Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programı lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almalarıdır. Edebiyat Fakültesinde yürütülen Çift Anadal Programının temel amacı sosyal bilimlerin farklı alanlarında eğitim görmüş derinlikli becerilere sahip kişilerin yetiştirilmesidir. Çift Anadal Programı ile ilgili merak edilen bazı konular şunlardır:
 • Bölümümüze kayıtlı bulunan öğrenciler, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilirler.
 • Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili (F notu alınan dersler alınmamış ders kapsamındadır) dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması, anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20 de bulunması ve başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir.
 • Öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına yada hem bir çift anadal hem de bir yandal programına kayıt olamaz.
 • Çift anadal programı ortak dersler dışında en az 36 krediden oluşur.
 • Öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti çift anadal programı nedeniyle hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı karne ve ayrı transkript belgesi düzenlenir.
 • İki programa birden saydırılacak dersler, bölümler arasında kararlaştırılır ve varsa daha önce alınanlar, öğrencinin programa kabulü sırasında; diğerleri alındıkları dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İki programa birden saydırılan dersler, öğrencinin her iki programdaki yarıyıl kayıdlarında yer alır ve her iki transkript belgesinde de gösterilir.
 • Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.
 • Anadal programında kaydı dondurulan öğrencinin, çift anadal programında da kaydı dondurulmuş sayılır. Çift anadal programında, herhangi bir dönemde ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilerin, çift anadal programı veren bölümün teklifi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla, o dönem için kayıtları dondurulabilir.
 • Çift anadal programında, Fakülte/Yüksekokul yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadığı halde iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
 • Anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 2.00’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
 • Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
 • Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye, ikinci anadal lisans diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans diploması verilmez.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift anadal programını bitiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile anadal azami öğrenim süresinin sonuna kadar uzatılabilir. Bu öğrencilere, anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu programa ait diplomaları verilir.
  Detaylar  için İstanbul Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesini inceleyebilirsiniz.

Bilgi için: Arş. Gör. Sezer Şimşek oda no: 262 Dahili: 15996 E-posta: ssezersimsek@gmail.com