Prof. Dr. Fikret TURAN (Anabilim Dalı Başkanı)

 

 

FİKRET TURAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Adı Soyadı : Fikret TURAN
 2. Unvanı : Profesör Doktor
 3. Öğrenim Durumu : Doktora
 4. Çalıştığı Kurum : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 5. İletişim : fikret.turan@istanbul.edu.tr

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Uludağ Üniversitesi 1984
Y. Lisans Ortadoğu Dilleri ve Edebiyatları New York Üniversitesi 1991
Doktora Ortadoğu Dilleri ve Uygarlıkları Harvard Üniversitesi 1996

 

 1. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 1996

Doçentlik Tarihi                      : 2000

Profesörlük Tarihi                  : 2011

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.         Yüksek Lisans Tezleri

 

Khalid Khater Mohamed, Sudan Seyahatnamesi: Metin ve İnceleme,” Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

Saifeldin Gadalla Elhabib Abdalla, Tanzimat Döneminde Kullanılan Gramer Terimleri, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

Harun Altun, İlk Farsça-Türkçe Sözlüklerden Sıhahü’l-‘Acem, Metin ve İnceleme, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

Gamze Mutlu, Ebüzziyâ Tevfîk’in ‘Ne Edatı’ İsimli Eseri ve Ne Edatı Üzerine Tartışmalar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

Rukiye Kabadayı, Bayburt Demirözü İlçesi Ağzı: Cümle Yapısı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

Ayşe Namlı Köğçe, Gölyaka Kasabası Ağzı Söz Dizimi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

Lisa Scholter, Subtitling Turkish Films: Culture-Bound Problems, ‘Türk Filmlerine Altyazı Yazmak:  Kültüre İlişkin Sorunlar’, Manchester Üniversitesi,  Ortadoğu İncelemeleri Bölümü, 2007.

 

6.2.         Doktora Tezleri

 

Ahmet Alver, The Politics of Memory in Turkish Literature: Aesthetics and Narrative in the March 12th Novels (12 Mart Türk Romanı: Estetik ve Tahkiye), Manchester Üniversitesi, 2012. (Margaret Littler ile birlikte)

 

 1. Yayınlar

7.1.         Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 

“On Sentence Structure of Old Oghuz Turkish”, Central Asiatic Journal 42/1 (1998) Wiesbaden: Harrassowitz, s. 99-109.

 

7.2.         Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

“Geç Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılmış ‘Dîvâne Bûrak Kıssası’, Metin, Dil ve Üslup İncelemesi”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Cilt: 26/1 (2016), s. 311-338.

“Elyazması Mecmualarda Gündelik Hayat, Güncel Sorunlar ve Günlük Dil: 18. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında Mahallileşmenin Kapsamı,” FSM İlmi Araştırmalar: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 2 (2013), s. 343-366.

“Turkic Grammar Books Written in Mughal India during the 18th and 19th Centuries,” Turkic Languages, vol. 13/2 (2009), Wiesbaden: Harrassowitz, s. 163-172.

“Dîvânü Lügâti’t-Türk’ün Metodolojisi Üzerine,” Akademik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 39 (2008) İstanbul, s.118-130.

“Synthesising the Novelties within Old Structures: Voicing New Trends in Old Genres in the 18th Century Ottoman Poetry,” Archivum Ottomanicum 25 (2008) Wiesbaden: Harrassowitz, s. 151-172.

“Forming the Modern Diction of Tanzimat Turkish: Words and Expressions of Modernity in Seyāhatnāme-i Londra,” Turkic Languages, 11/2 (2007) Wiesbaden: Harrassowitz, s. 159-181.  

“Turkish Glosses in the Pahlavi-Oghuz Turkish Glossary Pahlavī-Āmīz: A Linguistic and Textual Analysis,”,Turkic Languages, vol. 10/1 (2006) Wiesbaden: Harrassowitz, s. 88-108.

“Risâle-i Zebân ve Anadolu’da Türk Gramerciliğinin Kuruluşu Üzerine,” İlmi Araştırmalar 19 (2005) İstanbul, s. 141-148.  

“Choice of Speech and Literary Form as Semiotics of Ideology: Poetics of Ahmed Nedim and Robert Burns in Voicing Two 18th Century Local Cultures,” New Approaches: Culture, Language, Literature, Cilt II (2003) İstanbul, s. 29-64.

“Bahşayiş Lügati’nde Görülen Tercüme Teknikleri ve Filolojik Problemler”, İlmi Araştırmalar 11 (2001) İstanbul, s. 123-140.

“Şeyhülislam Ebussuud’un İmla Kuralları: Onaltıncı Yüzyılda Osmanlı İmlasında Yerlileşme Eğilimleri ve Bir Tepki”, İlmi Araştırmalar 9 (2000) İstanbul, s. 221-238.  

“Participial Constructions in Old Anatolian Turkish: A Morpho-Syntactic Analysis”, Zarf: Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 1, (2000) KKTC, s. 54-74. (Tekrar basıldı: “Turcology in Turkey: Selected papers”. Ed. László Károly, Szeged: SZTE BTK Altajisztikai Tanszék, 2007)

“Halk Osmanlıcası I: Melhameler ve Bir 17. Yüzyıl Melhamesi”, Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi; Prof. Dr. Kemal Eraslan Özel Sayısı (Festschrift), 9-10 (1998) İstanbul, s. 681-705.

“Eski Bir Türkçe Tabirnamede Ebced Hesabı”, Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi; Prof. Kemal Eraslan Özel Sayısı (Festschrift), 9-10 (1998) İstanbul, s. 671-679

“Syntactic and Semantic Aspects of Postpositions in Old Anatolian Turkish”, Turcica, Cilt: 30 (1998), Paris, s. 297-308.

“Modern Türkçede Fiil Tabanlarıyla Sesteş İsim Soylular, Bir Terim Teklifi: Fiil-isimler”, İlmi Araştırmalar 6 (1998) İstanbul, s. 245-261.

“Converbs in Old Anatolian Turkish: A Morpho-syntactic approach”, Folia Orientalia, Vol. 34 (1998) Krakov, s. 175-181.

 

7.3.         Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

“Sir James Redhouse’un ‘Turkish and English Lexicon’unda Edebi Terimler”, Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu Bildirileri, Editörler: Fikret Turan, vd., Ankara: Türk Dil Kurumu, 2016. s. 195-200.

“Manchester Osmanlı Minyatürleri Albümünde Sufiler”, 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Cilt II, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2015.

“Erken Dönem Oğuz Sözlüklerinde Yaygın Olan Ama Sonradan Kaybolan Kelimeler Üzerine”, Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri, Kültürleri, 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Editörler: Tufan Gündüz, Mikail Cengiz, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2015, sayfa 263-268.

“Erken Dönem Türk Tasavvuf Şiirinde Dervişane Üslup ve Nazım Dili Tercihleri”, Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu-Bildiriler, Haz. M. Fatih Köksal, Kırşehir: Kırşehir Valiliği, [2014], sayfa 253-262.

“Hindūşāh bin Sancar’ın Sıhāhü’l-‘Acem İsimli Eserinin EAT ve Osmanlı Dönemi Dilciliği Bakımından Önemi”,Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Çalıştayı Bildirileri, (1-2 Aralık 2010), Yayına Hazırlayanlar: Mustafa Özkan & Enfel Doğan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay. 2013, s. 441-451.

“Kutadgu Bilig’de Sunulan Dünya Görüşünün Kaynakları”, Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Sempozyumu, 26-27 Ekim 2009, İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı & Türk Dil Kurumu, TDK Yayınları, 2011, s. 553-564.

“Osmanlı Edebiyatında Beliren Mahallileşmenin İlk Örnekleri ve Seyahatname”, Doğumunun 400. Yılında  Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu Bildirileri, Hazırlayan: Yusuf Akçay, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, 2012, s. 417-426. 

“Türkçe Sözlüklerde İngilizceden Türkçeye Geçen Kelimelerin İmlası ve Tanımı: Problemler ve Öneriler”,Türkiye’de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu, Kubbealtı Vakfı & Bahçeşehir Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010, İstanbul 2010, s. 212-220.

“Türk Dili ve Kültürünün İslam Medeniyetine Eklemlenmesi Sürecinde Divanü Lügati’t-Türk’te Yansıtılan Türk Kimliği”, 2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri: Kaşgarlı Mahmut ve Dönemi, Hacettepe Üniversitesi, 29-30 Mayıs 2008, Ankara 2009, s. 707-715.

“The Mamluks and Their Acceptance of Oghuz Turkish as Literary Language: Political Maneuver or Cultural Aspiration?” (5. Alman Türkoloji Konferansı), Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt. Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz, Universität Mainz, 4-7 Oktober 2002, Editörler: Hendrik Boeschoten & Heidi Stein, Wiesbaden: Harrassowitz, 2007, s. 37-46.  

“Onaltıncı Yüzyıl Osmanlıcasında Argo: Niksarizade ve Entelektüel Hayatın Eleştisi ‘Nefsü’l-Emr-Name’ İsimli Eseri”, (IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Çeşme, İzmir, 24-29 Eylül 2000), IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara 2007, s. 1825-1834.

“Confused Minds, Conflicting Experiences: Placing the Authorial Worldview(s) in K. A. Porter’s Old Mortality,” Image, Metaphor and Irony as Centralising/De-centraIising Devices in Contemporary British and American Literature Symposium (9-10 March 2004), Haliç University & Boğaziçi University, Editörler: Özlem Öğüt & Oya Berk, İstanbul: Yaşar Matbaası, 2004. s. 28-41.

“The 1989 Bulgarian Immigrants in Istanbul and Their Support for the Movement for Rights and Freedoms (MRF) in Bulgaria”, (Balkanlarda Kültür ve Kimlik Konferansı, Beykent Üniversitesi & Boğaziçi Üniversitesi 23-24 Mayıs 2002), New Approaches: Culture, Language, Literature, Cilt I, Sayı 1-2 (2002) İstanbul, s. 93-103.

“Seyahatname’de Sentaks, Kelime Seçimi ve Ton,” (Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi Sempozyumu, 8-9 Kasım 2001), Evliya Çelebi ve Seyahatname, Editörler: Nuran Tezcan, Kadir Atlansoy, KKTC: 2002, s. 255-262.

“Osmanlı Ağız Çalışmalarında Amaçlar, Kaynaklar ve Problemler”, (Anadolu ve Rumeli Ağızları Semineri, 13 Mayıs 2002, Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Türkbilig 2002/4, Ankara. s. 125-135.

“Tanzimat Döneminde Osmanlı Alfabesi Üzerine Yapılan Tartışmalar ve Namık Kemal”, (Namık Kemal Sempozyumu, 27-28 Nisan 1998, Gazi Magosa), Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri, Editörler: Metin Akar, Nurettin Demir, Musa Duman, KKTC: 1999, s. 171-180.

 7.4.        Diğer Uluslararası Konferans, Sempozyum ve Çalıştay Sunumları

“Fuat Köprülü’nün Türkiyat Çalışmaları”, Vakıf ve Sivil Toplum: Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü Paneli, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 12.05.2016.

“Türk Yüksek Öğretiminde Yabancı Öğrenciler ve Yabancı Öğrenciler İçin Yeni Fırsatlar”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 29.04.2015.

“Transforming the Tradition from Within – Local Themes and Local Dialects in the 18th Century Classical Turkish Literature”, Turkologentag 2014: First European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies,Ludwig-Maximilians-Universität, Munich (11-14 Şubat 2014).

“Osmanlı Kültür Dilini Manzum Sözlükle Öğretmek: Lügat-i Zurefa ve Osmanlı Yazı Dili ile Konuşma Türkçesi Ayrımına Dair Verdiği Bilgiler”, VII. Türk Dili Kurultayı, TDK, Ankara, 26 Eylül 2012.

“Anadolu’da Hukuk Dilinin Kurulması”, Ebussuud ve Düşünce Dünyası II Çalıştayı (Harvard Üniversitesi, İslam Araştırmaları Merkezi ‘İSAM’ ve Sabancı Üniversitesinin ortak faaliyeti), 2012.

“Oğuzcanın Osmanlı ve Azeri Türkçesi Olarak Lehçeleşmesi Problemi ve Seyahatname”, Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi Uluslararası Toplantısı, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi (26-30 Eylül 2011, İstanbul, Bursa, Kütahya), 28 Eylül 2011.

“Chaghatay Turkish-Persian Lexicons in Manuscripts in British Libraries”, Sixth Islamic Manuscript Conference  İsimli Konferans, Cambridge Üniversitesi, İngiltere (8-10 Temmuz 2010).

“Voicing and Devoicing Processes in Ottoman Turkish as Observed in Grammars and Lexicons in Latin Script”,(“The Mediators: Ottoman Turkish and Persian in Non-Arabic Scripts” İsimli Çalıştay), Uppsala Üniversitesi ve İstanbul Orient Enstitüsü, İstanbul (15-16 Mayıs 2009).

“İngiltere’de Türkoloji’nin Gelişme Dönemleri ve Mevcut Problemleri”, (Uluslararası Türk Dili Araştırmalarında Yeni Arayışlar: Yurt Dışındaki Enstitü ve Bölüm Başkanları Çalıştayı), Türk Dil Kurumu, Ankara (27-28 Eylül 2009).

“The Turks: Their Early History and the Rise of Their Empire”, Çok Kültürlülük Çalışmaları Birimi, Manchester Metropolitan Üniversitesi, İngiltere (6 Mayıs 2008).

“Modernising the Society with a Simpler Language: Linguistic Works of the Ottoman Bureaucrats and Political Activists in the Tanzimat Period”, Ortadoğu İncelemeleri Bölümü, Manchester Üniversitesi, İngiltere (20 Mart 2007).

“Turkoman Dialects in Irak”, Dilbilim ve İngiliz Dili Bölümü, Manchester Üniversitesi, İngiltere (25 Nisan 2006).

“Representing the Poetics of a Changing Society: Traditional Genres as Vehicle for Artistic Novelties in a Broadened Latitude of Poetry”, Rethinking Culture in the Ottoman 18th Century İsimli Konferans, Princeton Üniversitesi, USA (15-16 Ocak 2005).

“Structural Influences of Persian on Turkish as Observed in the Interlinear Works Bahşayiş Lügati and Risāle-i Zebān”, The Evolution of Turkic in Iran Konferansı, Mainz Üniversitesi, Almanya (17-19 Aralık 2004).

“Daily Life and Family Values of the Ottomans in the 17th Century as Reflected in Travel Writings of Rycaut and Thevenot: A Comparative-Deconstructive Analysis”, Europe and the Islamic World: Cultural Transformations, 1453-1798 İsimli Konferans, Reading Üniversitesi, İngiltere (14-16 Temmuz 2004). 

“Manzum ‘Aydın Lügati’ ve 18 yy. Batı Anadolu Ağzına Dair Verdiği Bilgiler”, VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, (8-12 Kasım 1999).

“Aspects of Printing and Book Publishing in Istanbul during the Early Eighteenth Century”, Canadian Society of Renaissance Studies; Annual Conference İsimli Konferans, Ottawa, Kanada (29 Mayıs 1998) (Dr. Dorothy Turner ile birlikte).  

“Syntactic Functions of Participles of Old Anatolian Turkish”, MESA Annual Conference İsimli Konferans,Phoenix, USA (Kasım 1994).

 

 Tercümeler

“Henry Schogt. Modern Semantik Teorileri ile Tercüme Teorileri Arasındaki İlişkiler”, İlmi Araştırmalar 13, İstanbul, (2002), s. 191-200.

Mahmudov, K. “XI. ve XIV. Yüzyıllar Arasında Yazılmış Eserlerin Dilinde d>z>t>z>y>g veya d//z/t//z//y//g Fonetik Olayı”, (Özbekçe aslından tercüme eden Fikret TURAN), Journal of Turkish Studies / TUBA: 16 Richard Nelson Frye Festschrift – I (1992), Cambridge, USA: Harvard University, s. 97-105.

Mahmudov, K. “The Phonetic Phenomenon d>z>t>z>y>g or d//z/t//z//y//g in the Literary Works Written between the Eleventh and Fourteenth Centuries”, (Translated from its Uzbek original by Fikret Turan),” Journal of Turkish Studies / TUBA 16: Richard Nelson Frye Festschrift – I (1992), Cambridge, USA: Harvard University, s. 107-116.

 

7.4.         Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Uluslararası Kitaplar:

Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu Bildirileri, (Editörler: Fikret Turan, Türkan Alvan, Feyzi Çimen, Şerif Eskin, Betül Nizam, Zeynep K. Şerefoğlu), Ankara: Türk Dil Kurumu, 2016.

Spoken Ottoman in Mediator Texts, (Editörler: Éva Á. Csató, Astrid Menz, Fikret Turan), Harrassowitz, Wiesbaden 2016. 

Stages of Evolution: Studies in Turkish Language and Literature, ISIS Press, İstanbul 2014.

Scholarly Depth and Accuracy: A Festschrift to Lars Johanson (Lars Johanson Armağanı),  (Editörler: Nurettin Demir, Fikret Turan), Grafiker Yayınları, Ankara 2002. 

Adverbs and Adverbial Constructions in Old Anatolian Turkish, Wiesbaden: Harrassowitz, 2000.

Crimean War 1853-1856: A Bibliography of Monographs, ISIS Press, İstanbul, 2000.

 

Uluslararası Kitap Bölümleri:

“Voicing and Devoicing Processes in Ottoman Turkish as Observed in Texts in Latin Script”, Spoken Ottoman in Mediator Texts, Wiesbaden: Harrassowitz, 2016.  Editörler: Éva Á. Csató, Astrid Menz, Fikret Turan, Harrassowitz, Wiesbaden 2016. s. 173-180.

“Adventures of a Mediaeval Language Book into Modern Times: Persistence of Sıhāhu’l-‘Ajam in Ottoman Language Learning and Its Textual Problems”, Turkology and Linguistics – Éva Ágnes Csató Festschrift, Editörler: N. Demir, B. Karakoç, A. Menz, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2014, s. 441-448.

“Regulating the Literary Language of a Diverse Society: Standardization of Common Literary Ottoman Turkish,” Turcological Letters to Bernt Brendemoen, Edited by É. Á. Csató, G. Ims, J. Parslow, F. Thiesen and E. Türkler, Oslo: The Institute for Comparative Research in Human Culture, 2009, s. 351-364.

“An Eighteenth Century Ottoman Account of Aydın Dialect: Aydın Lügati and Its Linguistic Characteristics”, Scholarly Depth and Accuracy: A Festschrift to Lars Johanson, Ankara: Grafiker, 2002, s. 369-388.

 

7.5.         Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6.         Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7.         Diğer yayınlar

 

7.7.1.      Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

Ulusal Kitaplar:

 

Seyahatname-i Londra: İnceleme, Çeviri, Çeviri Yazı, Türk Tarih Vakfı, İstanbul 2009.

Eski Oğuzca Satırarası Tematik Sözlük: Bahşayiş Lügati, BAY Yayın, İstanbul 2001.

 

 Ulusal Kitap Bölümleri:

“Divan Şiirini Sokağın Diliyle ve Tavrıyla Algılamak: Kubûrîzâde Hevâyî’nin 18. Yüzyıl Divan Şiirine Getirdiği Yenilikler ve Osmanlı Şiirinde Hevâyî Tarzı”, Alkış Bitiği: Kemal Eraslan Armağanı, Editör: Bülent Gül, TKAE, Ankara 2016. s. 211-263.

XVI-XIX Yüzyıllar Türk Dili, Editörler: M. Duman & D. Erenoğlu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2012.

Bölüm 2. Batı Türkçesi: Dil ve Edebiyatın Genel Görünüşü, s. 23-49.

Bölüm 5. Söz Dizimi, s. 108-124

Bölüm 6. Anlambilim ve Leksikoloji, s. 126-139.

“Doğu Türk Yazı Dili Edebi Çevresi: Harezm-Kıpçak, Mısır-Suriye ve Çağatay Sahası (XIII-XVIII. Yüzyıl)”, Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt I, Editörler: Talât Sait Halman, Osman Horata, Yakup Çelik, Ramazan Korkmaz, Nurettin Demir, Mehmet Kalpaklı, M. Öcal Oğuz, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2006, s. 667-682. 

 “Türkçede Zarflar Üzerine”, Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, Ankara, 1998, s. 301-307.

 

Tanıtmalar:

 

“Mustafa İsen, Tezkireden Biyografiye. İstanbul: Kapı Yayınları, 361 pages, ISBN 978-605-4322-15-2,” Turkic Languages 17 (2013), no 1/2. s. 285-287.

“Enfel Doğan, Şeyoğlu Sadrüddin’in Kâbus-Nâme Tercümesi: Metin Sözlük, Dizin, Notlar, Tıpkıbasım, İstanbul, Mavi Yayıncılık, 2011,” FSM İlmi Araştırmalar: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 2 (2013), s. 417-420.

“F. Nihan Ketrez, A Student Grammar of Turkish, Cambridge: Cambridge University Press, 2012,” FSM İlmi Araştırmalar: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 1 (2013), s. 395-396.

“Margarete I. Ersen-Rasch, Turkish Grammatik: Ausführlich und Verstandlich – Lernstufen A1 bis C2, Wiesbaden: Harrassowitz, 2012,” FSM İlmi Araştırmalar: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 1, s. 397-398.

“Helga Anetshofer, Temporale Satzverbindungen in altosmanischen Prosatexten, Wiesbaden: Harrassowitz, 2005,” Orientalia Suecana, vol. LVI (2007) Uppsala, s. 248-250.  

“Bernt Brendemoen, The Turkish Dialects of Trabzon, Turcologica 50, Wiesbaden: Harrassowitz, 2002,” New Approaches, vol. II (2003) İstanbul, s. 75-79.

“Michael Friederich, Die ujghurische Literatur in Xinjiang: 1956-1966, Wiesbaden, 1998,” New Approaches, vol. 1 (2002), İstanbul, s. 151-156.

“Geoffrey Haig, Relative Constructions in Turkish, Wiesbaden: Harrassowitz, 1998,” İlmi Araştırmalar 12 (2001) İstanbul, s. 236-239.

“Jaklin Kornfilt, Turkish, London, New York, 1997”, İlmi Araştırmalar 10 (2000) İstanbul, s. 200-206.

“Claus Schönig, Finite Prädikationen und Textstruktur im Babur-name, Wiesbaden Harrassowitz, 1997,” Zarf: Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 1 (2000) KKTC, s. 105-107

“Symbolea Turcologicae: Studies in Honour of Lars Johanson on his Sixtieth Birthday, Editör: Éva Á. Csató,” İlmi Araştırmalar 6 (1998) İstanbul, s. 361-364

“Turkologie heute – Tradition und Perspektive: Materialen der dritten Deutschen Turkologen-Konferenz, Edited by Nurettin Demir, Erika Taube, Wiesbaden, 1998,” Bir: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Kemal Eraslan Özel Sayısı (Festschrift), 9-10 (1998) İstanbul, s. 730-734.

 

 Edebiyat Dergisi Yazısı:

“Çile, Hafakan ve Hayat: Bir Ruhsal Girdabın Tasviri,” Karabatak, Mayıs-Haziran 2013, s. 74-75.

 

Röportaj:

“Evliya Çelebi Okuyucuyu Heyecanlandırır ve Kendine Bağlar,” Türk Edebiyatı Dergisi, Eylül 2012 Sayısı. İstanbul.

 

 1. Projeler

Manchester Minyatür Albümü: Bilimsel İnceleme ve Minyatürlerin Yayımı (Atatürk Kültür Merkezi Araştırma Desteği, 2011-2012)

Nisâb-i Kutbiyye: Hindistan’da kaleme alınmış manzum Farsça-Çağatay Türkçesi Sözlüğün yayımı (Çalışma Manchester Üniversitesi tarafından desteklenmiştir, 2009)

 

 1. İdari Görevler

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığı, 2016-.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü, 2016-.

Bölüm Başkanı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2013-2014

Harici Sınav Değerlendirme Denetmeni (External Examiner), Oxford Üniversitesi, 2008-2011.

Harici Sınav Değerlendirme Denetmeni (External Examiner), Londra Üniversitesi, SOAS, 2008-2011

Doktora Programı Direktörü, Ortadoğu İncelemeleri Bölümü, Manchester Üniversitesi, 2005-2008.

Üniversite Senatosu Üyesi, Beykent Üniversitesi, 2002-2003.

Dekan Yardımcısı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Beykent Üniversitesi, 2000-2003.

Bölüm Başkan Yardımcısı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC, 1996-1998.

Başkan, Türk Öğrenci Cemiyeti, Harvard Üniversitesi, 1993-1994.

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk, Osmanlı ve Türkçe İncelemeleri Birliği (GTOT), Almanya 2014-

Türk İncelemeleri Birliği (Turkish Studies Association), Washington, USA (1998-2000)  

Amerikan Şarkiyatçılar Derneği (AOS), Michigan, USA (2002-2004)

Orta Doğu İncelemeleri Birliği (MESA), USA (1994-2000)

Kanada Rönesans Çalışmaları Derneği (CSRS), (1997-2000)

 

 1. Ödüller
 2. Son İki Yılda Verdiği Dersler
Yıl – Dönem Dersin Adı Haftalık Saat Öğrenci Sayısı
2015-16 Güz Türkoloji’ye Giriş 2 180
  Türkolojiye Giriş (İkinci Öğretim) 2 120
  Türk Dilbiliminin Meseleleri (YL) 3 5
  Eski Türkçeden Yeni Türkçeye Metin İncelemeleri (Doktora) 3 3
2015-16 Bahar Türk Dili Tarihi 2 170
  Konuşma Türkçesi (YL) 3 3
  Klasik Çağatay Türkçesi (Doktora) 3 3
2016-17 Güz Türkoloji’ye Giriş 2 150
  Türkolojiye Giriş (İkinci Öğretim) 2 120
  Türk Dilbiliminin Meseleleri (YL) 3 3
  Eski Türkçeden Yeni Türkçeye Metin İncelemeleri (Doktora) 3 2
  Yeni Türkçenin Oluşumu (Türkiyat, YL) 2 5
  Türkiyat Seminer (YL) 3 15
  Türkiyat Seminer (Doktora) 3 10
 1. Diğer Üniversitelerde Verdiği Dersler (Geçmişte veya Halen)
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (2011-2016)
Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi
Türk Dili Tarihi

Dilbilime Giriş

Eski Türkçe: Göktürk ve Uygur Türkçesi
Orta Türkçe I: Karahanlı, Harezm, Kıpçak.

Orta Türkçe II: Çağatay Türkçesi

Klasik Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri I (Doktora Dersi)

Klasik Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri II (Doktora Dersi)

Türkçe Sözdiziminin Tarihi Gelişmesi (Yüksek Lisans Dersi)

Toplumsal Dilbilim ve Ağız Bilimine Giriş (Yüksek Lisans Dersi)

Yeni Türkçenin Oluşumu (Yüksek Lisans Dersi)

Türk Lehçeleri Edebiyatları

Turkish Grammar Writing (Türk Gramerciliği, İngilizce sunuldu)
Türkiye Türkçesi Sözdizimi
Introduction to Turkology (Türkolojiye Giriş, İngilizce sunuldu)
Syntax (Sentaks, İngilizce sunuldu)
Introduction to Semantics (Semantiğe Giriş, İngilizce)
Bilimsel Araştırmalar ve Yazma Yöntemleri (Yüksek Lisans – Doktora Dersi)
Dilbilim Metinleri  (İstanbul Üniversitesi Dilbilim Bölümü, 2013)

 

Manchester Üniversitesi (2004-2011)

Issues in Turkish Linguistics (Türk Dilbiliminin Meseleleri, Yüksek Lisans Dersi)  
Ottoman Language and Literature (Osmanlı Dili ve Edebiyatı)
Readings in Azerbaijani, Turkmen and Uzbek (Azerice, Türkmence ve Özbekçe Metin Okuma)
Contemporary Turkey: Social and Cultural Change (Modern Türkiye: Sosyal ve Kültürel Değişim)
Contemporary Turkish Literature (Modern Türk Edebiyatı)
Turkish Literature in Translation: A Historical Survey (Çeviri Metinlere Dayalı Türk Edebiyatı Tarihi)
The Turkish Novel (Türk Romanı, Yüksek Lisans Dersi)
Middle Eastern Literatures (Ortadoğu Edebiyatları, grupla birlikte)
Thesis and Research (Tez Yazımı ve Araştırma)
 
 

Beykent Üniversitesi (1998-2003)

Introduction to Linguistics (Dilbilime Giriş)
Phonetics and Phonology (Fonetik ve Fonoloji)
Poetry: Reading and Interpretation (Şiir: Okuma ve Yorumlama)
Modern Literary Theories (Modern Edebiyat Teorileri)
Issues in Cultural Studies (Kültür İncelemelerinde Konular)
Translation: Theories and Practical Issues (Çeviri: Teori ve Uygulama)  
Research Techniques (Araştırma Teknikleri)
 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC (1996-1998)
Osmanlı Türkçesi I-II
Türk Dil Bilgisi
Reading and Interpretation I-II (Edebi Metni Okuma ve Yorumlama, İngiliz Edeb. Böl.)
Mediaeval Literature (Ortaçağ Avrupa Edebiyatı, İngiliz Edeb. Böl.)
07/12/2012
15020 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00