Programa Giriş

Programa Giriş Genel Şartları Sosyoloji Yüksek Lisans Programına başvuranlardan, lisans mezunlarının lisans not ortalamasının veya yedinci yarıyılı not ortalaması (mezun olmayanlar için) % 10’unden, yabancı dil sınavı notunun % 10’undan, ALES notunun veya eşdeğeri sınav notunun ALES’e çevrilmiş karşılığının % 50’sinden, mülakat notunun % 30’unden oluşacak toplam notun en az 65 olması şartıyla en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler.   Başvuru Koşulları 1.             Mezuniyet Koşulu: Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için lisans derecesiyle mezun olmak. Yükseköğretim Kurulu Kararı uyarınca İstanbul dışındaki Üniversitelerde öğretim görevlisi, okutman ve uzman olanların başvuru yapabilmesi için 2547 sayılı Kanunun Çalışma Esasları başlıklı 36’ncı maddesinde belirtilen hükümlere uymak zorundadır. 2.             ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu: Sosyoloji Yüksek Lisans Programına ALES eşit ağırlık puan türünden En az 55 puan alan öğrencilerin başvuruları kabul edilmektedir. Başvuru sırasında sonuç belgesini ibraz edilmelidir. 3.             Yabancı Dil Koşulu: İstanbul Üniversitesinin 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı sosyoloji yüksek lisans programına başvuran adaylar YDS'den en az 50 veya eşdeğeri sınavdan bu puan muadili puan almak zorundadır. Bu puanı alamayan adaylar mülakata kabul edilmez. Tüm sınav sonuçları belgelenmelidir. 4.             Yatay Geçiş Başvuru Koşulu: Lisansüstü Eğitimine başvuru sırasında sunulan Yabancı Dil ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) Puanının Üniversitemizin aradığı başvuru koşullarına sahip olup, kayıtlı olduğu yükseköğretim programında en az iki yarıyılda derslerini tamamlamış olmak.   Başvuru Kabul İşlemleri Lisansüstü programlar için online başvuru formunu dolduran adaylar Sosyal Bilimler Enstitüsüne bizzat müracaat ederek istenilen evraklarla birlikte başvuru kabul işlemini yaptırmak zorundadırlar. Başvuru için aşağıdaki belgelerin sunulması gereklidir: 1.             Yüksek Lisans programlarına başvuru için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (1 adet) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.(1 adet) Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir. 2.             Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.(1 adet) 3.             ALES sonuç belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların sonuç belgesinin internet çıktısı. 4.            YDS sonuç belgesinin internet çıktısı veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin noter onaylı sureti. 5.             Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet vesikalık (4,5x6 cm.) fotoğraf. 6.             Müraacat Formu (Adayın imzası ile)   Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilân edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadır. 1.            Nüfus cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için pasaportun fotoğraflı ve noter tasdikli Türkçe çevirisi ile Yabancı uyruklu numarasını gösterir belge.) 2.            İkametgâhı ile ilgili beyanı 3.            Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar bu bent hükmüne tabi değildir.) 4.            Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir belgeleri veya onaylı sureti 5.            Yüksek Lisans programlarına başvuru için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti 6.            Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi* ve diplomanın noter tasdikli sureti. (*Denklik belgesi istenen adaylardan) 7.            Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet vesikalık (4,5X6 cm) 8.            Fotoğraf.   2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru ve Kayıt Kılavuzu için tıklayınız