Prof.Dr. İshak Keskin (Bölüm Başkan Yrd)

İletişim: ishakkeskin@hotmail.com; ishakkes@kingmail.com

Telefon: 212- 4555700- 15922

Ofis: 401 C

 Akademik Unvanlar/Görevler

Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2014- Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2014

Makaleler

Keskin İ., "Yapılandırmacı Öğretim Bakımından Arşiv Kaynaklarının Önemi", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.1-29, 2013

Keskin İ., "Türkiye İçin Bir Arşiv Kanunu Yazmak: Bir Model Önerisi", Arşiv Dünyası, ss.5-19, 2012

Keskin İ., "Bir Bilgi Kaynağı Olarak Efemera Ve Türleri", Bilgi Dünyası, cilt.13, ss.437-456, 2012

Keskin İ., "Şeffaflaşma Aracı Olarak Bilgi Edinme Ve Araştırma Hakkı", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, ss.557-572, 2011

Keskin İ., "Ortaçağ Müslüman Türk Devletlerinde Belge Ve Arşiv Yönetimi Hakkında Gözlemler", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.27-58, 2010

Keskin İ., "Yerel Tarih Çalışmalarında Kullanılan Arşiv Kaynaklarının Üretildiği Kurumlar", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.209-247, 2009

Keskin İ., "The Right To Information And Research As A Means Of Becoming Transparent", Arşiv Dünyası, ss.42-49, 2009

Keskin İ., "Bir Disiplin Olma Sürecinde Arşivcilik", Arşiv Dünyası, ss.3-8, 2008

Keskin İ., "Günümüz Arşivcilik Anlayışıyla Bir Osmanlı Aydını Olarak Hayreddin Bey [Nedim Göçen]’In (1867–1942) Arşivcilik Anlayışının Karşılaştırılması", Journal of Turkish Studies , cilt.32, ss.289-306, 2008

Keskin İ., Aydin B., "Osmanlı Bürokrasisinde Evrak Sahteciliği, Diplomatika Ve Diplomatika Eğitimi", Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, ss.197-228, 2008

Keskin İ., "Osmanlı Arşivciliğinin Teorik Dayanakları Hakkında", Türk Kütüphaneciliği dergisi, cilt.21, ss.271-303, 2007

Keskin İ., Kutluoğlu M.H., Kutluoğlu M.H., Kutluoğlu M.H., Kutluoğlu M.H., Kutluoğlu M.H., "Ortaçağ İslam Dünyasında Arşivcilik: Fatımi Dönemi Arşivciliğine Ve Arşivcilik Uygulamalarına Dair Bir Değerlendirme", Türk Kütüphaneciliği, cilt.19, ss.387-407, 2005

Keskin İ., "Volker Schockenhoff, “Entegrasyon Veya İzolasyon: Gelecekte Arşivcilik Eğitimi Nasıl Yapılandırılmalı", Türk Kütüphaneciliği Dergisi, cilt.17, ss.167-178, 2003

Keskin İ., "Holm A. Leonhardt, “Kütüphane Malzemesi Nedir, Arşiv Ve Müze Malzemesi Nedir? Dokümantasyon Malzemesinin Ve Kurumlarının Sınıflandırılması Hakkında Bir Deneme", Arşiv Araştırmaları Dergisi, ss.79-95, 2000

Keskin İ., "Hz. Muhammed’In Bir Mektubu – Satın Alınması Ve Arşivcilik Bakımından Değeri", OSMANLI ARAŞTIRMALARI / THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.255-290, 1999

Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Keskin İ., "E-Devlet Uygulamalarının Kamu Yönetiminde Şeffaflaşmaya Etkisi", 9th Internatıonal Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedıngs, BOSNA HERSEK, - , ss.1715-

Keskin İ., Kaygısız E.G., "Analyzing The Mission And Vision Statements As Contributions To Information Society. Sample Of Information Centers (National Archives)", 15th The International Academy of Management and Business (IAMB) Conference, PORTEKIZ, - , ss.1-

Keskin İ., "", , TÜRKİYE,

Keskin İ., "", , TÜRKİYE,

Keskin İ., "Şehir Arşivleri İçin Yerel Tarih Yazımında Yararlanılabilecek Kaynakların Seçimi Ve Sağlanması Kriterleri: Konya İli Örneği", II. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, KONYA, TÜRKİYE, 5-7 Ekim 2012, ss.594-610

Keskin İ., Günalan R., "Edirne Vilayeti’Nde Tanzimat Sonrası Yapılan Arşiv Çalışmaları", Uluslararası Edirne’nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKİYE, 4-6 Mayıs 2011, ss.285-300

Keskin İ., Kaygısız E.G., Oğuz N., "Görme Ve İşitme Engellilerin Üniversite İnternet Sayfalarına Erişebilirliği. -Yedi Üniversite İnternet Sayfası Üzerinde Bir Değerlendirme-", Akademik Bilişim ’11, MALATYA, TÜRKİYE, 2-4 Şubat 2011, ss.631-643

Keskin İ., "Ausbildung Der Archivare In Der Türkei", International Scientific Session, “Internal Affairs and Justice in the Process of the European Integration and Globalization, BÜKREŞ, ROMANYA, 13-14 Mayıs 2010, ss.1419-1426

Keskin İ., Kaygısız E.G., "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Sitesi Standartlarına Uygunluğu", 2. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 22-24 Eylül 2010, ss.235-244

Keskin İ., "Şehir Arşivlerinin Kurumsal Ve Toplumsal İşlevleri", Kent Hafıza Merkezleri: Kent Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKİYE, 26-27 Mart 2010, ss.260-277

Keskin İ., "İstanbul’Da Bir Şehir Arşivi Kurulması", İmparatorluklar Başkentinden Kültür Başkentine: İstanbul Semineri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-26 Mayıs 2009, ss.391-402

Keskin İ., "Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik Ve Arşivcilik Eğitimi", Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 24-26 Ekim 2007, ss.82-91

Keskin İ., "Miras Mı, Özgünlük Mü? Osmanlı Arşivciliğinin Teorik Temellerine Dair Bir Değerlendirme", CIÉPO – Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XVII. Sempozyumu Bildirileri, TRABZON, TÜRKİYE, 18-23 Temmuz 2006, ss.115-126

Keskin İ., "Kurumsal Ve Arşivsel Bilgiye Erişimde Sınır(Sızlık) Sorunu", I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-26 Mayıs 2006, ss.341-352

Keskin İ., "Endülüs Ve Sicilya Örneklerine Göre Batı Arşivciliğinde Doğu Etkisi", XI-XVIII. Yüzyıllar Türk-İslam Medeniyeti ve Avrupa, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-26 Kasım 2006, ss.171-186

Keskin İ., "1895 Ermeni Olayları Ve Trabzon Hadisesi", Karadeniz Tarihi Sempozyumu , TRABZON, TÜRKİYE, 25-26 Mayıs 2005, ss.597-610

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Keskin İ., "",

Keskin İ., "",

Keskin İ., "",

Keskin İ., "",

Keskin İ., "Arşivlerin Eğitim Ve Kültür Hizmetleri", Türk Edebiyatı Vakfı, İSTANBUL, 2014

Keskin İ., "Efemera Bulunduran/Derleyen Yerler: Bir Değerlendirme", Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe. İsmail E. Erünsal’a Armağan, C. 2, Hatice Aynur, Bilgin Aydın ve Mustafa Birol Ülker, Ed., Ülke Kitapları, İstanbul, ss.1069-1084-, 2014

Keskin İ., Emecen F.M., Ahmetbeyoğlu A., Ed., "Osmanlı’Nın İzinde. Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, C. I", TİMAŞ, İSTANBUL, 2013

Keskin İ., Kutluoğlu M.H., "Eski Mısır Medeniyetinde Arşivcilik", Prof. Dr. Erdoğan Merçil’e Armağan, Emine Uyumaz, Muharrem Kesik, Aydın Uslu ve Cihan Piyadeoğlu, Ed., Bilim, Kültür, Sanat, İstanbul, ss.461-497-, 2013

Keskin İ., "Kutadgu Bilig’De Devlet İşlemlerinin Kayıt Altına Alınması Ve Kâtipler", Arşiv Emektarlarına Armağanı, İshak Keskin ve Nizamettin Oğuz, Ed., Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, ss.303-318-, 2013

Keskin İ., Ahmetbeyoğlu A., Emecen F.M., Ed., "Osmanlı’Nın İzinde. Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, C. Ii", TİMAŞ, İSTANBUL, 2013

Keskin İ., "Efemeranın Bir Bilgi Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi", Osmanlı’nın İzinde. Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, c. 2, İshak Keskin, Feridun M. Emecen ve Ali Ahmetbeyoğlu, Ed., TİMA, İstanbul, ss.205-217-, 2013

Keskin İ., "Zamanı Mekâna Taşımak: Sosyal Bilgiler Ve Tarihi Arşivlerden Öğrenme", Osmanlı’nın İzinde. Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, C. 2, İshak Keskin, Feridun M. Emecen ve Ali Ahmetbeyoğlu, Ed., TİMAŞ, İstanbul, ss.155-175-, 2013

Keskin İ., Oğuz N., Ed., "Arşiv Emektarlarına Armağan", Türk Edebiyatı Vakfı, İSTANBUL, 2013

Keskin İ., Furat M.F., "Arşiv Sergileri Ve Planlama Süreci Hakkında Kısa Bir Değerlendirme", Arşiv Emektarlarına Armağan , İshak Keskin ve Nizamettin Oğuz, Ed., Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, ss.199-212-, 2013

Keskin İ., Kutluoğlu M.H., "Hellenistik Donem Grek Arşivciliği Üzerine Bazı Notlar", Osmanlı’nın İzinde. Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, c. 2,, İshak Keskin, Feridun M. Emecen ve Ali Ahmetbeyoğlu, Ed., TİMAŞ, İstanbul, ss.177-204-, 2013

Keskin İ., "Efemera Koleksiyonu Oluşturmada Arşivcinin Rolü", Prof. Dr. Gülbün Baydur Armağanı, Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel, Ed., Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara, ss.35-41-, 2012

Keskin İ., "Mezopotamya Ve Çevresinde Arşiv Uygulamaları", Özsait Armağanı. Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler, Hamdi Şahin, Erkan Konyar ve Gürkan Ergin, Ed., Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, İstanbul, ss.233-241-, 2011

Keskin İ., "Record Keeping And Archival Practices In The Muslim Turkish States Of The Middle Ages", Yücel Dağlı Anısına, Evangelia Balta, Yorgos Dedes, Emin Nedret İşli ve M. sabri Koz, Ed., Turkuaz, İstanbul, ss.319-331-, 2011

Keskin İ., Günalan R., "Hayreddin Nedim Bey’In [Göçen] Kaleminden Arşivcilik", Yücel Dağlı Anısına, Evangelia Balta, Yorgos Dedes, Emin Nedret İşli ve M. Sabri Koz, Ed., TURKUAZ, İstanbul, ss.332-353-, 2011

Keskin İ., "Türkiye’De Arşivcilik Eğitimi", Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı, Gülden Sarıyıldız, Niyazi Çiçek, İshak Keskin ve Sevil Pamuk,, Ed., Etkin Kitaplar, İstanbul, ss.199-216-, 2011

Keskin İ., Sariyildiz G., Çiçek N., Pamuk S., Ed., "Şevki Nezihi Aykut Armağanı", Etkin Kitaplar, İSTANBUL, 2011

Keskin İ., Kutluoğlu M.H., Pamuk S., Ed., "Tülin Aren Armağanı", Pamuk Yayınevi, İSTANBUL, 2009

Keskin İ., Ahmetbeyoğlu A., "René Pinon, “Karadeniz Ve Boğazlar Meselesi", Tülin Aren ARmağanı, İshak Keskin, Muhammet Hanefi Kutluoğlu ve Sevil Pamuk, Ed., Pamuk Yayınları, İstanbul, ss.243-260-, 2009

Keskin İ., "İkdam Gazetesi’Nde Okul Kütüphaneleri Hakkında Yayınlanan Bir Makale Ve Düşündürdükleri”, Tülin Aren Armağanı, İshak Keskin Vd. (Yay. Haz.), İstanbul: Pamuk Yayınları, 2009,", Tülin Aren Armağanı, İshak Keskin, Muhammet Hanefi Kutluoğlu ve Sevil Pamuk, Ed., Pamuk Yayınları, İstanbul, ss.133-146-, 2009

Keskin İ., "Mısır’In Tahriri Sırasında Memluk Kayıtlarından Yararlanılması Ve Bu Kayıtların Akıbeti", Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı, İshak Keskin, Muhammet Hanefi Kutluoğlu ve Sabriye Serap Kurbanoğlu, Ed., Pamuk Yayınları, İstanbul, ss.245-265-, 2009

Keskin İ., Kurbanoğlu S.S., Kutluoğlu M.H., Ed., "Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı", Pamuk Yayınevi, İSTANBUL, 2009

Keskin İ., "4.      Gustav Schmidt, “Bilgilenme–Federal Yönetimin Dosyalarına Yönelik Erişim Sınırlaması Ve Diğer Ülkelerdeki Arşiv Uygulaması", Arşivcilik Metinleri, İshak Keskin, Ed., Yeditepe, İstanbul, ss.133-150-, 2008

Keskin İ., Ed., "Arşivcilik Metinleri", Yeditepe, İSTANBUL, 2008

Keskin İ., Ahmetbeyoğlu A., "Hayreddin [Nedim Göçen], Belgelerin Dilinden Osmanlı Ve Avrupa (Vesâik–I Târihiyye Ve Siyâsiyye Tetebbuâtı)", Çeviri, Selis Kitaplar, İSTANBUL, 2008

Keskin İ., "Hermann Rumschöttel, “Bilimsel Bir Disiplin Olarak Arşivciliğin Gelişimi", Arşivcilik Metinleri, İshak Keskin, Ed., Yeditepe, İstanbul, ss.11-29-, 2008

Keskin İ., "Mezopotamya’Da Arşivler Ve Arşivcilik. Mezopotamya Ekseninde Eski Önasya’Nın Arşivsel Düzenleme Sistemleri", Çantay, İSTANBUL, 2007

Keskin İ., Ahmetbeyoğlu A., "Sergey Goryanof, Rus Arşiv Belgelerine Göre Boğazlar Ve Şark Meselesi (Rusya’Nın Devlet-I Aliyye-Rusya Siyaseti)", Çeviri, Ötüken, İSTANBUL, 2006

Keskin İ., "Sözlü İletişimden Kayıt Araçlarına: Arşivcilikte Yeni Bilgi Depolama Araçlarının Değerlendirilmesi", Aysel Yontar Armağanı, Bekir Kemal Ataman ve Mesut Yalvaç , Ed., Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul, ss.153-168-, 2004

Keskin İ., Ahmetbeyoğlu A., Özcan K., "Eugene Schuyler, Türkistan Seyahatnamesi", Çeviri, Tarih ve Tabiat Vakfı, İSTANBUL, 2003

Ansiklopedide Yazılan Konular

Keskin İ., "Unat, Faik Reşid", Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA),Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.42, ss.161-162, 2013