Doç. Dr. Nesrin DELİKTAŞLI

Eğitim Bilgileri:

 Lisans:           Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Programı, 1989 Y. Lisans:      Sorbonne Nouvelle Paris III Üniversitesi, Dil Bilimleri (Sciences du Langage)  Bölümü, 1995 Doktora:        Sorbonne Nouvelle Paris III Üniversitesi, Dil Bilimleri (Sciences du Langage) / Fransız Dilbilimi (Linguistique Française), 1998.  

Görevler:

 Yar. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999–2009 Yar. Doç. Dr. Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009–2013 Yar. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2013 - ….  

İdari Görevleri:

1999–2006      Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviri Bölümü Fransızca                                       Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı 1999–2006      Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviri Bölümü Bölüm Başkan                                Yardımcısı 2004–2009      Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği 2009–2013      Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı                                    Bölüm Başkanı 2009–2013      Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2009–2011      Fransızca Mütercim-Tercümanlık ve Almanca Mütercim-Tercümanlık                                    Bölüm Başkan V. ve bölüm kurucusu 2009–2013      Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakem Kurulu                                  Üyeliği 2009–2013      Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi 2009–2012      Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu                                Üyeliği 2011                ADYÜSEM (Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) Danışma Kurulu                          üyeliği 2011                Adıyaman Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Başkan V. 2011                Adıyaman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü  

Yayınları:

Uluslararası yayınları:

“Fonctions et Structure du Langage Juridique Turc et Français”, Faits de Langue en Turc et en Français Modernes (Domaines Linguistiques), Édition Linguistique, 53, Lincom GmbH Yayınevi, Muenchen / Allemagne, ISBN : 389586319X, 2006, s. 108–115 “Hukuk Metinleri Çevirisi ve Eğitimi”, Sakarya Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Uluslararası Çeviri Sempozyumu ‘Günümüzde Çeviri ve Çevirmen Sorunları’, 11–12 Ekim 2004, ISBN 975–8644–39–4 “Dilbilimsel Çözümleme ve Türkçe/Fransızca Bir Hukuk Metni Örneği Çevirisi: Vekâletnameler”, Sakarya Üniversitesi Fen-Ed. Fak. IX. Uluslararası Dil-Deyiş-Yazın Sempozyumu, 15–17 Ekim 2009. “Terminologie juridique turque et française et l’importance de la terminologie dans la traduction de textes juridiques ”, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü, 10. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 3–5 Kasım 2010, Ankara. “Comment traduire les textes juridiques?”, Kırıkkale Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı, 1. Uluslararası Çeviribilim ve terimbilim Kurultayı, “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları” 20–21 Ekim 2011, Kırıkkale. “Hukuk Dilinde Argümantasyon: Danıştay Kararları Örneği”, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 18–20 Ekim 2012, Edirne. (Yayınlanacak)  “Yargı Kararlarında Dilsel Nezaket”, 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 18–21 Eylül 2012, Ankara. (Yayınlanacak)   “Yasa Metinlerinde Belgisiz Adılların Kullanılması”, Türk Dil Kurumu, VII Uluslararası Türk Dili Kurultayı 24–28 Eylül 2012, Ankara (Yayınlanacak) “Le Syllogisme Juridique : Analyse De Décisions De Justice À Base De Syllogisme”, Le Cinquième Colloque International de Linguistique, 27-28 Septembre 2013, Bucarest.  

Ulusal yayınları:

“Propriétés Écrites et Intonatives des Participes en-dik et en –(y)Ecek et Leurs Équivalents Français” in Vers Une Grammaire Linguistique du Turc, Multilingual Yayınevi, İstanbul, 2004, s. 89–102. ISBN 975-6542-37-x “Mahkeme Kararlarının Gerekçelendirme Bölümlerinin Dilsel Özellikleri”, in Yeni Dilbilim Kuramları Işığında Sözlü Dil Yapısı, Multilingual Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 76–86. ISBN 975-6542-46-x “Ortaçlı Yan Tümcelerde Zaman Kavramı”, Dil Dergisi, Sayı: 83- Eylül 1999, s. 11-17 Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER. “Propriétés Ecrites et Intonatives des Participes Turcs et Leurs Equivalents Français” Hacettepe Üniversitesi Ed. Fak. Çeviri Bilim ve Uygulamaları Dergisi, Aralık 2000, Sayı: 10, s. 89-98.  “Intonation et Structure de l’Enoncé Oral Constitué Avec la Particule ki en Turc”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Aralık 2002 Cilt: 19, Sayı: 2,  s. 191–204. “Ortaçlı Yantümcelerin Fransızca’ya Çevirisinde Karşılaşılan Güçlükler”, Çukurova Üniversitesi XIV. Dilbilim Kurultayı Nisan 2000 Adana, Çukurova Üniversitesi Yayınevi, Adana, 2000, ISBN 975–487–087-X.  “Uzmanlık Dili Olarak Hukuk Dilinin Öğretimi”, Cumhuriyet Üniversitesi II. Ulusal Frankofoni Kongresi (17–18 Mayıs 2001) Sivas, ISBN: 975–96287–2–4.   “Sözlü Türkçe’de -(y)en’li ortaçlı yapıların tonlama (ezgi) özellikleri”, Dilbilim İncelemeleri, Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümü XVIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı (20–21 Mayıs 2004), , 1. Baskı, Doğan Yayıncılık, Ankara, Nisan 2005. “Türk ve Fransız Ceza Kanunları: Dilbilimsel Çözümleme, Çeviribilimsel Çıkarımlar”, Mersin Üniversitesi Fen-Ed. Fak. İngiliz Dilbilimi Bölümü, 21. Ulusal Dilbilim Kurultayı ( Mayıs 2007).  “Yasa Metinlerinde Ekeylem–DIr Ekinin Kullanılması”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 17–18 Mayıs 2010, Ankara.    “Bir Hukuk Metninin Okunması: Dilbilimsel Bir Yaklaşım”, Kafkas Üniversitesi, VI. Ulusal Frankofoni Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Kars.  “ –miş’ li Ortaçlı Yapıların Dilbilimsel Özellikleri ve Fransızcaya Çevirileri”, Çukurova Üniversitesi 7. Ulusal Frankofoni Kongresi, 19–21 Mayıs 2011, Adana.  “Fransızcadaki Ortaçların Hukuk Metinlerinde Kullanımı ve Türkçeye Çevirileri”, Namık Kemal Üniversitesi 8. Ulusal Frankofoni Kongresi, 16–18 Mayıs 2012, Tekirdağ.  “ Çeviride Sözdizimi Sorunu” Mersin Üniversitesi I. Mersin Günleri I. Frankofoni Kurultayı, 9–10 Ekim 2000. (Yayınlanmamış bildiri)    

Konferans:

Dumlupınar Lisesi Avrupa Yetişkinler Dil Haftası (5–11 Mayıs 2001, Mersin) “Yabancı Dilin Önemi”  

Kurultay vb. Çalışmalar:

Mersin Üniversitesi 1. Mersin Günleri bünyesinde I. Frankofoni Kurultayı düzenlenme kurulu üyesi  

Staj- Dil Öğretimi

01–31 Temmuz 2003 Formation Pédagogique, Alliance Française Paris/ FRANSA.  

Alınan Sertifikalar

Avrupa Birliği 44. Sertifika Programı, 05–12–19–26 Ekim/10 Kasım 2010. Adıyaman Üniversitesi.  

Çeviri Faaliyetleri:

- Fransızca ve Türkçe Simültane Çevirmenlik, 19–22 Eylül 2006, Mersin Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte yazılı ve sözlü çevirmenlik. - 24 Ekim 2008, Akdeniz Belediye Başkanlığı ve Lübnan Kaslık Üniversitesi İşbirliği ile düzenlenen “Mersin’in Kuruluş Dönemine Tarihsel Bir Yolculuk-Marunitler” konulu sempozyumda Fransızca- Türkçe ardıl çeviri ve yazılı çeviri yapma.  

Araştırmaları:

Fransız Dilbilimi Fransızca-Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilim Sözlü Dil Yapısı Dilbilim ve Çeviribilim Hukuk Dili ve Hukuk Metinleri Çevirisi (Türkçe-Fransızca)   İletişim: Oda no: 401b Dahili: 15918
30/12/2013
3056 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00