Prof.Dr. Niyazi Çiçek

İletişim: ncicek@istanbul.edu.tr Ofis:449

 Akademik Unvanlar/Görevler Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2015- Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2012 - 2015 Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2007 - 2012 Araş.Gör., MARMARA ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1991 - 2007

SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Çiçek N., "Changes In The Form Of The Documents Caused By The Alphabet Reform In Turkey: Examination Of The Intrinsic Elements Of The Archival Records In The Light Of Diplomatics Methodology", BELLETEN, vol.77, pp.1103-1134, 2013

Çiçek N., "Belgelerin Hukuksal Geçerliliği Bakımından Şekil Özellikleri/Pyhsical Characteristics Of Official Documents In Respect Of Legal Admissibility", Amme İdaresi Dergisi, vol.1, pp.133-153, 2007

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Çiçek N., "Yeni Belgeler Işığında Harf Devriminin Hazırlık Çalışmalarına Bakış", Arşiv Dünyası, ss.64-75, 2013

Çiçek N., "“Modern Diplomatik Anlayışa Göre Cumhuriyet Dönemi Belge Türlerinin Tasnifi Denemesi: Güncel Belgeler Üzerine Bir İnceleme I” / The Classification Of Republican Period Records According To The Modern Diplomatic Understanding: A Study On The Current Records I”", Türk Küütüphaneciliği, cilt.27, ss.301-316, 2013

Çiçek N., "“Modern Diplomatik Anlayışa Göre Cumhuriyet Dönemi Belge Türlerinin Tasnifi Denemesi: Güncel Belgeler Üzerine Bir İnceleme Ii” / The Classification Of Republican Period Records According To The Modern Diplomatic Understanding: A Study On The Current Records Ii”", Türk , vol.27, pp.431-450, 2013

Çiçek N., "Belgelerin Dokümanter Yapısı / Documentary Structure Of Records", Arşiv Dünyası, ss.87-104, 2012

Çiçek N., "“Elektronik Belgelerin Diplomatik Analizi Ve Arşivsel Bağın Kurulmasındaki Önemi: Türkiye’Deki Uygulamalar Işığında Bir İnceleme / Contribution Of Diplomatic Analysis Of Electronic Records To Establishing Archival Bond”", Bilgi Dünyası, cilt.12, ss.87-104, 2011

Çiçek N., "Vaka Çalışması: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Birim Arşivinin Kurulması ", Türk Kütüphaneciliği, cilt.22, ss.39-49, 2008 (Link)

Çiçek N., Bozlağan R., "Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara Ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği ", Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.3, ss.189-222, 2008

Çiçek N., "Belediyelerde Standart Dosya Planı Uygulamalarında Yaşanan Güçlükler / Challenges Encountered When Applying Standard File Plan In Municipalities", Bilgi Dünyası, cilt.9, ss.133-153, 2008

Çiçek N., "Özel Diplomatik Analiz Metodu: Sağlık Bakanlığında Üretilen İki Yazışma Üzerinde Uygulama", Bilgi Dünyası, cilt.7, ss.267-292, 2006

Çiçek N., "Arşiv Belgelerinin Türünün Belirlenmesinde Form Özelliklerinin Kullanılması / Using Of The Form Characteristics In Determining The Genre Of Archival Records", Türk Kütüphaneciliği, cilt.19, ss.432-448, 2005

Çiçek N., "Cumhuriyet Dönemi Türk Arşivcilik Tarihi İle İlgili Belgeler: 1934 Yılında Türkiye’Deki Arşiv Kaynakları Üzerine Bir Rapor", Arşiv Araştırmaları Dergisi, ss.29-40, 2001

Çiçek N., "Iso 9000 Kalite Güvence Sistemi Standartları’Nda Evrak Üretimi Ve Yönetimi", Arşiv Araştırmaları Dergisi, ss.7-34, 2000

Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çiçek N., "“Electronic Records Management Projects In E-Transformation Turkey Practices: A Study On District Municipalitıes In Istanbul” ", 11th nternational Conference on Knowledge, Economy and Management, Veletta, MALTA, 27-25 Kasım 2013, pp.869-885

Çiçek N., "Harf Değişikliğinin Ardından Bürokrat Ve Memurların Durumu: Memurlar İçin Açılan Kurslar / The Situation Of Bureaucrats And Officers After Letter Change: Courses Opened For Officers", Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslar arası Sempozyumu , ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 22-25 Ekim 2013, pp.1-2

Çiçek N., "Kamu Kurumlarında Yürütülen Elektronik Belge Yönetimi Ve Sayısallaştırma Uygulamalarında Karşılaşılan Teknik Ve İdari Problemler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çaykur Ve Esenler Belediyesinin İhale Teknik Şartnameleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslar arası Kongresi (21-13 Kasım 2012, İstanbul), İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-23 Kasım 2013, pp.857-873

Çiçek N., "Yerel Bilgi Kaynakları Olarak Belediye Arşivlerinin Şehir Tarihçiliğine Katkısı", 2. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi (5-7 Ekim 2012-Konya), KONYA, TÜRKİYE, 5-7 Ekim 2012, pp.1-2

Çiçek N., "Örgütlerde Elektronik Belge Yönetimi Programlarının Kurulmasında Bilgi Ve Belge Uzmanlarının Rolü: E-Belediyecilik Örneği / The Role Of Information And Records Specialists When Establishing Electronic Records Management Programs In Organizations: E-Municipality Case", International 9th Conference on Knowledge, Economy and Management Proceedings (jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 23-25 Mayıs 2011, pp.109-119

Çiçek N., "Dosya Tasnif Planlarında Fonksiyonun Gücü / The Power Of Function In The File Classification Plans", Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007 Ankara, Bildiriler, ANKARA, TÜRKİYE, 24-26 Ekim 2007, pp.235-244

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Çiçek N., "Harf Devriminin Türk Dünyasına Etkileri Üzerine Yeni Kaynaklar: Cumhuriyet Arşivinde Araştırmaya Açılan Belgeler", İsmail Erünsal Armağanı, Hatice Aynur, Birol Ülker, Bilgin Aydın, Ed., Türkuaz, İstanbul, ss.135-151-, 2013

Çiçek N., "Arşiv Bilimi Nedir", Artı Yayınları, İSTANBUL, 2013

Çiçek N., "A View Of Bureaucratic Relations In The Transition Period From The Ottoman State To The Republic In Light Of The Administrative Acts And Writings Of The First Years Of The Republic", Arşiv Emektarları Anı Kitabı, Feridun M. Emecen, İshak Keskin, Ali Ahmetbeyoğlu, Ed., Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, ss.451-466-, 2013

Çiçek N., "Belediyelerdeki Dosyalama Uygulamalarının Dosya Türlerine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of Filing Applications In Municipalities According To File Types", Prof. Dr. K. Gülbin Baydur’a Armağan, Özgür Külcü, Tolga Çakmak, Nevzat Özel, Ed., Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara, ss.17-27-, 2012

Çiçek N., "Harf Devrimiyle İlgili Yeni Belgeler: Maarif Vekâlet’Nden Başvekâlet’E Gönderilen Bir Belgenin Düşündürdükleri", Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı: Osmanlı’nın İzinde, Feridun M. Emecen, İshak Keskin, Ali Ahmetbeyoğlu, Ed., TİMAŞ, İstanbul, ss.451-466-, 2012

Çiçek N., Günalan R., "Osmanlı’Da Tanzimat’Tan Sonar Taşrada Arşiv Deposu Kurma Teşebbüsleri: Çorum Sancağı Örneği ", Yücel Dağlı Anısına, Evangelia Balta, Yorgos Dedes, Emin Nedret İşli, M. Sabri Koz, Ed., Türkuaz, İstanbul, ss.135-151-, 2011

Çiçek N., Keskin İ., Sariyildiz G., Ed., "Prof. Dr. Şevket Nezihi Aykut Armağanı", Tekin, İSTANBUL, 2011

Çiçek N., "Bir Yazışma Türü Olan Üst Yazının Belge Yönetimi Uygulamalarında Dosya Bütünlüğüne Katkısı ", Tülin Aren Armağanı, İshak Keskin, Hanefi Kutluoğlu, Sevil Pamuk, Ed., Pamuk Yayınevi, İstanbul, ss.97-106-, 2009

Çiçek N., "Modern Belgelerin Diplomatiği", Derlem, istanbul, 2009

Çiçek N., "Belge Yönetimi Programının Kurulmasında Fizibilite Çalışmasının Önemi / The Important Of Feasibility Study In Establishing Records Management Program", Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı, İshak Keskin, Hanefi Kutluoğlu, Sevil Pamuk, Ed., Pamuk Yayınları, İstanbul, ss.101-112-, 2009

Çiçek N., "Factors Leading To The Creation Of Unnecessary Records In Turkish Public Administration", in: Essays in Memory of Hazel E. Heughan, Niyazi Çiçek, İsmail Erünsal, Christ Ferrart, Eds., Hazel E. Educational Trust, Edinburgh, pp.1180-198-, 2007

Çiçek N., Ferrard C., Erünsal İ., Eds., "Essays In Memory Of Hazel E. Heughan", Hazel E. Heughan Trust, İstanbul, 2007

Çiçek N., "Üniversitelerde Öğrenci Dosyası Belge Profilinin İncelenmesi", Bilgi Yönetimi: Akademik Açılımlar, Berat Bir Bayraktar, Ed., Beta, İstanbul, ss.21-41-, 2006

Çiçek N., "Belgelerin Karakteristik Yapısını Oluşturan Elemanların Fonksiyonla İlişkisi: Güncel Belgeler Üzerine Bir İnceleme", Aysel Yontar Armağanı, Bekir Kemal Ataman, Mesut Yalvaç, Ed., Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul, ss.133-152-, 2004