Prof. Dr. Ali Güzelyüz (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ali GÜZELYÜZ

Oda No: 361

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15947)

E-Mail:

guzelyuz@gmail.com

guzelyuz@istanbul.edu.tr

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

Web Site:

www.doguedebiyati.com

www.farsdili.com

Öğrenim Durumu :  

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fars Dili ve Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

1987

Yüksek Lisans

Fars Dili ve Edebiyatı

İstanbul Üniversitesi

1992

Doktora

Fars Dili ve Edebiyatı

İstanbul Üniversitesi

1998

Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent Dr.       : Fars Dili ve Edebiyatı, İstanbul Üniversitesi, 2001

Doçent Dr.                        : Fars Dili ve Edebiyatı, İstanbul Üniversitesi, 2002

Profesör Dr.                     : Fars Dili ve Edebiyatı, İstanbul Üniversitesi, 2008

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

1. Zekai Kardaş, Kâsım b. Ahmed-i Koncâî’nin Fetihnâmesi’nin Tenkitli Metni, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

2. Esra İpek Turan, Aşçı Dede İbrahim Halil Efendi'nin Fars Dili ve Gramerine Dair Çalışmaları, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Uluslararası hakemli veya hakemli olmayan dergilerde yayınlanan bazı makaleler

1. “Darwish Dihaki: Shair-i Gomnam-i Irani”, Name-ye Parsi, Quarterly of the Center for Expansion of Persian Language and Literature, Vol. 9, No. 2, Tehran, Summer 2004, p. 99-106.

2. “Sharhha-ye Masnawi dar Anatoli”, Sokhan-e Eshgh, Latest Research in the Persian Language and Literature, 31-32, year. 8, no: 4 & year 9, no: 1, Tehran, Autumn and Winter 2006, p. 21-27.

3. “Anâsır-ı Fârsî der Torkî”, Sokhan-e Eshgh, Latest Research in the Persian Language and Literature, Vîje-i Teâmul-i Edebi-yi Îrân ve Cihân Tâzehâ-yi Tahkîkât-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, year: 9, no: 33-34, Spring and Summer, Tehran 2007.

4. “Shair-i Maktab-i Wuku’: Darwish Dihaki”, Adinah, Tebriz 1998.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

1. “Anasir-i Farsi der Turki-yi Osmani ve Karbord-i Ba’zî ez în anâsir der Turki-yi İmrûz”, 5. İran ve Dünya Edebiyat İşbirliği Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2007, Tahran.

2. “Berresî-yi Dîvân-i Dervîş-i Dihekî”, 2. İran ve Dünya Edebiyat İşbirliği Sempozyumu, 7 Mayıs 2004, Tahran.

3. “Şerhhâ-yi Mesnevî Der Mıntıka-yi Anatolî”, 4. İran ve Dünya Edebiyat İşbirliği Sempozyumu, 9 Mayıs 2006, Tahran.

4. “Batı’da Ömer Hayyam Tercümeleri”, Batı’daki Doğu, Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, 26-27 Kasım 2007, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

5. Doğu’nun Bilge Şairi Muhammed İkbal, II. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, 21-22 Nisan 2009, İstanbul

6. “Bilimsel Araştırmalarda Yazma Eser Kütüphanelerindeki Mecmuaların Önemi”, Türkiye Kütüphanelerindeki Farsça Yazmalar ve İran Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalar Sempozyumu, 18-19 Haziran 2009, İstanbul.

 

Yazılan uluslararası kitaplar:

1. An Unknown Letter of Gazzali (Includes Two Original Poems From Ali Ibn Abi Talib), Edited by Dr. Ali Güzelyüz, Hawran Publications, Damascus, Syria 2004.

Ulusal hakemli ve hakemli olmayan dergilerde yayımlanan bazı makaleler

2. “Doğruluğu Şüpheli Olan Bir Belge”, Keşmir Dosyası, İstanbul 2003, s. 99-100.

3. “Hoca Neş’et’in Hayatı, Eserleri ve Tûfân-ı Ma’rifet’teki Tasavvufî Görüşleri”, İlmî Araştırmalar, Sayı: 5, İstanbul 1997, s. 167-175.

4. “Çağdaş İran Şairi Furûg-i Ferruhzâd (1935-1967)”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: I, Sayı: 2, Yaz 2001, s. 33-38.

5. “İranlı Bilgin Abdulcevâd el-İrânî et-Tehrânî’nin Farsça Medhiyesi”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: II, Sayı: 5, Bahar 2002, s. 83-90.

6. “Dervîş-i Dihekî’nin Hayatı, Edebî Kişiliği, Üslubu ve Dîvân’ı”, Nâme-i Aşina, Kış-İlkbahar 2004, Yıl: 6/Sayı: 15-16, s. 51-61.

7. “Çağdaş İran Şairi: Mehdî Ahavân-i Sâlis”, İslâmî Edebiyat, sayı: 42, Nisan-Mayıs-Haziran 2006, s. 168-169.

8. “Gazzali’nin Bilinmeyen Bir Risalesinde Hz. Ali’ye Ait İki Orijinal Şiir”, Serçeşme, Ekim-Kasım 2006, Sayı: 24, s. 26.

9. Anadolu Sahasında Yapılan Mesnevi Şerhleri (Farsça), Şarkiyat Mecmuası, sayı: IX, İstanbul 2007.

10. Kasım-ı Ensarî, “Abdullah-ı Ensarî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşü” (Farsçadan çeviri), Şarkiyat Mecmuası, sayı: IX, İstanbul 2007.

11. Çağdaş İran Öykü ve Roman Yazarı Bozorg Alevî’nin Hayatı, Üslubu, Eserleri ve İki Öyküsü, Doğu Araştırmaları, sayı: I, İstanbul 2008.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. “Sebk-i Irakî ile Sebk-i Hindî Arasında Geçiş Dönemi Üslubu: Mekteb-i Vukû’”, Sözde ve Anlamda Farklılaşma, Sebk-i Hindî Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul 2006, s. 102-107.

Telif kitaplardan bazıları

1. Ömer Hayyam Hayatı, Eserleri ve Rubaileri, İstanbul 2007.

2. Kenzu’l-Cevâhiri’s-Seniyye fî Fütûhâti’s-Süleymâniyye (Kanuni Sultan Süleyman’ın Fetihleri), 1. Cilt, İstanbul 2001.

3. Kendi Kendine Pratik Farsça Konuşma Kılavuzu, (Mehmet Kanar ve Mustafa Çiçekler ile birlikte), FONO Açıköğretim Kurumu Yayınları, İstanbul 1999.

4. Farsça Modern Metinler I, (Mehmet Kanar ve Mustafa Çiçekler ile birlikte), Çantay Kitabevi, İstanbul 1999.

5. Farsça Kolay Metinler I, (Mehmet Kanar ve Mustafa Çiçekler ile birlikte), Çantay Kitabevi, İstanbul 1999.

6. Tâhirü’l-Mevlevî, Mesnevî’nin Dibacesi ve İlk 18 Beytin Şerhi, haz. Ali Güzelyüz (Mehmet Atalay ve Kadir Turgut ile birlikte), Dehliz Kitaplar, İstanbul 2008.

 

Yaptığı çevirilerden bazıları:

1. Muhammed-i Mîr-Kiyânî, Uzun Gece Masalları, (Farsçadan çeviri), Can Yayınları, İstanbul 2001 (2. Baskı 2002).

2. Muhammed-i Hicâzî, Mahmut Ağayı Milletvekili Yapın (Üç Perdelik Komedi), (Farsçadan çeviri), İstanbul 2001.

3. “Said Nefisî, Fars Edebiyatı”, (İngilizceden çeviri), (Halil Toker ile birlikte), İslam Düşüncesi Tarihi, c. 3, s. 261-274, İnsan Yayınları, İstanbul 1991.

4. “İki İran Masalı”, (Farsçadan çeviri), Edebiyat Ürünleri Dergisi, Nar: onbir, Eylül-Ekim 1996, s. 148-164.

5. Gulamhuseyn-i Saidî, “Pandomima: Fakir”, (Farsçadan çeviri), Merdiven Sanat, Aralık/98-Ocak-Şubat 1999, Sayı: 16, s. 14.

6. “Kudsî Kâzî-yi Nûr, Küçük Mutluluklar”, (Farsçadan çeviri), Adam Öykü, Temmuz-Ağustos 2000, Sayı: 29, s. 64-68.

7. “İki İran Masalı: İyiliğin Karşılığı/Altın Kâse” (Farsçadan çeviri), İslâmî Edebiyat, sayı: 42, Nisan-Mayıs-Haziran 2006, s. 176-182.

8. Baba Mukaddem, “Soğan” (Bir Perdelik Oyun, Farsçadan çeviri), İslâmî Edebiyat, sayı: 42, Nisan-Mayıs-Haziran 2006, s. 170-175.

9. Ayetullah Humeyni, Mesih Nefesli Aşk, (Divan-ı İmam), (H. Toker ile birlikte), Kaknüs yayınları, İstanbul 2010.

10. Bahram Elahi, Olgunluk Yolu, (baskıda)

İdari Görevler:

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı (2010-Halen)

19/12/2012
10215 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00