Arş. Gör. Fatih ODUNKIRAN

1. Adı Soyadı : Fatih Odunkıran
 

2. Doğum Tarihi

 

: 1986

 
3. Unvanı : Araştırma Görevlisi
 
4. Öğrenim Durumu : Doktora (Devam Ediyor)
   
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi 2008
Yüksek Lisans Eski Türk Edebiyatı  Trakya Üniversitesi 2011
Doktora Eski Türk Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi 2011-
 

Tezler:

Yüksek Lisans:

Mehmed Memdûh Paşa ve Dîvân-ı Eş‘ârı (İnceleme-Metin) [Danışman: Doç. Dr. Ali İhsan ÖBEK ]

 

Doktora:

Mevlevi Tezkiresi: Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân (İnceleme-Metin) [Danışman: Prof. Dr. M.A. Yekta SARAÇ] (Devam ediyor.)

 

5. Akademik Unvanlar

 

Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi 2012-

 

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Odunkıran, Fatih. “Nâilî Salih Efendi ve Kenz-i Nasâyih İsimli Manzum Pend-i Attâr Şerhi.” İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 42, s. 42, 2010, sf. 113-132.

 

Odunkıran, Fatih. Üsküdarlı Aşki’nin Tasavvufi Bir Mesnevisi: Kitab-ı Menazilü’s-salikin – I, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c.45, s.45, 2011, sf.169-210. (Bilal Alpaydın ile birlikte)

 

Odunkıran, Fatih. Üsküdarlı Aşki’nin Tasavvufi Bir Mesnevisi: Kitab-ı Menazilü’s-salikin – II, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c.46, s.46, 2012, sf.81-120. (Bilal Alpaydın ile birlikte)

 

Odunkıran, Fatih. “‘Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin’ yahut Lügat-ı Cûdî’de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, s.13, İstanbul 2014, sf. 167-210. (Bilal Alpaydın ile birlikte)

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 

Odunkıran, Fatih. “Klasik Türk Şiirinde Mükeyyifat Unsuru Olarak Kahve ve ‘Hikâye-i İcad-ı Kahve-i Yemen’”, VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 30 Eylül-04 Ekim 2013, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, c. 3, (Yay. Hzl. Prof. Dr. Mustafa Özkan, Doç. Dr. Enfel Doğan), İstanbul 2014, s.43-80. (Bilal Alpaydın ile birlikte)

 

7.3. Yazılan Ulusal/Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

 

Vittorio Alfieri, Hükümdar ve Edebiyat, (Çev. Abdullah Cevdet), Akademi Titiz Yayınları, İstanbul 2016, 296 s. (Bilal Alpaydın ve Mehmet Tuncer ile birlikte)

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar

 

Odunkıran, Fatih. “Osmanlı Şairlerinin Gözünden Diş Kirası Yahut Güzellerden Latif Bir Buse Ricası”, İmge Dergisi, S. 1, Aralık 2014, İstanbul, sf. 10-12.

08/07/2012
4697 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00