Lisans Programı

TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

Programın Adı: Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Programın Düzeyi: Lisans

Programın Öğretimi: Örgün/Birinci Öğretim

Programın Birimi: Edebiyat Fakültesi

Programın Eğitim Dili: Türkçe

Programa Kabul İçin Genel Koşullar: 2016 Güz dönemi itibariyle YÖK tarafından özel yetenek sınavımız kaldırılmıştır. Bölümümüze 2017-2018 Eğitim – Öğretim yılından itibaren, ÖSYM’nin düzenlediği LYS sınavıyla öğrenci alınacaktır.

Programın Son üç yıllık Kontenjan ortalaması: 30

Programın Yandan İşbirlikleri: Sosyoloji, Türk dili ve Edebiyatı, Antropoloji, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Radyo Televizyon Sinema Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı.

Programın Vizyonu: Farklı disiplinlerle ilişki ve uluslararası işbirliği yoluyla, kuramsal faaliyetlerini tiyatro dünyamızın üretimine aktaracak, ülkemiz tiyatrosunu çağdaş ve saygın bir konuma taşımaktır.

Programın Misyonu: Ülkemiz ve dünya tiyatrosunun düşünsel ve kuramsal altyapısını  disiplinlerarası işbirliği temelinde araştırmak, değerlendirmek, elde edilen sonuçları yeni ürünlere dönüştürmek ve bu alanda katkı yapacak uzmanlar yetiştirmektir

Programın Eğitim Amaç ve Hedefleri:

Amaç:

1. Tiyatro eleştirisi ve tiyatro kuramı alanlarında ortaya konacak, özgün, çağdaş ve ilerici kuramsal ve sanatsal ürünlerle, ülkemiz ve dünya tiyatrosuna katkıda bulunmak.  

2. Dramaturji ve dramatik yazarlık alanlarında ortaya konacak, özgün, çağdaş ve ilerici kültürel ve sanatsal ürünlerle, ülkemiz ve dünya tiyatrosuna katkıda bulunmak.

Hedef: 

1.Ülkemiz oyun yazarlığının mevcut niteliğinin geliştirilmesi için yöntemler oluşturmak, elde edilen sonuçlar çerçevesinde kuramsal ve pratik ürünler vermek.

2.Ülkemiz tiyatrosunun uluslararası alanda tanınması ve tiyatro  teorisi ve eleştirisi alanının mevcut niteliğinin geliştirilmesi için yollar aramak, elde edilen sonuçlar çerçevesinde  kuramsal ve pratik çalışmalar üretmek.                                                          

 3.Tiyatro alanında çalışan uluslararası ve ulusal akademik ve resmi kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek suretiyle tiyatro sanatının ülkemizdeki bilimsel konumunu kuvvetlendirmek ve saygınlığını sağlamak.

Diploma Programının Akademik-Teknolojik Gelişmeler Açısından Güçlü Yanları:

1.Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Programı tiyatronun bilimsel yönüne vurgu yapma, bütünüyle kuram ve yazarlık eğitimine odaklanma yönünden ulusal düzeyde lisansüstü düzeyde kurulmuş tek bölümdür.

2.Programın Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmasının temelleri değerli yazarımız Haldun Taner’in 1950’lerde verdiği Tiyatro dersleri ile atılmıştır. Bu yönüyle, bölümümüzün ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi’nde kurulması tiyatro sanatının gelişiminde bilimsel araştırmanın önemine  dikkat çekme ve saygınlık kazandırma açısından bölüme ulusal ve uluslararası düzeyde değer katmaktadır.  

3.Bölümün kuruluşundan bugüne tiyatro alanında akademik ve sanatsal çalışmalarıyla Türk Tiyatrosu’na katkı sağlamış çok sayıda akademisyen ve sanatçıyı konuk etmiştir ve onlarla olan işbirliğini sürdürmektedir. Örneğin; Zehra İpşiroğlu, Dikmen Gürün, Şara Sayın, Cevat Çapan gibi akademisyenler; Memet Baydur, Adalet Ağaoğlu, Özen Yula gibi yazarlar; Genco Erkal, Ferhan Şensoy, Şahika Tekand, Metin Akpınar gibi oyuncu ve yönetmenler bölümün derslerine iştirak etmişlerdir.

4.Bölümümüz Almanya’da bulunan Freie Üniversitesi’ne bağlı  Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Merkezi gibi kurumlarla bağlantı halinde Erika Fischer-Lichte, Marcello Galucci, Theodoros Terzopoulos gibi  yabancı akademisyen ve sanatçılarla yakın işbirliğine dayalı projeler geliştirmektedir. 

5.Yılda iki defa düzenli olarak yayınlanan Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi alanındaki önemli bir boşluğu doldurmakta ve  farklı disiplinlerden tiyatro alanında araştırma yürüten akademisyenlerin çalışmalarını geliştirmelerine fırsat sağlamaktadır.            

Diploma Programının Mezuniyet Koşulları: Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için 8 yarıyıl sonunda en az 144 kredi/saati  en fazla 192 kredi/saati başarıyla tamamlamış olması yeterli koşuldur. Programdan mezun olabilmek için öğrencinin %75’i zorunlu ve %25’i seçmeli derslerden oluşan 240 AKTS tamamlaması gerekmektedir.  Öğrencinin AGNO’nın 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir.

Programdan Mezun Olacakların Alabileceği Unvan: Dramaturg, Oyun Yazarı, Tiyatro Eleştirmeni, Tiyatro Teorisyeni

Programdan Mezun Olacakların İstihdam Olanakları:  Devlet ya da Belediye tiyatroları gibi ödenekli kurumlarda veya çeşitli özel tiyatrolarda dramaturg, yönetmen ya da yazar olarak, basın sektöründe eleştirmen, muhabir ya da yazar olarak, görsel medyanın drama birimlerinde senarist ya da diyalog yazarı olarak, yayınevlerinde editör, düzeltmen ya da yazar olarak, reklam sektöründe metin yazarı ya da yaratıcı eleman olarak, sinema sektöründe yazar, senarist, dramaturg ya da diyalog yazarı olarak, üniversite veya ilgili kurumlarda tiyatro araştırmacısı ve kuramcısı olarak istihdam edilmektedirler. Özellikle medya sektöründeki gelişmeler ve sektörün drama bölümlerinin artması beraberinde talepte de bir artışı getirmektedir. Bunun yanı sıra Özel Üniversitelerdeki artışla birlikte mezunlarımız bu üniversitelerin ilgili departmanlarında öğretim görevlisi olarak tiyatro kuramı ve dramaturji bağlamında ülkemizde mevcut önemli bir açığı doldurmaktadır.

Programın Ders ve İçerikleri:

TİYATRO ELEŞTİRİSİNE GİRİŞ  (4)

Ders İçeriği: Dersin kuramsal içeriği klasik oyunların çağdaş yorumları, yönetmen tiyatrosu ve metin uyarlamaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Ele alınan oyunların yorumbilimsel açıdan metin çözümlemesi, uyarlamalar ve metin karşılaştırmaları, uyarlamanın, yorumun kaynak metinden farklılaşan yönleri, anlam yaratma biçimleri, yazarların bakışı, ileti vb. üzerine tartışma ve oyunlar üzerine karşılaştırma yazısı yazma çalışmaları yer almaktadır.

DRAMATURJİYE GİRİŞ I  (4)

Ders İçeriği: Dramaturjinin temel kavramlarına ilişkin kuramsal kaynaklar incelenmesi, seçilen oyunlar aracılığıyla metin dramaturjisinin temel safhaları, metinler arası karşılaştırmalı ilişkiler, metnin düz ve yan anlam katmanlarının incelenmesi gibi ana konular kapsamında yürütülecek tartışmalara odaklanmaktadır.

TÜRK TİYATROSU TARİHİ I  (4)

Ders İçeriği: Türk tiyatrosunun temel kaynakları. Anadolu Köylü tiyatrosu geleneği. Geleneksel Türk tiyatrosu türleri. Geleneksel Türk tiyatrosunun temel özellikleri ve yapısı. Çağdaş tiyatronun geleneksel tiyatroyla ilişkisi içeriği oluşturmaktadır.

METİNLERLE TİYATRO TARİHİ II  (4)

Ders İçeriği: Marlowe ve Shakespeare’den, İbsen’e tiyatro tarihinden seçilmiş çeşitli metinler aracılığıyla toplumsal-siyasal değişimlerin tiyatro yazımının biçim ve içeriği üzerindeki etkileri, yazarların metinlerini biçimlendirmelerinde etkili olan felsefi, ideolojik arka plan ve bunun metne yansımaları, teatral biçim ve içeriklerin değişiminde kültürel faktörlerin etkileri, vb. konulara odaklanmaktadır.

UYGULAMALI TİYATRO ELEŞTİRİSİ  (4)

Ders İçeriği: Tiyatroda güldürünün başkaldırıyla ve toplumsal sorunlara eleştirel yaklaşımla olan ilişkisi üzerine yoğunlaşılmaktadır. Kara güldürü, ironi, parodi gibi kavramların dünya tiyatro tarihinden ve tiyatromuzdan çeşitli oyun örnekleri aracılığıyla tartışılması amaçlanmaktadır. Ele alınan yazarların gülmece anlayışlarına, oyunlardaki iletinin amacına, oyunların söylem oluşturma ve sorgulama biçimine, yazıldıkları dönemle ve günümüzle kurdukları ilişkiye, okur/izleyici merkezli metin stratejilerinin çözümlenmesine yönelik çalışmalar  yer almaktadır.

DRAMATURJİYE GİRİŞ II  (4)

Ders İçeriği: Bir oyun metninin dramaturjisini yapmak. Bunun için oyun metninin yazıldığı dönem, yazar, sahneleme örnekleri vs. için kapsamlı araştırma yapılmaktadır.

TÜRK TİYATROSU TARİHİ II  (4)

Ders İçeriği: Geleneksel Türk Tiyatrosundan yazılı tiyatroya geçiş. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi’nde tiyatro. Osmanlı Dönemi Tiyatro edebiyatının temel dinamikleri. Osmanlı Dönemi’nde seyirci, oyunculuk, sahneleme ve tiyatro örgütlenmesinde ana eğilimler ele alınmaktadır.

UYGULAMALI DRAMATURJİ ÇALIŞMALARI I  (4)

Ders İçeriği: Bir tiyatro metnini çeşitli eleştiri kuramları ve psikanaliitik, feminist, alımlama estetiği, yapısalcılık, vb. farklı okuma biçimleri ışığında, yeniden okuma denemeleri ve bu okumaların dramaturjik uygulamaları üzerine odaklanmaktadır.

TİYATRO ELEŞTİRİSİ I  (4)

Ders İçeriği: Oyun metinlerini farklı eleştiri ve çözümleme yöntemleriyle ele alınabilmesi, oyunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilmeleri amaçlanmaktadır. Türk Tiyatrosu’nda kadın imgesi ana tema olarak yer almaktadır. Tiyatromuzun yeni bir anlatım dili kazanmasında öncülük yapan oyunlardan bir seçki feminist eleştirel yaklaşımla değerlendirilecek ve metinlerin toplumsal cinsiyet açısından yapıbozumla nasıl çözümlenebileceğine yönelik ölçütler ortaya konulmaktadır. Batı Avrupa tiyatrosundan seçilen feminist oyun metinleri de içerikte yer almakta  ve ortaya koydukları düşünme/görme biçimi çözümlenerek, tiyatromuzdaki örneklerle karşılaştırmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin yapacağı sunuşlar da katılmaktadır.

TÜRK TİYATROSU TARİHİ III  (4)

Ders İçeriği: Erken cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu (1923-1960) Dönemin tiyatro edebiyatında temel eğilim ve yöntemler. Dönemin tiyatro ortamı ve tiyatronun gelişim aşamaları. Seyirci, topluluklar, sahneleme, oyunculuk gibi tiyatromuzun temel dinamikleri üzerinde durulmaktadır.

20. YÜZYIL TİYATROSU I  (4)

Ders İçeriği: 1. Yüzyıl başı tiyatrosunda yeni arayışlar; 2. Avant Garde öncüller: Maeterlinck, Jarry ve Strindberg; 3. Alman Dışavurumculuğu; 4. İtalyan ve Rus Fütürizmi 5. Dadaizm ve Fransız Sürrealizmi gibi ana konu başlıklarına odaklanmaktadır.

DRAM SANATI I  (4)

Ders İçeriği: Tiyatro metninin yapısı ve temel özellikleri. Tiyatro metninin geçirdiği gelişim aşamaları ele alınmaktadır.

UYGULAMALI DRAMATURJİ ÇALIŞMALARI II  (4)

Ders İçeriği: Farklı oyun metinlerini ve sahneleme örneklerini göstergebilimsel kuramla çözümlenmektedir.

TİYATRO ELEŞTİRİSİ II  (4)

Ders İçeriği: Oyun metinlerini farklı eleştiri ve çözümleme yöntemleriyle ele alabilmeleri, oyunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilmeleri amaçlanmaktadır. Tiyatroda erkek imgesi ana tema olarak yer almaktadır. Ders için seçilen oyunlar feminist eleştirel yaklaşımla değerlendirilecek ve metinlerin toplumsal cinsiyet açısından erkekliğin inşası, erkek temsilleri açısından yapıbozumla nasıl çözümlenebileceğine yönelik ölçütler ortaya konulmaktadır. Oyunların ortaya koydukları düşünme/görme biçimi çözümlenecek, derse öğrencilerin yapacağı sunuşlar da katılmaktadırlar.

TÜRK TİYATROSU TARİHİ IV  (4)

Ders İçeriği: 1960-2000 yılları arasında oyun yazarlığındaki genel eğilimler, sahne yaşamındaki gelişmeler ve farklı türler ele alınmaktadır.

20. YÜZYIL TİYATROSU II  (4)

Ders İçeriği: Moskova Sanat Tiyatrosu ve Çehov;  Stanislavski ve oyunculuk “sistem”i;  Biyomekanik ve Meyerhold;  Artaud ve Vahşet Tiyatrosu üzerine yoğunlaşılan derste 20. Yüzyıla damgasına vuran oyunculuk yöntemleri ve sistemleri ele alınmaktadır.

DRAM SANATI II  (2)

Ders İçeriği: Dramatik metnin yapısı. Dramatik metnin özellikleri. Alt metin.

SAHNELEME VE DRAMATURJİ I  (4)

Ders İçeriği: Derste, karakter, diyalog, oyunun imgeleri, oyun fikri ve tematik çözümlemeler yapılmaktadır. Bir yandan öğrencilere oyun yazımın temel öğeleri ve temel oyun yazım teknikleri seçili oyunlar üzerinden anlatılırken, diğer yandan öğrenciler yine bu oyunlar üzerinden analiz yapmaktadırlar. Derste ayrıca karakter, diyalog, görsellik ve temaya dair yaratıcı alıştırmalar da verilecek, sahada gözlem/dinleme egzersizleri beklenmektedir. 

TİYATRO AKIMLARI I  (4)

Ders İçeriği: Politik Tiyatro ve Piscator; Epik Tiyatro ve Brecht; Ezilenlerin Tiyatrosu ve Boal;  Tiyatroda Grotesk ve Dario Fo üzerinden politik tiyatronun gelişimini ve farklı uygulamalarını içermektedir.

OYUN YAZMA TEKNİKLERİ I  (4)

Ders İçeriği: Oyun yazımına ilişkin temel teknikler. Oyun metninin oluşum aşamaları ve yapısı. Oyun metninin kurulması ve yapısının oluşturulması. Dramatik metnin temel özellikleri ve dinamikleri. Yazar metin ilişkisi ve çalışma yöntemleri ele alınmaktadır.

TİYATRO ELEŞTİRİSİ KURAMLARI I  (4)

Ders İçeriği: Ders, Antik Yunan’dan 19. yüzyıla tiyatro düşüncesi ve edebi eleştirinin gelişim sürecine odaklanmaktadır. Bu gelişim sürecini Batı düşünce tarihi ile koşutluk içinde inceler. Platon, Aristoteles, Horatius, Sir Philip Sidney, Diderot gibi düşünce insanlarının teorik metinleri üzerinden sanatçı ve eserinin nasıl olması gerektiği sorusuna verilen farklı yorumları ve düşünme biçimlerini değerlendirmektedir.

KARŞILAŞTIRMALI METİN ÇALIŞMALARI I  (4)

Ders İçeriği: Ders, son yıllarda Türkçeye çevrilmiş olan çağdaş Alman oyunlarına odaklanmaktadır. Metin incelemelerinde oyunların metin stratejileri, yazarların farklı bakışları, izlekleri ele alınarak, metinlerin tarihsel, metinsel karşılaştırmaları yapılmaktadır. Metinlerin yeniden üretilmesine neden olan toplumsal, tarihsel, siyasal konjonktür analiz edilerek, edebi metne yansıması ve bu yansımanın metnin kurgusundaki önemi  üzerine incelemeler yapılmaktadır.

EĞİTİMDE TİYATRO I  (2)

Ders İçeriği: Drama, eğitimde tiyatro yöntemleri hakkında kuramsal bilgi, dramanın öğeleri, dramanın sanat eğitiminde kullanılması, aktif öğrenme ve drama, çocuklarla tiyatro hazırlama yöntem ve teknikleri ele alınmaktadır.

SAHNELEME VE DRAMATURJİ II  (4)

Ders İçeriği: Bir azınlık kültürünün tiyatro aracılığıyla ifade yolunun, sanatsal, sosyolojik ve kültür araştırmaları bağlamından incelenmesi, bu verilerin farklı azınlık grupların tiyatro çalışmalarına uyarlanmaktadır.

TİYATRO AKIMLARI II  (4)

Ders İçeriği: 1. Absürd Tiyatro; 2. Yoksul Tiyatro ve Grotowski; 3. Dolaysız Tiyatro ve Brook; 4. 1960 yıllarda Amerika ve Avrupa’da avant garde tiyatro; 5. Kaynaklar Tiyatrosu, Tiyatro Antropolojisi ve Barba konu başlıklarını içermektedir.

OYUN YAZMA TEKNİKLERİ II  (4)

Ders İçeriği: Oyun yazımına ilişkin temel teknikler. Oyun metninin oluşum aşamaları ve yapısı. Oyun metninin kurulması ve yapısının oluşturulması. Dramatik metnin temel özellikleri ve dinamikleri. Yazar metin ilişikisi ve çalışma yöntemleri ele alınmaktadır.

TİYATRO ELEŞTİRİSİ KURAMLARI II  (4)

Ders İçeriği: Ders, 18. Yüzyılda sanat eleştirisi üzerine yeni yorumlardan hareketle tiyatro düşüncesi ve edebi eleştirinin gelişim sürecine odaklanmaktadır. Bu gelişim sürecini Batı düşünce tarihi ile koşutluk içinde incelemektedir. Diderot, Lessing, Goethe, Schelegel, Schiller gibi sanatçı ve düşünce insanlarının teorik metinleri üzerinden sanatçı ve eserinin nasıl olması gerektiği sorusuna verilen farklı yorumları ve düşünme biçimlerini değerlendirmektedir.

KARŞILAŞTIRMALI METİN ÇALIŞMALARI II  (4)

Ders İçeriği: Ders, çağdaş Alman Tiyatrosunda metin-sahne ilişkisini irdelemektedir. Önce metinlerin okunması, bu metinlere ait farklı dramaturji yaklaşımlarının ele alınması ve sahnelemelerinin çözümlenmesi sonucunda, öğrenciler, yazınsal metin ile görsel metinleri karşılaştırılmaktadır.

EĞİTİMDE TİYATRO II  (2)

Ders İçeriği: Drama, Eğitimde Tiyatro yöntemleri hakkında kuramsal bilgi, dramanın öğeleri, dramanın sanat eğitiminde kullanılması, aktif öğrenme ve drama, çocuklarla tiyatro hazırlama yöntem ve teknikleri ele alınmaktadır.

SAHNELEME VE DRAMATURJİ III  (4)

Ders İçeriği: Kuramsal okumalar ışığında oyunlar incelemek ve yapılan incelemeleri bilimsel formata uygun bir biçimde yazılı hale getirmektedir.

TİYATRODA YENİ ARAYIŞLAR I  (4)

Ders İçeriği: Dramaturjinin çeşitli alanlarına değinerek farklı çözümleme biçemleri üzerinde durmak, mezun olmadan önce pratikle tanışarak, bir metni çağdaş yaklaşımlarla yorumlayıp hayata geçirecek donanıma sahip olunması yolunda kuramsal ve pratik yoğun incelemeleri kapsamaktadır.

TİYATRO ELEŞTİRİSİ KURAMLARI III  (4)

Ders İçeriği: Eleştiri kuramlarını tanıyarak, tiyatro tarihinin belli başlı oyunları üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünme, yazar-yapıt-toplum ilişkisini sorgulamaktadır.

SAHNE METNİ YAZIMI I  (4)

Ders İçeriği: Oyun yazma tekniklerine ilişkin temel bilgiler ileri aşamaya taşınmaktadır. Farklı oyun yazma teknikleri (trajedi, komedi, absürd, epik, dramatik gibi) odaklanılarak, bu farklı tekniklerin temel özellikleri ve unsurlarından yola çıkılarak özgün oyun metinleri üretilmesi sağlanmaktadır.

REJİ VE OYUNCULUK KURAMLARI I  (4)

Ders İçeriği: a) Antik Yunan Tiyatrosunda Oyunculuk; b) Roma İmparatorluğunda Oyunculuk; c)Orta çağ Oyunculuğu; d) Elizabeth Dönemi İngiltere’sinde ve Ferdinand Dönemi İspanya’sında Oyunculuk; e) XIV. Louis Fransa’sında Oyunculuk; f) Fransız Aydınlanması ve Oyunculuk, g) 18. Yüzyıl Avrupa’sında Oyunculuk; h) 19. Yüzyıl Avrupa’sında Oyunculuk gibi ana konu başlıklarını içermektedir.

YARATICI YAZMA ÇALIŞMALARI I  (2)

Ders İçeriği: Oyun yazma teknikleri, düşünsel plan, yapı, kurgu, diyalog, imge yaratma vb. yaratıcı yazma çalışmaları dersinin içeriğini oluşturmaktadır.

SAHNELEME VE DRAMATURJİ IV  (4)

Ders İçeriği: Tiyatro bilimi özelliklerine uygun çalışmalar sürdürülmektedir.

TİYATRODA YENİ ARAYIŞLAR II  (4)

Ders İçeriği: Dramaturjinin çeşitli alanlarına değinerek farklı çözümleme biçemleri üzerinde durulmakta, mezun olmadan önce pratikle tanışarak, bir metni çağdaş yaklaşımlarla yorumlayıp hayata geçirecek donanıma sahip olunması yolunda kuramsal ve pratik yoğun incelemeleri kapsamaktadır.

TİYATRO ELEŞTİRİSİ KURAMLARI IV  (4)

Ders İçeriği: Eleştiri Kuramları üzerine bir tartışma: Yansıtma kuramı, Toplumcu gerçekçilik, sosyolojik eleştiri, Psikanalitik Edebiyat Kuramı, Yeni Eleştiri, Rus Biçimciliği ve Yapısalcılık, Göstergebilim, Alımlama Estetiği, Feminist Edebiyat Eleştirisi ele alınmaktadır.

SAHNE METNİ YAZIMI II  (4)

Ders İçeriği: İleri düzeyde oyun yazma teknikleri, uygulamaya dönük olarak ele alınmaktadır. Sinema ve dizi senaryosu yazma teknikleri ve tiyatrodan sinemaya uyarlamalar üzerine uygulamalı çalışmalara odaklanılmaktadır.

REJİ VE OYUNCULUK KURAMLARI II  (4)

Ders İçeriği: Yirminci yüzyılın önemli tiyatro adamlarının (Stanislavski, Craig, Copeau, Artaud, Meyerhold, Piscator, Brecht, Grotowski, Brook, Barba, vb) reji ve oyunculuk hakkındaki düşünceleri aracılığıyla a) Oyuncu-Yazar; b) Oyuncu-Yönetmen; c) Oyuncu-Seyirci; d) Oyuncu-Mekan; e) Oyuncu-Oyuncu ilişkilerinin tartışılmasını içermektedir.

YARATICI YAZMA ÇALIŞMALARI II  (2)

Ders İçeriği: Oyun yazma teknikleri, düşünsel plan, yapı, kurgu, diyalog, imge yaratma vb. yaratıcı yazma çalışmaları ve tiyatro eleştirisi yazma çalışmaları dersin  içeriğini oluşturmaktadır.

KARŞILAŞTIRMALI METİN ÇALIŞMALARI I  (4)

Ders İçeriği: Derste farklı dönemlerde aynı ya da benzer başlıklarla yazılmış oyunlar incelenmektedir. İncelemelerde, oyunların metin stratejileri, yazarların farklı bakışları, izlekleri ele alınarak, metinlerin tarihsel, siyasal konjonktür analiz edilerek, edebi metne yansıması ve bu yansımanın metnin kurgusundaki önemi üzerine incelemeler yapılmaktadır.

KARŞILAŞTIRMALI METİN ÇALIŞMALARI II  (4)

Ders İçeriği: Ders, son yıllarda Türkçeye çevrilmiş olan çağdaş Alman oyunlarına odaklanmaktadır. Metin incelemelerinde oyunların metin stratejileri, yazarların farklı bakışları, izlekleri ele alınarak, metinlerin tarihsel, metinsel karşılaştırmaları yapılmaktadır. Metinlerin yeniden üretilmesine neden olan toplumsal, tarihsel, siyasal konjonktür analiz edilerek, edebi metne yansıması ve bu yansımanın metnin kurgusundaki önemi  üzerine incelemeler yapılmaktadır.

TİYATRO ARAŞTIRMALARI I  (2)

Ders İçeriği: Öğrenci, kültürlerarasılık başlığı altında üretilen uygulamaları, kuramsal ve göresel temellere dayanarak irdeler ve değerlendirmektedir.

TİYATRO ARAŞTIRMALARI II  (2)

Ders İçeriği: Derste, festivallerin kültürlerarası etkileşime katkısı irdelenmektedir. Bu bağlamda çeşitli festivallerin eser seçiminden, düzenlediği diğer etkinliklere kadar izlediği siyaset mercek altına alınmaktadır.

18/05/2013
9899 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00