Yrd. Doç. Dr. Cemal AKSU

 

Cemal Aksu-Foto1

1. Adı Soyadı : Cemal Aksu  
   
2. Doğum Tarihi : 1971  
   
3. Unvanı : Yardımcı Doçent  
   
4. Öğrenim Durumu : Doktora  
     
Derece Alan Üniversite Yıl  
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi 1994  
Yüksek Lisans Eski Türk Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi 1996  
Doktora Eski Türk Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi 2002  
 

Tezler:

Yüksek Lisans: İbrahim Hanif Divanı (Danışman: Prof. Dr. Kemal Yavuz), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1996.

 

Doktora: Lutfi Divanının Tahlili (Danışman: Prof. Dr. Kemal Yavuz), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002.

 

5. Akademik Unvanlar

 

Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi 1995
Yardımcı Doçent İstanbul Üniversitesi 2005

 

 
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

 
   
6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Gül Gönültaş, Divan-ı Muradi, Muhabbetname-i Muradi, İstanbul 2009.

Serdal Tosun, Hafız Ahmed Paşa Divanı (İnceleme – Metin), İstanbul, 2011.

Bedriye Güley ACAR, Selahaddîn-i Uşşâkî Divanı (İnceleme-Metin), İstanbul, 2012.

Ünal Bolat, Vuslatü’s Salikîn (İnceleme-metin), İstanbul-2014.

Fatih Mehmet Özdemir, Servet Divanı (İnceleme-Metin), İstanbul-2015.

Alper Günaydın, Ahmed-i Dâî Divanın Edebî Sanatlar Açısından İncelenmesi, İstanbul-2013.

Emre Sessiz, Sarı Müderris Şeyh Sinan Divanı ve İncelenmesi, İstanbul-2014.

Fethullah Mercan, Mezid-zâde Mehmed Efendi – Divan-ı Hafız (Metin-İnceleme), İstanbul-(Devam ediyor.)

Ivona STOJANOVSKA, Bahri Divanı (İnceleme-Metin), İstanbul-2015.

Ebrahim AL-KAHTANİ, Hanif’in La’l-i Musaffa fî Ziyareti’l –Mustafa (İnceleme Metin), İstanbul-(Devam ediyor.)

Ahmad Alismail, 18.yüzyıl şairlerinden İbrahim Hanif’e ait bir şiir Mecmuası (İnceleme-Metin), İstanbul-(Devam ediyor.)

Seda Aydın, Dâniş’in Dest-âvîz-i Dâniş adlı eseri (İnceleme-Metin), İstanbul-2016.

Adnan Mulabdic, Bosna-Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde Kayıtlı Bir Mecmua (İnceleme-Metin), İstanbul-2016.

Yunus Paçacı, Ali Raif Şakir Efendi’nin Mantıkuttayr İsimli Eseri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2017

 
6.2. Doktora Tezleri

 

Mustafa Özağaç, Habibi’nin Vuslatnâmesi (Metin-İnceleme), İstanbul-2016.

Gülşen Sezen, Eski Türk Edebiyatı’nda Su Kavramı, İstanbul-(Devam ediyor.)

Gül Gönültaş, Hanif’in Reh-âverd-i Cân isimli eseri (İnceleme-Metin), İstanbul-(Devam ediyor.)

Ferhunde Yener, Hanif Divanı’nın Tahlili, İstanbul-(Devam ediyor.)

Alper Günaydın, Ali Şir Nevai’nin Divanlarında İnsan Görünümleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2017. 

 
7. Yayınlar  
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

İbrahim Hanif Efendi” Hikmet, S.3, Makedonya, Mayıs 2004, s.100-108.

 

 “Yahya Kemal’in Gazellerinde Sevgili ve Âşık Tipi” İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2009, c.40, s. 1-20.

 

 “Askerî ve Çağatay Türkçesi ile Yazdığı Şiirleri”, İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. 49, s. 1-17.

 

 
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 

“Ali Şir Nevai’nin Çevresi ve Üstatları”, Ölümünün 500. Yıldönümünde Türkçe’nin Büyük Şairi ALİ ŞİR NEVAYİ Açık Oturumu, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 16 Ocak 2001.

 

 “Kırk Hadis Kitapları ve Abdulkadir Karahan’ın İslam Türk Edebiyatında Kırk Hadis İsimli Eseri”, Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2008, Beykoz Belediyesi, s.37-44.

 

 “Atilla İlhan Şiirlerinde Klasik Türk Edebiyatının Etkileri”, 38. ICANAS Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri, 10-15.09.20415, Ankara, s.105-122.

 

 “”Evliya Çelebi’ye Göre Üsküp Kadısı Veysî Efendi, Evliya Çelebi’nin Balkanları Sempozyumu, Üsküp Makedonya, Nisan 2012.

 

 “Nevâyî’nin Türkçe Divanlarındaki Nazım Şekilleri”, XVIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 2013.

 

 “Nihad Sami Banarlı’nın Klasik Türk Edebiyatına Dair Bazı Dikkatleri”, Vefatının 40. Yılında Nihad Sami Banarlı Sempozyumu, 18 Kasım 2014.

 

 
7.3. Yazılan Ulusal/Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

 

Nazım Hikmet, Bata Press, Üsküp-Makedonya, 2012. (Maria Leontiç ile birlikte)

Cemal Aksu, Divan Arasında (Lutfi Divanı’nın Tahlili), Post Yayınları, İstanbul 2017.

Cemal Aksu, “Ali Şir Nevai”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, İstanbul: İnsan Yayınları, II. Baskı, 2017, s. 533-547.

 
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

“Hanif’in Manzum Kırk Hadis Şerhi”, İlmi Araştırmalar, S.17, Bahar 2004,

 

 “Ziya Gökalp ve Türk Edebiyatındaki Yeri”, İ.Ü. E.F. Sosyoloji Dergisi, 3.Sayı 13.Dizin, İstanbul 2006.

 

 

 
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler (Panel, Konferans ve Eğitimler)

 

“Ziya Gökalp ve Türk Edebiyatındaki Yeri“, İ.Ü.E.F., Konferans Salonu, Ziya Gökalp Anma Toplantısı, Mart 2006.

 

 “Divan Tertibi Bakımından Ali Şir Nevai’yi Diğer Divan Şairlerinden Ayıran Özellikler”, Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, s.45-51.

 

 “Abdurrahman Molla Cami’nin Türk Edebiyatında İki Takipçisi: Nevai ve Lami”, Bursalı Lamii Çelebi ve Dönemi Sempozyumu, 15-16 Nisan 2011, Uludağ Üniversitesi Bursa Ördekli Kültür Merkezi.

 

 “Ali Şir Nevâî’nin Hâlât-ı Seyyid Hasan Erdeşir için yazdığı Mersiye” XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, 2014.

 

 “Bir Kültür Muhiti Olarak Meclis”, Osmanlı Sohbet Meclisleri Üzerine Bir Günlük Toplantı, 4 Mart 2013.

Cemal Aksu, “Fuad Köprülü’nün Klasik Türk Edebiyatı ile İlgili Çalışmaları”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu (21-22 Kasım 2016) Bildirileri, İstanbul 2017, s. 67-72.

 

 
7.6 Diğer Yayınlar

“Fuzuli, Leyla vü Mecnun, -Metin, Nesre Çeviri, Notlar ve Açıklamalar   /   Hazırlayan: Doç.Dr. M.Nur Doğan”  İlmi Araştırmalar, c. II,  s.4, sayfa 226-227,  İstanbul 1997.

 

 “Mevlana Sekkâkî Divanı /  Hazırlayan: Prof.Dr. Kemal Eraslan”  İlmi Araştırmalar,  sayı 9, İstanbul 2000.

 

 “Osmanlıca Türkçesi Kılavuzu  / Hayati Develi” ,  İlmî Araştırmalar, İstanbul 2001,  sayı 12,  s. 221 – 222.

 

 “Emrî Divanı / Haz. Yekta Saraç”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Dergisi,  c.XXX, s.627-629.

 

“Divan Şiirinde Harf Simgeciliği / Dursun Ali Tökel (Tanıtım)”, İlmi Araştırmalar, Güz 2003, sayı 16, s.143-144.

 

“Hem Şair Hem Kaptan: Seydi Ali Reis”, Deniz Ticareti, Haziran 2004, s.40-46.

 “Nef’i’nin İstanbulla İlgili Bir Gazeli”, Kültür Dergisi, İstanbul Özel Sayısı II, Sayı 7 İstanbul 2007

 “Büyük Türk Hükümdarı Babür’ün Oğluna Verdiği Hediye” Kültür Dergisi, Osmanlıda Çocuk Sayısı, sa.12, s.126-129.

 “Üsküplü Bir Osmanlı Şairi: İshak Çelebi”, Kültür Dergisi, Rumeli Özel Sayısı, Bahar 2009, s.124-127.

 “Fatih Döneminin Büyü Şairi Ahmed Paşa”, Kültür Dergisi , Fetih Özel Sayısı, 2008.

 ‘İki Usta Divan Şairini Buluşturan Şiir’, İlk Tohum Dergisi, Temmuz 2011, s.73.

 “Aşık Paşa / Garib-nâme, / Haz. Prof. Dr. Kemal Yavuz” ,  Cumhuriyet Kitap, 07 Mart 2002, s.6.

 “Abdi (Amasyalı)” , Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.5.

 “Abdi (İsli Abdi) ”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.6.

“Abdi (Sabuni)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.6 .

 “Afitabi”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.83.

 “Abidin Paşa”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.77.

 “Arşi (Yenipazarlı)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.253.

 “Atai”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.264-265.

 “Behişti (Ahmed Sinan Çelebi) ”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.308.

 “Behişti (Ramazan)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.308-309.

 “Cafer Çelebi (Tacizade)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.333-334.

 “Faizi (Kafzade)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.434-435.

 “Firdevsi (Rumi, Uzun)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.463

 “Hanif (İbrahim b.Mustafa)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.529.

 “Haşmet”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.549-550.

 “Hümami”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 1999, s.571.

 “Meali”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, II, YKY, İstanbul 1999, s.77.

 “Nedim (Ahmed)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, II, YKY, İstanbul 1999, s.357-359.

 “Halid Ziya Uşaklıgil”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, II, YKY, İstanbul 1999, s.640-643.

 “Attila İlhan”, Tanzimattan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 2001, s.434-437.

 “Emine Işınsu”, Tanzimattan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, I, YKY, İstanbul 2001, s.305.

 “Attila İlhan İle: Beni Gelenlerden Çok Gidenler Etkilerdi”, Deniz Ticareti Dergisi / Turkish Shipping World, 20.yıl, Haziran 2003 Özel Sayısı, s.64-72.

Türk Dünyasından Halil Açıkgöz’e Armağan, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2013.

 

 
  8.Projeler

 

“Çağatay Edebiyatı Metinleri” İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi,  YADOP Yürütücülüğü

Mustafa Özağaç, Habibi’nin Vuslatname İsimli Eseri, Tamamlanmış Bap Projesi, 2017 (Proje Yürütücüsü).

 
  9.İdari Görevler

 

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2013 – 2016 )

 
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 

 

 
11.Ödüller  
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler  
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2014-2015

 

 

 

 

 Güz

 

 

Türk Tezkire Edebiyatı 2  2 85
Çağatay Edebiyatı Metinleri I 2 2 85
Nazım Bilgisi 2 2 85
XV-XVII. Yüzyıl Çağatay Edebiyatı (D) 3  3  5
Eski Türk Edebiyatında Nesre Dayanan Nev’ler 3  3  5
XV-XVII. Yüzyıl Azeri Edebiyatı (D) 3  3  5
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (YL)  3  5
Bahar

 

XV. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi 2 2 85
Çağatay Edebiyatı Metinleri II 2 2 85
Eski Türk Edebiyatında Manzum Metinler 2 2 85
XVIII-XIX. Yüzyıl Azeri Edebiyatı (D) 3 3 5
XI-XIV. Yüzyıl Karahanlı-Çağatay Edebiyatı (YL) 3 3 5
Metin İncelemeleri (D) 3 3 5
                   

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2015-2016

 

 

 

 

 Güz

 

 

Türk Tezkire Edebiyatı 2  2 85
Çağatay Edebiyatı Metinleri I 2 2 85
Nazım Bilgisi 2 2 85
XV-XVII. Yüzyıl Çağatay Edebiyatı (D) 3  3  5
Eski Türk Edebiyatında Nesre Dayanan Nev’ler 3  3  5
XV-XVII. Yüzyıl Azeri Edebiyatı (D) 3  3  5
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (YL)  3  5
Bahar

 

XV. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi 2 2 85
Çağatay Edebiyatı Metinleri II 2 2 85
Eski Türk Edebiyatında Manzum Metinler 2 2 85
XVIII-XIX. Yüzyıl Azeri Edebiyatı (D) 3 3 5
XI-XIV. Yüzyıl Karahanlı-Çağatay Edebiyatı (YL) 3 3 5
Metin İncelemeleri (D) 3 3 5

 

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2015-2016

 

 

 

 

 Güz  Eski Türk Edebiyatına Giriş 2  2  85
 Güz  Eski Türk Edebiyatı I 2 2 75
 Güz Metin Şerhi I 2 2  85
 Güz Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (YL) 3  3  5
 Güz Klasik Türk Edebiyatı Poetikası  3  5
Bahar Metin Şerhi II 2 2 85
Bahar Eski Türk Edebiyatı II 2 2 75
Bahar Metin Tamiri (YL) 3 3 5
Bahar Mukayeseli Divan Şiiri Şerhi (YL) 3 3 5
Bahar Klasik Türk Edebiyatında Mitoloji (YL) 3 3 5
Bahar Eski Türk Edebiyatında Sosyal Hayat (D) 3 3 5

 

 

04/12/2012
10585 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00