerine dil incelemesi, Canan Pınar Torun, İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.   Akademik Ünvanlar Yardımcı Doçent: İstanbul Üniversitesi-1995 Doçent: İstanbul Üniversitesi-1998 Profesör: İstanbul Kültür Üniversitesi-2004   YAYINLAR Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Âşık Talibî Coşkun’a Dair”, Türk Folkloru, Mayıs 1984, 26-29. “Evliya Çelebi”, Osmanlı Ansiklopedisi, İst. 1993, s. 188-191. “Türkçe’nin Tarihî ve Bugünkü Coğrafyası”, 99 Soruda Türkçe Kültürü, İst. 1994, s. 48-58. “Puluç Kelimesine Dair”, Acun, 1994. “{sA} Morfemli Yardımcı Cümleler ve Bunlarla Kurulan Birleşik Cümleler Üzerınde Bir İnceleme”, Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı Belleten 1995, Ankara 1997, 115-152. “-sA Eki Nedir? Kip mi, Zarf-fiil Eki mi?”, İlmî Araştırmalar I, İst. 1995, 91-94 “Bir Kültür Hazinesi: Evliya Çelebi Seyahatnâmesi” Dergâh 69, Kasım 1995. “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Türkiye’de Yapılan Yayınlarına Bir Bakış”, Türk Dili, sayı 527, Kasım 1995, s. 239-244. “Evliya Çelebi seyahatnamesinin Yeni Bir Yayımı” Hayati Develi – Musa Duman, Kitaplık, 22, Temmuz-Ağustos 1996, 35-39. “İstanbul’a Dair Risâle-i Garîbe”, İstanbul Araştırmaları I, İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul 1997, 95-190. “Kemalpaşazade ve Ebüssuûd’un Galatât Defterleri”, İlmi Araştırmalar IV, İstanbul -1997, 99-125. “Dua ve Yas Motifi Olarak ‘baş aç-’ Tabiri”, Türkiyat Mecmuası, XX (1997), 85-111. “Türkiye Türkçesi ile Tatarca Arasında Bazı Ses Denklikleri”, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XXVII, 1997, 73-99. “18. Yüzyıl Türkiye Türkçesi Üzerine”, Doğu Akdeniz Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, s. I, Gazimağusa 1998, s. 27-36 “Ağız Özellikleri Taşıyan Bir Eski Türkiye Türkçesi Metni : Fatiha Tefsiri” , İlmî Araştırmalar 6 (1998), 63-81. “Eski Anadolu Türkçesi Devresine Ait Manzum Bir Miracname”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XXVIII, İst. 1998, s. 81-228. “Türkiye Türkçesinde İç Seste Ünsüz Benzeşmesi ve Yansızlaşma”, TDK 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 1996, Ankara 1999, 295-302. “Eski Türkiye Türkçesinde /K/ – /G/ Ses Birimlerinin Yazılışı”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XXIX, İst. 2000, s. 31-34. “Harezm-Kıpçak Şairi İmâdü’l-Mevlevî’nin Yeni Bir Gazeli”, Journal of Turkish Studies, 24/III, Harvard Uni. 2000, 129-140. “Osmanlı Türkçesi”, Osmanlı, c. IX, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 456-462. “Türkiye Toponimisine Dair Denemeler”, Studia Turcologica Cracoviensia, 8, Krakow 2001, 17-22. “Şemsettin Sami’nin Yayımlanmamış Bir Eseri : Lehce-i Türkiyye-i Memâlîk-i Mısr”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001) Bildiriler, Kayseri 2001, 251-254. “Dede Korkut Oğuznameleri – Tezcan ve Boeschoten Yayımı Üzerine Notlar”, İlmî Araştırmalar 12, İstanbul 2001, s. 83-94 “Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılmasında Morfolojik Esaslar” Türkbilig 2002/4 s. 117-124 “Tevârîh-i Âl-i Osmân Üzerine”, İlmî Araştırmalar 14, İstanbul 2003, 247-254. “Tursun Fakih’in Gazavatnâmesi’nin Yayımı Üzerine” Journal of Turkish Studies, Journal of Turkish Studies 27/II, 2003, Harvard University, 33-39. “Kadı Burhaneddin’in Dili Azerbaycan Türkçesi midir?”, 1. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni (8-10 Ekim 2003) Bildiriler, Kırşehir, 2004, s. 133-143. “Tursun Fakih Gazavâtnâmesinin Ağızbilimsel Özellikleri”, İlmî Araştırmalar 17,, Güz 2004, s. 99-104. “Robert Dankoff, Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü, Katkılarla İngilizceden Çeviren : Semih Tezcan, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi : 37, İstanbul 2004, 336 b.” İlmî Araştırmalar 18, 2004, s. 154-155. “Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre XVII. Yüzyıl Azerbaycan-Türkmen Ağzı”, V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I (20-26 Eylül 2004), Ankara 2004, s. 767-786. “Elifin Öküzü Öküzün Boynuzu” Türk Dili, sayı 650, Şubat 2006, 146-149. “Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılması”, Turkish Studies, vol. 3/3 Spring 2008. “Söze Boğulan Tarih: Osmanlı Tarih Yazıcılığının Dili”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları V – Nesrin İnşâsı: Düzyazıda Dil, Üslûp ve Türler, Turkuvaz Yayınları, İstanbul 2010, 83-123. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler “Türkiye Türkçesinde İç Seste Ünsüz Benzeşmesi ve Yansızlaşma”, TDK 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 1996, Ankara 1999, 295-302. “Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılması”, The Linguistic Heritage of the Seljuks, Sources for the History of the South West Turkic Linguistic Varieties, University of Mainz Institute of Oriental Studies, 25-27 Ocak 2002, Mainz – Almanya. (Yayımı: Turkish Studies, vol. 3/3 Spring 2008.) “Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre XVII. Yüzyıl Azerbaycan-Türkmen Ağzı”, V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I (20-26 Eylül 2004), Ankara 2004, s. 767-786. “Çalmak Fiilinin Semantik Gelişimi Üzerine” I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstisüsü, 9-15 Nisan 2006, İzmir. “Irak Türkmen Ağzının Tarihsel Gelişimi”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 29-Mayıs 1 Haziran 2006, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara. “Uşak Ağzında Yaşayan Arkaik Kelimeler”, Doğu Akdeniz Üniversitesi. I. Uluslararası Diyalektoloji Çalıştayı, 16-20 Mayıs 2008 “Divanü Lügati’t-Türk’te Hidronimler”, Uluslararası Doğumunun 1000. Yılında Kâşgarlı Mahmud ve Eseri Sempozyumu, 5-7 Eylül 2008. “Divanu Lugati’t-Türk Niçin Yazıldı?”, Doğumunun Bininci Yıl Dönümünde Kâşgarlı Mahmud Uluslararası Bilgi Şöleni, Pekin Merkezî Milliyetler Üniversitesi, Çin, 24-26 Kasım 2008. “Söze Boğulan Tarih: Osmanlı Tarih Yazıcılığının Dili”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları V – Şiirin İnşâsı: Düzyazıda Dil, Üslûp ve Türler 24 Nisan 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, Beşiktaş. “Türkçede Yağmur Adları”, II. Türk Dünyası Uluslar arası Kültür Kongresi, Ege Üni. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Çeşme-İZMİR.   Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler “Osmanlı Türkçesi”, Osmanlı, c. 9, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 456-462. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “-sA Eki Nedir? Kip mi, Zarf-fiil Eki mi?”, İlmî Araştırmalar I, İst. 1995, 91-94 “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Türkiye’de Yapılan Yayınlarına Bir Bakış”, Türk Dili, sayı 527, Kasım 1995, s. 239-244. “Kemalpaşazade ve Ebüssuûd’un Galatât Defterleri”, İlmi Araştırmalar IV, İstanbul -1997, 99-125. “Ağız Özellikleri Taşıyan Bir Eski Türkiye Türkçesi Metni : Fatiha Tefsiri” , İlmî Araştırmalar 6 (1998), 63-81. “Dede Korkut Oğuznameleri – Tezcan ve Boeschoten Yayımı Üzerine Notlar”, İlmî Araştırmalar 12, İstanbul 2001, s. 83-94. “Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılmasında Morfolojik Esaslar”, Türkbilig 2002/4 s. 117-124. “Tevârîh-i Âl-i Osmân Üzerine”, İlmî Araştırmalar 14, İstanbul 2003, 247-254. “Tarihî Türkiye Türkçesi Ağızbilimine Dair Notlar : Tursun Fakih Gazavatnâmesinin Ağızbilimsel Özellikleri”, İlmî Araştırmalar 17, İstanbul 2004, s.   Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler “Şemsettin Sami’nin Yayımlanmamış Bir Eseri : Lehce-i Türkiyye-i Memâlîk-i Mısr”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001) Bildiriler, Kayseri 2001, 251-254. “Kadı Burhaneddin’in Dili Azerbaycan Türkçesi midir?”, 1. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni (8-10 Ekim 2003) Bildiriler, Kırşehir, 2004, s. 133-143. “Tarihi Türkiye Türkçesinde Standart Dilin Teşekkülü”, Şehirleşme ve Türkçe Paneli, 29 Mayıs 2008, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. “Yeni Lisan Hareketinin Fikri Temelleri”, 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Milli Edebiyat Çalıştayı, 29-30 Nisan 2011, İstanbul. DİĞER YAYINLAR Kitaplar Azeri Türkçesi Lügati, Atatürk Üniversitesi Yay. Erzurum 1993. Tanzimattan Meşrutiyete I, Mir’at-i Şuûnât, Mehmed Memduh, Sadeleştiren : Hayati Develi, Nehir yay., İstanbul 1990. Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar (Doktora tezi), Türk Dil Kurumu Yayınları, 622, Ankara 1995. XVIII. Yüzyıl İstanbul Hayatına Dair ‘Risâle-i Garîbe, Kitabevi, İstanbul 1998. Ahmed Yesevî,Şule Yayınları, Bizim Klasiklerimiz Serisi, İstanbul 1999, 167 s. Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Bilimevi Yay. İstanbul 2000, 432 s. Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, Bilimevi Yay. İstanbul 2001, 424 s. Sâî Mufstafa Çelebi, Yapılar Kitabı, Tezkiretü’l-Bünyân ve Tezkiretü’l-Ebniye (Mimar Sinan’in Anıları), Çeviriyazı ve notlar : Hayati Develi, Sadeleştirme : Hayati Develi – Samih Rifat), Koçbank, İstanbul 2002. Dede Korkut Hikâyeleri,(100 Temel Eser serisi için), Alkım Yayınları, İstanbul 2006. Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig,(100 Temel Eser serisi için), Alkım Yayınları, İstanbul 2006. Dil Doktoru (Türkçe Üzerine Yazılar), 3F Yayınları, İstanbul 2006. Osmanlı’nın Dili, 3F Yayınları, İstanbul 2006. 18. Yüzyıl Osmanlı Kültüründen Bir Örnek : Çiçek Defteri, Seçmeler. Haz. Hayati Develi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2007. Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler, Kesit Yayınları, İstanbul 2011. PROJELER İ.Ü.Araştırma Fonu Sekreterliği’nin desteklediği “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Birinci Cildinin Yayımı” başlıklı projeyi yürütmüştür. Türk Dil Kurumu’nun “Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü” başlıklı projeye iki Eski Türkiye Türkçesi metninden tarama yaparak katılmıştır. Türk Dil Kurumu, “Büyük Osmanlı Türkçesi Sözlüğü” Projesi Çalışma Grubu üyesidir. ÇALIŞMA ALANLARI Dilbilimi, Türkiye Türkçesi dilbilgisi (Tarihi ve çağdaş dönemler), Türk dilleri (Tatarca, Azerbaycan Türkçesi)