Prof. Dr. Mehmet Atalay

Prof. Dr. Mehmet ATALAY

Edebiyat Fakültesi

Blok: D, Kat: 3, No.: 08

Telefon Numarası

(0090-212) 455 57 00 (15950)

E-Mail:

matalay0706@gmail.com

Yazışma Adresi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı

34459 Beyazıt - İSTANBUL

Lisans: Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap-Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1980.
Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Başlangıçtan Hicri Beşinci Asra Kadar Farsça Olarak Edebi Çalışmalar ve Mümessilleri, Danışman: Prof. Dr. M. Nazif ŞAHİNOĞLU, Erzurum 1982.
Akademik Unvanlar
Doktora
Şair Nef’i Farsça Divanının Edisyon Kritiği ve Üslûbu, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. M. Nazif ŞAHİNOĞLU, Erzurum 1988.
Doçentlik
Kâtibi-yi Nîşâbûrî Sînâme ve Dilrubây Mesnevileri Metin - İnceleme, Erzurum 2000.
Profesörlük
Yenişehirli Avni Bey, Farsça Divan, Erzurum 2005.
Akademik Görevler
Asistan:               Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü, İslâmî Türk Edebiyatı, 1981-1982.
Okt. Dr.:             Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1983-1992.
Öğr. Gör.Dr.:      Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1992-1995.
Yrd.Doç.Dr.:       Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1995-2000.
Doç.Dr.:              Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2000-2006.
Doç.Dr.               İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2006-2009.
Prof.Dr.:             İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2009-.
Kitap
 1. Edebiyat Lügati, haz. Mehmet Vanlıoğlu - Mehmet Atalay, Erzurum 1994.
 2. Şerh-i Ba‘z-ı Kasâid-i Urfî, haz. Turgut Karabey - Mehmet Atalay, Erzurum 1998.
 3. Sâib-i Tebrîzî’nin Bazı Darbımeselleri ve Onlarla İlgili Örnek Beyitleri, haz. Mehmet Atalay - Orhan Başaran, Erzurum 1998.
 4. İran Edebiyatı Tarihi Başlangıçtan Gaznelilere Kadar, Erzurum 1999. İran Edebiyatı Tarihi Başlangıçtan Gaznelilere Kadar, Demavend Yayınları, İstanbul 2014. 
 5. Ahmet Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmâniyye, haz. Turgut Karabey - Mehmet Atalay, Akçağ Basım Yayım, Ankara 2000. Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmâniye, haz. Turgut Karabey - Mehmet Atalay, Orijinal Metin İlâveli İkinci Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara 2017.
 6. Yenişehirli Avni Bey, Farsça Divan, haz. Mehmet Atalay, Aktif Yayınevi, Ankara 2005.
 7. Tâhirü’l-Mevlevî’nin Türkçe ve Farsça Divanları, haz. Mehmet Atalay, Erzurum 2005.
 8. Şeyh Gâlib, Şerh-i Cezîre-i Mesnevî, haz. Turgut Karabey - Mehmet Vanlıoğlu - Mehmet Atalay, Erzurum 1996. Şeyh Gâlib, Şerh-i Cezîre-i Mesnevî, haz. Mehmet Atalay - Turgut Karabey, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya 2007. 
 9. Hâlet Efendi, Dîvânçe, haz. Mehmet Atalay, Erzurum 2005.
 10. Tâhirü’l-Mevlevî’nin Farsça Divançesi ve Tercümesi, Çantay Kitap Kırtasiye, İstanbul 2007.
 11. Fasîh Ahmed Dede, Farsça Divançe, haz. Mehmet Atalay, Çantay Kitap Kırtasiye, İstanbul 2007.
 12. Ahmet Remzi Dede and His Persian Poems, edited Mehmet Atalay, Çantay Kitap Kırtasiye, İstanbul 2007.
 13. Muallim Nâcî, Sânihâtü’l-Acem Hâfız-ı Şîrâzî ve Kelîm-i Kâşânî’den Darbımesel ve Hikmetler, haz Mehmet Atalay, Çantay Kitap Kırtasiye, İstanbul 2008.
 14. Tâhirü’l-Mevlevî, Şâir Anıtları, haz. Mehmet Atalay, Çantay Kitap Kırtasiye, İstanbul 2008.
 15. Tâhirü’l-Mevlevî, Mesnevî’nin Dibacesi ve İlk 18 Beytin Şerhi, haz. Ali Güzelyüz - Mehmet Atalay - Kadir Turgut, Dehliz Kitaplar, İstanbul 2008.
 16. Tâhirü’l-Mevlevî, Şair Ali İffet Merhum Hakkında Hatıralar, haz. Mehmet Atalay, Çantay Kitap Kırtasiye, İstanbul 2008.
 17. Muallim Naci, Tercüme Eserler(Hurde-furûş - Sâib’de Söz - Sânihâtü’l-Acem - Hikemü’r-Rifâî - Mütercem - Ubeydiyye - Nümûne-i Suhan), haz. Mehmet Atalay - Mehmet Yavuz, Çantay Kitap Kırtasiye, İstanbul 2009. Muallim Naci, Kültürler Kavşağında Edebiyat ve Hikmet Arap, Fars ve Batı Edebiyatından Tercümeler, haz. Mehmet Atalay - Mehmet Yavuz, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2014. 
 18. Gelibolulu Mustafa Âlî, Hayyâm’a Nazireler, haz. Mehmet Atalay - Orhan Başaran, Çantay Kitap Kırtasiye, İstanbul 2010.
 19. Fars Edebiyatında Musammat, Tamamlanmış Proje, İstanbul 2012.
 20. Berceste Mısralar Zînetü’l-mecâlis, derleyen: Recaizade Ahmed Cevdet, yayına haz.: Mehmet Atalay, Büyüyen Ay yayınları, İstanbul 2017.
 21. Nazif Şahinoğlu Kitabı Makaleler ve Hatıralar, yayına haz. Hasan Çiftçi - Mehmet Atalay, Beyan Yayınları, İstanbul 2017.
 22. Mehmet Âkif Ersoy’un Dostları ve Yakın Çevresi Tâhirü’l-Mevlevî, İstanbul 2017.
Makale
 1. “Hâkânî ve Hilye’si I”, Fırat Üniversitesi Dergisi Sosyal Bilimler, 1991, 5/I, s. 29-49.
 2. “Hâkânî ve Hilye’si II”, Fırat Üniversitesi Dergisi Sosyal Bilimler, 1991, 5/II, s. 33-58.
 3. “Nef’î’nin Şiiri”, Fırat Üniversitesi Dergisi Sosyal Bilimler, 1994, 1-2, s. 24-40.
 4. “Şiirin Mahiyeti Hakkında”, Abdulhuseyn Zerrînkûb’un “Der Bâre-i Mâhiyyet-i Şi‘r” adlı Farsça makalesinin çevirisi, Yedi İklim, Ağustos 1994, sa.12, s.12-14.
 5. “Türk Edebiyatında Sîretü’n-Nebeviyye”, Mes‘ad Suveylim eş-Şâmân’ın “es-Sîretu’n-Nebeviyye fi’l-edebi’t-Turkî” adlı Arapça makalesinin çevirisi, İslâmî Edebiyat, yıl: 1994, sa. 24, s. 61-64.
 6. “III. Selîm Hakkında Yazılmış Farsça Bir Bahariye”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 1999, sa.12, s. 143-151.
 7. “İran’da Nakdüşşirin Tarihçesi”, Abdulhuseyn Zerrînkûb’un “Târîhçe-i Nakdu’ş-şi‘r der Îrân” adlı Farsça makalesinin çevirisi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 1999, sa. 13, s. 143-152.
 8. “Hâkânî’nin Medâyin Harâbeleri’ne Hüseyin Dâniş’in Yaptığı Tesdis”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, yıl: III, sa. 11 (Güz 2003), s. 101-114.
 9. “Câmî’nin Lüccetü’l-esrâr Adlı Kasidesi ve Erzurum Kadı Vekili Ahmed Râşid’in Manzum Tercümesi”,Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Erzurum 2004 sa. 24, s. 23-42.
 10. “Gani-yi Keşmîrî’nin Bazı Beyitlerinin Tâhirü’l-Mevlevî Tarafından Şerhi”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Erzurum 2004, sa. 26, s. 49-65.
 11. “Ebu’l-Feth el-Bustî’nin Kasîde-i Nûniyye’sinin, Diyarbakırlı Saîd Paşa Tarafından Yapılan Manzum Tercümesi”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa. 24, Erzurum 2005, s. 145-154.
 12. “Mümtaz”, DİA, 2006, sa. 31, s. 561-562.
 13. “Muarrifî ve Tashîh-i Nusha-i Hatti-yi Bahâriyye-i Dergezînî”, Faslnâme-i Zebân ve Edeb-i Fârsî Dânişkede-i Edebiyyât ve Ulûm-i İnsânî, Urumiye, yıl: 1387 Bahar ve Tâbistan, sa. 4, s. 7-24.
 14. “Yenişehirli Avni Bey’in Hz. Hüseyin’in Şehit Edilmesi Hakkındaki Bir Mersiyesi ve Türkçe Tercümesi”, Doğu Edebiyatı Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, yıl: 2, sayı: 3, ilkbahar-yaz 2008, s. 36-40.
 15. “Tâhirü’l-Mevlevî ve Şiiri”, Doğu Araştırmaları, sa. 1, 2008/1, s. 75-88.
 16. “Nef’î ve Sınır Ötesine Yazdığı İki Farsça Kaside”, Doğu Araştırmaları, sa. 2, 2008/1, s. 25-48.
 17. 17.“Şemseddin Sâmî’nin Hurdeçîn Adlı Eseri”, Doğu Araştırmaları, sa. 5, 2010/1, s. 45-66.
 18. 18.“Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Mecmau’l-Bahreyn Adlı Eseri I”, Mehmet Atalay - Orhan Başaran, Doğu Araştırmaları, sa. 6, 2010/2, s. 75-90.
 19. “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Mecmau’l-Bahreyn Adlı Eseri II”, Mehmet Atalay - Orhan Başaran, Doğu Araştırmaları, sa. 7, 2010/2, s. 83-116.
 20. “Şeyh Vasfî ve Cezebât Adlı Eseri”, Doğu Araştırmaları, Müzahir Kılıç - Mehmet Atalay, 2011/2, sa. 8, s. 63-92.
 21. “Şeyh Vasfî ve Feyzâbâd Adlı Eseri”, Doğu Araştırmaları, Müzahir Kılıç - Mehmet Atalay, 2012/1, sa. 9, s. 5-40.
 22. “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Rebîu’l-manzum Adlı Eseri I”, Doğu Araştırmaları, Orhan Başaran - Mehmet Atalay, 2012/1, sa. 9, s. 65-98.
 23. “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Rebîu’l-manzum Adlı Eseri II”, Doğu Araştırmaları, Orhan Başaran - Mehmet Atalay, 2012/2, sa. 10, s. 5-32.
 24. “Unsurî”, DİA, 2012, sa. 42, s. 162-163.
 25. “Zahîr-i Fâryâbî”, DİA, 2013, sa. 44, s. 87-88.
 26. “Ölümünün 380. Yılında Nef’î Sanatı Etkisi”, Beyazşehir Palandöken, sa. 2015/12, s. 130-134.
 27. “Mevlânâ’ya Göre Ramazan, Oruç ve Bayram”, Beyazşehir Palandöken, 2015/13, Bahar Sayısı, s. 126-127.
 28. “Câmî’nin Cilâu’r-rûh Adlı Kasidesi”, Beyazşehir Palandöken, 2015/15, Güz Sayısı, s. 106-110.
 29. “Tâhirü’l-Mevlevî”, Beyazşehir Palandöken, 2016/16, Bahar Sayısı, s. 64-68.
 30. “Şirazlı Hâfız ve Şiiri”, Beyazşehir Palandöken, 2016/17, Bahar Sayısı, s. 132-134.
 31. “Derviş Yunus ile Rint Hafız Arasında Bir Karşılaştırma”, Beyazşehir Palandöken, 2016/18, Yaz Sayısı, s. 28-31.
 32. “Yenişehirli Avni Bey’in Farsça Divanı ve Gazelleri”, Mertol Tulum Kitabı, Eskişehir 2017, s. 167-188.
 33. “Fars Edebiyatında Musammat”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, sayı: XXIX, İstanbul 2017, s. 1-44.
Katkıda bulunduğu çalışmalar
 1. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, yayına haz. Aydın Sami Güneyçal, genişletilmiş, düzeltilmiş (2009-2010), Arapça-Türkçe Okunuşlu Dizinle Birlikte Yeni Basım, İnceleyen: Mustafa Çiçekler, 26. Baskı, Ankara 2010.
 2. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Mârifetnâme, I-III, sadeleştiren: Cafer Durmuş - Dr. Kerim Kara, Erkam Yayınları, İstanbul 1432/2011.
 3. Bize Yön Veren Metinler, I-II, (I Büyük Buluşma: 750-1040), II Kuzey Gökkürede Yeni Bir Yıldız Selçuklu: 1040-1299), Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, 2014, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Yayınları (Ürgüp/Nevşehir), 1535 sayfa. (Bu projede yer alan maddeler: Şehid-i Belhi: (II, 947), Ebulmüeyyed Belhi: (II, 948), Rudeki-yi Semerkandî: (II, 948-951), Kisai: (II, 951-952), Ebulhasan Harakani: (II, 952-953), Ebû Şekûr Belhî: (II, 953), Ebu Said Ebu’l-hayr: (II, 956), Kabusname: Kabus b. Kevkavus: (II, 956-957), Hadika: Senai: (II, 957-959).
Bildiri
 1. “Tâhirü’l-Mevlevî ve Şiiri”,  Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 11-13 Kasım 2005, Manisa. Bu bildiri basılmıştır: “Tâhirü’l-Mevlevî ve Şiiri”, Doğu Araştırmaları, yıl: 2008, sa. 1, s. 75-88.
 2. “Câmî’nin Cilâu’r-rûh Adlı Kasîdesine, Erzurum Müftüsü Lütfullâh Vehbî Efendi’nin Yaptığı Şerh: Feyzü’s-sünûh”, Türk İslâm Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 26-28 Haziran 2006, Erzurum. Bu bildiri basılmıştır: Türk İslâm Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, I-II, Erzurum 2007, II, 260-284.
 3. “Şâir-i Fârsî-serây-i Turkî, Ustâd Avni Big-i Yenişehrî ve Te’sîr-i Şâirân-i Îrânî der Dîvân-i Vey”: Farsça Şiir Söyleyen Türk Şâiri Yenişehirli Avni Bey ve Onun Divanında Fars Şâirlerinin Etkisi”,  İran ve Dünya Edebiyatları İşbirliği Sempozyumu, Fars Dilini Geliştirme Merkezi, 5-10 Mayıs 2007, Tahran. Bu bildiri basılmıştır: Vîje-i Teâmul-i Edebi-yi Îrân ve Cihân Tâzehâ-yi Tahkîkât-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, yıl: 9, sayı: 33-34, Bahar ve Yaz 1386, s. 65-71.
 4. “Dulkadıroğulları Soyundan Gelen Ünlü Şair Nef’î’nin Farsça Şiirlerine Dair”, Uluslararası Dulkadır Beyliği Sempozyumu, 29 Nisan - 1 Mayıs 2011, Kahramanmaraş. Bu bildiri basılmıştır: “Dulkadıroğulları Soyundan Gelen Ünlü Şair Nef’î’nin Farsça Şiirlerine Dair”, Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, I-III, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş 2012, II, 437-456.
 5. “Tâhirü’l-Mevlevî’nin Hayatı ve Eserleri”, Vefatının 60. Yılında Tâhirü’l-Mevlevî, Açıkoturum, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, İstanbul, 17 Mart 2012.
 6. “Şâhidî’nin Bilinmeyen Bir Eseri: Hâfız’ın Gazellerine Nazireler”,  Uluslar arası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul 15-17 Mayıs 2012.
 7. “Türk Şâiri Nef’î’nin Fars Şâirlerinden Faydalanması”,  Uluslar arası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, Tahran 11-12 Mayıs 2014. Bu bildiri basılmıştır: “Behremendi-yi Nef’î Şâir-i Turkî ez Şâirân-ı Fârsî”, Mecmûa-yı Makâlât-ı Devvumîn Hemâyiş-i Beynelmileli-yi Peyvedhâ-yı Zebânî ve Edebi-yi Îrân ve Turkiyye, nşr. Abbâsalî Vefâyî, Dânişgâh-ı Edebiyât-ı Fârsî ve Zebânhâ-yı Dânişgâh-ı Allâme Tabâtabâyî, I-II, Tahran, 21-22 Ordibehişt 1393, s. 795-816.
 8. “Te’sîr-i Hâfız ber Şâirân-ı Türk (Nazîregûyîhâ)”, Hemâyiş-i Beynelmileli-yi Hâce Şemsüddin Muhammed Hâfız-ı ŞîrâzîMecmûa-i Makâlehâ, Dânişgâh-ı Âzâd-ı İslâmî, Tahran, 1394 hş./2015, Bahş-ı Evvel, s. 25-33. (Tahran ve Şiraz, 3-7 Mayıs 2015)
 9. “Sâmânîler Devrinde Hanefî Fıkhı Hakkında Yazılmış Farsça Bir Eser: Risâle der Ahkâm-ı Fıkh-ı Hanefî”, Bütün Yönleriyle İmâm-ı A’zam ve Hanefîlik Sempozyumu, Eskişehir Üniversitesi, 28-30 Mayıs 2015. Bu bildiri basılmıştır: “Sâmânîler Devrinde Hanefî Fıkhı Hakkında Yazılmış Farsça Bir Eser: Risâle der Ahkâm-ı Fıkh-ı Hanefî”, Devirleri Aydınlatan Meş’ale İmâm- A’zam, haz.: Ahmet Kartal - Hilmi Özden, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 2015, s. 165-167.
 10. “Nusret Ali Han’ın Sultan İkinci Abdülhamid’e Dair Bir Kasidesi”, Türkiye’de Urdu Dili Eğitiminin 100. Yılı Türkiye ve Güney Asya Müslümanları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 12-14 Ekim 2015.
 11. “İran Şairleri Arasında Tespit Edilen İlk Kadın Şair: Râbia binti Ka‘b”, Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu: Doğu Edebiyatlarında Kadın, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İstanbul, 24-25 Kasım 2015. Bu bildiri basılmıştır: “İran Şairleri Arasında Tespit Edilen İlk Kadın Şair: Râbia binti Ka‘b”, Doğu Edebiyatında Kadın, Yayına hazırlayan ve editör: Ali Güzelyüz, Demavend Yayınları, İstanbul 2016, s. 91-93.
 12. “Ahmed Remzi Dede’nin Farsça Şiirlerinde Hâfız Etkisi”, İran ve Türkiye Arasındaki Tarihi ve Kültürel İlişkiler Konferansı, Gilan Üniversitesi, Reşt, 28-30 Mayıs 2016.
 13. “Derviş Yunus ve Rint Hâfız”, Hâfız Şirazî ve Yunus Emre’de İrfan Görüşü, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa/Kıbrıs, 07-09 Nisan 2016.
 14. “Sâib der Nigâh-ı Udebâ-yı Turkiyye”, Nişest-i İlmî: Şınâht-ı Şahsiyyet ve Âsâr-ı Sâib-i Tebrîzî, Dânişgâh-ı Tebrîz, Muessese-i Tahkîkâti-yi Kafkaz, Anadolu ve Asyâ-yı Miyâne, Tebriz,25 Deymah 1395/14 Ocak 2017.
 15. “Hâfız ve Şehriyâr”, Uluslararası M.H. Şehriyâr Anısına Edebi Kongre, Yakın Doğu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 11-14 Nisan 2017. Bu bildiri basılmıştır. “Hâfız ve Şehriyâr”, 1. Uluslararası M.H. Şehriyâr Anısına Edebi Kongre Bildiri Toplusu Kitabı, Lefkoşa/Kıbrıs, 2017, s. 113-126.
Yönetiminde tamamlanmış tezler Doktora
 1. Orhan BAŞARAN, İdrîs-i Bitlisî’nin Heşt Behişt’inin Hâtime’si, Erzurum 2000.
Yüksek lisans
 1. Aysun ÇAKMAK, Kâtibî’nin Gülşen-i Ebrâr ve Mecmau’l-bahreyn’i, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 1997.
 2. Esra ÇAKAR, Medîhî’nin Cennet-i Ahrâr Adlı Mesnevisi İnceleme - Metin, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012.
 3. Elif NAMOĞLU, Ebû Abdullah Muhammed Semerkandî’nin Muhtasaru’l-velâye Adlı Eseri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012.
 4. Gökhan GÖKMEN, Abdurrahman Gubârî’nin Şebistân-ı Hayâl Adlı Eseri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013.
 5. Harun ÖNER, Derviş Osman’ın Gülşen-i İrfan Adlı Mesnevisi (Metin-İnceleme), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2014.
 6. Nurcan ALTUN, Kaçarlar Dönemine Ait 20 Seyahatnamede İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015.
 7. Zeynep ÖZEL, Pîr Cemâl ve Bidâyetu’l-mahabbe İsimli Mesnevisi (İnceleme - Metin), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2016.
Yönetiminde devam eden tezler Doktora
 1. Elif NAMOĞLU, Fatih Dönemi Şairi Kabûlî’nin İkinci Divanı (Metin - İnceleme)
 2. Harun ÖNER, Kevkebî’nin Âyîne-yi Dil Adlı Mesnevisi (Metin - İnceleme)
Yüksek lisans
 1. Azime ŞEN, Neş’e’nin Farsça Divanı (Metin - İnceleme)
 2. Doğan ÖZLÜK, Farsçadaki Türkçe Kökenli Kelimeler ve Ekler
 
19/12/2012
9764 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00