STK ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi YL

2017-2018 Bahar Dönemi Ders Programı için lütfen tıklayınız

Program Hakkında
Bireylerin toplumsal sorunların çözümüne yönelik faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları modern toplumun en önemli gelişmişlik göstergelerinden biridir. Gönüllü hizmetler, kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) üzerinden yürütülmektedir. Ayrıca bazı kamu ve özel sektör kuruluşları da, başta kendi çalışma alanları olmak üzere, herhangi bir maddi beklentileri olmadan, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal fayda güden projeler üretmekte ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmektedirler.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde sivil toplumun güçlendirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Avrupa Komisyonu 2014 İlerleme Raporunda sivil toplumun önemine şu ifadelere dikkat çekilmiştir:
Türkiye’de, politika yapma süreçlerinde ve yönetimde vatandaşın öncelikli olması ve temel haklardan yararlanmanın kanun ile güvence altına alınması için ısrarcı olan, hak-temelli ve büyüyen bir sivil toplum mevcuttur. Hükümet-sivil toplum ve Meclis-sivil toplum ilişkileri, özellikle yasama sürecinin bir parçası olarak, sistematik, kalıcı ve yapılandırılmış istişare mekanizmaları aracılığıyla politika düzeyinde geliştirilmelidir. Sivil topluma yönelik yasal, mali ve idari çerçeve, aktif vatandaşlığı teşvik ederek açık toplumu daha iyi desteklemelidir.
Yetişmiş personel ve finansal kaynak ihtiyaçları ile birlikte, yürütülecek projeleri için ihtiyaç duyulan gönüllüleri bulmak, faaliyetlere toplumun ilgi ve desteğini çekebilmek için doğru ve etkili bir iletişim yönetimi uygulamak da bir bilgi birikimi gerektirmektedir.
STK Yönetimi ve Sosyal Sorumluluk konularının bir uzmanlık alanı olarak tanımlanabilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Oldukça geniş bir hizmet ağı ve yetişmiş insan kaynağı açığı var iken, uzmanlaşmaya yönelik çabalar çok yetersiz, yok denecek kadar azdır.
Bu programı başarı ile tamamlayanların, Türkiye toplumumun sosyolojik altyapısını daha yakından tanıyarak, görev alacakları sosyal projelerin kurgulanmasından yürütülmesine, fon bulunmasından raporlanmasına kadar her aşamada bilimsel metotları kullanabilme becerisi kazanması hedeflenmektedir.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sosyoloji Anabilim Dalı altında bir bilim dalı olarak Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programını açılmasının temel amacı, hem STK’ların ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman/ yönetici ihtiyacının karşılanması ve özel şirketlerin sosyal sorumluluk projelerini yürütebilecek profesyonellerin yetiştirilmesidir.
Ayrıca, ulusal veya uluslararası STK’larda çalışanlar, resmi ve özel kurumların halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri, sosyal sorumluluk projelerinde çalışanlar, siyasi partiler ve baskı gruplarının yöneticileri, resmi kurumların (kalkınma ajansları, bakanlıklar, valilikler, belediye) proje birimlerinin yöneticileri bu programın öncelikli hedef kitlesi olacaktır. Bu program ayrıca STK’larda gönüllü veya profesyonel olarak çalışmak isteyen veya sosyal sorumluluk alanında kariyer yapmak isteyen gençler için de önemli olacaktır.

Yurtdışı Örnekleri
  • STK’lar ve Kalkınma (NGOs and Development), London School of Economics & Political Science (LSE), Londra, İngiltere
  • Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Merkezi (International Centre for Corporate Social Responsibility, ICCSR), Nottingham University Business School, Nottingham, İngiltere
  • STK Yönetimi (NGO Management), City University, Londra, İngiltere
  • Sivil Toplum, STK ve Kâr Amacı Gütmeyen Örgüt Çalışmaları (Civil Society, NGO and Nonprofit Studies), Kent University, Kent, İngiltere
  • Kâr Amacı Gütmeyen Örgüt Yönetimi (Nonprofit Management), Johns Hopkins University, Washington, ABD
  • Kâr Amacı Gütmeyen Örgütler (Nonprofit Organizations), University of Georgia, ABD
  • Toplumsal Girişimcilik (Social Enterprise), American University, Washington DC, ABD
Başvuru ve Kabul Koşulları
Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olmuş her öğrenciye açıktır. Aşağıda belirtilen koşullara göre başvuran adaylarla mülakat yapılacak ve başarılı olanlar İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun belirlemiş olduğu genel kabul koşullarını da sağlamak şartıyla bu programa kayıt yaptırabileceklerdir.
 • Başvuru için 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak yeterlidir.
 • ALES şartı aranmamaktadır.
 • Yabancı Dil (YDS veya eşdeğeri) şartı aranmamaktadır.
 • Lisans not ortalaması 100 üzerinden en az 50 (elli) olmalıdır.
 • Programa kabulde, lisans mezuniyet not ortalamasının % 50’si ve mülakat sınavının % 50’si esas alınacaktır. Programa kabul notu en az 60 (altmış)’tır.
 • Lisans eğitimlerini yurt dışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
Yüksek lisans derecesi almak için öğrencilerin en az 30 kredilik ders almaları ve proje hazırlayıp danışmanlarına sunmaları gerekmektedir.
Programa ilişkin Tanıtım Broşürü için lütfen tıklayınız.
Başvuru ve kayda ilişkin Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.