Yüksek Lisans Programı

Diploma Programının Öğretim Türü:

 

Örgün-   Birinci Öğrenim

 

Diploma Programının Birimi   (Fakülte/Enstitü/Y.O./M.Y.O):  Sosyal   Bilimler Enstitüsü

 

Diploma Programının Anabilim   Dalı/Bilim Dalı: Türk   Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

Diploma Programının   Açıldığı/Eğitime Başladığı Akademik Yıl: 1984-1985   Eğitim Öğretim Yılı

 

Diploma Programının Eğitim Dili: Türkçe

 

Diploma Programına Kabul İçin   Genel Koşullar: 1.   Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil   sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek   Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim   ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde   saptanmaktadır.                     5. İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun   belirlediği genel koşulları sağlamak.

 

Diploma Programına Kabul İçin   Özel Koşullar: Türk   Dili ve Edebiyatı Lisans Programı mezunu olmayanlar ve gerekli şartları   sağlamayanlar için Bilimsel Hazırlık Sınıfı okutulmaktadır.

 

Diploma Programının Son üç yıllık   Kontenjan ortalaması: 30

 

Diploma  Programının Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminin   Olup Olmadığı: Yabancı   Dil Hazırlık Eğitimi Yok

 

 

Diploma  Programının Mesleki Hazırlık Eğitiminin   Olup Olmadığı: Türk   Dili ve Edebiyatı Lisans Programı mezunu olmayanlar ve gerekli şartları   sağlamayanlar için Bilimsel Hazırlık Sınıfı okutulmaktadır.

 

Diploma Programının diğer   birimlerin diploma programlarıyla çift anadal, yandal, ortak diploma vb.   işbirliği olanakları: Bölümümüz   Dilbilimi, Çağdaş Türk Lehçeleri, Tarih, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu   Dilleri ve Edebiyatları, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe gibi bölümlerle   işbirliği içerisinde çift anadal yapma imkanı olabilir. Yüksek Lisans ve   doktora tezlerinde ilgili bilim dallarının yöntemlerinden yararlanılmakta   olup ortak çalışmalar yapılabilir. Eşdeğer diploma programlarıyla işbirliği   yapmak mümkündür.

 

Diploma Programının Vizyonu: Türk   Dili ve Edebiyatı Bölümünün akademik açıdan güçlü ve yetkin konumunu korumak   ve devamlılığını sağlamak.

 

Diploma Programının Misyonu: Türk   kültürünün temel unsurları olan Türk dili ve edebiyatı alanında geçmişten günümüze   ortaya konulan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek; elde edilen   bilgileri toplumla paylaşmak; diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici   ve etkin rol oynamak; alanında yetkin bilim adamları ve eğitimciler   yetiştirmek.

 

Diploma Programının Eğitim Amaç ve Hedefleri: •   Başlangıcından günümüze kadar dilimizin ve edebiyatımızın geçirmiş olduğu   devreleri, bu devrelerde beliren sanat anlayışlarını, bu çerçevede ortaya konulan   eserleri, bunları meydana getiren şahsiyetleri bir bütün halinde alıp   inceleme ve değerlendirme yeterliliği kazanma;.   • Türkçeyi doğru ve güzel bir şekilde yazma ve konuşma becerisi edinme;   • Etkili sunum tekniklerini kullanabilme;   • Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Psikoloji gibi diğer   sosyal /  insanî bilimlerden   faydalanabilme;   • Dil ve edebiyat sahasında ortaya çıkan güncel problemlerin farkında olma,   çözüm üretebilme;   • Dil ve edebiyat bilgilerini tam olarak kavrayabilme, bu bilgileri eğitim   öğretim sürecinde öğrencilerin seviyelerine uygun bir şekilde ve amaca   yönelik olarak kullanabilir durumda bulunma;   • Saha ile ilgili literatüre hâkim olma, bilgi teknolojilerini etkin   kullanabilme;   • Bibliyografya ve arşiv kaynakları gibi bilgiye ulaşım araçlarını   kullanabilme ve uygun şekilde kataloglama becerisine sahip olma;   • Tarihsel araştırmaların belirleme, araştırma, yazma ve değerlendirme   aşamalarında etik davranış sergileme;   • Karşılaştırmalı dil, edebiyat ve kültür araştırmaları yapabilecek yöntem ve   yaklaşımlara sahip olma;   • Kültür bilimi ve halk bilimi yöntemleri hakkında bilme sahibi olma ve bu   yöntemleri kullanabilme.

 

Kazandıracağı bilgi beceri ve tutumlar açısından diploma   program yeterlilikleri: Bilgi: Alanında   güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla   desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgilerine sahip olmak.   Alanıyla ilgili temel kavram ve kuramları özümseme, tartışma ve bu bilgileri   alanında uygulayacak veya sorgulayacak düzeyde bilgiye sahip olmak. Alanıyla   ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları   değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olmak. Alanıyla ilgili ürettiği   ve elde ettiği verileri raporlama ve takdim etme becerisine sahip olmak.Sosyal   hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre   koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

Beceri: Çevresel   bilginin alanıyla ilgili bağlantısını kurma ve geliştirme refleksine sahip olmak.   Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak,   sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme   becerisine sahip olmak. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve bu   gereksinimleri karşılayabilmek.

Tutum: Alanıyla   ilgili karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi   olarak sorumluluk alabilmek. Alanıyla ilgili her türlü olasılığı göz önünde   bulundurarak uygun iletişimi sağlayacak bireysel girişimlerde bulunabilmek.   Alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini alanla ilgili yetkin kişilerle   paylaşabilme, karşıt görüşlerini savunabilmek. Sosyal veri analizi yapabilmek   ve veri türüne bağlı uygun analiz yöntem ve tekniklerini seçip yürütebilmek.

 

Programın, genel yeterlikler ve öğrenim kazanımları   açısından Ulusal Yeterlikler Çerçevesi, Sektörel Yeterlilikleri ile ilişkisi:   Alan ile ilgili verilerin toplanması,   yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri   gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek; alanın güncel  gelişmeleri ve kendi çalışmalarını,   alandaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli   biçimde aktarabilmek; alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle   inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek,  sorunları tanımlayabilmek, analiz   edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri   geliştirebilmek,  program   yeterlilikleri ile Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nin ilişkili olduğu   kazanımlardır.

 

Diploma Programının benzer yurt içi/dışı programlarına   kıyasla akademik, teknolojik gelişmeler açısından güçlü ve zayıf yönleri: Güçlü   Yönleri   • Geleneği olan köklü bir kurum olması,   • Alanında söz sahibi öğretim üyelerine sahip olması,   • Türk Dili ve Edebiyatı sahasını ilgilendiren kütüphanelerin bulunduğu bir   şehirde olması ve bu kütüphanelere yakınlığı,   • Mezunlarımızın pek çok kurum ve kuruluşta görev yapıyor olmaları; yeni   mezunlarımıza çeşitli iş imkanlarını sunmaları. •Üniversite bünyesinde ihtisas kütüphaneleri, nadir eserler kütüphanesi ve genel kitaplığa sahip olması,                                                                                                               

Zayıf Yönleri  • Eğitim öğretim faaliyetleri için kullanılan mekanın yetersizliği, Yabancı dil hazırlık sınıflarımızın olmaması, dolayısıyla Lisansüstü eğitim   başvurularında mesleki alanda başarılı öğrencilerimizin yabancı dil barajını   aşamamaları.

 

Basılı ve   Elektronik Ortamdaki Kaynaklar: SCI ve   SSCI’de taranan hakemli süreli yayınlar ve kütüphanenin anlaşmalı olduğu   elektronik kütüphane taramaları, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi (2011   itibariyle e-dergi olarak da çıkmaktadır.)

 

Sosyal   Olanaklar: Bölümün   düzenlediği konferans, sempozyum, anma toplantıları.
10/02/2014
28422 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00