Prof.Dr.Mehmet Canatar

Bölüm Başkanı

Oda: 403 | dahili telefon: 15926 | e-posta: canatar@istanbul.edu.tr

 Akademik Unvanlar/Görevler

Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2007 - Devam Ediyor Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2000 - 2007 Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1997 - 2000 Yrd.Doç.Dr., GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1994 - 1997 Arş.Gör., GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1993 – 1994

Mesleki ve İdari Deneyim

UZMAN YARDIMCISI, BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 09.02.1987 - 07.09.1993 ÖĞRETMEN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU, 25.11.1986 - 09.02.1987

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Canatar M., "Osmanlı Döneminden Kalan İstanbul Vakıflarına Ait Son Tahrir Defteri", Akademik Araştırmalar Dergisi, ss.391-398, 2011

Canatar M., "Cenâbî Mustafa Efendi : Hayatı, Eseri Ve Tarih Görüşü", Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.259-289, 2010

Canatar M., "Bilgiye Yaklaşım Ya Da Nitelikli Bilgi", Yüce Devlet Dergisi, cilt.1, ss.5-5, 2009

Canatar M., "Şeriye Sicillerinde Köle Ticareti Ve Kölelik Muâmelâtı Çerçevesinde Düzenlenen Belge Türleri/ Slave Trade In Ottoman Court Records And Document Forms Prepared On Slavery Applications", Arşiv Dünyası, ss.38-41, 2009

Canatar M., "Kara Murad Paşa’Nın Bilinmeyen Vakfiyesi", Osmanlı Araştırmaları - The Journal of Ottoman Studies, ss.87-97, 2004

Canatar M., "Arşiv Bilinci Üzerine", Arşiv Dünyası, ss.6-6, 2003

Canatar M., "Kapitülasyonlar Hakkında Unutulmuş Bir Eser : Fraşerli Mehdî, İmtiyâzât-I Ecnebiyyenin Tatbîkât-I Hâzırası", Diyanet İlmî Dergi Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, ss.97-116, 1999

Canatar M., "Şûrâ-Yı Devlet Ve Tarihi Gelişimi", OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), ss.111-148, 1998

Canatar M., "Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayii Ve Boyahaneler Üzerine", Osmanlı Araştırmaları - The Journal of Ottoman Studies, ss.89-104, 1998

Canatar M., "Şûrâ-Yı Devlet Teşkilatı Ve Tarihi Gelişimi Üzerine Bazı Tespitler", İlmî Araştırmalar , ss.107-139, 1997

Canatar M., "Tezâkir Çevresinde Cevdet Paşa’Nın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri", Türk Dünyası Tarih Dergisi, ss.49-54, 1997

Canatar M., "Osmanlı Devleti'Nde Kavaslar Ve Kavas Teşkilatı", İlmî Araştırmalar, ss.67-88, 1997

Canatar M., "Osmanlı İlim-İrfan Ve Sanat Hayatında Tokatlı Şahsiyetler (1)", Tokat Kültür Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.16-17, 1997

Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Canatar M., "Atatürk Ve Tarih İlmi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kültürel Etkinlikler 1994-95, TOKAT, TÜRKİYE, - , ss.1-

Canatar M., "1009/1600 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’Ne Göre Nefs-I İstanbul’Da Bulunan Mahalleler Ve Özelliklerine Dair Gözlemler", Osmanlı İstanbulu I: I. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKİYE, 29 Mayıs - 1 Haziran 2013, pp.283-310

Canatar M., "Advâ’ ‘Alâ Ba‘Di’L-Vesâ’Iki’L-Osmaniyye El-Hâssa Bi’L-Mektebeti’L-‘Âmme Fi Dımaşk", International Symposium on Bilad al-Sham During the Ottoman Era, Damascus, SURİYE, 26 Eylül - 30 Mayıs 2005, pp.173-183

Canatar M., "Some Documents And Evaluation About The Public Library Of Damascus", Bilad Al Sham during the Ottoman Era International Congress, Damascus, SURİYE, 26 Eylül - 30 Mayıs 2005, pp.51-51

Canatar M., "İlkâ’U’D-Dav’ ‘Alâ Ba‘Di’L-Vesâ’Iki’L-Osmaniyye El-Hâssa Bi’L-Mektebeti’L-‘Âmme Fi Dımaşk", el-Mu’temer ed-Devlî havle Bilâd el-Sham fi’l-ahdi’l- Osmani Bernamecü Fi’liyyat el-Mu’temer ve Mülahhasatü’l-buhûs, Şam, SURİYE, 26 Eylül - 30 Mayıs 2005, pp.45-45

Canatar M., "Some Archaeological Records In Council Of State Registers", The First International Congress on Islamic Archaeology, İSTANBUL, TÜRKİYE, 8-10 Nisan 2005, pp.39-39

Canatar M., "Contribution To The Archaelogical Science: Mezarology, ‘Understanding Of Tombs And Graves According To Islamic Archaelogy’", The First International Congress on Islamic Archaeology, İSTANBUL, TÜRKİYE, 8-10 Nisan 2005, pp.38-38

Canatar M., "Slave Trade In Ottoman Court Records And Document Forms Prepared On Slavery Applications / Şeriye Sicillerinde Köle Ticareti Ve Kölelik Muâmelâtı Çerçevesinde Düzenlenen Belge Türleri", The Panel Discussion on Muslim-Christian Rivalry in the Mediterranean and the Pirates and Slaves /Akdeniz’de Müslüman-Hıristiyan Rekabeti ve Esirler, Korsanlar Paneli, İSTANBUL, TÜRKİYE, 18-18 Eylül 2004, pp.---

Canatar M., "Mehmed Mehdi Bey Of Frasher And His Work", Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans, Tiran, ARNAVUTLUK, 4-7 Aralık 2003, pp.12-12

Canatar M., "Fraşerli Mehmed Mehdi Bey Ve Eseri", Balkanlar’da İslâm Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu, Tiran, ARNAVUTLUK, 4-7 Aralık 2003, pp.503-512

Canatar M., "Kâhya Ve Kethüdâ Terimleri Üzerine", Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 9-10 Mayıs 2002, ss.181-199

Canatar M., "Osmanlı Tarih Yazıcılığında Kaynak Kullanımı Meseleleri Üzerine : Cenabi Tarihi Örneği", XIII. Türk Tarih Kongresi , ANKARA, TÜRKİYE, 4-8 Ekim 1999, ss.50-51

Canatar M., "Cenâbî Tarihi'Nde Dânişmendliler Ve Bazı Mülahazalar", Melik Ahmet Danişmend Gazi ve Danişmendnâme Sempozyumu, TOKAT, TÜRKİYE, 10-11 Haziran 1995, ss.18-28

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Canatar M., "Osmanlı Devleti’Nde Yasakçılar – The Yasakcis In The Ottoman State", Osmanlı’nın İzinde Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı cilt I, F.Emecen, İ. Keskin, A.Ahmetbeyoğlu, Ed., Timaş yayınları , İstanbul, ss. 359-404-, 2013

Canatar M., "İstanbul Bilgi Hazineleri Medreseler Ve Kütüphaneler", 2010 Vakıf Medeniyeti İstanbul, Adem Şahin-Mehmet Kurtoğlu, Ed., T.C.Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.49-65-, 2011

Canatar M., "Yat, Yatak, Yatgak, Sak, Sakçı Ve Savul, Savur Tabirleri Üzerine", Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı, G.Sarıyıldız-N.Ciçek-İ.Keskin-S.Pamuk, Ed., Etkin Kitaplar, İstanbul, ss.47-56-, 2011

Canatar M., "Mustafa Kânî Bey Okçuluk Kitabı : Telhîs-I Resâ’Ilât-I Rumât (Asıl Metin Ve Günümüz Türkçesi Ile) ", İstanbul Fetih Cemiyeti yayınları, nr. 109, Tarihi Okçuluk Enstitüsü, İSTANBUL, 2010

Canatar M., "İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 51 Numaralı Sicil (H. 987-988/M. 1579-1580)", İSAM, İSTANBUL, 2010

Canatar M., "İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 84 Numaralı Sicil (H. 999-1000/M. 1590-1591)", İSAM, İSTANBUL, 2010

Canatar M., "Kâtip Çelebi Ve Fezleketü’T-Tevârîh Adlı Tarih Kitabı Hakkında Bazı Görüşler", Doğumunun 400. Yıl Dönümünde Kâtip Çelebi, Bekir Karlığa, Mustafa Kaçar, Ed., T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı , Ankara, ss.214-249-, 2009

Canatar M., "Yasa, Yasak, Yasaknâme Tabirleri ", Adâlet Kitabı, Bülent Arı-Selim Aslantaş, Ed., T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, ss.41-53-, 2007

Canatar M., "Mahmîlik Ve Mahmîler Hakkında Fraşerli Mehdî’Nin Değerlendirmeleri", Prof. Dr.Mübahat S. Kütükoğlu’na Armağan , Zeynep Tarım Ertuğ, Ed., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.285-307-, 2006

Canatar M., "Mustafacenabi", in: Historians of the Ottoman Empire / Osmanlı Tarihçileri, Cemal Kafadar, Hakan Karateke, Cornell Fleischer, Eds., Harvard University, Boston, pp.1-8-, 2005

Canatar M., "İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri 1009 (1600) Târîhli", İstanbul Fetih Cemiyeti , İSTANBUL, 2004

Canatar M., "Türk Kültür Tarihi Çerçevesinde Yasa, Yasak Ve Yatgak Tabirleri Üzerine", Türkler 2, Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca, Ed., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.929-937-, 2002

Canatar M., "Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920)", T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı , ANKARA, 1995

Canatar M., "Armenians In Ottoman Documents (1915-1920)", Prime Ministry General Directorate of the State Archives Directorate of Ottoman Archives, Ankara, 1995

Ansiklopedide Yazılan Konular

Canatar M., "Vekilharç", Diyanet İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı,, cilt.43, ss.10-11, 2013

Canatar M., "Muhasara (Osmanlılar’Da)", Diyanet İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı,, cilt.31, ss.11-13, 2006

Canatar M., "Kavas", Diyanet İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı,, cilt.25, ss.66-68, 2002

Canatar M., "Kethüdâ", Diyanet İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı,, cilt.25, ss.332-334, 2002

Canatar M., "Cenâbî Mustafa Efendi", Diyanet İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı,, cilt.7, ss.352-353, 1993