Prof. Dr. Azmi BİLGİN

 

 Azmi Bilgin-Foto

 

1. Adı Soyadı : A. Azmi Bilgin
 
2. Doğum Tarihi : 1961
 
3. Unvanı : Prof. Dr.
 
4. Öğrenim Durumu : Doktora
   
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans  Türk Dili ve Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi  1982
Yüksek Lisans  Türk Dili ve Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi  1986
Doktora  Türk Dili ve Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi  1990
 

Tezler

Yüksek Lisans: Kadı Burhâneddin Dîvânı’nın Gramer ve İndeksi (s.151-180)

 

Doktora: Nazmü’l-hilâfiyyât Tercümesi

 

5. Akademik Unvanlar

 

Okutman Türk Dili ve Edebiyatı     1984
Araştırma Görevlisi Türk Dili ve Edebiyatı     1992
Yardımcı Doçent           Türk Dili ve Edebiyatı     1995
Doçent      Türk Dili ve Edebiyatı     1999
Profesör   Türk Dili ve Edebiyatı     2006

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

Yavuz Yılmaz, “Müstakimzade’ye Göre Bazı Manzumelerin Şerhi”, 2001.

Adnan Oktay, “İshak Çelebi Divanında Sosyal, Kültürel ve Tarihsel Doku”, 2003.

Bilal Alpaydın, “Refî‘-i Kâlâyî Divanı (İnceleme-Metin)”, 2007.

Abdullah Kara, “İzzi Divanı: Tenkitli Metin-İnceleme”, 2007

Emrullah Yakut, “Saib-i Tebrizi Divanı Şerhi’nin İncelenmesi”, 2008

Esra Egüz, “Priştineli Nuri Divanı ve İncelenmesi”, 2009

Üzeyir İlbak, “Divan-ı Şems-i Hayali: Tuhfetü’l-uşşâk: Metin ve İnceleme”, 2010

Ali Cançelik, “18.Yüzyıl Divan Şiiri-Musiki İlişkisi”, 2010

Didem Şentürk, “19. yy şairlerinden Hatice Nakiyye Hanım’ın Divanı’nın transkripsiyonlu metni ve incelenmesi”, 2010

Sevgi Yavuz, “Hulvi Divanı ve İncelenmesi”, 2011.

Ahmet Güneş, “İbnü’r-Reşad Ali Ferruh’un Kerbela Adlı Eseri (Metin-İnceleme)”, 2013.

Sacide Akcan, “XVII. Yüzyıl Tekke Şiirinde Tevhidler”, 2014.

İsmet İpek, “Seyyid Mehmed Tevfik’in Neş’e Adlı Eseri ve İncelemesi (Abdurrahman Câmî’den Gazel ve Kaside Şerhleri)”, 2015.

Zeynep Demirezen, “Yunus Emre Divanı ile Eşrefoğlu Divanının Karşılaştırılması”, devam ediyor.

 

 

6.2. Doktora Tezleri

 

Hakan Taş, “Vahyî Divanı ve İncelenmesi”, 2004.

Ramadan Doğan, “Bursevi Muhyiddin Halife’nin İbretname’si”, 2008.

Leyla Alptekin, “Cemal Halveti’nin Tasavvufi Mesnevileri”, 2013.

Sinan Köseoğlu,”Hazânetü’l-envar (Metin ve İnceleme)”, 2014.

Yılmaz Şentürk, “Beş Şair Bağlamında XVII. Yüzyıl Türk Tasavvuf Şiiri”, devam ediyor.

Ali Sözer, “Menakıb-ı İbrahim Gülşeni”, devam ediyor.

Zehra Öksüz, “XVIII. Yüzyıl Edebî Muhitleri: Hoca Neşet ve Mahfili”, devam ediyor.

Emrullah Yakut, “Feridî’nin Manzum Hafız Tercümesi ve İncelenmesi”, 2015.

Ali Cançelik, “XVI. Yüzyıl Divan Şiirinde Edebiyat Tarih İlişkisi”, 2014.

Bilal Alpaydın, Safayi – Şerhi’l-İslami’n-Nurani (İnceleme-Metin), 2017.

İsmet İpek, 17. Asır Kâtiplerinden Ali Efendi ve Tuhfetü’l-Mücâhidîn Behcetü’z-Zâkirîn Adlı Eseri (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin),  devam ediyor.

Fatih Mehmet Özdemir, XVI. yy Türk Tasavvuf Şiiri, devam ediyor.

 

7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 “Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Karışık Dil Unsurları Taşıyan Eserler ve Dil Özellikleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, sy. 69, İstanbul 1990, s. 63-76.

 

 “Türk Edebiyatında Nasihatnâme ve Emre’nin Terceme-i Pendnâme-i Attâr’ı”, Türk Dünyası Araştırmaları, sy. 93, İstanbul 1994, s. 197-208.

 

 “Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı”, İlmî Araştırmalar, sy. 1, İstanbul 1995, s. 61-82.

 

 “Tasavvufî Düşünce ve İlk Mutasavvıf Türk Şâirlerinde Müsâmaha ve Birlik Fikri”, Erdem, VIII/24, Ankara 1996, s. 895-908.

 

 “+Lagu/+legü Eki Üzerine” (Mustafa S. Kaçalin ile birlikte), Türkiyat Mecmuası, İstanbul 1997, XX, 69-84.

 

 “Fuad Köprülü ve Tekke Edebiyatı”, İlmî Araştırmalar, sy. 4, İstanbul 1997, s. 47-53.

 

 “Abdullah Nidâî ve İki Şiiri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul 1997, XVII, 61-71.

 

 “Ümmî Sinan’ın Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul 2000, XXIX, 13-30.

 

 “Bir Kültür Adamı Olarak Hasan-Âli Yücel”, Türk Dili, sy.588, Aralık 2000, s.658-666 (Türk Dil Kurumu).

 

 “Eski Türk Edebiyatında Şerh”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Şöleni (11-13 Nisan 2001) Bildiriler, Kayseri 2001, c. I, s. 169-173.

 

 “Gazneliler Döneminde Dil ve Edebiyat” (962-1183)”, Yeni Türkiye: Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı I, Ocak Şubat 2002, yıl 8, sy. 43, Ankara, s. 338-342.

 

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: Karahanlılar (840-1212), Yeni Türkiye: Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı I, Ocak Şubat 2002, yıl 8, sy. 43, Ankara, s.445-453.

 

“İletişim Araçlarının Türk Dili Üzerindeki Etkileri”, Karaman Dil Dergisi, Ankara 2002, s. 56-57

 

“Das Dakayık al-Hakayık von Cefâyî”, Materialia Turcica, Band 23 (Göttingen 2002), s. 111-117.

 

 “Türk Edebiyatında Bayramlar ve Nevruz Bayramı”, Türk Dili, sy.617, Mayıs 2003, s. 448-457 (Türk Dil Kurumu)

 

“Mystische Elemende im Dede Korkut-Buch”, Materialia Turcica, Band 24 (Göttingen 2003), s. 11-16.

 

“Aşkî’nin Manzumeleri”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sy.10, İstanbul 2004, s. 149-178 (KOCAV).

 

Osmanlı Şiir Geleneğinde Türk Tasavvuf Şiirinin Yeri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XXXI, İstanbul 2004, s.17-24 (İst. Üni. Ed. Fak.)

 

“Mehmed Tevfik Efendi’nin Mecmûatü’t-terâcim’inin Edebiyat Tarihimizdeki Önemi”, İlmî Araştırmalar, sy. 17, İstanbul 2004, s.83-88 (Gökkubbe).

 

“Gemeinsamkeiten der Tekke (Derwischkloster) und der Diwan (klassische Verliteratur) Dichtung”, Studia Turcologica Cracoveinsia, 10, Krakow 2005, s. 57-61

 

25. “Gök Tanrısı Terimi Üzerine”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, c. 2, Sayı 4 (Aralık 2005), s. 189-197. Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü E-yayın.

 

“Prof. Dr. Abdülküdir Karahan’ın Edebiyat Metodolojisiyle İlgili Görüşleri ve Eserleri”, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’a Armağan Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Şanlıurfa 2006, s.17-30.

 

“Cefâyî’nin Dekâyıku’l-hakâyık’ı ve Mevlid Türü Eserlerle İlgisi”, TDED, İstanbul 2006, XXXIV, 33-

 

“Veprat dhe Idete e Shemsedin Samiut  mbi Letersine”, Sami Frasheri, Vepra, Bibliografia, Kumtesat, Shkup 2006, s. 137-156.

 

“Türk Tasavvuf Şiirinde ‘Ölmeden Önce Ölme’ Temi”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, sy. 142, yıl 36/2, İstanbul 2007, s. 42-53.

 

“Mustafa Zekâyî Efendi’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği, Na‘tları ve Oruç Baba’yla İlgisi, Üsküdar Sempozyumu IV, 3-5 Kasım 2006 Bildiriler, İstanbul 2007, I, 561-585.

 

“Şemseddin Sami’nin Edebiyatla İlgili Eserleri ve Görüşleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sy. 22-Güz, Konya 2007, s. 39-51.

 

“Türk Tasavvuf Edebiyatı Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Eski Türk Edebiyatı Tarihi II, Cilt 5, Sayı 10, İstanbul 2007, s. 331-352.

 

“Cumhuriyet Döneminde Saray, Halk ve Tekke Edebiyatları Ayrımı”, Eski Türk  Edebiyatı Çalışmaları 3, Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar II, 27 Nisan 2007, İstanbul 2008, s. 40-57.

 

“XV. Yüzyıla Kadar Yazılan Siyasetnamelerin Türk Kültüründeki Yeri ve Enîsü’l-celîs”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sy. 44, İstanbul 2008, s. 37-47.

 

“Mevlana ve Çevresi”, 21-25 Oktyabr 2007, Çağdaşımız Mövlana Simpozyumun Meterialları, Bakı 2008, s. 22-39.

 

“Üsküdarlı Bir Şair ve Mutasavvıf: Mustafa Enver (Enverî, 1824-1872)”, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V 1-5 Kasım 2007, Bildiriler II, İstanbul 2006, s. 203-214.

 

“Cumhuriyet Döneminde Saray, Halk ve Tekke Edebiyatları Ayrımı”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları 3, Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar II, 27 Nisan 2007, İstanbul 2008, s. 40-57.

 

“XV. Yüzyıla Kadar Yazılan Siyasetnamelerin Türk Kültüründeki Yeri ve Enîsü’l-celîs”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, s. 44, İstanbul 2008, s. 37-47.

 

“Divanü Lugati’t-Türk’teki Manzumelerin Tematik Açıdan Divan Şiiriyle İlgisi”, Kaşgarlı Mahmut Kitabı, Ankara 2008, s. 421-431, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

 

“Sarıveliler Kazasında Yer Adları ve Bunlara Bölge Ağzının Etkisi”, Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri: 25-30 Mart 2008 Şanlıurfa, Ankara 2009, s. 129-136.

 

“İstiklal Marşı ve Üzerine Yapılan Çalışmalar”, TDED, XXXVII [2007], İstanbul 2009, s. 23-34.

 

“Yunus Emre’nin Şiirlerinde Betimlemeler”, I. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu: 22-23 Mayıs 2009, Yunus Emre’yi Anlamaya Doğru, Karaman 2010, s. 151-166.

 

“Osmanlı Kaynaklarına Göre Sadreddin-i Konevî”, I. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildirileri, Konya 2010, s. 43-49.

 

“Neylerse Güzel Eyler”, Dil ve Edebiyat Dergisi, sy. 30, İstanbul 2011, s. 74-77.

 

“Tekke Edebiyatı Adlandırması Üzerine”, TDED, XL, İstanbul 2011, s. 21-34

 

“Türk Tasavvuf Edebiyatının Mahiyeti”, İ.Ü. Türkiyat Mecmuası, c. 24, İstanbul 2014, s. 1-13.

 

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 

“Mehmed Tevfik Efendi’nin Mecmûatü’t-terâcim’inin Edebiyat Tarihimizdeki Önemi”, VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi (İstanbul, 8-12 Kasım l999, yayımlandı).

 

“Osmanlı Şiir Geleneğinde Tekke Şiirinin Yeri”, Osmanlı Dünyasında Şiir Uluslararası Sempozyumu (İstanbul, l9-22 Kasım l999).

 

“Dede Korkut Destanlarında Mistik Unsurlar”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçmişten Günümüze Destan Uluslararası Toplantı, 22-24 Kasım 2000, yayımlandı).

 

“Şemseddin Sami’nin Edebiyatla İlgili Eserleri ve Görüşleri”, Ölümü’nün 100. Yılanda Şemseddin Sami’nin Anısına Uluslararası Sempozyum, 19-20 Kasım 2004, Üsküp/Makedonya.

 

“Osmanlı Şiirinde Ölüm”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, 25-26 Kasım 2004. (yayımlandı)

 

“Mustafa Zekâyî Efendi’nin Hayatı ve Edebi Kişiliği, Na‘tları ve Oruç Baba’yla İlgisi, Üsküdar Sempozyumu IV, 3-5 Kasım 2006 (yayımlandı).

 

 “Tekke Edebiyatı Adlandırması”, I. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 12-13 Nisan 2007, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (yayımlandı).

 

“Tekke Şiirinin Osmanlı Şiiri İçerisindeki Yeri”, Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, II. Erciyes Türkçe Günleri, 13 Nisan 2007.

 

“Cumhuriyet Döneminde Saray, Halk ve Tekke Edebiyatları Ayrımı”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları III, Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar II: Cumhuriyet Dönemi, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, 27 Nisan 2007 (yayımlandı).

 

“Mevlana ve Çevresi”, 21-25 Ekim 2007, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Çağdaşımız Mevlana Sempozyumu, Bakü (yayımlandı).

 

“Üsküdarlı Bir Şair ve Mutasavvıf: Mustafa Enver (Enverî, 1824-1872)”, Üsküdar Sempozyumu 5, 1-5 Kasım 2007 (yayımlandı).

 

“Sarıveliler Kazasında Yer Adları ve Bunlara Bölge Ağzının Etkisi”, Türk Dil Kurumu-Harran Üniversitesi, Urfa, 25-30 Mart 2008 (yayımlandı).

 

“Osmanlı Kaynaklarına Göre Sadreddin-i Konevî”, Konya Dedeman Oteli (Meram Belediyesi), 20-21 Mayıs 2008 (yayımlandı).

 

Ali Nihat Tarlan’ın İkbal Çevirileri (II. Uluslar arası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyum), İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Kurul Salonu,21-22 Nisan 2009

 

Muhakemetü’l-lugateyn’in Türk Sözlükçülüğündeki Yeri (Uluslararası Sempozuyum), Nizami ve Nevai: Tarhi ve Kültürel Bağlar, Semerkand/Özbekistan, 14 Haziran 2010.

 

Yunus Emre’nin Şiirlerinde Tabiat Tasviri, Osman Gazi Üniversitesi Eskişehir, 7 Mayıs 2010 (Uluslararası Sempozyum).

 

“Türkiye Selçukluları Döneminde Sultanların Şairlerle İlişkisi”, II. Uluslar arası Sadreddin Konevi Sempozyumu, 6-8 Ekim 2011, Meram Belediyesi/Konya

 

“Şemail Tercümelerinde Hz. Peygamber’in Vasıfları”,III. Milletlerarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu 5- 6 Mayıs 2014, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.

 

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 “İlk Osmanlı Siyâsetnâmelerinden Enîsü’l-celîs “, IX. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul, 15-19 Eylül 1997

 

 “Tekke ve Divan Şiirinin Müşterekleri”, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nca Düzenlenen Bilgi Şöleni (1 Mart 2000).

 

 “Eski Türk Edebiyatında Şerh” Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 12-13 Nisan 2001 (yayımlandı)

 

 “Divanü lugati’t-Türk’teki şiirler”, Yazılışının 930. Yılında Divanü lugati’t-Türk ve Kaşgarlı Mahmud Toplantısı, 25 Aralık 2002, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi.

 

 “Atatürk Devrinde Bir Kültür Adamı: Hasan Ali Yücel”, İ. Ü. TBMM’nin Açılışının 80. Yılı Dolayısıyla Atatürk Devrinde Dil ve Edebiyat Bilgi Şöleni (2-3 Mayıs 2000, yayımlandı).

 

 

 “Cumhuriyet Döneminde Eski Edebiyat Tartışmaları”, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Dilimiz ve Edebiyatımız, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu, 11 Aralık 2003.

 

15. “İstiklal Marşı ve Üzerinde Yapılan Çalışmalar”, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Kurul Salonu, 27 Aralık 2006 (yayımlandı).

 

 

7.6 Diğer Yayınlar

 

Temel Türkçe Sözlük, I-III, İstanbul 1985, 1532 sayfa (hazırlayanlardan).

 

Nazmü’l-hilâfiyyât Tercümesi, Ankara 1996, 632 sayfa, Türk Dil Kurumu Yayınları.

 

Terceme-i Pendnâme-i Attâr, İstanbul 1998, 184 sayfa, Enderun Kitabevi.

 

Ümmî Sinan Divanı (İnceleme-Metin), İstanbul 2000 (LXXXVIII+286 sayfa), Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

 

Yunus Emre, İstanbul 2000, 184 sayfa (Şûle Yayınları)

 

Gülsuyu: Gülistan Tercümesi (haz. Azmi Bilgin – Mustafa Çiçekler, 2. baskı, İstanbul 2000, 274 sayfa (Ötüken).

 

Divân-ı Seyyid Nigârî, İstanbul 2003, 348 sayfa (Kule İletişim Hizmetleri).

 

Kasım b. Seydî el-Hâfız Ankarî, Enîsü’l-celîs, İstanbul 2008 (İ. Ü. Edebiyat Fakültesi yayınları).

 

Sadi-i Şirazi, Bostan, İstanbul 2010.

 

Mehmed Raif Efendi, “Şemail-i Şerif”, (Haz. Prof. Dr. A. Azmi Bilgin), Semerkand Yayınları, İstanbul, 2014.

 

“Aziz Mahmud Hüdâî”, Osmanlı Ansiklopedisi, İstanbul 1993, IV, 258-259.

 

“Dadaloğlu”, a.g.e, İstanbul 1993, VI, 174-175.

 

“Abdurrahîm-i Rûmî”, SGAD, İstanbul 1995, VII, 387-391.

 

“Haşim Baba”, a.g.e, İstanbul 1995, VIII, 416-420.

 

“Esrar Dede”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, I,423-424, Yapı Kredi Yayınları

 

“Fasih, Ahmed Dede”, a.g.e., I, 435-436.

 

“Fazlî, Mehmed, Kara”, a.g.e., I, 444-445.

 

“Figanî, Trabzonlu”, a.g.e., I, 461-462.

 

 “Gubârî”, a.g.e., I, 483-484.

 

“Hamdî,Hamdullah, Akşemseddinzâde, a.g.e.,I,521-522.

 

 “Hâverî, Ali, Açık Kadıoğlu”, a.g.e., I, 551-552

 

 “Helâkî”, a.g.e., I, 562-563

 

 “İbrahim Hakkı, Erzurumlu”, a.g.e., I,625-

 

 “Sinan, Ümmî“, a.g.e., II, 541.

 

 “Sinan, Ümmî, Elmalılı”, a.g.e., II, 541-542

 

 “İsmail Saib Sencer”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, c. XXIII, s. 122-123

 

 “İzzetî Mehmed Efendi”, a.g.e.,, İstanbul 2001, c. XXIII, s. 564-565.

 

 “Karamanlı Nizamî”, a.g.e., İstanbul 2001, c.XXIV, s. 453-454.

 

 “Kıpçak Türkçesi” (N. Hacıeminoğlu ile birlikte), a.g.e., Ankara 2002, c. XXV, s. 421-424.

 

 “Lutfiyye”, a.g.e., Ankara 2003, c. XXVII, s. 236-237.

 

 “Mihr ü Müşterî”, a.g.e., İstanbul 2005, c. XXX, s. 28-29.

 

 “Muhâkemetü’l-lugateyn”, a.g.e., İstanbul 2005, c. XXX, s. 397-398.

 

 “Nehcü’l-ferâdîs”, a.g.e., İstanbul 2006, c. XXXII, s. 540-541.

 

 “Nesîmî”, a.g.e., İstanbul 2007, c. XXXIII, s. 3-5.

 

 “Nigârî”, a.g.e., İstanbul 2007, c. XXXIII, s. 85-87.

 

 “Osmanlılar [Tekke Şiiri]”, a.g.e., İstanbul 2007, c. XXXIII, s. 559-562.

 

 “Sinâniyye”, a.g.e., İstanbul 2009, c. XXXVII, s. 240-241.

 

“Tekke Edebiyatı”, a. g. e., İstanbul 2011, XL, 381-384.

 

”Thomsen, Vilhelm”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2012, c.41, s.84-85.

 

“Ümmi Sinan”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2012, c.42, s.310-311.

 

“Vahdetnâme” DİA, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2012, c.42, s.435-436.

 

“Zajaczkowskı, Ananiasz”, DİA,Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2013, c.44, s.105-107.

 

“Mevlana ve Çevresi”, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, Bayezit, 23 Ocak 2007 (Konferans)

 

“Bir Yol Arkadaşı Olarak Mevlana”, 14 Aralık 2007, Notre Dame de Sion Lisesi Konferans Salonu, İstanbul (Konferans)

 

“Yunus Emre’de İnsan Sevgisi”, Edirne İl Kültür Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, 14 Nisan 2006. (Konferans)

 

“Şehirleşme ve Ölçünlü Türkçe”, İ. Ü. Edebiyat Fak. Kurul Salonu, 29 Mayıs 2008.

 

Kaşgarlı Mahmut ve Divanü Lugati’t-Türk’ü (Konferans), İ. Ü. İlahiyat Fak. Konferans Salonu, 22 Aralık 2008

 

Fuzuli ve Su Kasidesi (Konferans), Eyüp, Dil ve Edebiyat Derneği Konferans Salonu, 10. Ocak 2009

 

Mehmet Akif ve İstiklal Marşı (Panel), Arel Üniversitesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Küçükçekmece, 12 Mart 2009

 

Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif (Konferans), Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 19 Mart 2011.

 

‘Tasavvuf Şiirinin Seyri’, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş., 22 Ocak 2014.

 

“Niyazî-i Mısrî’nin İnsan ve Varlık Anlayışı”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş., 26 Şubat 2014

 

“Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tefvizname’si”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş., 19 Mart 2014

 

“Türk Tasavvuf Şiirinde İnsan-ı Kamil Anlayışı”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş., 16 Nisan 2014

 

“Neşatî’nin Bir Şiiri Üzerine”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş.,21 Mayıs 2014 

 

8.Projeler

 

“Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü Projesi”, Türk Dil Kurumu Sözlük Kolu, (Taradığı eser: Ali Şir el-Melifdevî, Nazmü’l-hilâfiyyât Tercümesi).

 

“Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Projesi”, Türk Dil Kurumu Sözlük Kolu (Çalışma grubu üyeliği devam etmektedir.).

 

9.İdari Görevler

 

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü 2015.

 

 

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 

Türk Dil Kurumu Sözlük Kolu Üyesi

11.Ödüller

12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2014-2015

 

 

 

 

 Güz

 

 

 XI.-XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi 2  2  85
 Eski Türk Edebiyatında Edebiyat Çevreleri 2 2 40
Türk Tasavvuf Edebiyatı Tarihi (YL) 3  3  5
 Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri (YL) 3  3  5
 Divan Şiirinde Hikemî Tarz 3  3  5
Bahar

 

XVII.-XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi 2 2 85
Tasavvufi Metinler Şerhi 2 2 85
Eski Türk Edebiyatında Eleştiri 2 2 85
Türk Şerh Edebiyatı ve Tarihi 2 2 40
Divan ve Tekke Şiiri Mukayesesi (YL) 3 3 5
Seminer (YL) 3 3 5
Türk Tasavvuf Edebiyatının Büyük Devre ve Şahsiyetleri (D) 3 3 5
Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri (D) 3 3 5
Eski Türk Edebiyatında Mesneviler (D) 3 3 5

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2015-2016

 

 

 

 

 Güz

 

 

 XI.-XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi 2  2  85
 Eski Türk Edebiyatında Edebiyat Çevreleri 2 2 40
Türk Tasavvuf Edebiyatı Tarihi (YL) 3  3  5
 Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri (YL) 3  3  5
 Divan Şiirinde Hikemî Tarz 3  3  5
Bahar

 

XVII.-XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi 2 2 85
Tasavvufi Metinler Şerhi 2 2 85
Eski Türk Edebiyatında Eleştiri 2 2 85
Türk Şerh Edebiyatı ve Tarihi 2 2 40
Divan ve Tekke Şiiri Mukayesesi (YL) 3 3 5
Seminer (YL) 3 3 5
Türk Tasavvuf Edebiyatının Büyük Devre ve Şahsiyetleri (D) 3 3 5
Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri (D) 3 3 5
Eski Türk Edebiyatında Mesneviler (D) 3 3 5
06/12/2012
15382 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00