Doç. Dr. İsmail KARACA

Doç. Dr. İsmail KARACA

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1973 yılında Safranbolu’da doğdu. T. E. D. Karabük Koleji Vakfı Özel Lisesi’ni bitirdi. 1996 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını 1998 yılında “Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’nin Edebiyat ve Kültür Tarihi Bakımından Tetkiki (1878-1888)” adlı Yüksek Lisans Tezi ile tamamladı. 1998 yılında aynı Anabilim Dalında başladığı Doktora Programını “Türk Edebiyatında Tarihî Romanlar (Türk Tarihi İle İlgili, 1951-1960)” adlı Doktora Tezi ile 2004 yılında tamamlayarak Doktor oldu. 2007 yılında Yardımcı Doçentliğe atandı.

2015 yılında Doçent unvanını kazandı. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

 

 

Oda No:  339

 

 

Dahili:  15871

 

 

i_karaca@hotmail.com

 

 

 

YAYINLAR:

 

Tezler:

 

Yüksek Lisans Tezi:

 

Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’nin Edebiyat ve Kültür Tarihi Bakımından Tetkiki (1878-1888), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1998, 450 s.

 

Doktora Tezi: 

 

Türk Edebiyatında Tarihî Romanlar (Türk Tarihi İle İlgili, 1951-1960), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2004, 1795 s.

 

Kitap – Bölüm Yazarlığı

 

İstanbul ve Boğaziçi – Bizans ve Osmanlı Medeniyetlerinin Ölümsüz Mirası (İhtifalci Mehmed Ziya Bey), İstanbul 2004, C. I, 378 s. / C. II, 247 s.

 

Şark Yıldızı Romanında Ermeni Meselesi”, Çeşitli Yönlerden Türk-Ermeni İlişkileri, (Editörler: Prof. Dr. Şafak Ural, Prof. Dr. Kâzım Yetiş, Prof. Dr. Feridun Emecen), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006, s. 475-493.

 

“Basında Yahya Kemal (1903-1958)”, Yahya Kemal Beyatlı -Ölümünün 50. Yılı-, Editör: Prof. Dr. Kâzım Yetiş, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2008, s. 442-455.

 

Türk Tarih Tezi ve Tarihî Roman, Kitap Sarayı Yayınları, İstanbul 2014, 619 s.

 

“Türk Edebiyatında Hatıratın Gelişimi”, Dünya Türkolojileri İçin Türk Edebiyatı Tarihi    (Baskıda)

 

Makaleler: 

 

“1951-1960 Yılları Arasında Yayımlanmış Tarihî Romanlarda Osmanlı İmparatorluğuna Yöneltilen Eleştiriler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XXXIII, İstanbul 2005, s. 97-126.

 

“Tarihî Romanlarda Mekân-Coğrafya”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XXXIV, İstanbul 2006, s. 71-90.

 

“İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (Yeni Türk Edebiyatı Tarihi I), C. 4, S. 7, İstanbul 2006, s. 581-601.

 

“Peyami Safa’nın Eserlerinde Güzel Sanatlar”, Erdem Peyami Safa Özel Sayısı (Atatürk Kültür Merkezi Dergisi), S. 62, Ankara 2012, s. 99-110.

 

“Ahmet Mithat Efendi ve Madam Gülnar”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XLVI, İstanbul 2013, s. 55-72. 

 

“On the Translations from Russian in Post-Tanzimat Era”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. LI (2014-2), İstanbul 2015, s. 73-87.

 

Tanıtma:  

 

“Yahya Kemal-I (Hayatı), Kâzım Yetiş, Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1998, 209 s.”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XXXI, İstanbul 2004, s. 381-383.

 

Bildiriler:

 

“Yahya Kemal’in Hayatından Çizgiler”, Adalar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yahya Kemal’i Anma Toplantısı, Büyükada 2005.

 

“Gerçeklik Bağlamında Tarihî Roman”, II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni 10-12 Nisan 2006 Bildiriler, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2007, s. 538-543.

 

“Yahya Kemal’in Doğumunun 65. Yıldönümünün Devrinde Uyandırdığı Akisler”, Bir Medeniyeti Yorumlamak – Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu 03-07 Kasım 2008, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası V, İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü Neşriyatı, Haz. Prof. Dr. Kâzım Yetiş, İstanbul 2008, s. 280-284.

 

“Halit Ziya Uşaklıgil’in Roman ve Hikâyelerinde İstanbul ve İstanbul Yaşayışı”, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi 5-10 Ekim 2009, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Bildiriler III Edebiyat ve Folklorda İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2012, s. 371-396.

 

“Tanzimat’tan Sonra Rusçadan Yapılan Manzum Tercümeler”, Tarih Boyunca Türk-Rus İlişkileri Çalıştayı (İstanbul Üniversitesi – ST.Petersburg State Polyhtechnical University), İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, 05 Ekim 2010.

 

“Kemal Tahir’in Tarihî Roman Üzerine Düşünceleri”, Türk Edebiyatında Tarihî Roman Yazarı Olarak Kemal Tahir Sempozyumu 29-30 Kasım 2010, Edebiyatımızın Zirvesinden Üç İsim Namık Kemal-Ahmet Hamdi Tanpınar-Kemal Tahir, Haz. Prof. Dr. Kâzım Yetiş, İstanbul 2012, s. 481-494.

 

“Cezmi Üzerine Düşünceler”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu 27-28 Aralık 2010, Edebiyatımızın Zirvesinden Üç İsim Namık Kemal-Ahmet Hamdi Tanpınar-Kemal Tahir, Haz. Prof. Dr. Kâzım Yetiş, İstanbul 2012, s. 69-86.

 

“Tanzimat’tan Sonra Rusçadan Türkçeye Yapılan Tercümeler-Tarihî Türk Romanlarında Rus Kahramanlar”, Toplumların Birbirine Bakışı Türk-Rus İlişkileri III. Çalıştayı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 28 Nisan 2011.

 

“Ahmet Mithat Efendi İle Madam Gülnar’ın Münasebetleri, Ölümünün 100. Yılında Ahmet Mithat Efendi Sempozyumu, 24-25 Aralık 2012, Haz. Prof. Dr. Kâzım Yetiş, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013, s. 223-229.

 

“Hatip Olarak Mehmet Akif Ersoy”, Bir Dava Adamı Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Konferansı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu, 15 Mart 2016. 

 

 

 

Yönettiği Tezler:

 

Yüksek Lisans Tezleri:

 

Şener Şükrü Yiğitler, İhsan Oktay Anar’ın Romanlarında Bilim-Teknik, 2010

Gamze Özgül, Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde Moral Değerlerin Çözülüşü ve Kimlik Bunalımı, 2010

Ayşe Gül Kılıçaslan, Halikarnas Balıkçısı’nın Hikâye ve Romanlarında Mitolojik Unsurlar, 2010

Zeynep Eda Özan, Sabahattin Ali’nin Hikâye ve Romanlarında İnsan, 2010

Tülin Karaca, Peyami Safa’nın Kitap Halinde Yayımlanmış Eserlerinde Güzel Sanatlar, 2010

Asiye Kutel, Maarif ve Hazine-i Fünûn ve Bu Mecmualardaki Edebî Faaliyetler, 2010

Ayhan Önder, “1960-1980 Dönemi Türk Çocuk Roman ve Hikâyelerinde Fantastik Öğeler”

Suna Demirer, “Sinemaya Uyarlanan Türk Romanları (1990-2000)”

Pınar Dalgıç, “Sabahattin Ali’nin Hikâye ve Romanlarında Ölüm Temi”

Aysun Yavuz, “Türk Edebiyatında Yeraltı Romanları”

 

Doktora Tezleri:

 

Orhan Sarıkaya, II. Yeni Şiirinde Modern İnsanın Görünümleri, 2013

Osman Oruç, Türk Romanında Bireyin Kendini Keşfetme Biçimi Olarak Yol ve Yolculuk (1970-2012), 2015

 

Verdiği Dersler:

 

Lisans:

 

Yeni Türk Edebiyatı I

Yeni Türk Edebiyatı II

Yeni Türk Edebiyatında Şiir Anlayışları

Roman Türleri ve Tarihî Roman

Çocuk Edebiyatı

 

Yeni Türk Edebiyatına Giriş

Yeni Türk Edebiyatı Türleri

Yeni Türk Edebiyatında Hikâye

Türk Tiyatro Edebiyatı

Hatırat Edebiyatı

Hitabet Sanatı

 

 

Yüksek Lisans:

 

Yeni Türk Edebiyatının Temel Meseleleri

Tarih ve Edebiyat

 

Doktora:

 

Edebiyat ve Siyaset İlişkisi

Yeni Türk Edebiyatında Kavramlar ve Terimler

Seminer

04/12/2012
13723 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00