Erasmus Başvuruları Başladı

2017/2018 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI

İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/YA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2017‐2018 Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları 3 Şubat – 20 Şubat 2017 tarihleri arasında AKSİS üzerinden online olarak yapılacaktır.

YABANCI DİL SINAVI: 4 Mart 2017 CUMARTESI GÜNÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TARAFINDAN ALMANCA, FRANSIZCA, İNGİLİZCE, ARAPÇA, İTALYANCA, LEHÇE,RUSÇA, YUNANCA, İSPANYOLCA DİLLERİNDEN YAPILACAKTIR.

 UYARI: YDS, TOEFL, IELTS gibi dil sınavları kabul edilmemektedir. Her öğrencinin

Üniversitemizin yapacağı dil sınavına girmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 İÜ’de Örgün Öğretim ( 1. ve 2. Öğretim) Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencisi olan

ve en az 1. Sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir.

 Hazırlık öğrencileri başvuramaz.

 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuramaz.

 Herhangi bir değişim programı ile üniversitemizde okuyan öğrenciler başvuramaz.

 Eğitim hakkı devam eden, ancak öğrencilik hakkı bitmiş olan adaylar başvuramaz.

 Tezsiz yüksek lisans öğrencileri başvuramaz.

 Çift Anadal / Yandal Programına kayıtlı olan öğrenciler ana dallarından başvuru

yapabilirler.

 Başvuru için genel Akademik Not Ortalamasının (AGNO); Ön Lisans ve Lisans

öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2.50/4.00

olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayamayan öğrenciler başvuru yapamazlar.

(Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.)

 Öğrencilerin başvuru sürecinden önce Not Ortalamasının (AGNO) sistemde güncel ve

doğru olduğunun şimdiden teyidi önemlidir.

 Öğrenim Hareketliliğine başvuran adayların, gidecekleri her bir dönem için 30 ECTS/

AKTS kredi yükü bulunmalıdır.

 Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler de Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurabilirler.

(Öğrenci, 01 Haziran 2017 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1 yıl içinde

Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu süre içinde herhangi bir

öğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmektedir.)

 Yüksek Lisans ve Doktora Programına yeni kayıt olan öğrenciler, mezun oldukları

öğrenim seviyesine ait mezuniyet AGNO’su ile başvuru yapabilirler.

 Hibeye hak kazanan öğrenciler, öğrenim hareketliliğinde sadece bir dönem (Azami 6

Ay) için hibelendirilebileceklerdir. Öğrenci dilerse 2. Dönemde hibesiz olarak

hareketlilikten yararlanabilir.Staj hareketliliğinde hibe almaya hak kazanmış öğrenciler

2 ay için hibelendirileceklerdir. Öğrenci dilerse, 2 aydan sonra staj faaliyetini hibesiz

olarak devam ettirebilir.

 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay, Erasmus+ Staj Hareketliliği en az 2 ay en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilir. (Tüm hareketliliklerin son dönüş tarihi 30/09/2018 olmak durumundadır)

 Erasmus+ genel kontenjanı ( Hibeli + Hibesiz), anlaşmadaki sayılarla sınırlıdır.

 Erasmus + Öğrenim ve Staj Hareketliliğinde daha önce LLP/Erasmus+ faaliyetini aynı ve/veya bir önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilirler. (Erasmus+ Döneminde her bir öğrenci her bir öğrenim seviyesi için toplamda 12 ay Erasmus+ Faaliyeti gerçekleştirebilir.)

Aynı Öğrenim Seviyesine Örnek :

İşletme Fakültesinden 2. Sınıfta LLP/Erasmus ile 5 ay süre ile öğrenim/staj faaliyetine katılan öğrenci 7 ay süre ile Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanabilir.

Farklı Öğrenim Seviyesine Örnek:

Lisans Döneminde LLP/Erasmus+ faaliyetine katılan öğrenci Yüksek Lisans Döneminde

toplamda 12 aya kadar Erasmus+ Hareketliliğine katılabilir.

 Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrenciler tercihlerini başvuru sırasında ekranlarına gelecek anlaşmalı üniversitelerden seçerken, ilgili üniversitenin web sayfasını ve Erasmus+ kabul şartlarını kontrol etmelidirler (Özellikle eğitim dili ve ders eşleştirmelerini). Gidilecek kurumun eğitim dilinden sınava girmek zorunludur. Bu durumun aksi tarafımızca tespit edildiği taktirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

 Staj Hareketliliğine birimlerinden başvuran öğrencilerimiz staj faaliyetini

gerçekleştirecekleri ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj yerlerini (eğitim alanları ile ilgili

olmak zorundadır) başvuru sürecinde belirtmelidirler. Staj yapılacak yerler öğrenci

tarafından bulunmalıdır.

 Erasmus+ Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora

öğrencileri, bağlı bulundukları Enstitüler üzerinden başvuru yapabilirler.

 Başvuruda bulunmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, Enstitülerin anlaşmaları olmadığı durumlarda eğitim gördükleri Anabilim Dalı anlaşmaları üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 Yabancı Dil Sınavını geçme barajı 55 dir.

 Değerlendirmelerde; Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının %50 si ile Yabancı Dil Puanının

%50 si alınır. Bu puanların toplamı nihai puanı (Erasmus+ Puanı) oluşturur.

 Yerleştirme işlemi nihai Erasmus+ Puanı temel alınarak birim koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilir.

 Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan uygulanır.

 Daha önce Erasmus (Staj ve/ya Öğrenim) programından yararlanan öğrencilerin

Erasmus+ Puanından 10 puan düşülerek öğrencinin yeni nihai puanı hesaplanır. İkinci

faaliyetin aynı akademik yıl içerisinde olması durumunda hangi faaliyetten ‐10 puan

düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.

 Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine

ilişkin ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir

bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki

herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim

puanlarından ‐5 puan düşürülür.

 Başvuru sırasında yapılan tercihlerin bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır,

sınava girilecek yabancı dili belirlemek için yapılmaktadır. Nihai yerleştirmeler

birim koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. Yerleştirme sırasında

tercihler göz önünde bulundurulur, ancak birimin kontenjanlarının verimli

kullanılabilmesi için tercihlerde değişiklikler olabilir.

 Yapılan yerleştirmeler Erasmus açısından nihai, ancak hibe açısından bir

ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları

kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da

yararlanabilir.

 Bir önceki yıl seçilerek hibe / kontenjan yetersizliğinden veya başka sebeplerden

ötürü gönderilemeyen öğrenciler bir sonraki yıla “kazanılmış hak” olarak

devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Her sözleşme dönemi için

ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.

 

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında

olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe

verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını

karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat

pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim

ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek

öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hayat pahalılığına göre

ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci

Öğrenim Hibesi

(€)

Aylık Öğrenci

Staj Hibesi (€)

  1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,

İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,

İsviçre, Birleşik Krallık

Aylık Öğrenci

Öğrenim Hibesi: 500

Staj Hibesi (€):  600

  1. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs

Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda,

Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya,

İspanya, Türkiye

Öğrenim Hibesi: 400

Staj Hibesi (€): 500

  1. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya,

Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya,

Makedonya

Öğrenim Hibesi: 300

Staj Hibesi (€): 400

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği

Çalışma Takvimi

3 Şubat -20 Şubat AKSİS sistemi üzerinden Erasmus Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus

Staj Hareketliliği ön başvurularının alınması. Ayrıntılar daha sonra

açıklanacaktır.

04 Mart 2017 Cumartesi Erasmus seçimi için Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yabancı dil sınavı (İngilizce ve Diğer Diller) DİKKAT: Bu sınav hem Öğrenim hem de Staj Hareketliliği içindir. Sınavı geçme barajı: 55 Sınav ile ilgili ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır.

13 Mart 2017 Dil sınavı sonuçlarının Yabancı Diller Bölümü ve Erasmus Program

Koordinatörlüğü tarafından ilan edilmesi.

13-15 Mart 2017 Yabancı dil sınav sonuçlarına itiraz süresi (İtirazlar dilekçe ile Yabancı

Diller Bölümüne yapılacaktır).

20 Mart – 7 Nisan 2017 Birimler tarafından öğrenci yerleştirmelerinin AKSİS sistemi üzerinden yapılması

27 Mart – 7 Nisan 2017 Feragat için son tarih

17 Nisan 2017 Tarihine kadar Yerleştirme sonuçlarının AKSİS sistemi üzerinden takibi ve web sayfasında yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi

30 Nisan 2017 Tarihine kadar Fakülte ve Bölümlere 2017-2018 Erasmus Öğrenim Hareketliliği nihai listelerinin gönderilmesi

1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Fakülte/bölüm koordinatörlerinin güz ve güz+bahar dönemlerinde gidecek öğrencileri gidecekleri üniversiteye bildirmesi ve vize için davetiye istemesi, başvuru konusunda öğrenciye destek vermesi. Koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir. (Fakülte/bölüm koordinatörlerinin bahar dönemi öğrencilerini gidecekleri üniversiteye bildirmesi ve vize için davetiye istemesi işlemi ise güz döneminin sonuna doğru yapılacaktır. Gecikme olmaması için koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir.

Mayıs/Haziran 2017 (ORYANTASYON) 2017-2018 Erasmus öğrencileri için oryantasyon programı Katılım ZORUNLUDUR.(Toplantı tarih, yer ve saati daha sonra sayfamızdan duyurulacaktır.)

08/02/2017
336 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

E-posta: sosyoloji@istanbul.edu.tr

Tel:0212 440 00 00 Dahili:15809