Öğrenci Kulüpleri

Arkeoloji Kulübü

Kulübün Amacı: Arkeoloji Kulübü, arkeoloji biliminin daha iyi ve doğru tanıtılmasına katkı  sağlamayı, bu çerçevede birim içi ve dışında arkeoloji konulu etkinlikler düzenlemeyi  amaçlar. Arkeoloji kültürümüz ve arkeoloji mirasımızla ilgili farkındalık yaratmayı hedefler.  Kulübün Genel Faaliyet Alanları:
• İlimizdeki ve çevre illerdeki ören yerleri, müzeler ve arkeolojik yerleşmelere gezi düzenlemek
• Fakültemiz bünyesinde Arkeoloji Bilimi’ni tanıtmaya yönelik sohbetler, belgesel gösterimleri, toplantılar ve arkeoloji bilimine hizmet etmiş akademisyen ve araştırmacıların katılımı ile gerçekleştirilecek söyleşiler düzenlemek
• “Arkeoloji Kültürü’nü” Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarına (ilköğretim, lise)aktarabilmek, tanıtabilmek amaçlı


o Arkeoloji nedir?
o Arkeoloji hakkında yanlış bilinenler.
o Arkeoloji ve tarih bilincinin aşılanması.
o Kaçak kazılar ve kaçak kazıların arkeoloji bilimine verdiği zararlar.
• Arkeoloji bilimine hizmet etmiş akademisyen ve araştırmacıların fakültemiz içinde ve dışında yapmış olduğumuz çalışmalarda tanıtılması; konularında sunumlar yapmak. 

• Düzenlenen etkinlikler, etkinliklerin sonuçları ve planlanan etkinlikleri anlatan;arkeoloji bilimi ve arkeoloji ile ilgili haberler ve resimlerin yer aldığı bültenyayımlamak.

Antropoloji Kulübü

Kulübün Amacı: : İstanbul Üniversitesi Antropoloji Kulübü;
• Antropoloji biliminin tanıtımı ve gelişimini,
• Üyelerine ilgilendikleri alanlarda uygulama olanakları sağlamayı,
• Toplumların yaşadığı sosyal sorunların çözümlenmesinde Antropoloji’nin yeri veönemini mümkün olan en büyük kitleye ulaştırmayı,
• Farklı görüş, düşünce,inanç, anlayış ve kültürel değerlere doğru bir bakış açısıkazanmayı ve kazandırmayı amaçlar.


Kulübün Genel Faaliyet Alanları
• Antropoloji ve antropolojiyle ilgili bilim dalları alanında panel,sempozyum,konferans,kongre vb. etkinlikler düzenlemek.
• Antropoloji alanında yapılan çalışma ve araştırmaların sonuçlarını, alana ilgi duyanöğrencilere ulaştırmak için derleme, basım ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
• Antropoloji alanına ilişkin ulusal, uluslarası faaliyetleri takip ederek, üyeleri haberdaretmek, bu tür faaliyetlerde düzenleyici ve katılımcı olarak rol oynamak.
• Antropoloji alanına ilişkin kurum, kuruluş,dernek vb. örgütlenmelerle ortak faaliyetleryürütmek.
• Üyelere “Kültür Tanıtım Sunumları” adı altında, farklı medeniyetlerin kültürleri hakkında bilgilendirmek.
• “Köy ve Kent” gezileri düzenleyerek günümüz kültürleri hakkında fikir edinmek, bilgi toplamak, paylaşmak ve yorumlarda bulunmak.
• “Kariyer Günleri” adı altında Antropoloji eğitiminin istihdamı hakkında öğrencileri bilgilendirmek amaçlı etkinlikler düzenlemek.
• “Akademik Yayın Çevirileri” adı altında antropoloji alanıyla alakalı yayınları çeviripüyeler sunmak.
• “Antropoloji Dünyasında İz Bırakanlar” adı altında alanda önemli bilim insanlarını ve çalışmalarını tanımak, tanıtmak ve sunmak.
• Antropoloji Kulübü adına yukarıda sıralanan amaç ve faaliyetleri gerçekleştirirkendaimi ve geçici komisyonlar kurmak.

Avrasya Kulübü

Bilim Tarihi Kulübü

Kulübün Amacı: Bilim Tarihi Kulübü’nün amacı bilim tarihi çalışmalarını canlandırmak,yapılan bilimsel çalışmaları gün yüzüne çıkarmak, bölümümüzü fakültemize, üniversitemize ve liselere tanıtmaktır. Bunun yanı sıra bölümümüzün amaçlarını diğer üniversitelere
duyurmak ve onlarla ortak çalışmalar gerçekleştirmektir.
Kulübün Hedefleri: Hedeflerimizin başında bilim tarihine verilen önemi ve değeri artırmak gelmektedir. Bir diğer hedefimiz ise üniversite içi ve üniversite-dışı diğer kurumlarla (basın, yayın, vakıf, dernek, müze vs.) ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirerek Türkiye’de bir bilim tarihçisi kimliği oluşturmaya ve bu sayede bilim tarihinin bir uzmanlık alanı haline gelmesine katkı sunmaktır. Bunun dışında Türkiye’deki ve dünyadaki bilim ve teknoloji mirasının korunmasına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak da hedeflerimiz arasındadır.
Kulübün İlkesi: Bilim tarihi kulübü geçmiş ve gelecek kuşaklar arasındaki bağlantıyı kuran bunu sağlamlaştırmak adına yapılan çalışmaları kendine ilke edinen bir kulüptür.

Kulübün Genel Faaliyet Alanları
• Bilim tarihi kulübünü çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde duyurmak.(facebook,twitter vb.)
• Bilim ve bilim tarihiyle alakalı okuma ve araştırma atölyeleri, etkinlikler düzenlemek ve duyurmak
• Bilim tarihini mizahi, samimi ve öyküleştirmeye dayalı yazılı ve görsel materyallerden oluşan bir panoyla fakültemize tanıtmak
• Türkiye’de yapılan-yapılacak olan bilim tarihi etkinlik ve araştırma haberlerini fakültemiz bünyesindeki öğrencilere broşürlerle duyurmak.
• Bilim tarihinin önemli günlerinde (ünlü bilim adamlarının doğum-ölüm yıl dönümleri; önemli bilimsel buluşların yıldönümleri vs.) broşürler çıkarmak ve etkinlikler düzenlemek.
• Bilim tarihiyle alakalı çalışmalarda bulunan önemli isimleri fakültemize getirerek konferanslar düzenlemek.
• Bilim ve teknoloji tarihi ile ilgili olan her müzeye gezi etkinlikleri düzenlemek ve geziye katılan insanlara bilim ve teknoloji tarihine ait eserleri tanıtmak.
• Bilim tarihiyle ilgili film ve kısa film gösterimleri düzenlemek.
• Bilim tarihini duyurmak adına çeşitli medya kuruluşlarındaki programlara katılmak.
• Bilim tarihini üniversite tercih döneminde olan öğrencilere tanıtmak
• Bilim tarihini popülerleştirerek bilim tarihi dışında ki kişilere ulaştırmak için yeni araçlar(karikatürler,fotoğraflar) ve projeler geliştirmek.

Çeviri Kulübü

Kulübün Amaçları:
1. Çeviri alanındaki akademik faaliyetleri destekleyen ve gelişimine katkıda bulunan çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,
2. Dünyada ve Türkiye’de, ülkeler, diller, kültürler arası etkileşime konu olan güncel ve akademik olayların farklı perspektiflerden bakılarak tartışıldığı ortamlar yaratmak,
3. Öğrencilerin derslere ve diğer etkinliklere olan ilgisini arttırmaya, öğretim elemanları veöğrenciler arasındaki diyalogu zenginleştirmeye yardımcı olmak,
4. Öğrencilerin çeviribilimsel ve dilsel formasyonunu geliştirmek üzere yönlendirici ve teşvikedici çalışmalarda bulunmak,
5. Alanlarındaki gelişmeleri yakından takip ederek yurtiçinden ve yurtdışından diğer üniversitelerin kulüpleri ile amacına uygun işbirliğinde bulunmak,
6. Üyelerin akademik ve bilimsel ihtiyaçlarını ve sorunlarını teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde karşılamak ve çözümlemek,
7. Fakülte öğrencilerinin ve mezunlarının bir araya gelmelerini sağlamak, ortak bir Çeviribilim kültür ve bilinci yaratılmasına çalışmak,
8. İ.Ü. Çeviribilim öğrencilerinin/üyelerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında çeviri odaklı kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla
gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve üyelerin işbirliği içinde, kendi ilgi alanlarında onlara çeviri odaklı gelişim şansı, bilgi ve deneyimlerini arttırmak için altyapı çalışmalarına destek vermek,
9. Üyelerin akademik ve bilimsel ihtiyaçlarını ve sorunlarını teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde karşılamaya ve çözümlemeye çalışmak,
10. Kulüp üyelerinin, gerek kulüp gerekse iş dünyası ile ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle, gelecekte yer alacakları iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak,
11. Eğitim kurumları, mesleki kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ilişki kurarak bu kurumların ve uzman kişilerin bilgi birikimlerinden tüm üyelerini yararlandırmak kamuoyu ile ilişkileri
geliştirmek, ayrıca bölüm öğrencileri arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak amacıyla,sosyal etkinliklerde bulunmak,
12. Öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çeviri ve çeviribilim alanına giren konuların araştırılması ve tartışılması için akademik programları tamamlayıcı nitelikte faaliyetler yürütmek,
13. Tüzükte belirtilen amaç ve faaliyetlerin yanı sıra, tanıtım veya gelir sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
14. Kulüp üyelerinin akademik ve sosyal gelişimlerine, çağdaş ve sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini belirler

Kulübün Genel Faaliyet Alanları
1. Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, sempozyum, panel, söyleşi ve geziler düzenlemek; faaliyetlerin belirlenmesinde bilimsel veri teminine yönelik araştırma yöntemlerini (anket, mülâkat, vs.) kullanmak, atölye çalışmaları yapmak,
2. Kulübün üyeleri ve diğer bireyler arasında iletişimi sağlamak adına sosyal medya araçlarını kullanmak,
3. Süreli ve süresiz yayın çıkarmak,
4. Çeviribilim ve çeviri ile ilgili önemli uluslararası gelişmeleri takip ederek süreli raporlar hazırlamak, ayrıca ilgili bakanlıklar, yabancı misyonlar, yurtiçi ve dışındaki üniversite ve çeviri meslek örgütleri ile ilişkiye geçmek,
5. Çeviri kulübü ile diğer herhangi bir kulüp arasında organik bir bağ veya hiyerarşi bulunamaz,
6. Çeviri kulübü faaliyet alanına giren bir konuda diğer kulüpler faaliyet göstermemelidir.Anlaşmazlıklarda hakem Kulüplerarası Kurul olacaktır,
7. Kulüp, amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği ve gerçekleştirmiş olduğu faaliyet raporlarını hazırlar ve bunları kulüp arşivinde saklar. Kulüp arşivi, danışman öğretim
üyesinin fakültedeki odasında korunur,
8. Faaliyetlerin Üniversite içinde ve dışındaki tanıtım, duyuru ve reklâm çalışmaları için Öğrenci Dekanlığı’ndan alınan faaliyet izni yeterlidir,
9. Faaliyetler için gerektiğinde üniversitelerden akademik kuruluşlardan, meslek kurumlarından destek talep edilir. Bu durum sadece belirlenen faaliyet çerçevesinde katkı sunabilecek kişi ve kurumların desteğine açıktır; süreklilik içermezÇin Dili ve Edebiyatı Kulübü

Kulübün Amacı: Kulübümüz, Çin Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgilenmeyi seven Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin bir araya gelerek çeşitli faaliyetlerle Çin Dili ve Edebiyatı ile ilgili etkinlikler yapıp, bu alandaki bilgi dağarcığını ve kendini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Kulübün Genel Faaliyet Alanları
*Çin Dili ile ilgili alanında uzman kişilerden konferanslar düzenlemek.
*Çin Edebiyatı’ndan örneklerin incelemesini yapmak.
*Geçmişten günümüze varlığını sürdürmüş olan Çin bölgesini tanıtmak.
*Fakültemizdeki her bölümden Çin diline ilgi duyan öğrencilerin kendilerine yararlı olacakbilgileri öğrenebilme imkanı vermek.

Darülfünun Talebe Birliği Kulübü

Kulübün Amacı: Darülfünun Talebe Birliği bütün sosyal bilimlerin bilgi alanları dahilinde toplum-kültür, ekonomi ve siyaset alanında bilgi üretmeyi amaçlar. Ulusal ve küresel  sorunları tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan kulübümüz, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlar. Kulübümüz partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek bir diyalog platformu vazifesi görür ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunmayı amaçlar. Bunun yanında sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,genel kültür faaliyetlerine katılımı özendirmek ve desteklemek, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında köprü oluşturmak kulübümüzün diğer önemli amaçlarıdır.

Kulübün Genel Faaliyet Alanları

a. Bireysel ve toplumsal farkındalığın sağlanması ve artması yönünde başlangıçta İstanbul’daki üniversitelerle birlikte hareket ederek, uzun vadede Türkiye’deki ve yurtdışındaki üniversitelerle ortaklaşa çalışmalar yaparak , projeleri duyurmak ve ortak komuoyunu oluşturmak,

b. İstabul genelindeki gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımıyla hazırlanması hedeflenen gazetelerde, gerçekleştirilen projelerin paylaşılmasını, duyuruların yapılmasını, projelere katılan kişilerin düşüncelerini ve kanaat önderleri ile yapılacak röportajların yayımlanmasını sağlamak,

c. Toplumun kanaat önderleri ve rol modelleri olarak öne çıkan akademisyen, sanatçı, yazar ve bürokratlarla söyleşiler düzenleyerek gençlerin çok yönlü gelişiminisağlamak,

d. Konferans, seminer ve panel düzenlemek ve programlar yapmak , (bilhassa stratejik araştırma kurumlarından gelecek uzmanların katılacağı programlar)yapılan bu etkinlikleri toplum yararına geliştirilen projelerde kullanmak, toplumsal ve uluslararası dayanışmayı artırmak,

e. Toplumun önemli bir kısmını oluşturan çocuk yetiştirme yurtları, huzurevleri gibi sosyal sorumluluk duyulması gereken kurumları ziyaret ederek gençlerin insani kimliklerini pekiştirmek,

f. Kültürel fayda kapsamında geziler düzenlemek.