Doktora Programı

Diploma Programının Açıldığı/Eğitime  Başladığı Akademik Yıl: 

 

 

    1983-1984   Eğitim Öğretim Yılı

 

 

Diploma Programının Eğitim Dili:

 

 

Türkçe

 

 

Diploma Programına Kabul İçin Genel   Koşullar:

 

 

 

 

 

 

1. Lisans   mezunu olmak
2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak
3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerkiği kabul edilmişYabancı Dil   sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak
4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek.
Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim   ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde   saptanmaktadır.                                                                    

5.   İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun   belirlediği genel koşulları sağlamak.

 

 

Diploma Programına Kabul İçin Özel   Koşullar:

 

Türk   Dili ve Edebiyatı Lisans Programı mezunu olmayanlar ve gerekli şartları   sağlamayanlar için Bilimsel Hazırlık Sınıfı okutulmaktadır.

 

Diploma Programının Yabancı Dil   Hazırlık Eğitiminin Olup Olmadığı: 

 

 

 

 

Yabancı   Dil Hazırlık Eğitimi Yok

 

 

 

Diploma Programının Mesleki Hazırlık   Eğitiminin Olup Olmadığı:

 

 

 

Türk   Dili ve Edebiyatı Lisans Programı mezunu olmayanlar ve gerekli şartları   sağlamayanlar için Bilimsel Hazırlık Sınıfı okutulmaktadır.

 

 

 

 

Diploma Programının diğer birimlerin   diploma programlarıyla çift anadal, yandal, ortak diploma vb. işbirliği   olanakları:

 

 

 

Bölümümüz   Dilbilimi, Çağdaş Türk Lehçeleri, Tarih, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu   Dilleri ve Edebiyatları, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe gibi bölümlerle   işbirliği içerisinde çift anadal yapma imkanı olabilir. Yüksek Lisans ve   doktora tezlerinde ilgili bilim dallarının yöntemlerinden yararlanılmakta   olup ortak çalışmalar yapılabilir.

 

 

 

Diploma Programının Vizyonu:

 

 

 

Türk   Dili ve Edebiyatı Bölümünün akademik açıdan güçlü ve yetkin konumunu korumak   ve devamlılığını sağlamak.

 

 

 

Diploma Programının Misyonu:

 

 

 

Türk   kültürünün temel unsurları olan Türk dili ve edebiyatı alanında geçmişten   günümüze ortaya konulan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek; elde   edilen bilgileri toplumla paylaşmak; diğer kültürlerle olan ilişkilerde   belirleyici ve etkin rol oynamak; alanında yetkin bilim adamları ve   eğitimciler yetiştirmek. 

 

 

 

Diploma Programının Eğitim Amaç ve   Hedefleri:

 

 

 

•   Başlangıcından günümüze kadar dilimizin ve edebiyatımızın geçirmiş olduğu   devreleri, bu devrelerde beliren sanat anlayışlarını, bu çerçevede ortaya   konulan eserleri, bunları meydana getiren şahsiyetleri bir bütün halinde alıp   inceleme ve değerlendirme yeterliliği kazanma;.
  • Türkçeyi doğru ve güzel bir şekilde yazma ve konuşma becerisi edinme;
  • Etkili sunum tekniklerini kullanabilme;
  • Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Psikoloji gibi diğer   sosyal /  insanî bilimlerden   faydalanabilme;
  • Dil ve edebiyat sahasında ortaya çıkan güncel problemlerin farkında olma,   çözüm üretebilme;
  • Dil ve edebiyat bilgilerini tam olarak kavrayabilme, bu bilgileri eğitim   öğretim sürecinde öğrencilerin seviyelerine uygun bir şekilde ve amaca   yönelik olarak kullanabilir durumda bulunma;
  • Saha ile ilgili literatüre hâkim olma, bilgi teknolojilerini etkin   kullanabilme;
  • Bibliyografya ve arşiv kaynakları gibi bilgiye ulaşım araçlarını   kullanabilme ve uygun şekilde kataloglama becerisine sahip olma;
  • Tarihsel araştırmaların belirleme, araştırma, yazma ve değerlendirme   aşamalarında etik davranış sergileme;
  • Karşılaştırmalı dil, edebiyat ve kültür araştırmaları yapabilecek yöntem ve   yaklaşımlara sahip olma;
  • Kültür bilimi ve halk bilimi yöntemleri hakkında bilme sahibi olma ve bu   yöntemleri kullanabilme.

 

 

 

Kazandıracağı bilgi beceri ve tutumlar   açısından diploma program yeterlilikleri:

 

Bilgi:   Alanında   güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla   desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgilerine sahip olmak.   Alanıyla ilgili temel kavram ve kuramları özümseme, tartışma ve bu bilgileri   alanında uygulayacak veya sorgulayacak düzeyde bilgiye sahip olmak. Alanıyla   ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları   değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olmak. Alanıyla ilgili ürettiği   ve elde ettiği verileri raporlama ve takdim etme becerisine sahip olmak. Sosyal   hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre   koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. Beceri: Çevresel   bilginin alanıyla ilgili bağlantısını kurma ve geliştirme refleksine sahip   olmak. Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri   kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler   önerebilme becerisine sahip olmak. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve   bu gereksinimleri karşılayabilmek.Tutum: Alanıyla   ilgili karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi   olarak sorumluluk alabilmek. Alanıyla ilgili her türlü olasılığı göz önünde   bulundurarak uygun iletişimi sağlayacak bireysel girişimlerde bulunabilmek.   Alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini alanla ilgili yetkin kişilerle   paylaşabilme, karşıt görüşlerini savunabilmek. Sosyal veri analizi yapabilmek   ve veri türüne bağlı uygun analiz yöntem ve tekniklerini seçip yürütebilmek.

 

 

 

 

 

Programın, genel yeterlikler ve   öğrenim kazanımları açısından Ulusal Yeterlikler Çerçevesi, Sektörel   Yeterlilikleri ile ilişkisi:

 

 

 

 Alan ile ilgili verilerin toplanması,   yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri   gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek; alanın güncel  gelişmeleri ve kendi çalışmalarını,   alandaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli   biçimde aktarabilmek; alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle   inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek,  sorunları tanımlayabilmek, analiz   edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri   geliştirebilmek,  program   yeterlilikleri ile Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nin ilişkili olduğu   kazanımlardır.

 

 

 

Benzer yurt içi/dışı programlarına   kıyasla diploma programının akademik, teknolojik gelişmeler açısından güçlü   ve zayıf yönleri:

 

 

 

Güçlü Yönleri
  • Geleneği olan köklü bir kurum olması,
  • Alanında söz sahibi öğretim üyelerine sahip olması,
  • Türk Dili ve Edebiyatı sahasını ilgilendiren kütüphanelerin bulunduğu bir   şehirde olması ve bu kütüphanelere yakınlığı,
  • Mezunlarımızın pek çok kurum ve kuruluşta görev yapıyor olmaları; yeni   mezunlarımıza çeşitli iş imkanlarını sunmaları.
  •Üniversite bünyesinde ihtisas kütüphaneleri, nadir eserler kütüphanesi ve   genel kitaplığa sahip olması,                                                                                                      Zayıf Yönleri
  • Eğitim öğretim faaliyetleri için kullanılan mekanın yetersizliği,
  • Yabancı dil hazırlık sınıflarımızın olmaması, dolayısıyla Lisansüstü eğitim   başvurularında mesleki alanda başarılı öğrencilerimizin yabancı dil barajını   aşamamaları.

 

 

 

Diploma Programının Mezuniyet Koşulları:

 

 

 

1. Minimum   24 kredi ve seminer dersini tamamlamak / 240 AKTS tamamlamak
  2. Minimum 75/100, 2,5/4 ortalama elde etmek
  3. Tez savunmasında başarılı olmak

 

 

 

Diploma Programından mezun olanların alabileceği   unvanlar: 

 

 

 

Türkolog, Akademisyen,   Araştırmacı, Uzman Öğretmen

 

 

 

Diploma Programından mezun olacakların istihdam   olanakları:

 

 

 

Türk Dili   ve Edebiyatı Bölümü genel olarak; akademisyen, öğretmen ve araştırmacı   yetiştirmektedir. Bununla beraber bölüm mezunları  basın-yayın ve radyo-televizyon sektörü   başta olmak üzere, arşivcilik ve kütüphanecilik gibi çok çeşitli iş   alanlarında çalışma imkânlarına sahiptirler.

 

 

 

10/02/2014
5090 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00