Prof. Dr. Hatice Tören (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hatice TÖREN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

e-posta: htoren@istanbul.edu.tr , 61htoren61@gmail.com

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Hatice Tören 1960 yılında Of’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimimi İzmir ve İstanbul’da tamamladı. 1982 yılında, “Türk Kızı Romanı ve Tahlili – Fazlı Necip” adlı lisans tezini hazırlayarak, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Anabilim Dalında okutman olarak göreve başladı. 1985’te “Kadı Burhaneddin Divanı  1-30. sayfaların Gramatikal İndeksi” adlı tez ile  M.A. ve 1990’da “Ali Şîr Nevâyî, Sedd-i İskenderî; Metin, İnceleme, Dizin” adlı tez ile yılında Doktor unvanı aldı. 1992 – 2003 yılları arasında İ.Ü. Türk Dili Bölümünde okutman olarak görev yaptı. 2003’te Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2007 tarihinde Yeni Türk Dili Bilim Dalında Doçent unvanını aldı.

Bir çocuk sahibidir.               

 

KİTAP

 

Düşmüş Bir Uçurtmadır Güneş, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çocuk Şiirlerindeki Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, Kitabevi, 2014.

Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Amme Cüzü Tefsiri I, Metin İnceleme-Tıpkıbasım, Çantay Yay., İstanbul 2007

Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Amme Cüzü Tefsiri II, Dizin,   Çantay Yay., İstanbul 2007

Ali Şîr Nevâyî, Sedd-i İskenderî, Metin-İnceleme, TDK Yay. Ankara 2001.

Osmanlı Türkçesi I, Akademik Kitaplar, İstanbul 2010, 452 s. (Prof. Dr. Mustafa Özkan ile).

Osmanlı Türkçesi II, Akademik Kitaplar, İstanbul 2012, 414 s. (Prof. Dr. Mustafa Özkan ile).

Gramer Uygulamalı Osmanlıca Seçme Metinler, Kitabevi, İstanbul, 2014, 220 s. (Prof. Dr. Mustafa Özkan ve Doç. Dr. Enfel Doğan ile).

Yüksek Öğretimde Türk Dili-Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006 (Prof. Dr. Mustafa Özkan ve Dr. Osman Esin ile).

 

 

MAKALE

 

Urbanization, Standard Language, Dialect” , Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. sayı: 50 (Yayımlanacak.)

Tiyatro Metinlerinde Yer Alan Metin Dışı Sözler: Keşanlı Ali Destanı Örneği”, Türkiyat Mecmuası, cilt. 23, İstanbul, 2013. s.171-186,

Kadı Burhaneddin Divanında Bazı Yeni Okuyuşlar”, İlmî Araştırmalar sayı 9, İstanbul 2000, s.209-219.

Sona Gelen Edatlarla Teşkil Edilen Bir Kelime Grubu: Kuvvetlendirme Grubuİlmî Araştırmalar 13, İstanbul 2002, s.175-182.

Adlandırma Grubu”, İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c.XXXII, İstanbul 2004, s. 217-222.

Sadreddin’in Dâsıtân-ı Geyik Adlı Mesnevisi”, İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c.XXXIII, İstanbul 2005, s. 239-282.

Kirdeci Ali, Dāsıtān-ı Hamāme-i ‘Ar‘ar”, İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c.XXXIV, İstanbul 2006, s. 177-2004

Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Millî Kültür ve Eğitim ile İlgili Görüşleri”, İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c.XXXIV, İstanbul 2006, s.205-210

“Nevâyî’nin Sedd-i İskenderî Adlı Eserinde Tabiat Tasvirleri”, Türk Dili, sayı 529, Ankara 1996, s.30-47.

“Ta’bîr-nâme”, Türkiyat Mecmuası, c.XX, İstanbul 1997, s. 415-452.

 

 

BİLDİRİ

Tören, Hatice, Türkiye Türkçesinde Türetilen Kelimelerde Kullanılan Yapım Ekleri Ve Türetilen Bu Kelimelerin Yerleşiklik Kazanma Süreçleri, Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş Hatırasına Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, İstanbul 2012.

Aydın, M. Bedizel – Tören, Hatice, “Çağatayca Bir Tıp Kitabı”, IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul 1996.

 

KONFERANS

“Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Dili Ve Üslubu Üzerine”, T.C. İstanbul  Valiliği Adalar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ı Anma Günü Programı, Halki Palace Konferans Salonu, Heybeliada, 14 Mayıs 2004.

“Şehirleşme ve Türkçe”, Şehirleşme ve Türkçe Toplantısı, İÜ. Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu, 29 Mayıs 2007. 

 

YÖNETİLEN YÜKSEK VE DOKTORA TEZLERİ

 

DOKTORA TEZİ

Hasan Fehmi Erol,      Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kelime Edinimi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Hmad Khan,               Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikâye Adlı Eseri Üzerine Bir Söz Dizimi İncelemesi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

Ömer Güven,                         Sivas İli Zara İlçesi Ağzı, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

Demet Çınar,              Müellifi Bilinmeyen Bir Sûre Tefsiri: Metin, Dil İncelemesi, Sözlük (Vr.1b-49a), İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

Bozkurt, Hüseyin,       Türkmen Türkçesinde İkilemeler, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012. (Prof. Dr. Mehmet Kara ile)

Farhad Rahimi,           Kavsi Divanı’nın Dil Incelemesi (Giriş-Dil Incelemesi-Metin-Sözlük), İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

Mükerrem Özdemir,    Yabancılara Türkçe Öğretiminde Edatlar, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

Namık Sabırlı,                         Arif Nihat Asya’nın Sevgi Mektupları Adlı Eseri Üzerine Bir Söz Dizimi (Kelime Grupları) İncelemesi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

Süleyman Altiner,       Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât Adlı Eseri Üzerine Bir Söz Dizimi Incelemesi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

Burak Toker,               Türkçe Ve İspanyolcanın Ortak Söz Varlığı Üzerine Bir Inceleme, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

Aliona Nedeva,           Gagavuzca Ve Türkiye Türkçesinde Isim Ve Fiil Çekimi Karşılaştırması, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

Yeşim Bayraktar,        Yazılı Basında Batı Kaynaklı Yabancı Kelimelerin Kullanımı, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

 

 

YÖNETİLMEKTE OLAN TEZLER

DOKTORA TEZİ

Halil Açıkgöz,                         Mari Dili – Türk Dili İlişkileri.

Özlem Şuataman,        Kars İli Ağızları Söz Varlığı.

Aliona Nedeva,           Mihail Çakır’ın Dini Eserleri Üzerine Bir Dil İncelemesi.

Fatma Özkan Kurt,      Batı Türkçesinde Mental Fiiller

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Latife Rahmatzada ,    Müellifi Bilinmeyen Bir Sûre Tefsiri: Metin, Dil İncelemesi, Sözlük (Vr.49a-96b)

Gulnur Adilova,          Ahmet KABAKLI’nın Ejderha Taşı Adlı Eserinin Üzerine Bir Söz Dizimi İncelemesi

Özlem Karabal,           Senedibâd Kırk Vezirin Birer Hikâyeti ve Bir Hatunun Kırk Hikâyeti (38a-78a) Üzerine Dil İncelemesi (İnceleme-Metin-Dizin)

 

 

VERDİĞİ DERSLER

 

2013-2014 GÜZ YARIYILI

 

Osmanlı Türkçesine Giriş- I (Zorunlu, Lisans; Örgün ve II. Öğretim, Uzaktan Eğitim)

Türkiye Türkçesi Grameri –I (Zorunlu, Lisans; Örgün Öğretim)

Türkiye Türkçesi Söz Dizimi- I (Zorunlu, Lisans; Örgün Öğretim)

Kelime Türleri (Seçmeli, Lisans; Örgün ve II. Öğretim)

Dede Korkut İncelemeleri (Seçmeli, Lisans; Örgün ve II. Öğretim)

Ağız İncelemeleri – I (Seçmeli, Doktora)

Türkçenin Tarihi Morfolojisi (Seçmeli, Doktora)

 

2013-2014 BAHAR YARIYILI

 

Osmanlı Türkçesine Giriş – II (Zorunlu, Lisans; Örgün ve II. Öğretim, Uzaktan Eğitim)

Osmanlı Türkçesi Grameri – II (Zorunlu, Lisans; Örgün Öğretim)

Türkiye Türkçesi Grameri –II (Zorunlu, Lisans; Örgün Öğretim)

Türkiye Türkçesi Söz Dizimi- II (Zorunlu, Lisans; Örgün Öğretim)

Anlam Bilimi (Seçmeli, Lisans; Örgün ve II. Öğretim)

Türk Anlam Bilimi (Seçmeli, Doktora)

Ağız İncelemeleri – II (Seçmeli, Doktora)

 

 

İDARİ GÖREVLER

İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü –Bölüm Başkanı Yardımcısı

İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

 

DERGİ – HAKEMLİK GÖREVLERİ

 

İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (Hakem)

Türkiyat Mecmuası (Hakem)

 

07/12/2012
13236 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00