Lisans Programı

Diploma Programının Birimi (Fakülte/Enstitü/Y.O./M.Y.O):  

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Diploma Programının Bölümü (Lisans/Önlisans için) :

 

  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Diploma Programının Açıldığı/Eğitime Başladığı Akademik Yıl:

 

  1933 (Örgün)2009 (İkinci Öğretim)

 

Diploma Programının Eğitim Dili:

 

  Türkçe

 

Diploma Programına Kabul İçin Genel Koşullar:

 

  LYS (TS-2) LYS Ek kontenjan, yatay geçişle gelen öğrenciler ile kabul koşullarını sağlamış yabancı uyruklu öğrenciler kabul edilir.

 

Diploma Programına Kabul İçin Özel Koşullar:  

 

Kabul için belirlenmiş özel koşul yoktur.

 

Diploma Programının Son üç yıllık Kontenjan ortalaması:  

 

105

 

Diploma  Programının Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminin Olup Olmadığı:

 

  Programın yabancı dil hazırlık eğitimi yoktur.

 

Diploma  Programının Mesleki Hazırlık Eğitiminin Olup Olmadığı:

 

  Programının mesleki hazırlık eğitimi yoktur.

 

Diploma Programının diğer birimlerin diploma programlarıyla çift anadal, yandal, ortak diploma vb. işbirliği olanakları:

 

  Edebiyat Fakültesi’ne bağlı tüm bölümler ile Çift Anadal Diploma Programı olanağı mevcuttur. Ancak eğitim dili farklı bölümler öğrenci kabulunde yabancı dil yeterliliği isteyebilir.

 

Diploma Programının Vizyonu:

 

  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün akademik açıdan güçlü ve yetkin konumunu korumak; önümüzdeki süreçte Türkoloji’nin en önemli merkezi hâline gelmek.

 

Diploma Programının Misyonu:

 

  Türk kültürünün temel unsurları olan Türk dili ve edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya konulan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek; elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak; diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin rol oynamak; alanında yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmek. 

 

Diploma Programının Eğitim Amaç ve Hedefleri:

 

  Amaç: Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırmacı ve eğitmen yetiştirmek.           

                                                                      Hedefler:                                                                                             

1- Mevcut eğitim koşullarını geliştirmek,                                    

2- Sahanın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmak.

 

Kazandıracağı bilgi beceri ve tutumlar açısından diploma program yeterlilikleri:

 

  Bilgi:                                                                                                      

1- Alanında güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgilerine sahip olmak.                                                                                                                               

2-Alanıyla ilgili temel kavram ve kuramları özümseme, tartışma ve bu bilgileri alanında uygulayacak veya sorgulayacak düzeyde bilgiye sahip olmak.                                                                                              

3-Alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olmak.                                              

Beceri:                                                                                                 

1- Alanıyla ilgili ürettiği ve elde ettiği verileri raporlama ve takdim etme becerisine sahip olmak.                                                                                               

2-Çevresel bilginin alanıyla ilgili bağlantısını kurma ve geliştirme refleksine sahip olmak.                                                                                                                  

3-Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine sahip olmak.                                                                                                                 

4-Alanıyla ilgili her türlü olasılığı göz önünde bulundurarak uygun iletişimi sağlayacak bireysel girişimlerde bulunabilmek.                                                     

5-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve bu gereksinimleri karşılayabilmek.                                                                              

6-Alanıyla ilgili karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.                                                                                                                                                

Tutum:                                                                                                 

1-Alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini alanla ilgili yetkin kişilerle paylaşabilme, karşıt görüşlerini savunabilmek.                                               

2-Sosyal veri analizi yapabilmek ve veri türüne bağlı uygun analiz yöntem ve tekniklerini seçip yürütebilmek.                                                                                       

3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

 

 

 

 

Programın, genel yeterlikler ve öğrenim kazanımları açısından Ulusal Yeterlikler Çerçevesi, Sektörel Yeterlilikleri ile ilişkisi:

 

   Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek; alanın güncel  gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alandaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek; alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek,  sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek,  program yeterlilikleri ile Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nin ilişkili olduğu kazanımlardır.

 

Benzer yurt içi/dışı programlarına kıyasla, Diploma Programının akademik, teknolojik gelişmeler açısından güçlü ve zayıf yönleri:

 

 

  Güçlü Yönleri: • Geleneği olan köklü bir kurum olması, Alanında söz sahibi öğretim üyelerine sahip olması, • Türk Dili ve Edebiyatı sahasını ilgilendiren kütüphanelerin bulunduğu bir şehirde olması ve bu kütüphanelere yakınlığı,

• Mezunlarımızın pek çok kurum ve kuruluşta görev yapıyor olmaları; yeni mezunlarımıza çeşitli iş imkanlarını sunmaları.

Zayıf Yönleri:

• Eğitim öğretim faaliyetleri için kullanılan mekanın yetersizliği,

• Yabancı dil hazırlık sınıflarımızın olmaması, dolayısıyla Lisansüstü eğitim başvurularında mesleki alanda başarılı öğrencilerimizin yabancı dil barajını aşamamaları.

• Programın genel kaynaklarının büyük kısmının henüz dijital ortama aktarılmamamış olması ise teknolojik gelişmelerden azami düzeyde faydalanılamaması sorununu ortaya çıkarmaktadır.

 

 

Diploma Programının Mezuniyet Koşulları:

 

  Öğrencilerimiz için öğrenim dönemleri sürecinde  programdan mezun olabilmek için öğrencinin %75’i zorunlu ve %25’i seçmeli derslerden oluşan 240 AKTS tamamlaması, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) değerinin en az 2.00 olması gerekmektedir.  

 

Diploma Programından mezun olanların hangi unvanı alabileceği:

 

  Türkolog unvanını alır.

 

Diploma Programından mezun olacakların istihdam olanakları:

 

  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü genel olarak; akademisyen, öğretmen ve araştırmacı yetiştirmektedir. Bununla beraber bölüm mezunları  basın-yayın ve radyo-televizyon sektörü başta olmak üzere, arşivcilik ve kütüphanecilik gibi çok çeşitli iş alanlarında çalışma imkânlarına sahiptirler.

 

Sosyal Olanaklar:

 

  Bölümün düzenlediği konferans, sempozyum, anma toplantıları.

 

 

 

11/02/2014
14152 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00