Bölüm Hakkında


Genel Bilgiler

 

 İçerik:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, ülkemizde tiyatro sanatının düşünsel, kuramsal ve yazınsal alanda yaşadığı boşluğu giderebilmek amacıyla tiyatro araştırmacısı, dramaturg ve tiyatro eleştirmeni yetiştirmek üzere 1992 yılında yüksek lisans programıyla faaliyetlerine başlamıştır. Bölüm, dramaturji eğitiminin yanı sıra, tartışma boyutuyla tiyatro sanatına önemli bir ivme kazandıracak olan ve ülkemizde ilk kez akademik bir eğitim kapsamına alınan tiyatro eleştirisine yönelik çalışmalara programında uygulama alanı sağlaması açısından da önemli bir yere sahiptir. 2008 yılından itibaren Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü bünyesinde, “Tiyatro Eleştirisi ve Teorisi Anabilim Dalı” ve “Dramaturji ve Dramatik Yazarlık Sanatı Anabilim Dalı” olmak üzere iki yeni anabilim dalı açılmış, bölümün faaliyet alanları genişlemiştir

 Tarihçe:

Prof. Dr. .Zehra İpşiroğlu yönetiminde 1992 yılında kurulan Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, saptamış olduğu hedeflere ulaşmak, bölümde görev alacak donanımlı öğretim elemanlarını yetiştirmek için, 1992 yılı ve sonrasında uyguladığı yüksek lisans ve doktora programlarında çekirdek öğretim kadrosunu da oluşturmuş, öğretim elemanları yüksek lisans ve doktora programlarına katılan ve başarıyla tamamlayan kişiler arasından seçilmiştir. 1994-95 öğretim yılında lisans programını açan bölüm, 1998 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2000 yılına kadar özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmış, bu tarihten sonra ise, özel yetenek sınavı kaldırılarak öğrenci kabulü merkezi sisteme bağlanmış ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’yla öğrenci alımına başlanmıştır. Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu’nun emekli olmasının ardından, akademik çalışmalar ve etkinlikler Prof. Dr. Dikmen Gürün Uçarer’in başkanlığında sürdürülmüş, Prof.Dr. Dikmen Gürün’ün de haziran 2008’de emekliye ayrılmasıyla bölüm başkanlığına Doç.Dr. Kerem Karaboğa atanmıştır. 2008 yılı itbariyle, bölümümüz bünyesinde, “Tiyatro Eleştirisi ve Teorisi Anabilim Dalı” ve “Dramaturji ve Dramatik Yazarlık Sanatı Anabilim Dalı” olmak üzere iki yeni anabilim dalı açılmış, bölümün faaliyet alanları genişlemiştir. Yeni anabilim dallarının açılmasıyla bölümümüz 2009-2010 döneminden itibaren yeniden Özel Yetenek Sınavı’yla öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

 Çalışma Alanları:

Dramaturji ve tiyatro eleştirisi eğitimi sadece kuramsal bilgileri ve teknikleri aktarmak olarak düşünülmemelidir. Dramaturji ve tiyatro eleştirisi eğitiminin temel hedefi çok yönlü ve eleştirel düşünmeyi öğretmektir. Bu açıdan da verilen tüm bilgilerin düşünsel düzeyde özümsenmesi gerekir ki bu da öğrencinin etkin katılımını sağlayan yaratıcı bir eğitimi öngörür. Bölümün eğitim sistemi, öğrenci odaklı, araştırma, tartışma ve bunların sürekli makale ve tezlere dönüştürülmesi esaslarına dayalı olduğundan özgün çalışmaların ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır. Bölüm eğitim programını, metin çözümleme ve araştırmaya yönelik çalışmalar, yazınsal metinlerin çokanlamlılığının çıkarılması, yazma becerisinin geliştirilmesi, bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, sözlü anlatımın geliştirilmesi, güncel olanın yakalanması, tarih bilincinin uyandırılması, disiplinlerarası çalışmalara yer verilmesi ve kültürlerarası etkileşime yönelik araştırmalar yapılması gibi başlıklarda şekillendirmektedir. Ayrıca bölümün kuruluşundan bu yana tiyatroyu alternatif bir eğitim modeli olarak geliştirmeye çalışan “Eğitimde Tiyatro” proje çalışmaları, eğitim sistemine ve toplumsal gelişmeye alternatif bir katkı önerisi olarak değerlendirilebilir. Yanı sıra, Alman Kültür Derneği ile işbirliği içinde değişim programları, bir dizi seminer ve sempozyum gerçekleştirilmiş olup, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Uluslararası Tiyatro Eleştirmenliği Birliği, İstanbul Devlet Tiyatroları, Tiyatro Dergisi, 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı gibi kuruluşlarla ortaklaşa yapılan eğitime ve akademik çalışmalara yönelik faaliyetler sürdürülmektedir.

 İş Olanakları:

Bölümden mezun olan öğrencilerin esas olarak tiyatro alanında kuramcı ya da uygulamacı olarak çalışmaları öngörülmektedir. Mezunların özel veya ödenekli tiyatrolarda dramaturg, metin yazarı, yönetmen olarak, çeşitli dergi, gazete ya da televizyon kuruluşlarında ve yayınevlerinde eleştirmen, muhabir, metin yazarı ya da editör olarak, sinema veya televizyonda dramaturg, metin yazarı ya da senarist olarak çalışabilmeleri mümkündür. Bunun yanı sıra bölümün önemli çalışma alanlarından biri “Eğitimde Tiyatro”  olduğundan, mezunlarımızın çeşitli okullarda eğitimde drama çalışmaları yapmaları, eğitim formasyonunu tamamlamaları halinde ise öğretmenlik hakkını elde etmeleri mümkündür

 Öğrenci Seçimi:

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren ÖZEL YETENEK SINAVI ile öğrenci almaya başlamıştır. Özel Yetenek Sınavı’nın başvuru şartları, başvuru ve sınav tarihleri, sınav için gerekli belge ve çalışmalar üniversitemiz ve bölümümüz tarafından her sene kamuoyuna, ulusal basın ve web sitesi aracılığıyla duyurulmaktadır.

Bölümümüzün Amaçları:

Dramaturji ve tiyatro eleştirisi eğitiminin temel hedefi çok yönlü ve eleştirel düşünmeyi öğretmektir. Bu açıdan da verilen tüm bilgilerin düşünsel düzeyde özümsenmesi gerekir ki bu da öğrencinin etkin katılımını sağlayan yaratıcı bir eğitimi öngörür. Bölümün eğitim sistemi, öğrenci odaklı, araştırma, tartışma ve bunların sürekli makale ve tezlere dönüştürülmesi esaslarına dayalı olduğundan özgün çalışmaların ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır. Bölüm eğitim programını, metin çözümleme ve araştırmaya yönelik çalışmalar, yazınsal metinlerin çokanlamlılığının çıkarılması, yazma becerisinin geliştirilmesi, bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, sözlü anlatımın geliştirilmesi, güncel olanın yakalanması, tarih bilincinin uyandırılması, disiplinlerarası çalışmalara yer verilmesi ve kültürlerarası etkileşime yönelik araştırmalar yapılması gibi başlıklarda şekillendirmektedir. Ayrıca bölümün kuruluşundan bu yana tiyatroyu alternatif bir eğitim modeli olarak geliştirmeye çalışan “Eğitimde Tiyatro” proje çalışmaları, eğitim sistemine ve toplumsal gelişmeye alternatif bir katkı önerisi olarak değerlendirilebilir. Yanı sıra, Alman Kültür Derneği ile işbirliği içinde değişim programları, bir dizi seminer ve sempozyum gerçekleştirilmiş olup, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Uluslararası Tiyatro Eleştirmenliği Birliği, İstanbul Devlet Tiyatroları, Tiyatro Dergisi gibi kuruluşlarla ortaklaşa yapılan eğitime ve akademik çalışmalara yönelik faaliyetler sürdürülmektedir.

Dergi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi ikinci sayısından itibaren hakemli dergi statüsüne geçmiştir ve yılda iki defa Haziran ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır. Dergimizin makale yayın kuralları aşağıdaki gibidir.

Makale Yayın Kuralları:

1. Dergiye gönderilen yazılar Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra uygun görüldüğü takdirde hakem tespiti yapılarak ilgili hakemlere gönderilir;

2. Makale konuları tiyatro sanatının her alanını kapsadığı gibi, disiplinlerarası bir çerçevede, diğer görsel sanatlara dair yazılar ve özgün oyun metinleri de dergide yer alabilir;

3. Çeviri makaleler, genel kural olarak yayına kabul edilmemektedir.

4. Makale yazımında;

a. Makale ile birlikte 80–100 kelimeyi geçmeyecek İngilizce bir özet verilmelidir.

b. Makale içindeki alıntılar italik yazıyla yazılacak, atıflar sayfa altı dipnot verme  biçiminde 10 punto olarak belirtilecektir.

c. Metin baştan sona kadar Times New Roman 12 punto normal olacaktır.

d. Metinde satır aralığı 1,5 (bir buçuk) olacaktır.

e. Paragraf başı boşlukları 1,5 (bir buçuk) olacaktır.

f.Makale başlığı Times New Roman 14 punto koyu büyük harflerle yazılacaktır.g.Makale başlığının altında yazarın adı unvansız olarak yer almalı, dipnot numaralarından önce (*) ile ilk sayfanın altında yazarın unvanı ve çalıştığı kurum belirtilmelidir.

h. Makale sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmış bir kaynakça yer almalıdır.

i.Dipnotlarda ve kaynakçada yayın adları (kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) koyu harfle belirginleştirilecektir. Atıflarda, alıntı yapılan sayfa numarası mutlaka belirtilecektir.

5. Makale bir CD ve 3 kopya çoğaltılmış olarak yollanmalıdır.

6. Makaleyle birlikte, yazarın (yazarların) adını, unvanını, çalıştığı kurumu, açık adresini, kolay ulaşılabilecek iş, ev veya cep telefonlarını, faks numaralarını, e-posta adreslerini; birden fazla yazarlı makalelerde her bir yazarın makaleye katkı paylarını belirten bir kapak yer almalıdır.

16/05/2013
14997 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00