Öğretim Amaçları ve Program Çıktıları & Ölçütleri

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Amaçları;
ÖA.1. Sosyoloji disiplinin gerektirdiği temel bilgi birikimine (kuramsal ve uygulamalı) sahip,
ÖA.2. Toplumsala eleştirel ve çok yönlü bakma, analiz etme, argüman oluşturma, yorumlama, sonuç çıkarma ve problem çözebilme becerilerine sahip,
ÖA.3. Sosyoloji araştırma, yöntem ve tekniklerinin kuramsal bilgisine ve uygulama deneyimine sahip, uygun sosyolojik yöntem ve araştırma tekniğini seçebilen ve çağdaş bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen,
ÖA.4. Hem ulusal ve uluslararası, hem de tarihsel ve güncel düzeyde toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel ve teknik gelişmeleri takip edip değerlendirebilen,
ÖA.5. Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil öğrenmenin gerekliliği konusunda bilinçli,
ÖA.6. Muhatap kişi ve kurumlar tarafından doğru anlaşılabilecek şekilde –yazılı ve sözlü olarak- kendini ifade edebilme becerisine sahip,
ÖA.7. Yaşam boyu öğrenme ilkesi gereğince, alanındaki gelişmeleri yakından takip edebilen ve her türlü bilgi kaynağından yararlanabilen,
ÖA.8. Bireysel ve kolektif araştırma yapabilme ve uygulayabilme becerisine sahip, interdisipliner çalışabilen,
ÖA.9. Meslekî sorumluluk ve etik değerlere riayet eden, Sosyolog yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Program Çıktıları;
PÇ 1. Sosyolojiye ilişkin temel bilgi ve birikim.
PÇ 2. Toplumsal olgu, yapı, kurum, aktör ve süreçleri anlama, yorumlama ve çözümleme becerisi.
PÇ 3. Toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel, çok yönlü ve çözümleyici yaklaşım geliştirerek araştırma ve öneri sunma becerisi.
PÇ 4. Sosyolojide araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin kuramsal bilgi ve uygulama deneyimine sahip olma, uygun sosyolojik yöntem ve araştırma tekniğini seçme, kuram ile uygulama arasında bağ kurma becerisi.
PÇ 5. Uygulamalı araştırma deneyimi kazanma, elde edilen veriyi çözümleme ve istatistiksel yorumlama becerisi.
PÇ 6. Sosyoloji alanında ulusal ve uluslararası ölçekte her türlü güncel kuramsal ve uygulamalı gelişmeyi takip edebilme becerisi.
PÇ 7. Sosyoloji alanındaki uluslararası kuramsal tartışmaları ve uygulamaları takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğrenmenin önemine dair farkındalık kazanma.
PÇ 8. Bilgiye erişebilmek için veri tabanlarından ve diğer bilgi kaynaklarından etkin olarak yararlanabilme ve sosyolojik çalışma için gerekli olan bilgisayar programlarını kullanabilme.
PÇ 9. Elde edilen araştırma sonuçlarını raporlama ve muhatapları tarafından doğru anlaşılacak şekilde yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi.
PÇ 10. Yaşam boyu öğrenme ilkesinin gereği olarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci.
PÇ 11. Eğitim-istihdam ilişkisi bağlamında emek-iş piyasasının beklentilerini karşılayacak bilgi birikimi, donanım ve yetkinliği kazanma konusunda farkındalık.
PÇ 12. Bağımsız çalışma, gerektiğinde sorumluluk yüklenip inisiyatif alma ve aynı zamanda araştırma ve uygulamalarda ekip çalışmasına uyum sağlama becerisi.
PÇ 13. İnterdisipliner çalışmanın öneminin bilincinde olma ve interdisipliner çalışmalar yapabilme becerisi.
PÇ 14. Toplumsal ve mesleki etik değerler konusunda farkındalık.

Programa Özgü Ölçütler:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Program mezunları FEDEK Sosyoloji Program Ölçütleri ile uyumlu bir şekilde aşağıdaki alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmaktadır:
PÖ1. Sosyolojiye ilişkin temel bilgilere, kavramlara ve yaklaşımlara ilişkin bilgi sahibi olma,
PÖ2. Klasik sosyolojiye derinlemesine nüfuz etme ve çağdaş sosyal teorideki tartışmalara vakıf olma,
PÖ3. Sosyolojik araştırma ve çözümleme için temel epistemolojik, metodolojik ve kuramsal bakış açılarını işe koşabilme, gerekli araştırma ve veri analiz yöntemlerini kullanabilme, sonuçları muhatapları ile paylaşabilme,
PÖ4. Aile, ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık, din, hukuk, iletişim, göç, demografya, kültür, beden, toplumsal benlik, kent, edebiyat, sanat, tüketim gibi sosyolojinin temel alanlarına ilişkin bilgi sahibi olma,
PÖ5. Tarih, edebiyat, siyaset, hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler, felsefe, psikoloji vb.  disiplinlerle ilişki kurabilme,
PÖ6. Türkiye’nin toplumsal tarihi, toplumsal yapısı, çağdaş dünya içerisindeki özgün yeri ve Türk sosyoloji, felsefe ve düşünce gelenekleri hakkında bilgi sahibi olma,
PÖ7. Yeni politika önerileri geliştirmeye imkan veren nitelikli araştırma projeleri tasarlayabilme, uygulayabilme ve elde edilen verileri uygun yöntem ve teknikleri kullanarak analiz edebilme,
PÖ8.  Sosyolojinin alt branşları ve farklı disiplinlerden meslektaşlarıyla birlikte çalışabilme,
PÖ9. Toplumsal ilişkiler, süreçler ve yapıların işleyiş biçimlerini ve toplumsal politikaların etkilerini ve sonuçlarını değerlendirebilme.