Yüksek Lisans Programı

TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Adı: Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı

Programın Düzeyi: Yüksek Lisans

Programın Öğretimi: Örgün/Birinci Öğretim

Programın Birimi: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Eğitim Dili: Türkçe

Programa Kabul İçin Genel Koşullar:

1.Lisans mezunu olmak
2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak
3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş “Yabancı Dil” sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak
4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek

Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Programın Son üç yıllık Kontenjan ortalaması: 6

Programın Vizyonu: Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı’nın, farklı disiplinlerle ilişki ve uluslararası işbirliği yoluyla, kuramsal faaliyetlerini tiyatro dünyamızın üretimine aktaracak, ülkemiz tiyatrosunu çağdaş ve saygın bir konuma taşıyacaktır.

Programın Misyonu: Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı’nın misyonu ülkemiz ve dünya tiyatrosunun düşünsel ve kuramsal altyapısını disiplinlerarası işbirliği temelinde araştırmak, değerlendirmek, elde edilen sonuçları yeni ürünlere dönüştürmek ve bu alanda katkı yapacak uzmanlar yetiştirmektir

Programın Eğitim Amaç ve Hedefleri:

Amaç:

1. Ülkemiz ve dünya tiyatrosunun düşünsel ve kuramsal altyapısını disiplinlerarası işbirliği temelinde araştırmak, değerlendirmek, elde edilen sonuçları yeni akademik ve sanatsal ürünlere dönüştürmek ve bu alanda katkı yapacak uzmanlar yetiştirmek.

2.Dramaturji ve dramatik yazarlık alanlarında ortaya konacak, özgün, çağdaş ve ilerici kültürel ve sanatsal ürünlerle, ülkemiz ve dünya tiyatrosuna katkıda bulunmak. 

3. Tiyatro eleştirisi ve tiyatro kuramı alanlarında ortaya konacak, özgün, çağdaş ve ilerici kuramsal ve sanatsal ürünlerle, ülkemiz ve dünya tiyatrosuna katkıda bulunmak. 

Hedef: 

1. Ülkemizde oyun yazarlığı alanında yaşanan üretici ve yaratıcı kısırlığın aşılması için yollar aramak, elde edilen sonuçlar çerçevesinde meydana getirilecek sanatsal ürünlerle bu kısırlığın giderilmesini sağlamak.  

2. Ülkemizde tiyatro teorisi ve tiyatro eleştirisi alanlarında yaşanan tıkanıklığın aşılması için yollar aramak, elde edilen sonuçlar çerçevesinde meydana getirilecek kuramsal ve pratik çalışmalarla bu kısırlığın giderilmesini sağlamak.

3. Kendi alanlarında yetişmiş, uzman ve yaratıcı, nitelikli bilim, sanat ve meslek insanları yetiştirmek. Dramaturji, dramatik yazarlık, tiyatro eleştirisi ve tiyatro teorisi alanlarında, öğrencilerin Türk ve dünya tiyatrosuna yeni ürünlerle kuramsal ve sanatsal katkılar yapabilmesini sağlayacak altyapıyı oluşturmak. Bu doğrultuda, gerekli olan bilgi, beceri ve mesleki donanımı, bu alanda çalışacak adaylara kazandırmak.   

Diploma Programının Akademik-Teknolojik Gelişmeler Açısından Güçlü Yanları:

1.Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Programı tiyatronun bilimsel yönüne vurgu yapma, bütünüyle kuram ve yazarlık eğitimine odaklanma yönünden ulusal düzeyde lisansüstü düzeyde kurulmuş tek bölümdür.

2.Programın Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmasının temelleri değerli yazarımız Haldun Taner’in 1950’lerde verdiği Tiyatro dersleri ile atılmıştır. Bu yönüyle, bölümümüzün ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi’nde kurulması tiyatro sanatının gelişiminde bilimsel araştırmanın önemine  dikkat çekme ve saygınlık kazandırma açısından bölüme ulusal ve uluslararası düzeyde değer katmaktadır.  

3.Bölümün kuruluşundan bugüne tiyatro alanında akademik ve sanatsal çalışmalarıyla Türk Tiyatrosu’na katkı sağlamış çok sayıda akademisyen ve sanatçıyı konuk etmiştir ve onlarla olan işbirliğini sürdürmektedir. Örneğin; Zehra İpşiroğlu, Dikmen Gürün, Şara Sayın, Cevat Çapan gibi akademisyenler; Memet Baydur, Adalet Ağaoğlu, Özen Yula gibi yazarlar; Genco Erkal, Ferhan Şensoy, Şahika Tekand, Metin Akpınar gibi oyuncu ve yönetmenler bölümün derslerine iştirak etmişlerdir.

4.Bölümümüz Almanya’da bulunan Freie Üniversitesi’ne bağlı  Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Merkezi gibi kurumlarla bağlantı halinde Erika Fischer-Lichte, Marcello Galucci, Theodoros Terzopoulos gibi  yabancı akademisyen ve sanatçılarla yakın işbirliğine dayalı projeler geliştirmektedir. 

5. Yılda iki defa düzenli olarak yayınlanan Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi alanındaki önemli bir boşluğu doldurmakta ve  farklı disiplinlerden tiyatro alanında araştırma yürüten akademisyenlerin çalışmalarını geliştirmelerine fırsat sağlamaktadır.           

Diploma Programının Mezuniyet Koşulları: İ.Ü. Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin öngördüğü koşullar çerçevesinde sınavlarda başarılı olmak ve (tez savunmasını başarılı şekilde vermek). 1.yarıyıl 4 ders (30 Akts),  2. yarıyıl 4 ders (30 Akts) olmak üzere iki dönem derslerinin başarıyla tamamlanması, tez aşamasının (60 Akts) başarıyla gerçekleşmesi sonucunda mezuniyet koşulları sağlanır.

Programdan Mezun Olacakların Alabileceği Unvan: Dramaturg, Oyun Yazarı, Tiyatro Eleştirmeni, Tiyatro Teorisyeni

Programdan Mezun Olacakların İstihdam Olanakları:  Devlet ya da Belediye tiyatroları gibi ödenekli kurumlarda veya çeşitli özel tiyatrolarda dramaturg, yönetmen ya da yazar olarak, basın sektöründe eleştirmen, muhabir ya da yazar olarak, görsel medyanın drama birimlerinde senarist ya da diyalog yazarı olarak, yayınevlerinde editör, düzeltmen ya da yazar olarak, reklam sektöründe metin yazarı ya da yaratıcı eleman olarak, sinema sektöründe yazar, senarist, dramaturg ya da diyalog yazarı olarak, üniversite veya ilgili kurumlarda tiyatro araştırmacısı ve kuramcısı olarak istihdam edilmektedirler. Özellikle medya sektöründeki gelişmeler ve sektörün drama bölümlerinin artması beraberinde talepte de bir artışı getirmektedir. Bunun yanı sıra Özel Üniversitelerdeki artışla birlikte mezunlarımız bu üniversitelerin ilgili departmanlarında öğretim görevlisi olarak tiyatro kuramı ve dramaturji bağlamında ülkemizde mevcut önemli bir açığı doldurmaktadır.

Programın Ders ve İçerikleri:

DÜŞÜNCE TARİHİ I  (3)

Ders İçeriği: “Mimesis” kavramına Antik Yunan filozoflarının yaklaşımı, Doğu kültürleri ve uygarlılarıyla karşılaştırma içerisinde incelenmekte ve kavramın antropolojik  niteliği tartışılmaktadır. Mimesis kavramının tarihsel ve antropolojik gelişim süreci öğretilirken, metin çözümlemelerinde yorumbilim ve alımlama kuram ve eleştiri yöntemlerinden yararlanılmaktadır.

EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ  (3)

Ders İçeriği: Ders post-kolonyal kuram üzerine yapılan tartışmalara yoğunlaşmaktadır. “Öteki”nin tarihsel ve güncel yapılanması irdelenmektedir, sanat yapıtları üzerinden tartışmaya açılmaktadır.

OYUN YAZARLIĞI VE DRAMATURJİ I  (3)

Ders İçeriği: Oyun metinlerini karakter, diyalog, görsellik ve tematik anlatım için okumaktadır. Öğrencinin verili metin üzerinden ana karakteri, karşıt karakteri ve ikincil karakterleri tespit etmesi, bu karakterin amaçlarını, eylemlerini, ihtiyaçlarını, davranışlarını, duygusal/fiziksel özelliklerini, hayata bakışlarını, psikolojik, politik, toplumsal çevrelerini tanımlaması;  Oyun yazımında diyalogun diğer yazım biçimlerinden nasıl ayrıştığını anlaması, etkin ve canlı karakter ve eylem yaratmada diyalogun işlevini çözümlemesi,   diyalog yazma ve diyalog üzerinden karakter çözümleme alıştırmaları yapması, Oyunun görselliği; oyundaki görsel öğelerinin tespiti, bu görsel öğelerin sahne tasarımının yanısıra karakter, diyalog ve eyleme katkılarının çözümlenmesi, imge egzersizi, oyun fikrinin ve temaların tespiti sağlanmaktadır.

ÇAĞDAŞ SAHNELEME VE OYUNCULUK  (3)

Ders İçeriği: Yirminci yüzyılın ilk yarısının önemli tiyatrocuları (Stanislavski, Craig, Copeau, Artaud, Meyerhold, Piscator, Brecht,) reji ve oyunculuk hakkındaki düşünceleriyle 1960’lardan günümüze gelen belli başlı tiyatrocuların (Grotowski, Brook, Barba, Wilson, Suzuki, Bausch, Terzopoulos, Mnouchkine gibi çağdaş tiyatro uygulayıcılarının prodüksiyonlarını karşılaştırmalı biçimde inceleyip değerlendirmekte ve  a) Oyuncu-Yazar; b) Oyuncu-Yönetmen; c) Oyuncu-Seyirci; d) Oyuncu-Mekan; e) Oyuncu-Oyuncu ilişkileri açısından çağdaş sahne ve oyunculuk yöntemlerini tartışılmaktadır.

DÜŞÜNCE TARİHİ II  (3)

Ders İçeriği: Avrupa’da Rönesanstan günümüze “mimesis” ve “katharsis” kavramları ışığında gelişen estetik tartışmaların tiyatroya yansımalarının ve tiyatronun gelişiminde bahsi geçen kavramların yorumlanmasının etkileri üzerinde durulmaktadır. 

OYUN YAZARLIĞI VE DRAMATURJİ II  (3)

Ders İçeriği: Dramatik yapıyı oluşturan etkenler eşliğinde, öğrencilerin belirlediği tema üzerinden oyun yazdırılmaktadır.

FEMİNİST YAPI SÖKÜM STRATEJİLERİ  ( 3)

Ders İçeriği: Seminerde, katılımcıların oyun metinlerini farklı eleştiri ve çözümleme yöntemleriyle ele alabilmeleri, oyunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilmeleri amaçlanmaktadır. Türk Tiyatrosu’nda kadın imgesi ana tema olarak yer almaktadır. Tiyatromuzun yeni bir anlatım dili kazanmasında öncülük yapan oyunlardan bir seçki feminist eleştirel yaklaşımla değerlendirilecek ve metinlerin toplumsal cinsiyet açısından yapıbozumla nasıl çözümlenebileceğine yönelik ölçütler ortaya konulacaktır. Batı Avrupa tiyatrosundan seçilen feminist oyun metinleri de seminerde yer alacak ve ortaya koydukları düşünme/görme biçimi çözümlenecek, tiyatromuzdaki örneklerle karşılaştırmalar yapılmaktadır. Seminere öğrencilerin yapacağı sunuşlar da katılmaktadır.

SEMİNER  ( 0 )

Ders İçeriği: Ders kapsamında bir araştırma konusu altında veri toplama, değerlendirme, araştırma yöntemleri ve bunların model teze uygulanması ele sunum ve dönem çalışması içinde ele alınmaktadır.

18/05/2013
13723 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00