İstanbul Üniversitesi Öğrenci Profili Araştırması

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Profili Araştırması

Öğrenci Profili Araştırması projesinin amacı İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin sosyoekonomik yapılarını, toplumsal kökenlerini, eğitim tecrübelerini, üniversiteden beklentilerini ve geleceğe dair kariyer hedeflerini ortaya koymaktır. Böylelikle, öğrencilere ilişkin akademik, kültürel ve sosyal uygulamaların gelişiminde yol gösterici veriye ulaşılacaktır. Geliştirilecek doğru politikalarla kaynakların doğru kullanımı, toplam kalitenin arttırılması ve kurum kimlik ve itibarının güçlendirilmesi sağlanacaktır. Araştırmanın üniversiteye ulusal ve uluslararası rekabette avantaj sağlaması beklenmektedir. Örneğin tercih sürecinde hangi toplumsal aktörlerin belirleyici olduğu analiz edilerek tercih dönemine dair uygulama önerileri geliştirilecektir. Ayrıca, mezuniyet sonrası planlar da ele alınacağı için, kamu ve özel sektör için yönlendirici olacaktır. Neticede daha nitelikli, verimli, farkındalığı yüksek insan gücü yetiştirilmesinde yön gösterici olacaktır.

Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılacak olup geliştirilecek ölçme aracı 5001 lisans öğrencisine uygulanacaktır. Oranlı örnekleme yöntemi ile örneklem oluşturulurken; İstanbul Üniversite’sinin heterojen öğrenci yapısı, Türkiye gündemindeki yeri ve tarihsel arka planı önemsenmiştir. Öğrenci profili kavramsallaştırılırken ABD, Kanada, Avustralya, Japonya, Çin, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve Türkiye literatürü incelenmiştir. Tarama modeli kullanılacak araştırmanın temaları şunlardır: (1) Sosyodemografik bilgiler, (2) üniversite tercih süreci, (3) akademik deneyim, (4) İstanbul Üniversiteli olmak ve İstanbul Üniversitesi’nde yaşam ve (5) yaşam becerileri, doyumu, gelecek beklentileri ve hedefleri. Veri analizi için SPSS 21 bilgisayar yazılımı kullanılacaktır. Projenin altı ay sürmesi planlanmaktadır.

Proje ile düzenli olarak uygulanacak bir Öğrenci Profili Araştırması için ölçme aracı geliştirilmesinde ve boylamsal araştırmaların yapılmasında önemli bir adım atılacaktır. Ayrıca üniversitenin hangi alanlarda daha ayrıntılı araştırma yapması gerektiği saptanacaktır.

 

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK

Proje Ekibi: Prof. Dr. İsmail COŞKUN, Prof. Dr. Yücel BULUT, Doç. Dr. Yusuf ADIGÜZEL, Doç. Dr. Enes KABAKCI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen ŞATIROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk OCAKOĞLU, Arş. Gör. Fatma SOLMAZ, Arş. Gör. Melike AKBIYIK, Arş. Gör. Nuseybe AĞIRMAN, Arş. Gör. Nazmi ÇİÇEK, Arş. Gör. Salih ÜNÜVAR, Ferhan Saniye PALAZ, Büşra TURAN, İbrahim Yusuf İNAN, Lala ALLAHVERDİYEVA

Proje süresi: 12 Ay