Arş. Gör. Bilal ALPAYDIN

1. Adı Soyadı : Bilal Alpaydın
 

2. Doğum Tarihi

 

: 1981

 
3. Unvanı : Araştırma Görevlisi
 
4. Öğrenim Durumu : Doktora (Devam Ediyor)
   
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı    İstanbul Üniversitesi 2003
Tezsiz Y. Lisans Ortaöğretim Alan Öğretmenliği- Türk Dili ve Edebiyatı    İstanbul Üniversitesi 2004
Yüksek Lisans Eski Türk Edebiyatı    İstanbul Üniversitesi 2007
Doktora Eski Türk Edebiyatı    İstanbul Üniversitesi 2011-
 

Tezler:

Yüksek Lisans: Refî‘-i Kâlâyî Dîvânı (İnceleme-Metin) – (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007) (Danışman: Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN)

 

Doktora: Safâyî – Şerhi’l-İslâmi’n-Nûrânî (İnceleme-Metin) – (Dr. Tezi) (Danışman: Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN) (Devam Ediyor)

 

5. Akademik Unvanlar

 

Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi 2012-

 

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

“Üsküdarlı Aşkî’nin Tasavvufî Bir Mesnevisi: Kitâb-ı Menâzilü’s-Sâlikîn-I”, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt/sayı XLV, 2011-2, İstanbul 2013, s.169-210. (Fatih Odunkıran ile birlikte)

 

 “Üsküdarlı Aşkî’nin Tasavvufî Bir Mesnevisi: Kitâb-ı Menâzilü’s-Sâlikîn-II”, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt/sayı XLVI, 2012-1, İstanbul 2013, s.81-119. (Fatih Odunkıran ile birlikte)

 

 “‘Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin’ yahut Lügat-ı Cûdî’de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, s.13, İstanbul 2014, s. 167-210. (Fatih Odunkıran ile birlikte)

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 

“Klasik Türk Şiirinde Mükeyyifat Unsuru Olarak Kahve ve ‘Hikâye-i İcad-ı Kahve-i Yemen’”, VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 30 Eylül-04 Ekim 2013, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, c. 3, (Yay. Hzl. Prof. Dr. Mustafa Özkan, Doç. Dr. Enfel Doğan), İstanbul 2014, s.43-80. (Fatih Odunkıran ile birlikte) 

 

7.3. Yazılan Ulusal/Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

 

Vittorio Alfieri, Hükümdar ve Edebiyat, (Çev. Abdullah Cevdet), Akademi Titiz Yayınları, İstanbul 2016, 296 s. (Fatih Odunkıran ve Mehmet Tuncer ile birlikte)

28/11/2012
6911 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00