Erasmus Başvuruları Başladı

2017/2018 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/YA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 2017‐2018 Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları 3 Şubat – 20 Şubat 2017 tarihleri arasında AKSİS üzerinden online olarak yapılacaktır. YABANCI DİL SINAVI: 4 Mart 2017 CUMARTESI GÜNÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TARAFINDAN ALMANCA, FRANSIZCA, İNGİLİZCE, ARAPÇA, İTALYANCA, LEHÇE,RUSÇA, YUNANCA, İSPANYOLCA DİLLERİNDEN YAPILACAKTIR.  UYARI: YDS, TOEFL, IELTS gibi dil sınavları kabul edilmemektedir. Her öğrencinin Üniversitemizin yapacağı dil sınavına girmesi gerekmektedir.   BAŞVURU KOŞULLARI  İÜ’de Örgün Öğretim ( 1. ve 2. Öğretim) Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencisi olan ve en az 1. Sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir.  Hazırlık öğrencileri başvuramaz.  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuramaz.  Herhangi bir değişim programı ile üniversitemizde okuyan öğrenciler başvuramaz.  Eğitim hakkı devam eden, ancak öğrencilik hakkı bitmiş olan adaylar başvuramaz.  Tezsiz yüksek lisans öğrencileri başvuramaz.  Çift Anadal / Yandal Programına kayıtlı olan öğrenciler ana dallarından başvuru yapabilirler.  Başvuru için genel Akademik Not Ortalamasının (AGNO); Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayamayan öğrenciler başvuru yapamazlar. (Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.)  Öğrencilerin başvuru sürecinden önce Not Ortalamasının (AGNO) sistemde güncel ve doğru olduğunun şimdiden teyidi önemlidir.  Öğrenim Hareketliliğine başvuran adayların, gidecekleri her bir dönem için 30 ECTS/ AKTS kredi yükü bulunmalıdır.  Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler de Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurabilirler. (Öğrenci, 01 Haziran 2017 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1 yıl içinde Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu süre içinde herhangi bir öğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmektedir.)  Yüksek Lisans ve Doktora Programına yeni kayıt olan öğrenciler, mezun oldukları öğrenim seviyesine ait mezuniyet AGNO’su ile başvuru yapabilirler.  Hibeye hak kazanan öğrenciler, öğrenim hareketliliğinde sadece bir dönem (Azami 6 Ay) için hibelendirilebileceklerdir. Öğrenci dilerse 2. Dönemde hibesiz olarak hareketlilikten yararlanabilir.Staj hareketliliğinde hibe almaya hak kazanmış öğrenciler 2 ay için hibelendirileceklerdir. Öğrenci dilerse, 2 aydan sonra staj faaliyetini hibesiz olarak devam ettirebilir.  Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay, Erasmus+ Staj Hareketliliği en az 2 ay en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilir. (Tüm hareketliliklerin son dönüş tarihi 30/09/2018 olmak durumundadır)  Erasmus+ genel kontenjanı ( Hibeli + Hibesiz), anlaşmadaki sayılarla sınırlıdır.  Erasmus + Öğrenim ve Staj Hareketliliğinde daha önce LLP/Erasmus+ faaliyetini aynı ve/veya bir önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilirler. (Erasmus+ Döneminde her bir öğrenci her bir öğrenim seviyesi için toplamda 12 ay Erasmus+ Faaliyeti gerçekleştirebilir.) Aynı Öğrenim Seviyesine Örnek : İşletme Fakültesinden 2. Sınıfta LLP/Erasmus ile 5 ay süre ile öğrenim/staj faaliyetine katılan öğrenci 7 ay süre ile Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanabilir. Farklı Öğrenim Seviyesine Örnek: Lisans Döneminde LLP/Erasmus+ faaliyetine katılan öğrenci Yüksek Lisans Döneminde toplamda 12 aya kadar Erasmus+ Hareketliliğine katılabilir.  Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrenciler tercihlerini başvuru sırasında ekranlarına gelecek anlaşmalı üniversitelerden seçerken, ilgili üniversitenin web sayfasını ve Erasmus+ kabul şartlarını kontrol etmelidirler (Özellikle eğitim dili ve ders eşleştirmelerini). Gidilecek kurumun eğitim dilinden sınava girmek zorunludur. Bu durumun aksi tarafımızca tespit edildiği taktirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.  Staj Hareketliliğine birimlerinden başvuran öğrencilerimiz staj faaliyetini gerçekleştirecekleri ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj yerlerini (eğitim alanları ile ilgili olmak zorundadır) başvuru sürecinde belirtmelidirler. Staj yapılacak yerler öğrenci tarafından bulunmalıdır.  Erasmus+ Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, bağlı bulundukları Enstitüler üzerinden başvuru yapabilirler.  Başvuruda bulunmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, Enstitülerin anlaşmaları olmadığı durumlarda eğitim gördükleri Anabilim Dalı anlaşmaları üzerinden başvuru yapabileceklerdir.   DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Yabancı Dil Sınavını geçme barajı 55 dir.  Değerlendirmelerde; Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının %50 si ile Yabancı Dil Puanının %50 si alınır. Bu puanların toplamı nihai puanı (Erasmus+ Puanı) oluşturur.  Yerleştirme işlemi nihai Erasmus+ Puanı temel alınarak birim koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilir.  Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan uygulanır.  Daha önce Erasmus (Staj ve/ya Öğrenim) programından yararlanan öğrencilerin Erasmus+ Puanından 10 puan düşülerek öğrencinin yeni nihai puanı hesaplanır. İkinci faaliyetin aynı akademik yıl içerisinde olması durumunda hangi faaliyetten ‐10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.  Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından ‐5 puan düşürülür.  Başvuru sırasında yapılan tercihlerin bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır, sınava girilecek yabancı dili belirlemek için yapılmaktadır. Nihai yerleştirmeler birim koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. Yerleştirme sırasında tercihler göz önünde bulundurulur, ancak birimin kontenjanlarının verimli kullanılabilmesi için tercihlerde değişiklikler olabilir.  Yapılan yerleştirmeler Erasmus açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.  Bir önceki yıl seçilerek hibe / kontenjan yetersizliğinden veya başka sebeplerden ötürü gönderilemeyen öğrenciler bir sonraki yıla “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.   GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€) Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
  1. Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi: 500 Staj Hibesi (€):  600
  1. Grup Program Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye Öğrenim Hibesi: 400 Staj Hibesi (€): 500
  1. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya Öğrenim Hibesi: 300 Staj Hibesi (€): 400 2017-2018 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Çalışma Takvimi 3 Şubat -20 Şubat AKSİS sistemi üzerinden Erasmus Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus Staj Hareketliliği ön başvurularının alınması. Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. 04 Mart 2017 Cumartesi Erasmus seçimi için Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yabancı dil sınavı (İngilizce ve Diğer Diller) DİKKAT: Bu sınav hem Öğrenim hem de Staj Hareketliliği içindir. Sınavı geçme barajı: 55 Sınav ile ilgili ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. 13 Mart 2017 Dil sınavı sonuçlarının Yabancı Diller Bölümü ve Erasmus Program Koordinatörlüğü tarafından ilan edilmesi. 13-15 Mart 2017 Yabancı dil sınav sonuçlarına itiraz süresi (İtirazlar dilekçe ile Yabancı Diller Bölümüne yapılacaktır). 20 Mart – 7 Nisan 2017 Birimler tarafından öğrenci yerleştirmelerinin AKSİS sistemi üzerinden yapılması 27 Mart – 7 Nisan 2017 Feragat için son tarih 17 Nisan 2017 Tarihine kadar Yerleştirme sonuçlarının AKSİS sistemi üzerinden takibi ve web sayfasında yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi 30 Nisan 2017 Tarihine kadar Fakülte ve Bölümlere 2017-2018 Erasmus Öğrenim Hareketliliği nihai listelerinin gönderilmesi 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Fakülte/bölüm koordinatörlerinin güz ve güz+bahar dönemlerinde gidecek öğrencileri gidecekleri üniversiteye bildirmesi ve vize için davetiye istemesi, başvuru konusunda öğrenciye destek vermesi. Koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir. (Fakülte/bölüm koordinatörlerinin bahar dönemi öğrencilerini gidecekleri üniversiteye bildirmesi ve vize için davetiye istemesi işlemi ise güz döneminin sonuna doğru yapılacaktır. Gecikme olmaması için koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir. Mayıs/Haziran 2017 (ORYANTASYON) 2017-2018 Erasmus öğrencileri için oryantasyon programı Katılım ZORUNLUDUR.(Toplantı tarih, yer ve saati daha sonra sayfamızdan duyurulacaktır.)
08/02/2017
675 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

E-posta: sosyoloji@istanbul.edu.tr

Tel:0212 440 00 00 Dahili:15809