Öğr. Gör. Dr. Sevgi PARLAK

Doğum Tarihi ve Yeri: 5 Ağustos 1977, İstanbul.

Eğitim

Lise:  İstanbul Yapı Meslek Lisesi, Yapı Ressamlığı Bölümü.

Lisans:

(Ekim 1995-Haziran 1999)   İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

                                                   

Yükseklisans:

Ekim 1999- Ocak 2004        İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi    Anabilim Dalı.

Yüksek Lisans Tezi: Merkezi Kubbe-Eyvan İlişkisinin Esas Olduğu Anadolu Selçuklu Dönemi Tarikat Yapıları, Tez. Dan. Prof. Dr. Metin SÖZEN.

 

Doktora:

 

Ekim 2004 – Aralık 2010   İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat   Tarihi Bölümü.

Doktora Tezi: Osmanlı Öncesi Anadolu Kalelerinde Kapılar, Tez Dan. Prof. Dr. M. Baha TANMAN.

Yurtdışı Burslar – Araştırmalar – Projeler- Misafir Öğretim Üyeliği:

           

 1. Yurtiçi Burslar: Doktora Bursu, Amerikan İlmi Araştırmalar derneği Bursu (2006).

 2. Tübitak Bilim Teşvik Ödülü (2012). [“Afyonkarahisar Emre Sultan Köyü ve Zaviyesi” isimli Belleten dergisinde yayınlanan makalesinden dolayı].

 3. Yurt içi kaynaklı bilimsel projede görev alma (İ.Ü. BAP): İ.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenen 14451 numaralı ve “Bulgaristan’daki Osmanlı Eserleri: Filibe, Sofya, Şumnu” başlıklı projede, 21-27 Nisan 2012 tarihleri arasında uzman araştırmacı sıfatıyla görev aldı.  

 4. Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri (ASYEP) Projesinde, Proje Ekibi’nde Bilimsel Proje Koordinatörü olarak görev aldı. Web adresi: www.asyep.com/ekip.asp

 5. POSTER: “Merkezi Kubbe-Eyvan İlişkisinin Esas Olduğu Anadolu Selçuklu Dönemi Tarikat Yapıları ”, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı 5 (18-10 Nisan 2005), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

Yayınlar

A- Kitaplar:

B- Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı

 1. “Ortaköy’de Gayrimüslim Cemaatlere Ait Mimari Eserler”, Ortaköy Semti ve Büyük Mecidiye Camii, Ed. Prof.Dr. M. Baha TANMAN, Kuveyt Türk Bankası Yayınları,(Baskıda).

 2. (Prof. Dr. M.Baha TANMAN ile ortak), “Tarikat Yapıları”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Ed. Ali Uzak PEKER ve Kenan BİLİCİ, Cilt 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2006, s. 391-419.

C- Editörlük Yapılan Kitaplar:

D- Makaleler:

 1. Sevgi PARLAK, H. İbrahim Kunt ve M. A.Kocadağıstan, “Siirt Ulu Camii Minaresi ve 2008 Yılı Restorasyonu”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 2013, Sayı 1, s. 167-198.

 2.  “Une Citadelle du Moyen Âge: Forteresse de Tzamandos (Zamantı)”, Synergies Turquie, Numéro 4/ Année 2011, Revue du GERFLINT, s. 59-68. 

 3. “Afyonkarahisar Emre Sultan Köyü ve Zaviyesi”, Belleten, C. LXXVI, Sayı 276, Ağustos 2012, T.T.K.Yay., s. 455-467.

 4. “Geleneksel Sokak Dokusuna Sivil Mimarinin Katkısı: Antep Merkez İlçesi Yaprak Mahallesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, 2012, C. XXI, s. 115-142.

E- Tanıtım:

F- Çevirisi Yapılan Kitap ve Makaleler:

G-Akademik Konuşmalar (Kongre, Bildiri, Konferans, Sempozyumlar)

 1. E.Emine Naza Dönmez-Sevgi PARLAK, “Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2012 Dönemi Çalışmaları”,  35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (27-31 Mayıs 2013),Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, MUĞLA. Sunum: Sevgi PARLAK. [Bildiri baskıda]

 2. “Tarih Boyunca Niksar Kalesi”, Niksar Tarihi Su Kültürü ve Teknolojileri Çalıştayı, 22 Mart 2012,  Niksar Belediyesi, Niksar/TOKAT.

 3. “Osmanlı Öncesi Anadolu Kalelerinde Kapılar”, Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-11 (2-4 Mayıs 2011), (Prof. Dr. Somay Onurkan’ın anısına), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (4 Mayıs 2011), ISTANBUL.

 4. “Ortaçağ Dönemi Kale Kapılarında Karşılaşılan İki Mimari: Senkendaz ve Haşlama Bacası”, XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (19-21 Ekim 2011), Anadolu Üniversitesi/ ESKIŞEHIR.

 5. “İstanbul Boğazı’ndaki Riva (İrva / Revancık) Kalesi”, XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (20-22 Ekim 2010), Selçuk Üniversitesi/KONYA.

 6. “Ortaçağ Anadolu Kaleleri (11.-15. yy.lar) Semineri”nin, Anadolu sınırları içerisinde yer alan kaleler dizisi adı altında, “Ortaçağ Anadolu Kalelerinde Giriş Üniteleri” başlıklı konferans, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü /İstanbul (6 Mayıs 2009).

 7. “Afyonkarahisar, Emre Sultan Köyü ve Zâviyesi”, 13. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi (2-8 Eylül 2007), Budapeşte/MACARISTAN. (web adresi: http://www.hnm.hu/icta/cong.html)

 8. “Merkezi Kubbe-Eyvan İlişkisinin Esas Olduğu Anadolu Selçuklu Dönemi Tarikat Yapıları” İstanbul Teknik Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Sanat Tarihinde Gençler 2004 Semineri (16-18 Aralık 2004), İ.T.Ü/İSTANBUL.

    H- Bilimsel Ansiklopedilerde Madde Yazarlığı

 1. Müstakil Olarak Kaleme Alınmış Ansiklopedi Maddeleri:

 1. Mihrişâh Valide Sultan Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 30, İstanbul 2005, s. 42-44.

 2. “Nasuh Paşa Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 32, İstanbul 2006, s. 428-429.

 3. “Sahip Ata Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 35, İstanbul 2008, s. 516-518.

 4. “Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 37, İstanbul 2009, s. 358-359.

 5. “Şah Sultan Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2010, C. 38, 258-260.

 6. “Şeyh Fethullah Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2010, C. 39, s. 52-54.

  b) Ortak Kaleme Alınmış Ansiklopedi Maddeleri:

 1.  (Barihüda TANRIKORUR ile birlikte ilk isim olarak), “Kütahya Mevlevihânesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2003, C. 27, s.1-3.

 2. (M. Baha TANMAN ile birlikte ikinci isim olarak), “Tekke”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2012, C. 40, s. 370-379.

   

I-Katıldığı Kazılar:

 1. Yurt içi kaynaklı bilimsel projede görev alma (İ.Ü. BAP): 2012-2013, Yrd. Doç. Dr. E. Naza DÖNMEZ başkanlığında “Amasya (Harşena) Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı”. (2012 ve 2013 yıllarında Kazı Başkan Yardımcısı göreviyle, 2009 yılında Heyet Üyesi olarak uzman araştırmacı göreviyle.

 1. Doç.Dr. Feridun ÖZGÜMÜŞ başkanlığındaki “İstanbul Sur İçi Yüzey Araştırması” çalışmalarına katıldı. (uzman araştırmacı olarak).

 2. 1998– 2002, Prof. Dr. Ara ALTUN başkanlığında “İznik Çini Fırınları Kazısı”na katıldı.

 

İ-Dersler:

. Ocak 2003-Haziran 2013      İ.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü’nde görevlendirmeli olarak, “Siyasal Bilgiler Fakültesi, Orman Fakültesi, Orman Meslek Yüksek Okulu, Veterinerlik Fakültesi ile Veterinerlik Meslek Yüksekokulları’na” servis dersi olarak Güzel Sanatlar dersi verdi.

Aralık 2012 –Haziran 2013     İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde, Yrd.Doç. Dr. A. Fulya Eruz ile ortak olarak “İslam Öncesi Türk Sanatı, Türk Süsleme Sanatı II, Memluk Sanatı” derslerini verdi.   

Ekim 2013- halen                    İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde, zorunlu ders olarak  okutulan “İslam Öncesi Türk Sanatı, Türk Süsleme Sanatı II ile  seçmeli ders olarakokutulan “Memluk Sanatı” ve “Türk Askeri Mimarlığı” derslerini vermekte.

İletişim:

E-Mail:  sevgiparlak@yahoo.com

Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul - TÜRKİYE

Telefon: +90 212 455 57 00 / (15731)