Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN

 

Muhammet Nur Doğan-foto

1. Adı Soyadı :Muhammet Nur DOĞAN
 
2. Doğum Tarihi : 1951
 
3. Unvanı : Profesör
 
4. Öğrenim Durumu : Doktora
   
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans  Türk Dili ve Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi  1979
Yüksek Lisans  Eski Türk Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi  1983
Doktora  Eski Türk Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi  1987
 

5. Akademik Unvanlar

 

Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi 1983
Doçent İstanbul Üniversitesi 1991
Profesör İstanbul Üniversitesi 1997

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Köksal Övür Bilgen, (2015). Ahmet Paşa Divânı’ndaki Soyut Kavramlar, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı           

 

Niknam Meraj, (2014). Bursevî Muhyiddin Efendi, Hayatı, Edebi Kişiliği ve İlahîleri’nin Tahlili, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı                        

Zangeneh Fatemeh, (2014). Ravzatü’l Vai’zin Adlı Farsça Eserin Rahim Niyazi Tarafından Çağataycaya Tercümesi (Metin- İnceleme), İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı                    

 

Azlal Eyyüp, (2013). Ahmed Fâik’in Türkçe Mem u Zîn Mesnevîsinin İncelenmesi ve

Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsiyle Mukayesesi (Metin-İnceleme-Mukayese), İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı                          

 

Uzun Süreyya, (2011). Üsküdarlı Aşkî Divanı Tenkitli Metin, Nesre Çeviri ve 16. Yy. Osmanlı Hayatının Divandaki Yansımaları, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı                   

 

Bavik Zahide Berrin, (2009). Muhyî-İ Gülşenî’nin Hüsn Ü Dil’i ve İncelemesi, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı                          

 

Yakar Hüseyin, (2007). Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun Mesnevisinde Tabiat Tasvirlerinin Estetik Olarak Kullanımı, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

Soyyiğit İsmail, (2006). Baki’nin Kasidelerinde Edebi Tasvirler, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer     

 

İnce Sinan Sümeyye, (2005). Taşlıcalı Yahyâ Bey Divânı’ndaki Soyut Kavramlar (Kasîdeler-Musammatlar-Şehrengizler-Gazeller-Mukatta’lar), İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı                           

 

Akyol Şadiye, (2002). Baki Divanı`Ndaki Soyut Kavramların Tahlili, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı           

 

Elveren Abdurrahim, (2001). 15. Yüzyıl Şairlerinden Arif ve Hamsesi, İnönü Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer   

 

Şahinoğlu S. Ahmet, (1997). Zati Divanı’ndaki Soyut Kavramlar, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı             

 

Camcı Mahmut, (1996). Nef’i Divanında Şiir ve Edebiyatla İlgili Kavramlar, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

Öz Yasemin, (1995). Nedim Divanı’ndaki Soyut Kavramlar: Kasideler, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

Serdaroğlu Vildan, (1994). Nedim Divanı’ndaki Soyut Kavramlar (Gazeller, Şarkılar, Rubailer, Kıt’alar; Tarihler; Beyitler), İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

6.2. Doktora Tezleri

 

Pekşen Süreyya, (2013). Taşlıcalı Yahya Divanı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük], İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

Bahadır Savaşkan Cem, (2012). 16. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Şarap ve Şarapla İlgili Unsurlar, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

Şahin Esma, (2011). Bâkî Divanı’na Göre 16. Yüzyıl Osmanlı Toplum Hayatı, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

Ülger Sibel, (2003). Leyla ve Mecnun`Da Hikaye Tekniği, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı                                                              

 

Akbudak Yasemin, (2002). Mesihi Divanının Tahlili (2 Cilt), İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Kersu Baysal, (1992). Nizami Divanı’nda Sevgilide Güzellik Unsurları, İstanbul Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Doğan Muhammet Nur (1994).  Lâle Devri Şairlerinden İshak Efendi’nin Orijinal Bir Mesnevîsi: Bi’set-nâme (Metin, Nesre Çeviri ve Açıklama).  İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 27, 101-168. (Yayın No: 423914)

 

Doğan Muhammet Nur (2010).  Nabî’nin Gurbete Yuvarlanmış İncisi.  Journal of Turkish Studies: Festschrift In Honor of Walter G. Andrews I, 197-211. (Yayın No: 423726)

 

 

 

 

 

Doğan Muhammet Nur (2011).  Divan Şiirinde Şarap Metaforları.  İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi(38), 63-98. (Yayın No: 424008)

 

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 

Doğan Muhammet Nur (2005).  Yenişehirli Avnî’nin Maruf Şiir Terimleri.  Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Anısına Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:427728)

 

Doğan Muhammet Nur (2006).  Şehriyar’ın Sehend’im Adlı Şiirinin Etrafında Poetik Görüşleri.  Şehriyar ve İran-Türkiye İlişkileri Paneli (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:424515)

 

Doğan Muhammet Nur (2014).  Nev’î’nin Çok Anlamlı Beyti Bağlamında Bir Metin Arkeolojisi Denemesi.  Xı. Milli Türkoloji Kongresi, 1, 497-512. (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:2321322)

 

Doğan Muhammet Nur (2007).  Divan Şiirinde Lâfız-Mana İlişkileri Üzerine Poetik Bir Değerlendirme.  I. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:424775)

 

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Edebiyatımızda Şarap Metaforları.  Doğuda ve Batıda Şarap I. Uluslararası Kültür Tarihi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:424706)

 

Doğan Muhammet Nur (2003).  Yahya Kemal Beyatlı’da Rumeli ve Üsküp.  Edebiyatımızda Rumeli ve Üsküp Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:424424)

 

Doğan Muhammet Nur (2001).  Klasik Türk Edebiyatında İran Tesiri ve Divan Şiirinin Millî Karakteri.  İran-Turan Dünyası Semineri (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:424320)

 

Doğan Muhammet Nur (1999).  Klasik Edebiyatımızda Sanat ve Şiir Felsefesi.  Osmanlı Dünyasında Şiir Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:424211)

 

Doğan Muhammet Nur (1995).  Şiir Dinletisi.  38. Uluslararası Struga Şiir Akşamları (Davetli Konuşmacı)(Yayın No:467840)

 

Doğan Muhammet Nur (1993).  İnter Akademi Tarafından Düzenlenen Kültür Edebiyatımızın Kaynakları Konferansı.  Kültür Edebiyatımızın Kaynakları (Davetli Konuşmacı)(Yayın No:467568)

 

7.3. Yazılan Ulusal/Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

 

Fuzulî’nin Leylâ ve Mecnunu: Metin, Düzyazıya Çeviri ve Notlar ve Açıklamalar (2015)., Doğan Muhammet Nur,  Yelkenli Yayınevi, Sayfa Sayısı 744, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 55018)

 

Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ı: Nesre Çeviri, Notlar ve Açıklamalar, El Yazması Metin (2015)., Doğan Muhammet Nur,  Yelkenli Yayınevi, Sayfa Sayısı 536, ISBN:978-605-5836-05-4, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 55012)

 

Fuzulî Leylâ ve Mecnun  Metin, Düzyazıya Çeviri, Notlar ve Açıklamalar (2015)., DOĞAN

 

MUHAMMET NUR,  Yelkenli Yayınevi, ISBN:978-605-5836-06-01, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2320421)

 

Fatih Divanı ve Şerhi (2006)., Doğan Muhammet Nur,  Yelkenli Yayınevi, Sayfa Sayısı 310, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 55013)

 

Eski Şiirin Bahçesinde (2005)., Doğan Muhammet Nur,  Alternatif Düşünce Yayınları, Sayfa Sayısı 317, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 55014)

 

Fuzulî’nin Poetikası (2002)., Doğan Muhammet Nur,  Ötüken Kitabevi, Sayfa Sayısı 120, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 55015)

 

Mecnun ve Leylâ Dilinden Şiirler (2001)., Doğan Muhammet Nur,  Enderun Kitabevi, Sayfa Sayısı 150, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 55016)

 

İshak ve Es’ad Divanından Seçmeler (2001)., Doğan Muhammet Nur,  Enderun Kitabevi, Sayfa Sayısı 250, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 55017)

 

Fuzulî, Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler (2000)., Doğan Muhammet Nur,  Boğaziçi Yayınları, Sayfa Sayısı 150, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 55019)

 

Poeziya Od Yazıkov na Leylâ ı Mecnun (Mecnun ve Leylâ Dilinden Kitabının Dr. Fadıl Hoca Tarafından Yapılan Makedonca Tercümesi) (1997)., Doğan Muhammet Nur,  Prizma Yayınevi, Sayfa Sayısı 76, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 55020)

 

Lâle Devri Şairi Şeyhülislâm Es’ad ve Divanı (1997)., Doğan Muhammet Nur,  M.E.B. Yayınları, Sayfa Sayısı 366, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 55021)

 

Lâle Devri Şairi Şeyhülislâm İshak ve Divanı (1997)., Doğan Muhammet Nur,  M.E.B. Yayınları, Sayfa Sayısı 472, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 55022)

 

Abdülkadir Karahan Armağan Kitabı, Bölüm adı:(Karahan Hoca’nın Ardından) (2014)., Doğan Muhammet Nur,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 428126)

 

Fatih ve Dönemi, Bölüm adı:(Fatih (Avnî) Divanı’ndaki Kültürel ve Estetik Unsurların Toplu Tahlil) (2014)., Doğan Muhammet Nur,  Kültüre Hizmet Vakfı, Editör:BİRİNCİ NECAT, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 428113)

 

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Doğan Muhammet Nur (2004).  Divan Şiirinde Aşk.  Doğu-Batı Dergisi (Aşk ve Doğu Özel Sayısı), 31-53. (Kontrol No: 426797)

 

Doğan Muhammet Nur (1996).  Fuzuli’nin Poetikası..  İlmi Araştırmalar(2), 47-72. (Kontrol No: 2486413)

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler (Panel, Konferans ve Eğitimler)

Doğan Muhammet Nur (1999).  Klasik Türk Edebiyatında Osmanlı Hayatının İzleri.  Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Kutlamaları Sempozyumu, (Yayın No:427081)

Doğan Muhammet Nur (2000).  Erzurumlu Darir’in Edebî Yönü.  Kadı Darir Paneli, (Yayın No:427118)

Doğan Muhammet Nur (2000).  Ahmet Talat Onay’ın Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar Kitabı.  TBMM’nin Açılışının 80. Yılı Dolayısıyla Atatürk Devrinde Dil ve Edebiyat Bilgi Şöleni, (Yayın No:427193)

Doğan Muhammet Nur (2000).  Baki Divanı’nda Sosyal Hayat ile İlgili Bazı Dikkatler.  Ölümünün 400. Yıldönümünde Bir İstanbul Şairi: Bâkî Sempozyumu, (Yayın No:427224)

Doğan Muhammet Nur (2001).  Medeniyetler Çatışması Projesi ve İslâm.  Perşembe Kültür Sanat Sohbetleri, (Yayın No:427314)

Doğan Muhammet Nur (2002).  Bakî’nin Şiir Aynasında Osmanlı Hayatından Renkli Akisler.  Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VI. Eyüpsultan Sempozyumu, (Yayın No:427422)

Doğan Muhammet Nur (2002).  Mehmet Akif Ersoy’un Düşünce Adamı ve İnkılâpçı Kimliği.  Mehmet Akif Ersoy Anma Toplantısı, (Yayın No:427449)

Doğan Muhammet Nur (2003).  Fatih Sultan Mehmed Divanı Üzerine.  Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VII. Eyüpsultan Sempozyumu, (Yayın No:427537)

Doğan Muhammet Nur (2003).  Fatih Sultan Mehmed’in Şiirinde Hükümdarane Duygular.  1453’ten 2003’e İstanbul: Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, (Yayın No:427567)

Doğan Muhammet Nur (2003).  Fatih (Avnî)Divanı’ndan Bazı Beyitlerin Semantik Çözümlemesi.  Fethin 550. Yıldönümünde Fethin Edebiyatımıza Yansıması, (Yayın No:427621)

Doğan Muhammet Nur (2003).  Divan Şiiri ile Leylâ ve Mecnûn ve Hüsn ü Aşk.  Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen seminer, (Yayın No:427657)

Doğan Muhammet Nur (2004).  Yolculuk Metaforu Bağlamında Divan Şiirini Üretmek ve Anlamak.  Bir Metafor Olarak Yol/Yolculuk Konulu I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, (Yayın No:427691)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Din ve Ahlâk Bilgisi Derslerinin Üniversitelerin Sosyal Branşlarındaki Muhtemel Katkıları.  Türk Millî Eğitiminde Din Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, (Yayın No:427519)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatında Hz. Muhammed.  Konya Selçuklu Belediyesi Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, (Yayın No:427761)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Nef’î’nin Şiir Filozofu Kimliği.  Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, (Yayın No:427805)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Edebiyatımızın Metinlerini Anlamak Üzerine.  Geleneğin İzinde Edebiyatımız Sempozyumu, (Yayın No:427790)

Doğan Muhammet Nur (2009).  Nabî’nin Lafız ve Mana İlişkileri Bağlamında Şiire Bakışı.  Şair Nabi Sempozyumu, (Yayın No:427835)

Doğan Muhammet Nur (2010).  Akıl-Vahiy İlişkileri ve İslamda Düşüncenin Önemi.  Düşünce Seminerleri, (Yayın No:427852)

Doğan Muhammet Nur  Fatih Sultan Mehmet (Avni) Divanı Üzerine.  Eyüp Sultan Sempozyumu I-VII, 247-261., (Yayın No:426890)

Doğan Muhammet Nur  Divan Şiirinde Şehir Kültürü ve Bursa.  Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Sempozyumu, (Yayın No:427892)

Doğan Muhammet Nur  Divan Şiirinde Osmanlı Hayatının Renkli Yansımaları.  Atatürk Kitaplığı Konuşmaları, (Yayın No:427866)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Denizli’de M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:483679)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Adıyaman’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:483617)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Kahramanmaraş’ta M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:483542)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Şiirden Kültüre.  Net Tv’de Televizyon Programı, (Yayın No:485253)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Zonguldak’ta M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:485117)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Bartın’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:484961)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Yozgat’ta M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:484614)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Kırıkkale’de M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:484566)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Elazığ’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri’, (Yayın No:484522)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Malatya’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:484479)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Siirt’te M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:484214)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Bitlis’te M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:484405)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Uşak’ta M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:484118)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Afyonkarahisar’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri’, (Yayın No:484074)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Karaman’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:484006)

Doğan Muhammet Nur (2007).  “Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Denizli’de M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:483929)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Aydın’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:483876)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Manisa’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:483792)

Doğan Muhammet Nur (2007).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Muğla’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:483721)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Isparta M.E.B. Hizmet İçi Semineri’, (Yayın No:477263)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Burdur’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:477007)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Mersin’de M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:476959)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Artvin’de M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:476852)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Rize’de M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:476768)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Kütahya’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:476708)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Van’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri’, (Yayın No:476654)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı.  Fatih Belediye Başkanlığı’nın düzenlediği Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı ve Liselerarası Şiir Okuma Yarışması, (Yayın No:476578)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Mardin’de M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:476431)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Giresun’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri’, (Yayın No:476181)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Ordu’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:476048)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Çorum’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:475981)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Çanakkale’de M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:475941)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Şanlıurfa’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri’, (Yayın No:475894)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Gaziantep’te M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:475842)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Klasik Türk Edebiyatı.  Bayrampaşa Belediye Başkanlığı’nın Kosova’nın İpek Şehrinde Düzenlediği “Balkanlarda Ramazan” adlı kültür programı, (Yayın No:475761)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Şiir Dinletisi.  Van Büyükşehir Belediyesi’nin Düzenlediği Vangölü Şiir Akşamları, (Yayın No:475690)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Nevşehir’de M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:475473)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Kayseri’de M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:475442)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Kastamonu’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:475057)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Çankırı’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:475226)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Samsun’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:475612)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Antalya’da M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:475563)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri”.  Düzce M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:468489)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Bilecik M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:468462)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Eskişehir’de M.E.B. Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:475160)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Klasik Türk Edebiyatı-Divan Şiiri.  Bolu MEB Hizmet İçi Semineri, (Yayın No:468434)

Doğan Muhammet Nur (2004).  Divan Edebiyatı.  TRT İzmir Televizyonu’nda “Rumeli’de Türk Kültürü ve Edebiyatı” konulu program, (Yayın No:468382)

Doğan Muhammet Nur (2002).  Divan Edebiyatı.  ATV Ceviz Kabuğu Programı Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü konulu yayını, (Yayın No:468327)

Doğan Muhammet Nur (2001).  Divan Edebiyatı.  ATV Ceviz Kabuğu Programı Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü konulu yayını, (Yayın No:468238)

Doğan Muhammet Nur (1998).  Yahya Kemal Beyatlı ve Klasik Edebiyatımız.  Ölümünün 40. Yıldönümünde Yahya Kemal Beyatlı Günleri, (Yayın No:427031)

Doğan Muhammet Nur (1998).  Şeyhî Divanı’ndaki Mücerret Unsurlara Semantik Bir Bakış.  Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü I. Kütahyalı Şairler Sempozyumu, (Yayın No:426993)

Doğan Muhammet Nur (1997).  Eski Türk Edebiyatının Kaynakları.  İstanbul Valiliği Millî Eğitim Müdürlüğü ile Edebiyat Fakültesi tarafından birlikte düzenlenen ve İstanbul’daki Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerine yönelik Edebiyat Günleri Etkinlikleri, (Yayın No:468015)

Doğan Muhammet Nur (1997).  Eski Türk Edebiyatının Kaynakları.  İstanbul Valiliği Millî Eğitim Müdürlüğü ile Edebiyat Fakültesi tarafından birlikte düzenlenen ve İstanbul’daki Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerine yönelik Edebiyat Günleri Etkinlikleri, (Yayın No:468011)

Doğan Muhammet Nur (1997).  Şair Sunullah Gaybî.  Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünün Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlediği Kütahyalı Şair Gaybî Sunullah Efendi Paneli, (Yayın No:467952)

Doğan Muhammet Nur (1996).  Şiir Dinletisi.  39. Uluslararası Struga Şiir Akşamları, (Yayın No:467899)

Doğan Muhammet Nur, ŞENTÜRK ATİLLA (1995).  Divan Şiiri Üzerine Bir Sohbet.  Türk Edebiyatı Vakfı Çarşamba Sohbetleri, (Yayın No:467762)

Doğan Muhammet Nur (1995).  Fuzuli Divanında Berceste Mısralar.  İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nde Fuzulî’nin 500. doğum yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Fuzulî’yi Anma Toplantısı, (Yayın No:467654)

Doğan Muhammet Nur (1992).  Şehriyâr’ın Türkçe Şiirleri.  İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün düzenlediği Seyyid Mehemmed Hüseyin Tebrîzî Şehriyâr’ın Doğumunun 90. Yıldönümü Anma Toplantısı, (Yayın No:468112)

Doğan Muhammet Nur (1992).  Divan Edebiyatında Sosyal Hayat.  Türk Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen Gençlik Sohbetleri, (Yayın No:467441)

Doğan Muhammet Nur (1992).  Metin Şerhi Üzerine.  I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu, (Yayın No:426940)

 

 

 

 

7.6 Diğer Yayınlar

Doğan Muhammet Nur (2011).  Fatih, İstanbul’u Fethetti: Avnî Mısraları.  Dil ve Edebiyat Dergisi(29), 16-30.(Ulusal)(Hakemsiz)(Özgün Makale) (Yayın No: 427938)

Doğan Muhammet Nur (2011).  Nabî’nin Lafız-Mana Münasebetleri Bağlamında Şiir Felsefesi.  Dil ve Edebiyat Dergisi(27), 7-27.(Ulusal)(Hakemsiz)(Özgün Makale) (Yayın No: 427979)

Doğan Muhammet Nur (2010).  Şeyh Galip’in Gurbete Yuvarlanmış İncisi.  Dil ve Edebiyat Dergisi(14), 22-30.(Ulusal)(Hakemsiz)(Özgün Makale) (Yayın No: 427928)

Doğan Muhammet Nur (2006).  Yolculuk Metaforu Bağlamında Divan Şiirini Üretmek ve Anlamak.  MEB Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi Divan Edebiyatı Özel Sayısı, 47-57.(Ulusal)(Hakemsiz)(Özgün Makale) (Yayın No: 428052)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Fatih Sultan Mehmet (Avnî)’nin Şiirinde Hükümdarlık Duygusu.  Sarmaşık Kültür Dergisi, 60-63.(Ulusal)(Hakemsiz)(Özgün Makale) (Yayın No: 428025)

Doğan Muhammet Nur (2005).  Edebiyat, Gizemli Yolculuk.  Mühür Şiir ve Edebiyat Dergisi, 7-9.(Ulusal)(Hakemsiz)(Özgün Makale) (Yayın No: 428035)

Doğan Muhammet Nur (2003).  Divan Şiiri Metinlerini Anlaşılabilir Kılma Adına Vulgarize Etmek Zorunda mıyız Ya da: Büyülü Perde Nasıl Aralanmalı?.  Tarih ve Düşünce Dergisi, 56-70.(Ulusal)(Hakemsiz)(Özgün Makale) (Yayın No: 428012)

Doğan Muhammet Nur (2003).  Şeyhülislamın Mavi Çizmesi.  Tarih ve Düşünce Dergisi, 78-81.(Ulusal)(Hakemsiz)(Özgün Makale) (Yayın No: 427992)

  8.Projeler

 

Klâsik Türk Edebiyatının Poetikası, BAP, Araştırmacı, 2012 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

  9.İdari Görevler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 

İSEDER (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mezunları Derneği) üyeliği.

 

ÜNDER (Üniversite Öğretim Elemanları Derneği) üyeliği.

11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2014-2015

 

 

 

 

 Güz

 

 

 Eski Türk Edebiyatına Giriş 2  2  85
 Eski Türk Edebiyatı I 2 2 75
Metin Şerhi I 2 2  85
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (YL) 3  3  5
Klasik Türk Edebiyatı Poetikası  3  5
Bahar

 

Metin Şerhi II 2 2 85
Eski Türk Edebiyatı II 2 2 75
Metin Tamiri (YL) 3 3 5
Mukayeseli Divan Şiiri Şerhi (YL) 3 3 5
Klasik Türk Edebiyatında Mitoloji (YL) 3 3 5
Eski Türk Edebiyatında Sosyal Hayat (D) 3 3 5
                   

 

 

 

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2015-2016

 

 

 

 

 Güz

 

 

 Eski Türk Edebiyatına Giriş 2  2  85
 Eski Türk Edebiyatı I 2 2 75
Metin Şerhi I 2 2  85
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (YL) 3  3  5
Klasik Türk Edebiyatı Poetikası  3  5
Bahar

 

Metin Şerhi II 2 2 85
Eski Türk Edebiyatı II 2 2 75
Metin Tamiri (YL) 3 3 5
Mukayeseli Divan Şiiri Şerhi (YL) 3 3 5
Klasik Türk Edebiyatında Mitoloji (YL) 3 3 5
Eski Türk Edebiyatında Sosyal Hayat (D) 3 3 5

 

07/12/2012
20367 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00