Prof. Dr. Abdullah Kızılcık

Prof. Dr. Abdullah KIZILCIK

Oda No: III. Kat D Blok 12

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15979)

E-Mail:

abdullahkizilcik@yahoo.com

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: ABDULLAH KIZILCIK

2.      Doğum Tarihi: 1967

3.      Unvanı: PROF. DR.

4.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :25.11.2004      

Doçentlik Tarihi               :11.12.2007     

Profesörlük Tarihi:                                        

 

5.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

       5.1.  Yüksek Lisans Tezleri :

       Mesud KÖKSOY, Nâkıd İbrâhîm Efendi ve eş-Şerhu’s-Sedîd li’l-‘Avâmili’l-Cedîd Adli Eseri (İceleme ve Tahkik),  İstanbul 2008.

     Aida OMOROVA, Ğassân el-Kenefânî Hayatı, Eserleri ve Edebi Şahsiyeti, İstanbul 2012.

     Nergiz PEKDEMİR, Gâlip Helesa ve el-Buka ale’l-Atlâl Adlı Eserinin İncelenmesi, (devam ediyor).

    Turgay GÖKGÖZ, Gelibolulu Mustafa b. İbrahim ve Zübdetü’l-Emsâl Adlı Eseri (Metin-İnceleme), (devam ediyor).

6.     Yayınlar

6.1. Uluslar arası yayın ve etkinlikler

6.1.1. Kitaplar           

1- Ravzatu’l-fesâha, Ebûbekir er-Râzî, (inceleme ve tahkik), Yakaza Yayınevi, Amman (Ürdün) 2005. (Doktora çalışmasından)

2- Dîvânu İbrâhîm Gülşenî, (İnceleme ve Tahkik), Kuba Yayınevi, Dımaşk (Şam) 2006.                

6.1.2. Sempozyum

1- Dil ve Tarih Açısından Oryantalizme Dair Bazı Notlar, Uluslar Arası Doğu Dilleri ve Edebiyatları ‘Doğu’daki Batı Sempozyumu’, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,26-27 Kasım 2007.

2-İskender The Great And Soma Considerations on The Conquest Of The East, Balkan Studies II (History and Literature), Skopje 2011.

3-Cibran Halil Cibran’ın Şiirlerinde Gece Tasviri, Uluslar arası Doğu Dilleri ve Edebiyatları “Cibran Halil Cibran’ın Ölümünün 8. Yıldönümü Münasebetiyle Doğu Edebiyatlarında Göç Olgusu” Sempozyumu, İstanbul 2011, s.77-85.

6.2. Ulusal Yayın ve Etkinlikler

6.2.1.Kitaplar

1-Bolevi İsa Efendi ve Mufid el-İrab Adlı Eseri, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul, 1997.

2-Ebûbekir er-Râzî Hayatı Eserleri ve Ravzatu’l-fesâhası, yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul, 2001.

3- Arapça  Modern  Metinler,  Hüseyin  Yazıcı, A. Yaşar  Koçak,  Abdullah  Kızılcık,  Çantay Kitabevi, İstanbul, 2000.

4-Bir Osmanlı-Türk Alimi Hızır b. İlyas’ın Nahiv Risâlesi, nşr. Abdullah Kızılcık, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2003.

5- Uygulamalı Arapça Dilbilgisi (Nahiv), Hazırlayan: Abdullah Kızılcık, Çantay Yayınevi, İstanbul 2006.

6-Arapça-Türkçe Terminolojik İletişim Sözlüğü (Siyasî-Askerî-Ekonomik), Hazırlayan: Abdullah Kızılcık-Fatih Uğurlu, Çantay Yayınevi, İstanbul 2006.

7- Uygulamalı Arapça Dil Bilgisi – Sarf, Ravza Yayınları, İstanbul 2012.

8- Arapça Basın Dili Metinleri, Hazırlayan: Hüseyin Yazıcı-Abdullah Kızılcık-Ömer İshakoğlu, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul 2012.

6.2.2.Sempozyum

6.2.3.Makaleler

1- Bolevî Îsâ Efendi, Şarkiyat Mecmuası, sayı VIII, İstanbul, 1998, s. 315-318.

2- Muhadram Şairlerden Hassan b. Sâbit’in İslâmî Döneme Âit Şiirlerinde Tema, Nüsha (Şarkiyat Araştırmalar Dergisi) Sayı 20, Ankara, Kış 2006, s. 77-84.

3- H. XI. Yüzyıl Mısır Alimlerinden ‘Abdullah ed-Denûşerî’nin Nahve Dâir Bir Risâlesi, Nüsha (Şarkiyat Araştırmalar Dergisi), Sayı IX, Ankara, Bahar 2004, s. 123-129.

4-Ebû Bekir er-Râzî ve Arapça Eserleri, Nüsha Şarkiyat Araştırmalar Dergisi, Sayı XII, Ankara, 2004, s. 89-95.

5- Muhadram Şairlerden Hassan b. Sâbit’in İslâmî Döneme Ait Şiirlerinde Tema, Nüsha (Şarkiyat Araştırmalar Dergisi) Sayı 20, Ankara, Kış 2006, s. 77-84.

6- XIX. Yüzyıl Yemen Âlimlerinden Muhammed b. Hasan’ın Sürgündeyken Sultan II. Abdülhamit’e Methiyesi, Nüsha (Şarkiyat Araştırmalar Dergisi), Sayı 22, Ankara, Yaz 2006,   s.17-25.      

7- XIX. Yüzyıl Yemen Âlimlerinden eş-Şerîf Muhammed b. Abdullah’ın Sürgündeyken II. Abdülhamit’e Methiyesi, Şarkiyat Mecmuası, Sayı 9, İstanbul 2007, s. 27-35.                                

8- Ahmet Suphi Furat ve Arap Dili ve Edebiyatına Dair Çalışmaları, Şarkiyat Mecmuası,  Sayı 10, İstanbul 2008, s. 41-35.

9- Münif Paşa’nın Arapça Öğretimine Yaklaşımı, Şarkiyat Mecmuası, Sayı 8, İstanbul 2011, s.13.

10- Çağdaş Arap Şiirinin Öncülerinden Fadva Tukan ve Şiirlerinde Yalnızlık ve Hüzün Teması, Şarkiyat Mecmuası, Sayı 14, İstanbul 2011, s.59-71.

11- Osmanlı Dönemi Âlim ve Şairlerinden Abdülkerimzade Mehmet Efendi ve Kaside-i Mîmiyesi, Şarkiyat Mecmuası, Sayı 11, İstanbul 2009, s.59-77.

6.2.4.Makale Çevirisi

1- Şezerâtu’zeheb fî ahbâr men zeheb, Mahmud Arnavud, Çeviren : Abdullah Kızılcık, Şarkiyat Mecmuası, sayı VIII, İstanbul 1998, s. 307-313.

2- Keşmir’de Âdil ve Özgür Seçimler, Keşmir Dosyası, Çeviren: Abdullah Kızılcık, İstanbul 2003, s. 351-368.

3- Hilalin Işığında Doğu-Batı Ekseninde Yer Alan Türkler, Folklör/Edebiyat Dergisi (Doğu Edebiyatları Özel Sayısı), Ankara 2008/1, s. 253-256.

6.2.5.Kitap Tanıtımı

1-Ebu’l-Kasım Muhammed b. Said el-Mueddib’in Dekaiku’t-tasrîf’i, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul 2009, s.109-113.

7.   Lisans ve Lisansüstü Dersler

7.1 Lisans Dersleri

Arapça Kolay Metinler I – II

Arapça Konuşma I – II – III – IV

Medya Arapçası III – IV

Arapça Sarf I – II

Klasik Manzum Metinler I – II

Arap Dili’nde Edatlar I – II

Arapça Yazılı Anlatım I – II

7.2 Yüksek Lisans Dersleri

Seminer

7.3 Doktora Dersleri

Endülüs Dönemi Arap Edebiyatı

Bilimsel Araştırma Teknikleri

 

20/12/2012
7291 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00