Yeterlik Okuma Paketi

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Anabilimdalı Doktora Programı kapsamında yeterlik sınavına hazırlık okuma paketini .pdf olarak görmek için tıklayınız.

SOSYOLOJİYE GİRİŞ Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Başlıkları, Kitapevi Yayınları, 2011 Mine Tan, Toplumbilime Giriş-Temel Kavramlar, A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, 1981 Anthony Giddens, Sosyoloji –Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, Çev. Ülgen Yıldız Battal, Siyasal Kitabevi, 2012 Tom Bottomore, Toplumbilim, Çev. Ünsal Oskay, Der Yayınları, 2000 Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Çev. Abdullah Yılmaz, 8. Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2012   SOSYOLOJİ TARİHİ Hans Freyer, Sosyoloji Kuramları Tarihi, Doğu-Batı Yayınları, terc. M. Rami Ayas, Doğu-Batı Yayınları, 2012 Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. Korkmaz Alemdar, Kırmızı Yayınları, 2010 Robert Nisbet ve Tom Bottomore, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Haz. Mete Tunçay ve Aydın Uğur, Kırmızı Yayınları, 2010 Lewis Coser, Sosyolojik Düşüncenin Ustaları, Çev. Himmet Hülür, İbrahim Mazman ve Serhat Toker, Deki Basım Yayım, 2010 Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Agora Yayınları , 2010   KLASİK SOSYOLOJİ Auguste Comte, Pozitif Felsefe Kursları, Çev. Erkan Ataçay, Sosyal Yayınları, 2001 Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto, Çev. Levent Kavas, İthaki Yayınları, 2003 Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı Önsöz, Çev. Sevim Belli, Sol Yayınları, 2005 Emile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları, 2006 Emile Durkheim, İntihar, Çev. Özer Ozankaya,  Cem Yayınları, 2006 Emile Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları, 2010 Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Milay Köktürk, BilgeSu Yayınları, 2011 Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, Deniz Yayınları,  2008 Georg Simmel, Bireysellik ve Kültür, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, 2009 Georg Simmel, Modern Kültürde Çatışma, Çev. Tanıl Bora/ Elçin Gen/ Nazile Kalaycı, İletişim Yayınları, 2003 Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, Çev. Ümit Tatlıcan, İletişim, 2009 Stephen P. Turner, Sosyal Teori ve Sosyoloji: Klasikler ve Ötesi, Haz. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2008   ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ
Alison Wolf-Ruth A. Wallace, Çağdaş Sosyoloji Kuramları Klasik Geleneğin İyileştirilmesi, Çev. M. Rami Ayas/ Leyla Elburuz, Doğu-Batı Yayınları, 2012
Anthony Giddens, Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem, Yapı ve Çelişki, Çev. Ümit Tatlıcan, Paradigma Yayınları , 2005
Georg Ritzer, Modern Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür, Deki Basım Yayın, 2012
Alev Erkilet, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Hece Yayınları, 2007 Peter L . Berger, Gerçekliğin Sosyal İnşası, Çev. Vefa Saygın Öğütle, Paradigma Yayınları, 2007 Ulrich Beck, Risk Toplumu ve Başka Bir Modernliğe Doğru, İthaki Yayınları, 2011 Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerek, Çev. Şehsuvar Aktaş, Yapı Kredi Yayınları, 2011 Michel Foucault, Kelimeler ve Şeyler, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yayınları, 2001 Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı Yayınları, 2012 Jean Baudrillard, Simulacra ve Simulasyon, Çev. Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları, 2003 Pierre Bourdieu, Pratik Nedenler, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Hil Yayınları, 2006 Pierre Bourdieu-J. D. Wacuqant, Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev. Nazlı Öktem, İletişim Yayınları, 2011 Zygmunt Bauman, Modernlik ve Müphemlik,Çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları,2003 Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş Toplum, Çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları,2011 Mathei Calinescu, Modernliğin Beş Yüzü, Çev. Sabri Gürses, Küre Yayınları, 2010 Bryan S. Turner- Georg Stauth, Nietzsche’nin Dansı, Çev. Mehmet Küçük, Bilim ve Sanat Yayınları, 2005 Mehmet Küçük, Modernite versus Postmodernite, Say Yayınları, 2011 Derek Layder, Sosyal Teoriye Giriş, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2006 Erving Goffman, Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumu, Çev. Barış Cezar, Metis Yayınları, 2012 Martin Jay, Diyalektik İmgelem: Frankfurt Okulu ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün Tarihi, Çev. Ünsal Oskay, Belge Yayınları, 2006 Alain Coulon, Etnometodoloji, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2010 Jurgen Habermas, İletişmsel Eylem Kuramı, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınları, 2001 Jurgen Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınları, 2012   SOSYOLOJİK YÖNTEM VE SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ Emile Durkheim, Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Çev. Cemal Bâli Akal, Dost Kitabevi, 2012 Ferdand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yayınları, Max Weber, Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2012 Theda Skocpol (Ed.), Tarihsel Sosyoloji: Bloch'tan Wallerstein'e Görüşler ve Yöntemler, Çev. Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yurt, 2011 Ferdan Ergut ve Ayşen Uysal (ed.), Tarihsel Sosyoloji, Dipnot, 2007 Robert M. Emerson, Rachel I. Fretz ve Linda L. Shaw, –Bütün Yönleriyle– Alan Çalışması: Etnografik Alan Notları Yazımı, Çev. A. Erkan Koca, Birleşik Yayınevi, 2008 Patrick Baert, Sosyal Bilimler Felsefesi& Pragmatizme Doğru, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2010 Brian Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi/Çok Kültürlü Bir Yaşam, Çev. İsmail Türkemen, Ayrıntı Yayınları, 2012 Johnn Urry-Russel Keat, Bilim Olarak Sosyal Teori, Çev. Nilgün Çelebi, İmge Kitabevi, t.y. Kollektif, Toplumbilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, Çev. Taha Parla, Deniz Yayınları, 2008 Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Çev. Mete Tuncay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011   TÜRK SOSYOLOJİSİ Ziya Gökalp, Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Akçağ Yayınları, 2010 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Liva Yayınları, 2012 Prens Sabahaddin, Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne: Bütün Eserleri, Yapı Kredi Yayınları, 2007 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, 1998 Baykan Sezer, Toplumsal Değişme ve Din, Kitapevi, 2011 Baykan Sezer, Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları, Kitapevi, 2011 Baykan Sezer, Türk Sosyologları ve Eserleri I, İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3. Dizin Sayı:1, 1989 Korkut Tuna, Batılı Bilginin Eleştirisi, İz Yayınları, 2011 Korkut Tuna-İsmail Coşkun, Ziya Gökalp, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011 kitabı içinde; Tülay Kaya, Eserlerinden ve Yaklaşımlarından Hareketle Ziya Gökalp, s. 12-47 Recep Ertürk, Sosyoloji Öğreticisi Olarak Ziya Gökalp, s. 198-204 Enes Kabakçı, Durkheim ve Ziya Gökalp: Tarih, İdeoloji ve Sosyolojinin Özerkliği, s. 205-217 Yücel Bulut, Hilmi Ziya’nın Gökalp’i, s. 218-232 Oya Okan, İktisat-Milli İktisat-Ziya Gökalp, s. 283-297 Ayşen Şatıroğlu, Ziya Gökalp’in Aile Konusundaki Görüşleri, s. 269-282 Yücel Bulut, Oryantalizm Kısa Tarihi, Küre Yayınları, 2004 Recep Ertürk, Batı Yayılmacılığı ve Ortaçağ, İÜ Sosyoloji Dergisi, 3. Dizin Sayı:7, s. 123-134 Recep Ertürk, Ziya Gökalp ve Durkheim İlişkisi ve Bu İlişkinin Tarifi, İÜ Sosyoloji Dergisi, 3. Dizin Sayı:9, s. 81-90 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, 2012 Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yayınları,1998 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yayınları, 2005 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji,  İletişim Yayınları, 2007 Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, İletişim Yayınları, 2009 Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, İletişim Yayınları, 2002 Mübeccel Belik Kıray, Ereğli / Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Bağlam Yayınları, 2000
Mübeccel Belik Kıray, Hayatımda Hiç Arkaya Bakmadım/ Mübeccel Kıray ile Söyleşi, Bağlam Yay, 2001
Mübeccel Belik Kıray, Örgütleşemeyen Kent İzmir, Bağlam Yayınları,
Bahattin Akşit, Köy, Kasaba ve Kentlerde Toplumsal Değişme: Toplum, Siyaset, Ve Kültür Dönüşümleri Üzerine Araştırma Yazıları, Turhan Kitapevi, 1985
Bahattin Akşit, Türkiyeʼde "Azgelişmiş Kapitalizm" ve Köylere Girişi,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği Yayınları, 1967 Kemal Karpat, Türkiye Demokrasi Tarihi: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Temeller, Timaş Yayınları, 2012
Ayşe Durakbaşa, Halide Edib / Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İletişim Yayınları, 2000
Beylü  Dikeçligil ve Diğerleri, Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları: Ankara Örneği, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara, 1998. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Sosyoloji Tarihi, 2008