Prof. Dr. Mehmet Yavuz

   

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

(Anabilim Dalı Başkanı)

Oda No: 356

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15951)

E-Mail:

meh-yavuz@hotmail.com

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

           ÖZGEÇMİŞ:

1.      Adı Soyadı: MEHMET YAVUZ

2.      Doğum Tarihi: 1955

3.      Unvanı: Prof. Dr.

4.      Akademik Unvanlar: 

   Yardımcı Doçentlik Tarihi : 06. 03. 1998          

   Doçentlik Tarihi : 01. 11. 2002                          

   Profesörlük Tarihi :  29.09.2009

5.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

       5.1.  Yüksek Lisans Tezleri:

      İbrahim ŞABAN, Türk Osmanlı Âlimlerinin  Arap Belagatine Yaptıkları  Katkılar (XVII-XVIII. Asırlar), Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007.

      Enise Sema GONCA, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki Şiire Dair Yazma Eserler (ص-ى) (devam ediyor).

       İsmail ALAN, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki Sarf ve Nahve Dair Yazma Eserler (ا-ظ) (devam ediyor).

       İsmail Demir, Tosyalı Hacı Baba b. İbrahim ve Mi'e Kamile Fi Şerhi Mi'e Âmile Adlı Eseri (Metin-İnceleme), (devam ediyor).

       5.2. Doktora Tezleri:

       İbrahim ŞABAN, 19. yy Irak’ında Edebi ve Kültürel Çevre, Doktora Tezi, İstanbul 2011.

    Ayşe TÜRKHAN, Arap Seyahatnameleri’nde Türkiye ve Türkler (devam ediyor).

    Leyla YAKUPOĞLU BORAN, XX.Asırda Kuveyt'te Edebi ve Kültürel Faaliyetler (devam ediyor).

      6.     Yayınlar

A- ULUSLAR ARASI YAYINLAR:

1. Kitaplar:                                                                                                           

1) Nüfûdh al-lisân wa 'ukûd al-hisân (fî asmâ' al-mu'arrabât), by Mustafa Remzi b. al-Hadj  Hasan al-Antâkî, ed. by Dr. Mehmet YAVUZ, Germany/Frankfurt 2003.                                                            

B. ULUSAL YAYINLAR:

I. Kitaplar:

1) Arap Gramerine Dair Eser Yazan Osmanlı-Türk Âlimleri (XVI. Asra kadar), Çantay   Kitapevi, İstanbul 2001.

2) Arapça Kelime Bilgisi, Akademya Yayıncılık, İstanbul 2001.                          

3) Albert DİETRİCH, Almanya'da Şarkiyat Çalışmaları, Tarihi Geçmişi ve Günümüzdeki   Durumu (çeviri), Çantay Kitapevi, İstanbul 2001.

4) Dr. Peter BACHMANN, Almanya'da Doğu Bilim Çalışmalarının Kurucusu Jakob REİSKE (çeviri), Çantay Kitapevi, İstanbul 2001.

5) Arapça Dilbilgisi Sarf, 3F Yayınevi, İstanbul 2008.

6) Arapça Gramere Dair Eser Yazan Osmanlı-Türk Âlimleri (XVI-XX. Asırlar), Çantay Kitapevi, İstanbul 2008.

7) Hilyetü ehli'l-kemâl bi ecvibeti es'ileti'l-Celâl (metin-inceleme),

Çantay Kitapevi, İstanbul 2008.

8 ) Muallim Naci Tercüme Eserler, Mehmet Atalay- Mehmet Yavuz, Çantay Kitabevi, İstanbul 2009.

II- Makaleler:

1) “İbn Cinî ve Arap Gramerindeki Yeri”, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul 1998, sayı VIII,     s. 245–265.

2) “Yabancı Kelimenin Arapça'da Kullanılışı/veya Tanınmasındaki Ölçüler”, Nüsha (Şarkiyat Araştırmaları Dergisi), Ankara 2001, sayı II, s. 71–79.                

3) "Muarreb Kelimelere Dair Yazılan Eserler/Sözlükler", Nüsha (Şarkiyat Araştırmaları Dergisi), Ankara 2001, sayı II, s. 112–119.

4) "XVII. Asır Osmanlı Arap Dilcilerinden Antakyalı Mustafa Remzi", Nüsha (Şarkiyat Araştırmaları Dergisi), Ankara 2001, sayı, III, s. 119–130.

5) "Gramer Çalışmalarını Başlatan Âmiller ve İlk Çalışmalar", Nüsha (Şarkiyat Araştırmaları Dergisi), Ankara 2003, sayı X, s. 119–129.

6) "Anadolu Selçukluları Devrinin Arapça Yazan Önde Gelen Müellifleri", Nüsha (Şarkiyat Araştırmaları Dergisi), Ankara 2003, sayı XI, s. 7–21.

7) “Ahmed Fâris eş-Şidyâk'ın Bazı Müsteşrikler ve Çeviri Problemleriyle İlgili Görüşleri” (çeviri), Nüsha (Şarkiyat Araştırmaları Dergisi), Ankara 2006, sayı XXIII, s. 97–115.

8 ) Kâmil el-Gazzî, “Ve Lâ Siyyemâ Edatı Üzerine Bazı Notlar” (çeviri), Şarkiyat Mecmuası, İstanbul 2007, sayı IX, s. 149–161.

9) Andelib Mehmed Esad, “Arapların Hikâyâtı Şâirânesi/Abbas”, Folklor/Edebiyat Dergisi (Doğu Edebiyatları Özel Sayısı), Ankara 2008, sayı 53, s. 155–163.

10) “ İbn Haşşâb ve Âmin Risalesi”, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul 2008, Sayı X, s. 105-116.

III- Ansiklopedi Maddeleri:

1) el-Hasâ'is, DİA (Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi), XVI,  272–276.                 

2) İbn Cinnî Ebu'l-Feth Osmân b. Cinnî, DİA,  XIX,  397–400.

3) İbn Ferec el-Ceyyânî el-Endelüsî , DİA , XIX,  491.

4) İbn Hazm, Ebu'l-Muğîra , DİA , XX, 61–62.

5) Mekkûdî , DİA , XXVIII, 578.

6) Mu'az b. Müslim el-Herrâ , DİA , XXX, 340.

7) Riyâşî, DİA, XXXV, 142-143.

8 ) Şerîşî, DİA, XXXIX, 6-7, 2010

9) Şimşaâti, DİA, XXXIX, 164-165, 2010

      7. Lisans ve Lisansüstü Dersler:

      7.1 Lisans Dersleri

      Gramer Metinleri I-II

      Arapça Klasik Metin Çözümlemesi I – II

      Arapça Uygulamalı Gramer I – II

      Arapça Dil Uygulamalrı I – II -  III - IV

      7.2 Yüksek Lisans Dersleri

      Bilimsel Araştırma Teknikleri

      Yazma Metin Okumaları

      7.3 Doktora Dersleri

      Klasik Dönem Gramer Metinleri

      Osmanlı Dönemi Arap Edebiyatı

21/12/2012
9879 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00