Yeterlik Okuma Paketi

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Anabilimdalı Doktora Programı kapsamında yeterlik sınavına hazırlık okuma paketini .pdf olarak görmek için tıklayınız.

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Başlıkları, Kitapevi Yayınları, 2011

Mine Tan, Toplumbilime Giriş-Temel Kavramlar, A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, 1981

Anthony Giddens, Sosyoloji –Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, Çev. Ülgen Yıldız Battal, Siyasal Kitabevi, 2012

Tom Bottomore, Toplumbilim, Çev. Ünsal Oskay, Der Yayınları, 2000

Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Çev. Abdullah Yılmaz, 8. Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2012

 

SOSYOLOJİ TARİHİ

Hans Freyer, Sosyoloji Kuramları Tarihi, Doğu-Batı Yayınları, terc. M. Rami Ayas, Doğu-Batı Yayınları, 2012

Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. Korkmaz Alemdar, Kırmızı Yayınları, 2010

Robert Nisbet ve Tom Bottomore, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Haz. Mete Tunçay ve Aydın Uğur, Kırmızı Yayınları, 2010

Lewis Coser, Sosyolojik Düşüncenin Ustaları, Çev. Himmet Hülür, İbrahim Mazman ve Serhat Toker, Deki Basım Yayım, 2010

Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Agora Yayınları , 2010

 

KLASİK SOSYOLOJİ

Auguste Comte, Pozitif Felsefe Kursları, Çev. Erkan Ataçay, Sosyal Yayınları, 2001

Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto, Çev. Levent Kavas, İthaki Yayınları, 2003

Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı Önsöz, Çev. Sevim Belli, Sol Yayınları, 2005

Emile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları, 2006

Emile Durkheim, İntihar, Çev. Özer Ozankaya,  Cem Yayınları, 2006

Emile Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları, 2010

Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Milay Köktürk, BilgeSu Yayınları, 2011

Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, Deniz Yayınları,  2008

Georg Simmel, Bireysellik ve Kültür, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, 2009

Georg Simmel, Modern Kültürde Çatışma, Çev. Tanıl Bora/ Elçin Gen/ Nazile Kalaycı, İletişim Yayınları, 2003

Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, Çev. Ümit Tatlıcan, İletişim, 2009

Stephen P. Turner, Sosyal Teori ve Sosyoloji: Klasikler ve Ötesi, Haz. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2008

 

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ

Alison Wolf-Ruth A. Wallace, Çağdaş Sosyoloji Kuramları
Klasik Geleneğin İyileştirilmesi, Çev. M. Rami Ayas/ Leyla Elburuz, Doğu-Batı Yayınları, 2012
Anthony Giddens, Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem, Yapı ve Çelişki, Çev. Ümit Tatlıcan, Paradigma Yayınları , 2005
Georg Ritzer, Modern Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür, Deki Basım Yayın, 2012

Alev Erkilet, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Hece Yayınları, 2007

Peter L . Berger, Gerçekliğin Sosyal İnşası, Çev. Vefa Saygın Öğütle, Paradigma Yayınları, 2007

Ulrich Beck, Risk Toplumu ve Başka Bir Modernliğe Doğru, İthaki Yayınları, 2011

Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerek, Çev. Şehsuvar Aktaş, Yapı Kredi Yayınları, 2011

Michel Foucault, Kelimeler ve Şeyler, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yayınları, 2001

Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı Yayınları, 2012

Jean Baudrillard, Simulacra ve Simulasyon, Çev. Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları, 2003

Pierre Bourdieu, Pratik Nedenler, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Hil Yayınları, 2006

Pierre Bourdieu-J. D. Wacuqant, Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev. Nazlı Öktem, İletişim Yayınları, 2011

Zygmunt Bauman, Modernlik ve Müphemlik,Çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları,2003

Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş Toplum, Çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları,2011

Mathei Calinescu, Modernliğin Beş Yüzü, Çev. Sabri Gürses, Küre Yayınları, 2010

Bryan S. Turner- Georg Stauth, Nietzsche’nin Dansı, Çev. Mehmet Küçük, Bilim ve Sanat Yayınları, 2005

Mehmet Küçük, Modernite versus Postmodernite, Say Yayınları, 2011

Derek Layder, Sosyal Teoriye Giriş, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2006

Erving Goffman, Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumu, Çev. Barış Cezar, Metis Yayınları, 2012

Martin Jay, Diyalektik İmgelem: Frankfurt Okulu ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün Tarihi, Çev. Ünsal Oskay, Belge Yayınları, 2006

Alain Coulon, Etnometodoloji, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2010

Jurgen Habermas, İletişmsel Eylem Kuramı, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınları, 2001

Jurgen Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınları, 2012

 

SOSYOLOJİK YÖNTEM VE SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ

Emile Durkheim, Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Çev. Cemal Bâli Akal, Dost Kitabevi, 2012

Ferdand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yayınları,

Max Weber, Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2012

Theda Skocpol (Ed.), Tarihsel Sosyoloji: Bloch’tan Wallerstein’e Görüşler ve Yöntemler, Çev. Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yurt, 2011

Ferdan Ergut ve Ayşen Uysal (ed.), Tarihsel Sosyoloji, Dipnot, 2007

Robert M. Emerson, Rachel I. Fretz ve Linda L. Shaw, –Bütün Yönleriyle– Alan Çalışması: Etnografik Alan Notları Yazımı, Çev. A. Erkan Koca, Birleşik Yayınevi, 2008

Patrick Baert, Sosyal Bilimler Felsefesi& Pragmatizme Doğru, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2010

Brian Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi/Çok Kültürlü Bir Yaşam, Çev. İsmail Türkemen, Ayrıntı Yayınları, 2012

Johnn Urry-Russel Keat, Bilim Olarak Sosyal Teori, Çev. Nilgün Çelebi, İmge Kitabevi, t.y.

Kollektif, Toplumbilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, Çev. Taha Parla, Deniz Yayınları, 2008

Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Çev. Mete Tuncay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011

 

TÜRK SOSYOLOJİSİ

Ziya Gökalp, Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Akçağ Yayınları, 2010

Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Liva Yayınları, 2012

Prens Sabahaddin, Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne: Bütün Eserleri, Yapı Kredi Yayınları, 2007

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, 1998

Baykan Sezer, Toplumsal Değişme ve Din, Kitapevi, 2011

Baykan Sezer, Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları, Kitapevi, 2011

Baykan Sezer, Türk Sosyologları ve Eserleri I, İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3. Dizin Sayı:1, 1989

Korkut Tuna, Batılı Bilginin Eleştirisi, İz Yayınları, 2011

Korkut Tuna-İsmail Coşkun, Ziya Gökalp, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011 kitabı içinde;

Tülay Kaya, Eserlerinden ve Yaklaşımlarından Hareketle Ziya Gökalp, s. 12-47

Recep Ertürk, Sosyoloji Öğreticisi Olarak Ziya Gökalp, s. 198-204

Enes Kabakçı, Durkheim ve Ziya Gökalp: Tarih, İdeoloji ve Sosyolojinin Özerkliği, s. 205-217

Yücel Bulut, Hilmi Ziya’nın Gökalp’i, s. 218-232

Oya Okan, İktisat-Milli İktisat-Ziya Gökalp, s. 283-297

Ayşen Şatıroğlu, Ziya Gökalp’in Aile Konusundaki Görüşleri, s. 269-282

Yücel Bulut, Oryantalizm Kısa Tarihi, Küre Yayınları, 2004

Recep Ertürk, Batı Yayılmacılığı ve Ortaçağ, İÜ Sosyoloji Dergisi, 3. Dizin Sayı:7, s. 123-134

Recep Ertürk, Ziya Gökalp ve Durkheim İlişkisi ve Bu İlişkinin Tarifi, İÜ Sosyoloji Dergisi, 3. Dizin Sayı:9, s. 81-90

Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, 2012

Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yayınları,1998

Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yayınları, 2005

Şerif Mardin, Din ve İdeoloji,  İletişim Yayınları, 2007

Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, İletişim Yayınları, 2009

Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, İletişim Yayınları, 2002

Mübeccel Belik Kıray, Ereğli / Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Bağlam Yayınları, 2000

Mübeccel Belik Kıray, Hayatımda Hiç Arkaya Bakmadım/ Mübeccel Kıray ile Söyleşi, Bağlam Yay, 2001
Mübeccel Belik Kıray, Örgütleşemeyen Kent İzmir, Bağlam Yayınları,
Bahattin Akşit, Köy, Kasaba ve Kentlerde Toplumsal Değişme: Toplum, Siyaset, Ve Kültür Dönüşümleri Üzerine Araştırma Yazıları, Turhan Kitapevi, 1985

Bahattin Akşit, Türkiyeʼde “Azgelişmiş Kapitalizm” ve Köylere Girişi,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği Yayınları, 1967

Kemal Karpat, Türkiye Demokrasi Tarihi: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Temeller, Timaş Yayınları, 2012

Ayşe Durakbaşa, Halide Edib / Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İletişim Yayınları, 2000

Beylü  Dikeçligil ve Diğerleri, Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları: Ankara Örneği, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara, 1998.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Sosyoloji Tarihi, 2008