Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

        Öğrenim Durumu Sultanahmet İlkokulu       1949                1954                            Pek İyi İngiliz Erkek Lisesi            1954                1959                            İyi Robert Kolej                        1959                   1963                         İyi İst.Ün.Edebiyat Fakültesi 1963                   1969                         Pek iyi Prehistorya Kürsüsü Üniversitedeki Görevleri Fahri asistan (kadrosuzluk nedeni ile)        Kasım 1970 - Kasım 1975 Asistan                                                             13.10.1975 - 18.6.1979 Dr.Asistan                                                       18.6.1979 - 18.6.1982 Yardımcı Doçent                                            18.6.1982 - 15.10.1985 Doçent                                                             15.10.1985 - 1994 Profesör                                                          1994 - 2010 Yaptığı Tez Çalışmaları 1 , Lisans Tezi :          Kumtepe (1934 Yılı Kumtepe Kazısı Çanak Çömlek Topluluğu ve Küçük Buluntularının Değerlendirme ve Tarihlendirilmesi) 1970 Yılında “Pek İyi” derece ile kabul edilmiştir. 2 - Doktora Tezi :      Fikirtepe (1952-1954 Yılları Fikirtepe Buluntularının Değerlendirilme ve Tarihlenme Sorunu). 1979 Yılında “Pek iyi” derece ile kabul edilmiştir. Üyesi Olduğu Bilimsel Kuruluşlar 1 - Amerika Birleşik Devletleri Bilimler Akademisi (NAS) Üyesi, 2005- 2 - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asil Üyesi, 2002-3 Kasım 2011 3 - Bilimler Akademisi Derneği Üyesi, 11.12.2011- 4 - ICOMOS Asil Üyesi, 2000- 5 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM Danışma Kurulu Üyesi, 1997- 6 - Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Üyesi, 1996- 7- European Association of Archaeologists (Oslo) Üyesi, 1994- 8 - International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP) Daimi Kurul Üyesi, 1994- 9 - Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü Derneği Üyesi, 1993- 10 - Alman Arkeoloji Enstitüleri (DAI) Muhabir Üyesi, 1992- 11- Amerikan Arkeoloji Enstitüleri (AIA) Muhabir Üyesi, 2009- 12 - Conseil International d’Etudes Indo-Europeennes et Thrace (Sofya) Yönetim Kurulu Üyesi, 1988- 13- Arkeometri (AKSAY) Ünitesi Üyesi, 1982- 14 - Europa Nostra - Türkiye, Şeref Üyesi, 2011- Yayın Kurulu Üyesi Olduğu Bilimsel Dergiler  1 - CNRS Paleorient (Paris) Yayın Kurulu Üyeliği 1988- 2 - Anatolica (Leiden) Yayın Kurulu Üyeliği 1988- 3 - Neo-Lithics (Berlin) Yayın Kurulu Üyeliği 1993- 4 - Arkeoloji ve Sanat Danışma Kurulu Üyeliği 5 - TÜBA-AR , Yayın Kurulu Üyeliği 1997-2011 6 - Journal of Mediterranean Studies (Rhodos) Yayın Kurulu Üyeliği 2001- 7 - Türkiye Kültür Envanteri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği 2002-2011 8 - Journal of Field Archaeology (Boston) Yayın Kurulu Üyeliği 2002- 9 - Journal of Social Archaeology (New York) Yayın Kurulu Üyeliği 2003- 10 - Studi di Preistoria Orientale (SPO) (Roma) Yayın Kurulu Üyeliği 2009-   Almış Olduğu Ödüller   1 - Brown University, Providence, Visiting Scholar 1996 2 - TÜBA Hizmet ödülü 2001 3 - MacDonalds Lecturer for 2003, Cambridge 4 - Visiting scholar, Melbourn 2006 5 - Kırklareli Fahri Hemşeriliği 2005 6 - Italya Devlet “Cavaliere” Nişanı 2007 7 - Vehbi Koç Vakfı 2008 Yılı Ödülü Araştırma Alanları 1 - Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Köy Yaşamının Başlangıcı Daha sonraki köy-kent-devlet-imparatorluk sürecinin ilk basamağını oluşturan yerleşik yaşam, M.Ö. 12 binyıllarında Yakındoğu'nun bazı bölgelerinde ortaya çıkmış ve gelişmesini aynı coğrafya içinde M.Ö. 7 binyıllarına kadar sürdürmüştür. Tahıl, baklagil ve mercimekgillerin tarıma alındığı, hayvanların evcilleştirildiği ve genel olarak Neolitik ya da Besin Üretim Devrimi olarak bilinen bu sürecin, önceleri düşünüldüğünden çok daha farklı bir yaşam biçimi olduğu anlaşılmaktadır. Doğal çevre ilişkileri kadar, beslenme, mimari, teknoloji, sanat ve çeşitli zanaatlarda hızlı bir ilerlemenin olduğu bu dönemde, aynı zamanda Yakındoğu içinde güçlü bir bilgi ve mal aktarımı da görülmektedir. Günümüz uygarlığının temellerini oluşturan bu sürecin nasıl, neden ve nerede başladığı, kültür tarihinin en ilginç sorunlarından birini oluşturmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın araştırmalarının büyük bir bölümü, bu sorunların çözümüne katkıda bulunacak verileri toplamak üzere, Neolitik yaşam biçiminin "oluşum" ya da "çekirdek bölgesi" olarak bilinen Güneydoğu Anadolu'daki kazı çalışmalarına ayrılmıştır. Özellikle Çayönü ve Mezraa-Teleilat kazıları, ilk köy topluluklarının binlerce yıl süren gelişimini yansıtan önemli bilgiler vermiş, bulguların değerlendirmesi, bu konudaki görüşlerin tümü ile değişmesine neden olmuştur. 2 - Çiftçiliğe Dayalı Yaşam Biçiminin Avrupa'ya Aktarımı Yakındoğu'da gelişim sürecini tamamladıktan sonar, yaklaşık olarak M.Ö. 6500 yıllarından itibaren, bu yeni yaşam biçiminin batıya doğru hızla yayıldığı görülmektedir. Bu yayılımın şekli üzerinde birçok model geliştirilmiş, göç, bilgi ya da teknoloji aktarımı, akültürasyon, asimilasyon gibi farklı seçenekler üzerinde durulmuştur. Avrupa uygarlığının temelini oluşturduğu için üzerinde çok durulan bu konu, uzun sure Türkiye'nin batı kesimlerinde hiçbir araştırma olmadığı için, somut veriler olmadan kuramsal düzeyde tartışılmaktaydı. Mehmet Özdoğan, 1980 yılından bu yana Marmara ve Trakya bölgelerinde bu konuya yönelik olarak yoğun bir çalışma yapmaktadır. Özellikle İstanbul Pendik ve Yarımburgaz, Enez Hoca Çeşme ve halen sürmekte olan Kırklareli Aşağı Pınar kazıları, İç Anadolu'dan gelen bu yeni yaşam biçiminin, farklı doğal çevre ortamına nasıl uyum sağladığı ve bölgede daha önce bulunan farklı kültürler ile olan ilişkisini yansıtan kapsamlı sonuçlar vermiş, Neolitik kültürlerin yayılımı ile ilgili yeni bir yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. 3 - Arkeoloji Poltikaları ve Kültür Varlıkları Yönetim Modelleri Geçmişin somut verilerin sağlaması bakımından 'zaman laboratuvarı' işlevi yüklenen arkeoloji, aynı zamanda çeşitli düzeylerde her zaman döneminin politik ve düşünsel akımları ile iç içe olmuştur. Arkeolojinin yaklaşım ve kuramları bu akımlardan etkilenmiş, bu akımlarda arkeolojinin sağladığı verileri, kendi görüşlerini desteklemek için kullanmıştir. Türkiye ve komşu ülkelerde bu sürecin gelişim ve etkileri, Mehmet Özdoğan’ın çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Her ne kadar arkeolojinin konusu geçmiş dönemler ise de, günümüz yaşamı ile iç içedir. Bu bazen günlük yaşamı engelleyen kalıntılar, bazen turizm gibi ekonomik girdi, bazen koleksiyonculuk gibi, bir sermaye ve sosyal statü arttırımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, kültür varlıklarının çağdaş yaşamla bütünleşerek, ekonomik olduğu kadar sosyal bir sermaye girdisi olarak, kimliği zenginleştirecek duruma getirilmesi için modeler aranmaktadır; Mehmet Özdoğan, Türkiye koşullarına uygun modellerin geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu bağlamda Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Sektörü ve Kültür Envanteri Projelerinin altyapısının kurulması, Birecik-Suruç bölgesinde pilot proje uygulaması, Çayönü Açık Hava Müzesi düzenlemesi, Kırklareli Kültür Sektörü ile Kanlıgeçit ve Aşağı Pınar Açık Hava Müzelerinin projelendirilerek uygulanması çalışmalarını yürütmüştür. Katılmış ya da Yürütmekte Olduğu Bilimsel Araştırma Projeleri 1 - Güneydoğu Anadolu Karma Tarihöncesi Projesi : 1963 Yılında Prof. Dr. H. Çambel ve Prof. Dr. R. J. Braidwood tarafından İstanbul ve Chicago Üniversiteleri ortak araştırma projesi olarak başlayan, 1978-1988 yılları arasında Karlsruhe Üniversitesi’nden Prof. Dr. W. Schirmer, 1989 yılından itibaren de Roma Üniversitesi’nden Dr. I. Caneva başta olmak üzere 17 yerli ve yabancı bilimsel kurumun katıldığı proje kapsamında 4 yüzey araştıması, 19 mevsim boyunca Çayönü kazısı ile ayrıca Biris Mezarlığı, Söğüt Tarlası, Griki Haciyan ve Yayvantepe kazıları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu projede 1963-1978 yılları arasında öğrenci, 1978-1986 yılları arasında alan yöneticisi, 1986 yılından itibaren de başkan olarak görev almıştır. 2 - Çukurova Bölge Planlaması Projesi : İstanbul Üniversitesi ve Devlet Planlama Teşkilatı ortak projesi. Projede 1964-1966 yılları arasında öğrenci olarak görev almıştır. 3 - ODTÜ Keban Kurtarma Projesi : ODTÜ ile İstanbul Üniversitesi ortak projesinde, Prof. Dr. U. Esin başkanlığında, yüzey araştırması, 7 mevsim Tepecik kazısı, ayrıca Tülintepe’de 3 mevsim kazı yapılmıştır. Projede 1968-1975 yılları arasında alan yöneticisi olarak görev almıştır. 4 - ODTÜ Aşağı Fırat Projesi : ODTÜ ile İstanbul Üniversitesi ortak projesine, 1977 yılında yapılan yüzey araştırmasında başkan olarak, Prof. Dr. U. Esin başkanlığındaki Değirmentepe kazısında ise 1978-1980 yılları arasında alan yöneticisi olarak katılmıştır. 5 - Karatepe-Aslantaş Projesi : TTK ile İstanbul Üniversitesi adına Prof. Dr. H. Çambel başkanlığında yürütülen projeye 1976-1984 yılları arasında Kumkale, Domuztepe kazıları ile yüzey araştırmasına alan yöneticisi olarak katılmıştır. 6 - Doğu Trakya ve Marmara Projesi : Başkanlığı altında 1980 yılında kurulan, Kültür Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, National Geographic Society, The Aegean Foundation başta olmak üzere çeşitli kuruluşların desteği ile halen sürmekte olan proje kapsamında Yarımburgaz (1986) Toptepe (1989), Taşlıcabayır (1983), Tilkiburnu (1981), Hoca Çeşme (1990-1993), Menekşe Çatağı (1993) kazıları ile kapsamlı yüzey araştırmaları yapılmıştır. 7 - Obsidyen Projesi : İstanbul Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü, MTA, CNR Dipart. Isotopica Chimica. Pisa, katılımı ile süren projeye 1995 yılından bu yana katılmaktadır. 8 - Kırklareli Projesi : Proje İstanbul Üniversitesi ile Berlin Alman Arkeoloji Enstitüleri ortak çalışması olarak Dr. H. Parzinger ile Mehmet Özdoğan tarafından 1993 yılında kurulmuş, aynı yıl Aşağı Pınar Höyüğü kazısı gerçekleşmiştir. Proje halen Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit höyüklerinde devam etmektedir. 9 - Mezraa-Teleilat Kazısı : Proje ODTÜ TAÇDAM Kargamış Baraj Etki Alanı kurtarma Projesi kapsamında, Şanlıurfa, Birecik ilçesi, Mezraa-Teleilat höyüğünde kapsamlı kazı çalışması olarak 1999 yılında başlamıştır. 10 - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kültür Sektörü Birecik - Suruç Pilot Bölge Çalışması : TÜBA’nın Türkiye Kültür Envanteri Projesi kapsamında 2001 yılında pilot bölge olarak seçilen Birecik ve Suruç ilçelerinde arkeolojik belgeleme ve envanter çalışması. 11 - Ön Asya ve Ege Tunç Çağı Kronolojisi Projesi (ARCAANE) : Avrupa Bilim Kurumu (ESF) destekli olarak 2004 yılında başlatılmış olan proje, bölgenin İlk Tunç Çağı kültürel sürecinin eşleştirilmesi amacı ile sürdürülmektedir. Projede Batı Anadolu ve Balkan Bölgesi grup yöneticisi olarak 2004-2005 yılları arasında görev aldıktan sonra projeden ayrılmıştır. 12 - Karadeniz Çevresi İklim ve Kıyı Değişimleri ve Kültürel Sürece Etkisi : UNESCO ISC destekli olarak 2004 yılında başlayan proje, Karadeniz-Marmara-Ege Havzalarında, iklim salınımlarına bağlı olarak kültürel sürecin saptanması amacı ile sürdürülmektedir. Projede Türkiye bölgesi arkeoloji grup yöneticiliği yapmaktadır. 13 - Asya Bilim Akademileri Kültür Sektörü Projesi : Asya Bilim Akademileri Birliği’ne üye ülkelerin katılımı ile, Asya ülkelerinde kültürel varlıkların korunarak değerlendirilmesine yönelik olarak 2004 yılında başlatılmış olan projede, TÜBA temsilcisi olarak görev yapmıştır. YAYIN DİZİNİ   A- Basılmış Kitaplar   1 - Özdoğan, M. 1977 Aşağı Fırat Havzası 1977 Yüzey Araştırmaları. ODTÜ Aşağı Fırat Projesi Yayınları Seri I, No 2, Ankara. 2 - Özdoğan, M. 1977 Lower Euphrates Basin 1977 Survey. METU Lower Euphrates Project, Seri I, No 2, Ankara. 3 - Tatar, E., M. Özdoğan ve N. Başgelen 1993 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. Öneriler. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 4 - Özdoğan, M. ve N. Başgelen 1999 (yay.) Neolithic in Turkey. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 5 - Özdoğan, M. 2001 Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Koruma Politikaları. Arkeoloji ve Sanat Yayınları. İstanbul. 6 - Özdoğan, M. ve S. Polat 2002 Şanlıurfa İli Kaynakçası. TÜBA TÜKSEK yayınları No. 2/1, Arkeoloji ve Sanat Yayınları. İstanbul. 7 - Özdoğan, M. 2003 Güneydoğu Anadolu’nun Kültür Tarihindeki Yerine Farklı Bir Bakış. TÜBA Akademi Forumu No. 14, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara. 8 - Karul, N., Z. Eres, M. Özdoğan ve H. Parzinger 2003 Aşağı Pınar Vol. I. Archäologie in Eurasiens 15, Studien im Thrakien-Marmara raum Band 1, Verlag Phillip von Zabern, Mainz. 9 - Özdoğan, M., H. Hauptmann ve N. Başgelen (yay.) 2003 Köyden Kente Yakın Doğu’da İlk Yerleşimler (iki cilt). Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 10 - Özdoğan, M. 2006 Arkeolojinin Politikası ve Politik Bir Araç Olarak Arkeoloji. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 11 - Özdoğan, M. ve N. Başgelen (yay.) 2007 Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı. Türkiye’de Neolitik Dönem: Yeni Kazılar, Yeni Bulgular (2 cilt). Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 12 - Özdoğan, M. 2008 Batı Düşünce Sistemi İçinde Arkeolojinin Yeri ve 21. Yüzyılda Yeni Arayışlar. Türkiye Bilimler Akademisi Akademi Forumu 53, İstanbul. 13 - Özdoğan, M. 2011 Arkeolojik Kazılar: Bilimsel Çalışma mı? Toprak Hafriyatı mı?. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 14 - Özdoğan, M. 2011 50 Soruda Arkeoloji. Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul. 15 - Özdoğan, M., N. Başgelen ve P. Kuniholm (yay.) The Neolithic in Turkey. New Excavations & New Research, Vol. 2: The Euphrates Basin. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.   B - Basılmış Makaleler   1 - Benedict, P., M. Özdoğan, A. Gordus ve G. A. Wright 1980 “Location and Chemical Identification of Some Obsidian Sources in the Aksaray-Nevşehir-Niğde Region”, H. Çambel ve R. J. Braidwood (yay.) Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi Araştırmaları: 239-283. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 2589, İstanbul. 2 - Özdoğan, M. 1982 “Doğu Marmara ve Trakya Bölgesi Araştırmaları”, Türk Arkeoloji Dergisi XXVI: 37-49. 3 - Özdoğan, M. 1982 “Tilkiburnu, a Late Chalcolithic Site in Eastern Thrace”, Anatolica IX: 1-26. 4 - Özdoğan, M. 1982 “Trakya ve Doğu Marmara Bölgesi Araştırmaları, 1981 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı IV: 137-140. 5 - Çambel, H., R. J. Braidwood ve M. Özdoğan 1983 “Çayönü Kazısı 1981 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı IV: 9-24. 6 - Özdoğan, M. 1983 “Lower Euphrates Area salvage Project”, D. Keller ve D. Rupp (yay.) Archaeological Survey in the Mediterranean Area: 315-319. BAR International Series No 155, Oxford. 7 - Özdoğan, M. 1983 “A Surface Survey for Prehistoric and Early Historic Sites in Northwestern Turkey”, D. Keller ve D. Rupp (yay.) Archaeological Survey in the Mediterranean Area: 303-305. BAR International Series No 155, Oxford. 8 - Özdoğan, M. 1983 “Pendik: A Neolithic Site of Fikirtepe Culture in the Marmara Region”, R. M. Boehmer ve H. Hauptmann (yay.) Beiträge zur Altertumskunde Kleisasien, Festschrift für Kurt Bittel: 401-411. Verlag Philipp von Zabern, Mainz. 9 - Özdoğan, M. 1983 “Trakya'da Tarihöncesi Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Bazı Sorunlar”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 10/11: 21-58. 10 - Özdoğan, M. 1983 “Doğu Marmara ve Trakya Araştırmaları 1982”, Araştırma Sonuçları Toplantısı I: 238-240. 11 - Özdoğan, M. 1984 “1983 Yılı Doğu Marmara ve Trakya Araştırmaları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı II: 221-232. 12 - Çambel, H. ve M. Özdoğan 1984 “1983 Yılı Domuztepe Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı VI: 259-272. 13 - Özdoğan, M. 1985 “A Surface Survey for Prehistoric and Early Historic Sites in Northwestern Turkey”, National Geographic Research for 1979: 517-541. 14 - Özdoğan, M. 1985 “The Late Chalcolithic of Yarımburgaz Cave”, M. Puglisi, A. Palmieri ve R. Peroni (yay.) Studi di Paletnologia in Onore di Salvatore: 177-189. Universita di Roma, Roma. 15 - Özdoğan, M. 1985 “1984 Yılı Trakya ve Doğu Marmara Araştırmaları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı III: 409-420. 16 - Özdoğan, M. 1985 “Marmara Bölgesinde Kültür Tarihi İle İlgili Bazı Sorunlar ve Bunların Çözümüne Jeomorfoloji Araştırmalarının Katkısı”, Arkeometri Toplantısı Sonuçları I: 39-162. 17 - Çambel, H., R. J. Braidwood, M. Özdoğan ve W. Schirmer 1985 "1984 Yılı Çayönü Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı VII: 37-52. 18 - Özdoğan, M. 1986 “Prehistoric Sites in the Gelibolu Peninsula”, Anadolu Araştırmaları X: 51-66. 19 - Çambel, H., R. J. Braidwood, M. Özdoğan ve W. Schirmer 1986 “1985 Yılı Çayönü Kazısı”, Kazı sonuçları Toplantısı VIII/1: 51-66. 20 - Özdoğan, M. 1986 “Trakya Bölgesinde Yapılan Tarihöncesi Araştırmaları”, Türk Tarih Kurumu Kongresi IX/1: 29-39. 21 - Özdoğan, M. ve A. Koyunlu 1986 "Yarımburgaz Mağarası, 1986 Yılı Çalışmalarının İlk Sonuçları ve Bazı Gözlemler", Arkeoloji ve Sanat 32-33: 4-17. 22 - Esin, U., G. Arsebük ve M. Özdoğan 1987 “Değirmentepe Kazısı 1978”, Aşağı Fırat Projesi 1978-1979 Çalışmaları: 77-81. ODTÜ Aşağı Fırat Projesi Yayınları, Ankara. 23 - Özdoğan, M. 1987 “Taşlıcabayır, A Late Bronze Age Burial Mound in Eastern Thrace”, Anatolica XIV: 7-39. 24 - Çambel, H., R. J. Braidwood, M. Özdoğan ve W. Schirmer 1987 "1986 Yılı Çayönü Kazısı", Kazı Sonuçları Toplantısı IX/1: 39-63. 25 - Özdoğan, M. 1988 "1986 Yılı Trakya ve Marmara Bölgesi Araştırmaları", Araştırma Sonuçları Toplantısı V/II: 157-173. 26 - Özdoğan, M. 1988 "Yarımburgaz Mağarası 1986", Araştırma Sonuçları Toplantısı V/II: 323-346. 27 - Özdoğan, M. 1989 “1987 Yılı Edirne ve Balıkesir İlleri Yüzey Araştırması”, Araştırma Sonuçları Toplantısı VI: 571-590. 28 - Çambel, H., R. J. Braidwood ve M. Özdoğan 1989 “1987 Yılı Çayönü Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı X: 37-56. 29 - Meriç, E., M. Sakınç ve M. Özdoğan 1988 “Yarımburgaz Kazılarında Gözlenen Mollusk Kavkıları Hakkında”, Arkeoloji ve Sanat 40-41: 28-32. 30 - Özdoğan, M. 1989 “Yerleşme Yerleri, Jeo-Arkeoloji ve Toprak Sorunu”, TÜBİTAK AKSAY Ünitesi Bildirileri I: 297-305. 31 - Çambel, H., R. J. Braidwood ve M. Özdoğan 1990 “1988 Yılı Çayönü Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı XI/1: 59-79. 32 - Özdoğan, M. 1990 "1988 Yılı Trakya ve Marmara Araştırmaları", Araştırma Sonuçları Toplantısı VII: 443-457. 33 - Özdoğan, M. 1990 "1988 Yılı Diyarbakır Yüzey Araştırması", Araştırma Sonuçları Toplantısı VII: 459-466. 34 - Özdoğan, M. 1989 “Neolithic Cultures of Northwestern Turkey”, S. Bökönyi (yay.) Neolithic of Southeastern Europe and its Near Eastern Connections: 201-215. Varia Archaeologica Hungarica II, Budapest. 35 - Ercan, T., Z. Yeğingil, G. Bigazzi ve M. Özdoğan 1990 “Kuzeybatı Anadolu Obsidyen Buluntularının Kaynak Belirleme Çalışmaları”, Jeoloji Mühendisliği 36: 19-32. 36 - Özdoğan, M. 1990 “Tarihöncesi Dönemde Marmara Bölgesi”, E. Meriç (yay.) İstanbul Boğazı Güneyi ve Haliç’in Geç Kuvaterner (Holosen) Dip Tortulları: 107-114. İ.T.Ü.Vakfı, İstanbul. 37 - Özdoğan, M., A. Özdoğan ve M. Davis 1990 "1989 Yılı Çayönü Kazıları", Kazı Sonuçları Toplantısı XII/1: 71-86. 38 - Özdoğan, M. 1991 "1989 Yılı Marmara Araştırmaları ve Toptepe Kazısı", Kazı Sonuçları Toplantısı XII/1: 345-375. 39 - Özdoğan, M. 1990 “Yarımburgaz Mağarası”, Türk Tarih Kurumu Kongresi X/I: 373-388. 40 - Özdoğan, M. ve A. Özdoğan 1990 “Çayönü, A Conspectus of Recent Work”, O. Aurenche, M. C. Cauvin ve P. Sanlaville (yay.) Préhistoire du Levant II: 387-396. Maison de l'Orient, Lyon. 41 - Özdoğan, M. 1990 “1988 Yılı Diyarbakır Yüzey Araştırması”, Araştırma Sonuçları Toplantısı VII: 459-466. 42 - Özdoğan, M. ve N. Özbaşaran-Dede 1990 “1989 Yılı Toptepe Kurtarma Kazısı”, Arkeoloji ve Sanat 46/49: 2-23. 43 - Yeğingil, Z., C. Bigazzi, M. Özdoğan, M. Oddone ve T. Ercan 1990 “Kuzeybatı Anadolu Obsidyen Buluntularının Fizyon İz Tarihleme Yöntemi Kullanılarak Kaynak Belirleme Çalışmaları”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı VI: 73-86. 44 - Özdoğan,M. 1991 “Eastern Thrace Before the Beginning of Troy I- an Archaeological Dilemma”, J. Lichardus (yay.) Die Kupferzeit als historische Epoche: 217-225. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde, Bonn. 45 - Özdoğan, M., Y. Miyake ve N. Özbaşaran-Dede 1991 "An Interim Report on the Excavations at Yarımburgaz and Toptepe in Eastern Thrace", Anatolica XVII: 59-121. 46 - Özdoğan, M., A. Özdoğan, I. Caneva, M. Davis ve A. Koyunlu 1992 "1990 Yılı Çayönü Kazı ve Onarım Çalışmaları", Kazı Sonuçları Toplantısı XIII/I: 97-125. 47 - Özdoğan, M. ve M. Akman 1992 "1990 Yılı Trakya ve Marmara Bölgesi Araştırmaları", Araştırma Sonuçları Toplantısı IX: 405-423. 48 - Meriç, E., F. Oktay, M. Sarkınç, D. Gülen, V. Ediger, N. Meriç ve M. Özdoğan 1991 “Kuşdili (Kadıköy-İstanbul) Kuvaterner’inin Sedimenter Jeolojisi ve Paleoekolojisi”, Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A, 8: 83-91. 49 - Özdoğan, M. 1992 "Tarihöncesi Dönemde İstanbul", Ö. Kırkpınar (yay.) Semavi Eyice Armağanı: 39-54. KKOK Yayınları, İstanbul. 50 - Meriç, E., M. Sakınç, M. Özdoğan ve F. Açkurt 1991 “Mollusc Shells Found at The Yarımburgaz Cave”, Journal of Islamic Academy of Sciences 4/1: 6-9. 51 - Özdoğan, M. 1991 “Arkeoloji Nedir? Ne Değildir? Ne Olmamalıdır”, Arkeoloji ve Sanat 52/53: 20-25. 52 - Özdoğan, M., A. Özdoğan, I. Caneva, M. Davis, A. Koyunlu 1992 "1991 Yılı Çayönü Kazıları", Kazı Sonuçları Toplantısı XIV/1: 81-106. 53 - Özdoğan, M. ve A. Özdoğan 1993 "Pre-Halafian Pottery Of Southeastern Anatolia With Special Reference to the Çayönü Sequence", M. Frangipane vd. (yay) Between The Rivers and Over The Mountains, Festschrift for A.Palmieri: 87-103. Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche dell’Antichità Università di Roma «La Sapienza», Roma. 54 - Özdoğan, M. 1993 “Vinça and Anatolia: A New Look at a Very Old Problem”, Anatolica XIX (Special Issue on Anatolia and the Balkans): 173-193. 55 - Özdoğan, M. 1993 “Arkeolojide Çağdaşlaşma ve Türk Arkeolojisini Bekleyen Tehlikeler”, Z. Rona (yay.) Osman Hamdi Bey ve Dönemi: 192-200. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. 56 - Özdoğan, M. 1993 “Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Bazı Öneriler”, DTCF Fakülte Dergisi 369/1-2: 353-366. 57 - Bigazzi, G., Z. Yeğingil, T. Ercan, M. Oddone ve M. Özdoğan 1993 “Fission Track Dating of Obsidians in Central and Northern Anatolia”, Bulletin of Volcanology 55: 588-595. 58 - Caneva, I., M. Davis, M. Marcolungo, M. Özdoğan ve A. M. Palmieri 1993 “Geo-archaeology in the Northern Diyarbakır Region”, T. Mikasa (yay.) Essays on Anatolian Archaeology: 161-168. Harrassowitz Verlags, Wiesbaden. 59 - Bigazzi, G., T. Ercan, M. Oddone, M. Özdoğan ve Z. Yeğingil 1993 “Application of Fission Track Dating to Archaeometry: Provenance Studies of Prehistoric Obsidian Artifacts”, Nucl. Tracks Radiat. Meas 22/1-4: 757-762. 60 - Gatsov, I. ve M. Özdoğan 1994 “Some Epi-Paleolithic Sites From NW Turkey: Ağaçlı, Domalı and Gümüşdere”, Anatolica XX: 97-120. 61 - Özdoğan, M. 1993 “The Second Millennium of the Marmara Region: The Perspective of a Prehistorian on a Controversial Historical Issue”, Istanbuler Mitteilungen 43: 151-163. 62 - Özdoğan, M. 1994 “Marmara Bölgesi - Balkanlar- Orta Anadolu Arasındaki Kronoloji Sorununa Yeni Bir Yaklaşım”, Türk Tarih Kurumu Kongresi XI/I: 69-79. 62a - Özdoğan, M. 1995 “Neolithic in Turkey. The Status of Research”, Readings in Prehistory. Studies Presented to Halet Çambel: 41-59. Graphis, İstanbul. 63 - Bigazzi, G., Z. Yeğingil, T. Ercan, M. Oddone ve M. Özdoğan 1994 “Provenance Studies of Prehistoric Artifacts in Eastern Anatolia: Interdiciplinary Research Results”, Mineralogica et Petrographica Acta XXXVII: 17-36. 64 - Özdoğan, M. 1994 “Çayönü: 9 Bin Yıllık Bir Yerleşim Yerinde Onarım ve Açıkhava Müzesi Denemesi”, Arredamento 7-8: 91-97. 65 - Özdoğan, M., A. Özdoğan, D. Bar Yosef ve W. Van Zeist 1994 “Çayönü Kazısı ve Güneydoğu Anadolu Karma Projesi: 30 Yıllık Genel Bir Değerlendirme”, Kazı Sonuçları Toplantısı XV/I: 103-122. 66 - Özdoğan, M. ve H. Parzinger 1995 “Kırklareli Höyüğü 1993 Yılı Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı XVI/I: 43-67. 67 - Sayın, N., K. Tuncer, N. Orbay, M. Özdoğan ve A. Özdoğan vd. 1995 “Menekşe Çatağında Arkeojeofizik Çalışmalar”, Jeofizik (Nezihi Canıtez Sempozyumu) 9/1-2: 25-29. 68 - Özdoğan, M. 1994 “Çayönü: The Chipped Stone Industry of the Pottery Neolithic Layers”, H. Gebel ve S. Kozlowsky (yay.) Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent: 267-277. Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence and Environment I, Berlin. 69 - Özdoğan, M. 1996 “Tarihöncesi Dönemde İzmit Körfezi ve Çevresi”, E. Meriç (yay) İzmit Körfezi Kuvaterner İstifi: 349-351. Harp Okulu Komutanlığı Basımevi, İzmit. 70 - Özdoğan, M. 1996 “Obsidian in Anatolia: an Archaeological Perspective on the Status of Research”, Ş. Demirci vd. (yay.) Archaeometry 94 (An International Symposium Held at Ankara, May 1994): 423-431. TÜBİTAK, Ankara. 71 - Özdoğan, M. 1996 “Tarihöncesi Çağlarda İstanbul", M. Beykan (yay.), İstanbul, World City: 88-101. HABİTAT II, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul. 72 - Özdoğan, M. 1996 “Kulübeden Konuta: Mimarlıkta İlkler”, Y. Sey (yay.) Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme: 19-30. HABİTAT II, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul. 73 - Bigazzi, G., Z. Yeğingil, T. Ercan, M. Oddone ve M. Özdoğan 1996 “The Pisa-Adana Joint Project on Provenance Studies of Prehistoric Obsidian Artifacts: First Results from Eastern Anatolia”, Ş. Demirci vd. (yay.) Archaeometry 94 (An International Symposium Held at Ankara, May 1994): 521-528. TÜBİTAK, Ankara. 74 - Özdoğan, M. 1995 “Neolithization of Europe: A View from Anatolia. Part 1: The Problem and the Evidence of East Anatolia”, Procilo XX: 25-61. 75 - Parzinger, H. ve M. Özdoğan 1995 “Die Ausgrabungen in Kırklareli und ihre Bedeutung für die Kulturbeziehungen zwichen Anatolien und dem Balkan vom Neolithikum bis zur Frühbronzezeit”, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 76: 5-29. 76 - Özdoğan, M. 1995 “Yakın Doğu Neolitiği ve Güneydoğu Anadolu: Eleştirisel Bir Deneme”, A. Erkanal vd. (yay.) Metin Akyurt, Bahattin Devam Anı Kitabı: 267-280. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 77- Özdoğan, M. 1996 “Pre-Bronze Age Sequence of Central Anatolia: An Alternative Approach”, U. Magen ve M. Rashad (yay.) Vom Halys zum Euphrat. Thomas Beran zu Ehren: 185-202. Münster, Ugarit Ferlag. 78- Özdoğan, M. 1996 “Tarihöncesi Dönemde Trakya. Araştırma Projesinin 16. Yılında Genel Bir Değerlendirme”, Anadolu Araştırmaları XIV: 329-360. 79 - Özdoğan, M., H. Parzinger ve N. Karul 1997 “Kırklareli Kazıları (Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit Höyükleri)”, Arkeoloji ve Sanat 77: 2-11. 80 - Özdoğan, M., H. Parzinger ve N. Karul 1997 “Kırklareli Höyüğü 1995 Yılı Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı XVIII/I: 53-80. 81 - Bigazzi, G., Z. Yeğingil, T. Ercan, M. Oddone ve M. Özdoğan 1997 “Doğu Anadolu’daki Obsidyen İçeren Volkaniklerin “Fizyon Track” Yöntemiyle Yaş Tayini”, Türkiye Jeoloji Bülteni 40/2: 57-72. 82 - Oddone, M., Z. Yeğingil, G. Bigazzi, T. Ercan ve M. Özdoğan 1997 “Chemical Characterisations of Anatolian Obsidians by Instrumental and Epithermal Neutron Activation Analysis”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 224/1-2: 27-38. 83 - Özdoğan, M. 1997 “The Beginning of Neolithic Economies in Southeastern Europe: An Anatolian Perspective”, Journal of European Archaeology 5/2: 1-33. 83a - Bigazzi, G., P. Norelli, Z. Yeğingil, D. Boztuğ, T. Ercan, M. Oddone ve M. Özdoğan 1997 “Studi diprovenienza della ossidiana con il metodo delle trace di fissione: nuovi dati dalla Regione anatolica”, C. D’amico ve C. A. Livadie (yay.) la Scienze della Terra e L’Archeometria: 300-306. Università di Bologna, Napoli. 84 - Özdoğan, M. 1998 “Tarihöncesi Dönemlerde Anadolu ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri ve Trakya’da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları”, TÜBA-AR 1: 63-93. 85 - Özdoğan, M. 1998 “Türk Arkeolojisinin Yakın Geçmişine Bir Bakış ve Alpaslan Koyunlu”, Arkeoloji ve Sanat 82: 3-9. 86 - Özdoğan, M. 1998 “Early Iron Age in Eastern Thrace and the ithic Monuments”, N. Tuna vd. (yay.) Thracians and Phrygians. Problems of Parallelism: 29-40. ODTÜ, Ankara. 87 - Özdoğan, M. ve A. Özdoğan 1998 “Buildings of Cult and the Cult of Buildings”, G. Arsebük, M. Mellink ve W. Schirmer (yay.) Light on Top of the Black Hill Studies Presented to Halet Çambel: 581-601. Ege Yayınları, İstanbul. 88 - Özdoğan, M. ve Y. Dede 1998 “An Anthropomorphic Vessel from Toptepe-Eastern Turkey”, M. Stefanovic, H. Todorova ve H. Hauptmann (yay.) James Harvey Gaul in Memorium: 143-152. The James Harvey Gaul Foundation, Sofia. 89 - Özdoğan, M. 1997 “Anatolia from the Last Glacial Maximum to the Holocene Climatic Optimum: Cultural Transformations and the Impact of the Environmental Setting”, Paléorient 23/2: 25-38. 90 - Özdoğan, M., H. Parzinger ve N. Karul 1998 “Kırklareli Höyüğü 1996 Yılı Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı XIX/I: 123-149. 91 - Özdoğan, M. ve I. Gatsov 1998 “The Aceramic Neolithic Period in Western Turkey and in the Aegean”, Anatolica XXIV: 209-232. 92 - Özdoğan, M. 1998 “Ideology and Archaeology in Turkey”, L. Meskell (yay.) Archaeology Under Fire. Nationalism, Politics and Heritage in the Eastern Mediterranean and Middle East: 111-123. Routledge, London. 93 - Özdoğan, M. 1998 “Hoca Çeşme: An Early Neolihic Anatolian Colony in the Balkans?”, P. Enreiter vd. (yay.) Man and the Animal World in Memoriam Sándor Bökönyi: 435-451. Archaeolingua, Budapest. 94 - Özdoğan, M. 1999 “Anadolu’dan Avrupa’ya Açılan Kapı: Trakya. Gerçekleşen Çalışmalar ve Beklentiler”, Arkeoloji ve Sanat 90: 2-28. 95 - Özdoğan, M. 1999 “Türkiye Cumhuriyeti ve Arkeoloji: Siyasi Yönlendirmeler, Çelişkiler ve Gelişim Süreci”, Z. Rona (yay.) Bilanço 1923-1998. Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılına Toplu Bakış I: 193-204. Tarih Vakfı Yayınları, Ankara. 96 - Parzinger, H., M. Özdoğan, N. Karul 1999 “An der Schwelle vom Orient zum Oksident”, Antike Welt 30/4: 325-336. 97 - Özdoğan, M. 1998 “Kültür Varlıklarının Korunmasında Yeniden Yapılanma, Sorunlar-Öneriler”, Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği İletişim Bülteni XIII: 13-20. 98 - Özdoğan, M. ve A. Özdoğan 1999 “Archaeological Evidence on the Early Metallurgy at Çayönü Tepesi”, der Anschnitt 9: 13-22. 99 - Özdoğan, M., A. Ayhan ve A. Demirtaş 1999 “Mezraa-Teleilat: Fırat Havzasında Bir Neolitik Çağ Yerleşmesinin Tanıtımı”, N. Tuna ve J. Öztürk (yay.) Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1998 Yılı Çalışmaları: 1-17. ODTÜ TAÇDAM Yayınları 1, Ankara. 100 - Özdoğan, M. 1999 “Northwestern Turkey: Neolithic Cultures in Between the Balkans and Anatolia", M. Özdoğan ve N. Başgelen (yay.) Neolithic in Turkey: 203-224. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 101 - Özdoğan, M. 1999 “Concluding Remarks”, M. Özdoğan ve N. Başgelen (yay.) Neolithic in Turkey: 225-236. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 102 - Özdoğan, M. 1999 “The Transition from Sedentary Hunter-Gathers to Agricultural Villages in Anatolia”, A. Dinçol (yay.) Settlement and Housing in Anatolia Through Ages: 311-319. Ege Yayınları, İstanbul. 103 - Özdoğan, M., H. Parzinger ve N. Karul 1999 “Kırklareli Höyüğü 1997 Yılı Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı XX/I: 139-164. 104 - Özdoğan, M. 2000 “An Overview from Anatolia and Prospects for Future Research”, C. Marro ve H. Hauptmann (yay.) Chronologies des pays du Caucase et de l’Euphrate aux IV -III millenaires: 497-501. Varia Anatolica XI, de Boccard. 105 - Özdoğan, M. 1999 “Preservation and Conservation of Prehistoric Sites. Two Experimental Cases: Çayönü and Kırklareli-Aşağıpınar”, M. Korzay (yay.) International Conference on Multicultural Attractions and Tourism I: 179-195. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 106 - Özdoğan, M. 2000 “The Appearance of Early Neolithic Cultures in Northwestern Turkey. Some Problems”, S. Hiller ve V. Nikolov (yay.) Karanovo III Beiträge zum Neolithikum in Südosteuropa: 165-170. Phoibos Verlag, Wien. 107 - Özdoğan, M. 2000 “Türk Arkeolojisi ve Avrupa Birliği 21. Yüzyılda Yeni Gelişen Eğilimler ve Kavramlar”, İdol 3-4: 43-49. 108 - Özdoğan, M. ve H. Parzinger 2000 “Aşağı Pınar and Kanlıgeçit Excavations: Some New Evidence on Early Metallurgy from Eastern Thrace”, der Anschnitt 13: 83-91. 109 - Özdoğan, M. 2000 “Türkiye’de Baraj Projeleri ve Tarihsel Yerleşme Alanları”, E. Özden (yay.) Zeugma Yalnız Değil: 86-97. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul. 110 - Özdoğan, M. 2000 “Türkiye’de Yok Olan Kültürler ve Baraj Gölleri: Sorunlar ve Öneriler”, GAP Bölgesinde Kültür Varlıklarının Korunması, Yaşatılması ve Tanıtılması Sempozyumu: 71-84. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, GAP Yayınları Kültür Dizisi no. 3, Ankara. 110a - Özdoğan, M. 2000 “Cultural Heritage And Dam Projects in Turkey: An Overview”, http://www.adb.org/water/topics/dams/pdf/culture.pdf 111 - Karul, N., A. Ayhanv ve M. Özdoğan 2001 “1999 Yılı Mezraa-Teleilat Kazısı”, N. Tuna vd. (yay.) Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmaları: 133-161. TAÇDAM ODTÜ, Ankara. 112 -Karul, N., A. Ayhan ve M. Özdoğan 2001 “1999 Excavations at Mezraa-Teleilat”, N. Tuna vd. (yay.) Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmaları: 162-174. TAÇDAM ODTÜ, Ankara. 113- Özdoğan, M. 2001 “The Neolithic Deity. Male or Female”, R. M. Boehmer ve J. Maran (yay) Lux Orientis. Festschrift für Harald Hauptmann: 313-318. Verlag Marie Leidorf, Rahden. 114 - Özdoğan, M., N. Karul ve A. Ayhan 2001 “Mezraa-Teleilat 1999 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 22/I: 165-180. 115 - Özdoğan, M., N. Karul ve A. Ayhan 2001 “Kırklareli Höyüğü 1999 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 22/I: 83-94. 116 - Özdoğan, M. 2001 “Mimaride İlkler”, Mimarlık Kültürü Dergisi XXI/6: 18-19. 117 - Özdoğan, M. 2001 “Türkiye’de Tehlike Altındaki Kültür Varlıkları: Bir Durum Değerlendirmesi, Sorunlar ve Öneriler”, H. Sezgin (yay.) Türkiye’de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras: 287-292. TAÇ Vakfı, İstanbul. 118 - Özdoğan, M. 2002 “Mezraa-Teleilat Yeni Yaşamın Öncüsü”, Atlas 107: 70-85. 119 - Özdoğan, M. 2002 “Birecik ve Suruç. Anadolu’nun Yeni Sırları”, Atlas 109: 32-55. 120 - Özdoğan, M. 2002 “Çağdaşlaşma ve Türk Arkeolojisi. Arkeolojinin Görmediğimiz Yüzü”, Toplumsal Tarih 101: 42-45. 121 - Özdoğan, M. 2002 “On Arrows and Sling missiles.What Happened to the Arrows?”, R. Aslan vd. (yay.) Mauer Schau. Festschrift für Manfred Korfmann I: 437-444. Verlag Bernhard Alber Greiner, Stuttgart. 122 - Karul, N., A. Ayhan ve M. Özdoğan 2002 “2000 Yılı Mezraa-Teleilat Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı 23/II: 63-74. 123 - Özdoğan, M., N. Karul ve A. Ayhan 2002 “Kırklareli Höyüğü 2000 Yılı Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı 23/II: 307-314. 124 - Özdoğan, M. 2002 “Yazısız Zamanlar”, N. Arkeoatlas 1: 22-129. 125 - Özdoğan, M. ve N. Karul 2002 “Şanlıurfa, Birecik-Suruç Arkeolojik Envanter Raporu”, N. Başgelen (yay.) Birecik-Suruç Türkiye Kültür Envanteri Pilot Bölge Çalışmaları: 1-101. TÜBA-TÜKSEK Yayınları No. 1/1, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 126 - Özdoğan, M. 2002 “The Bronze Age in Thrace in Relation to the Emergence of Complex Societies in Anatolia and in the Balkans”, Ü. Yalçın (yay.) Anatolian Metal II. der Anschnitt 15: 67-76. 127 - Özdoğan, M. 2002 “Comments on R.Lesure The Goddess Difracted”, Current Anthropology 43/4: 604-605. 128 - Karul, N., A. Ayhan ve M. Özdoğan 2002 “2000 Yılı Mezraa-Teleilat Kazısı”, N. Tuna ve J. Velibeyoğlu (yay.) Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmaları: 101-129. TAÇDAM ODTÜ, Ankara. 129 - Özdoğan, M. 2002 “Yeni Binyıl, Küreselleşen Dünya ve Türkiye’de Arkeolojinin Geleceği”, Toplumsal Tarih 108: 2-3. 130 - Özdoğan, M. 2002 “Redefining the Neolithic of Anatolia”, R. Cappers ve S. Bottema (yay.) The Dawn of Farming in the Near East: 153-159. Ex Oriente, Berlin. 131 - Oddone, M., G. Bigazzi, S. Meloni, Z. Yeğingil ve M. Özdoğan 2002 “Provenience Studies of Prehistoric Artifacts in Anatolia: Results of an International Research”, C. D’Amico (yay.) Atti del II. Congresso Nazionale di Archeometria: 375-385. Pàtron Editore, Bologna. 132 - Özdoğan, M. 2003 “Aşağı Pınar. Figurines et vaisselles cultuelles”, Néolithique, découverte d’un berceau anatolien. Dossiers d’Archeologie 281: 14-18. 133 - Özdoğan, M. 2003 “Hoca Çeşme. Un site du Néolithique Ancien en Thrace”, Néolithique, découverte d’un berceau anatolien. Dossiers d’Archeologie 281: 26-29. 134 - Özdoğan, M. 2003 “Kanlıgeçit. Une colonie anatolienne de l’âge du Bronze”, Néolithique, découverte d’un berceau anatolien. Dossiers d’Archeologie 281: 82-86. 135 - Özdoğan, M. 2003 “Mezraa Teleilat. Une site néolithique en bordure de l’Euphrate”, Néolithique, découverte d’un berceau anatolien. Dossiers d’Archeologie 281: 36-41. 136 - Özdoğan, M. 2003 “Le vase antropomorphe de Toptepe”, Néolithique, découverte d’un berceau anatolien. Dossiers d’Archeologie 281: 19. 137 - Özdoğan, M. 2003 “Çayönü. Site-chef du Néolithique Pré-Céramique Néolithique”, Néolithique, découverte d’un berceau anatolien. Dossiers d’Archeologie 281: 30-35. 138 - Özdoğan, M. 2003 “The Black Sea, the Sea of Marmara and Bronze Age Archaeology- an Archaeological Predicament”, G. Wagner, E. Pernicka ve H-P. Uerpmann (yay.) Troia and the Troad: 105-120. Springer, Berlin. 139 - Özdoğan, M. 2003 “Dünya ve Türk Arkeolojisinin Büyük Kaybı Braidwood -Arkeolojide Yeni Bir Dönemi Başlatan İsim”, Arkeoloji ve Sanat 25: 13-21. 140 - Özdoğan, M. 2003 “Doğal Çevre Ortamı ve Arkeoloji, İki Büyük Bilim İnsanının, Braidwoodlar’ın Ardından”, Atlas 122: 141 - Özdoğan, M. 2003 “The Prehistory of Northwestern Turkey”, D. V. Grammenos (yay.) Recent Research in the Prehistory of the Balkans: 329-368. Archaeological Institute of Northern Greece and the Archaeological Receipts Fund, Thessaloniki. 142 - Karul, N., A. Ayhan ve M. Özdoğan 2003 “2001 Yılı Mezraa-Teleilat Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı 24/1: 159-170. 143 - Özdoğan, M. 2003 “Anadolu Balkan İlişkileri. Son Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı”, Arkeoatlas 2: 138-141. 144 - Runnels, C. ve M. Özdoğan 2003 “The Paleolithic of the Bosphorus Region, NW Turkey”, Journal of Field Archaeology 28/1-2: 69-92. 145 - Özdoğan, M. 2003 “Türkiye’de Arkeoloji”, A. Aliev (yay.) Bilim Konuşmaları: 169-197. TÜBİTAK Yayınları, Bilgi Dizisi, Ankara. 146 - Özdoğan, M. 2003 “Ufuk Esin. Bir Hoca, Bir Dost, Bir Bilim İnsanı”, M. Özdoğan, H. Hauptmann ve N. Başgelen (yay) Köyden Kente Yakın Doğu’da İlk Yerleşimler I: XXXIII-XLVI. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 147 - Özdoğan, M. 2003 “A Group of Neolithic Stone Figurines from Mezraa-Teleilat”, M. Özdoğan, H. Hauptmann ve N.Başgelen (yay.) Köyden Kente Yakın Doğu’da İlk Yerleşimler II: 511-523. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 148 - Özdoğan, M. 2003 “Geçmişi Silinen Kent”, İstanbul 46: 51-54. 148a - Oddone, M., Z. Yeğingil, M. Özdoğan, S. Meloni ve G. Bigazzi 2003 “Provenance Studies of Obsidian Artefacts from Turkish Neolithic Sites. An Interdisciplinary Approach by Inaa and Fission Track Dating”, Revue d’Archéométrie 27: 137-145. 149 - Özdoğan, M. 2004 “Paleolitik Çağ, İstanbul ve Yarımburgaz Mağarası- 16 Yıl Sonra Yarımburgaz Mağarasının Düşündürdükleri”, M. Özbaşaran, O. Tanındı ve A. Boratav (yay.) Güven Arsebük İçin Armağan Yazılar: 179-183. Ege Yayınları, İstanbul. 150 - Özdoğan, M. 2004 “Fırat’a Gömülen Kültür”, ATLAS 132: 132-154. 151 - Özdoğan, M. 2004 “Cultural Heritage: Conclusive Remarks”, EU Mosaic Programme. Mersin Region: 59-61. Mersin. 152 - Özdoğan, M. 2004 “The Neolithic and Highlands of Eastern Anatolia”, A. Sagona (yay.) A View From the Highlands.Archaeological Studies in Honour of Charles Burney: 23-34. Ancient Near Eastern Studies, Supplement 12, Peeters Press, Herent. 153 - Özdoğan, M., N. Karul ve E. Özdoğan 2004 “Mezraa-Teleilat Höyüğü 4. Dönem Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 25/2: 235-244. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. 154 - Karul, N., A. Ayhan ve M. Özdoğan 2004 “2001 Yılı Mezraa-Teleilat Kazıları”, N. Tuna, J. Greenhalg ve J. Velibeyoğlu (yay.) Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıkları Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmaları: 57-88. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları, Ankara. 155 - Özdoğan, M. 2004 “L’organizzazione dei primi villaggi”, M. Frangipane (yay.) Arslantepe. Alle origini del potere. Arslantepe, la collina dei leoni: 24. Electa S.p.A., Milano. 156 - Özdoğan, M. 2004 “Cyprus: A Regional Component of the Levantine PPN”, Neo-Lithics 1/04: 11-12. 157 - Özdoğan, M. 2004 “Definitions, Perceptions, and Borders”, Neo-Lithics 1/04: 41-42. 158 - Özdoğan, M. 2004 “Eine neue Bedrohung für das kulturelle Erbe und ein Aufruf zu internationaler Solidarität.Ein kritischer Blick aus der Türkei”, W. D. Heilmeyer ve J. C. Eule (yay.) Illegale Archäologie?: 185-195. Weißensee Verlag, Berlin. 159 - Özdoğan, M. 2004 “The Fourth Millennium in Eastern Thrace: an Archaeological Enigma”, B. Hänsel ve E.Studeniková (yay.) Zwischen Karpaten und Ägäis. Neolithikum und Ältere Bronzezeit: 19-26. Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden. 160 - Özdoğan, M. 2004 “Heritage and Nationalism in the Balkans and Anatolia or Changing Patterns, What has Happened Since Hasluck?”, D. Shankland (yay) Archaeology, Anthropology and Heritage in the Balkans and Anatolia: 389-405. ISİS Press, İstanbul. 161 - Özdoğan, M. 2004 “Avrupa’nın Sınırları”, ATLAS 141 (Arkeoloji Politikaları dergi içi eki): 1-11. 162 - Özdoğan, M. 2004 “Neolitik Çağ-Neolitik Devrim-İlk Üretim Toplulukları Kavramının Değişimi ve “Braidwoodlar”, TÜBA-AR 7: 43-51. 163 - Özdoğan, M. 2005 “Kültür Mirasımızı Topluma Kazandırmak. Yeni Açılımlar ve Sorunlar”, A. Ağır, D. Mazlum ve G. Cephanecigil (yay.) Afife Batur’a Armağan: 339-343. Literatür Yayınları, İstanbul. 164 - Özdoğan, M. 2005 “Günümüz Sorunlarına Geçmişte Çözüm Aramak. Politik Bir Araç Olarak Arkeoloji”, ARREDAMENTO Mimarlık Aralık 2005: 87-91. 165 - Özdoğan, M. 2005 “The Expansion of Neolithic Way of life. What We Know and What We Do Not Know”, C. Lichter (yay.) How Did Farming Reach Europe?, BYZAS 2: 13-27. DAI Istanbul, Ege Yayınları, İstanbul. 166 - Özdoğan, M., N. Karul ve E. Özdoğan 2005 “Kırklareli Höyüğü 2003 Yılı Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 26/I: 321-332. 167 - Özdoğan, M. 2005 "Art Arda Kaybettiğimiz İki Dost, İki Örnek İnsan, İki Bilgin: Stefanos Yerasimos ve Manfred Osman Korfmann", Arkeoloji ve Sanat 120: VI-XII. 168 - Özdoğan, M. 2005 “Archäologische Forschungen in der Türkei”, Ü. Yalçın, C. Pulak ve R. Slotta (yay.) das Schiff von Uluburun Welthalten von 3000 Jahren: 27-44. Deutschen Bergbau-Museums, Bochum. 169 - Özdoğan, M. 2005 "Sonsöz: Türkiye'nin Kültürel Mirası ve İtalyan Meslektaşlarımız", A. Tangianu (yay.) Fırat'tan Akdenize, Türkiye'deki İtalyan Arkeoloji Heyetlerinin Araştırmaları: 196-201. Ankara İtalyan Kültür Merkezi, Ankara. 170 - Özdoğan, M. 2006 “Hypothetical Approaches and Realities: Research Strategies in Defining Space and Context”, D. Papaconstantintinou (yay.) Deconstructing Context: 159-175. Oxbow Books, Oxford. 171 - Özdoğan, M. 2006 "Organizing Prehistoric Sites as Open Air Museums. Two Experimental Cases: Çayönü and Kırklareli - Aşağı Pınar", Z. Ahunbay ve Ü. İzmirligil (yay.) Management and Preservation of Archaeological Sites (4th Bilateral Meeting of ICOMOS TURKEY - ICOMOS GREECE): 50-57. Side Foundation for Education Culture and Art, İstanbul. 172 - Özdoğan, M. 2006 "Halet Çambel Okulu", Atlas 155: 114-117. 173 - Özdoğan, M. 2006 "İstanbul Kültür Sektörü Oluşumunda Tarih Öncesi Arkeolojisinin Yeri ve Mağara Turizmi", A. E. Bilgili (yay.) İstanbul Kültür - İstanbul Turizm. İstanbul 2005 Değerlendirmesi: 384-390. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul. 174 - Özdoğan, M. 2006 "Büyük Sırrın Arkeolojik Keşfi. Nuh Tufanı", Atlas 157: 58-73. 175 - Özdoğan, M. 2006 "Yeni Veriler Işığında Anadolu Mimarisinin Dünya Mimarisine Katkıları", F. Yurttaş (yay.) Geçmişten Geleceğe Anadolu'da Malzeme ve Mimarlık. XXII. Dünya Mimarlık Kongresi UIA 2005 İstanbul Bildirileri: 145-162. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul. 176 - Özdoğan, M. 2006 "Keban Projesi ve Türkiye'de Kurtarma Kazıları", V. Tolun ve T. Takaoğlu (yay.) Sevim Buluç Anı Kitabı: 13-19. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. 177 - Özdoğan, M. 2006 "Kapaklıkayalar. Trakya'nın Sır Taşları", Atlas 158: 124-142. 178 - Özdoğan, M. 2006 "Kırklareli Höyüğü 2004 Yılı Kazıları", Kazı Sonuçları Toplantısı 27/II: 187-194. 179 - Özdoğan, M. 2006 "Bir Kitap ve Düşündürdükleri: Türk Arkeolojisinin Gelişiminde Bilim ve Bürokrasi İkilemi Açısından Nurettin Yardımcı Dönemine Bir Bakış", Arkeoloji ve Sanat 122: 141-148. 180 - Özdoğan, M. 2006 “Yakın Doğu Kentleri ve Batı Anadolu’da Kentleşme Süreci”, B. Avunç (yay.) Cultural Reflections Hayat Erkanal’a Armağan: 571-577. Homer Kitapevi, İstanbul. 181 - Özdoğan, M. 2006 “Türkiye Arkeolojisine Tarihsel Süreç İçinde Bir Bakış”, Ü. Yalçın, C. Pulak ve R. Slotta (yay.) Uluburun Gemisi. 3000 Yıl Önce Dünya Ticareti: 29-46. Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Bochum. 182 - Özdoğan, M. 2006 “Neolithic cultures at the contact zone between Anatolia and the Balkans-Diversity and homogeneity at the Neolithic frontier”, I. Gatsov ve H. Schwarzberg (yay.) Aegean-Marmara-Black Sea: The Present State of Research on the Early Neolithic: 21-28. Beier & Beran, Langenweissbach. 183 - Özdoğan, M. 2007 “Coastal Changes of the Black Sea and Sea of Marmara in Archaeological Perspective”, V. Yanko-Hombach vd. (yay.) The Black Sea Flood Question: 651-669. Springer, Dordrecht. 184 - Özdoğan, M. 2006 “Sır Taşlar”, Arkeoatlas 5: 140-145. 185 - Pruvost, M. vd. (Communicated by M. Özdoğan) 2007 “Freshly excavated fossil bones are best for amplification of ancient DNA”, Proceedings National Academy of Sciences (PNAS) 104/3: 730-744. 186 - Hauptmann, H. ve M. Özdoğan 2007 “Anadolu’da Neolitik Devrim”, C. Lichter (yay.) 12.000 Yıl Önce Anadolu. İnsanlığın En Eski Anıtları: 404-410. Badisches Landesmuseum, Karlsruhe. 187 - Özdoğan, M. 2007 “Mezraa-Teleilat”, C. Lichter (yay.) 12.000 Yıl Önce Anadolu. İnsanlığın En Eski Anıtları: 450. Badisches Landesmuseum, Karlsruhe. 188 - Özdoğan, M. 2007 “Orta Anadolu’dan Avrupa İçlerine Neolitik Yaşam Biçiminin Aktarımı”, C. Lichter (yay.) 12.000 Yıl Önce Anadolu. İnsanlığın En Eski Anıtları: 481-490. Badisches Landesmuseum, Karlsruhe. 189 - Özdoğan, M. 2007 “Hoca Çeşme”, C. Lichter (yay.) 12.000 Yıl Önce Anadolu. İnsanlığın En Eski Anıtları: 482. Badisches Landesmuseum, Karlsruhe. 190 - Özdoğan, M. 2007 “Aşağı Pınar”, C. Lichter (yay.) 12.000 Yıl Önce Anadolu. İnsanlığın En Eski Anıtları: 486. Badisches Landesmuseum, Karlsruhe. 191 - Edwards, C. J., M. Özdoğan vd. 2007 “Mitochondrial DNA analysis shows a Near Eastern Neolithic origin for domestic cattle and no indication of domestication of European aurochs”, Proceedings of the Royal Society B 20: 1-10. 192 - Özdoğan, M. 2007 “Çağdaş Düşünme Aracı Olarak Arkeoloji”, M. Alparslan vd. (yay.) Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan VITA: Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol: 569-575. Ege Yayınları, İstanbul. 193 - Özdoğan, M. 2007 “Anadolu’nun Belleği: Höyük”, Atlas 170: 58-72. 194 - Özdoğan, E., H. Schwarzberg ve M. Özdoğan 2007 "Kırklareli Höyüğü 2005 Yılı Çalışmaları", Kazı Sonuçları Toplantısı 28/II: 253-268. 195 - Özdoğan, M. 2005 “Manfred Osman Korfmann”, Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan 37: 457-462. 196 - Özdoğan, M. 2006 (2007) “Istranca Kültürünü Ortaya Çıkartarak Yaşatmak İçin Sınırötesi İşbirliği: Uluslararası Bir Toplantının Düşündürdükleri”, H. Çalıkuşu (yay.) Yıldız Dağları ve Yakın Çevresi Tarih Araştırmaları: 9-12. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 197 - Özdoğan, M. 2006 (2007) “Avrupa’da Çiftçiliğin Başlamasında Kırklareli Bölgesinin Yeri”, H. Çalıkuşu (yay.) Yıldız Dağları ve Yakın Çevresi Tarih Araştırmaları: 13-30. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 198 - Algan, O., M. Özdoğan vd. 2007 “Antik Theodosius Yenikapı Limanı’nın Jeoarkeolojik önemi: Geç-Holosen ortam değişimleri ve İstanbul’un son 10 bin yıllık kültürel tarihi”, Z. Kızıltan (yay.) Gün Işığında: İstanbul’un sekizbin yılı. Marmaray, Metro ve Sultanahmet kazıları: 242-245. Vehbi Koç Vakfı Yayını, İstanbul. 199 - Özdoğan, M. 2007 “Neolitik Dönem: Günümüz Uygarlığının Temel Taşları”, N. Başgelen (yay.) 12000 Yıl Önce: “Uygarlığın Anadolu’dan Avrupa’ya Yolculuğunun Başlangıcı”: 9-20. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul. 200 - Özdoğan, M. 2007 “Neolitik Yaşam Biçiminin Orta Anadolu’dan Avrupa’ya Aktarımı”, N. Başgelen (yay.) 12000 Yıl Önce: “Uygarlığın Anadolu’dan Avrupa’ya Yolculuğunun Başlangıcı”: 63-70. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul. 201 - Özdoğan, M. 2007 “Mezraa-Teleilat”, N. Başgelen (yay.) 12000 Yıl Önce: “Uygarlığın Anadolu’dan Avrupa’ya Yolculuğunun Başlangıcı”: 99-100. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul. 202 - Özdoğan, M. 2007 “Mezraa-Teleilat”, M. Özdoğan ve N. Başgelen (yay.) Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı. Türkiye’de Neolitik Dönem: Yeni Kazılar, Yeni Bulgular: 189-201 (metin), 159-194 (levhalar). Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 203 - Özdoğan, M. 2007 “Marmara Bölgesi Neolitik Çağ Kültürleri”, M. Özdoğan ve N. Başgelen (yay.) Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı. Türkiye’de Neolitik Dönem: Yeni Kazılar, Yeni Bulgular: 401-426 (metin), 405-430 (levhalar). Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 204 - Özdoğan, M. 2007 “Bazı Genellemeler-Öngörüler”, M. Özdoğan ve N. Başgelen (yay.) Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı. Türkiye’de Neolitik Dönem: Yeni Kazılar, Yeni Bulgular: 441-458 (metin), 431-441 (levhalar). Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 205 - Özdoğan, M. 2007 “Neolitik Dönem ve Batı Anadolu, Sorunlar ve Bazı Tanımlar”, G. Umurtak vd. (yay.) Refik Duru’ya Armağan: 31-37. Ege Yayınları, İstanbul. 206 - Özdoğan, M. 2007 “Sunuş”, A. K. Öz ve S. Güner (yay.) AB Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi: Avrupa Birliği Kültür Mevzuatı (16.40): XXXI-XXXVIII. Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KÜMİD), Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul. 207 - Özdoğan, M. ve E. Özdoğan 2007 “Tarih Öncesi Dönemde Trakya”, Aktüel Arkeoloji 3: 12-24. 208 - Özdoğan, M. 2007 “Bir Düşünsel Zenginlik Kaynağı Olarak Arkeoloji”, Troy 29: 21-27. 209 - Özdoğan, M. 2007 “Amidst Mesopotamia-Centric and Euro-Centric Approaches: The Changing Role of the Anatolian Peninsula Between the East and the West”, Anatolian Studies 57: 17-24. 210 - Özdoğan, M. 2008 “Kentsel Arkeoloji ve Kültür Sektörü Bağlamında Vize”, Vize II. Tarih ve Kültür Sempozyumu (Vize 10 Haziran 2005) Bildirileri: 1-8. Vize Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, Vize. 211 - Özdoğan, M. 2008 “Trakya’dan Neolitik döneme ait insan betimlemeli bir kap”, T. Tarhan, A. Tibet ve E. Konyar (yay.) Muhibbe Darga Armağanı: 379-388. Sadberk Hanım Müzesi Yayını, İstanbul. 212 - Özdoğan, M. 2007-2008 “Türkei”, M. Buchvaldek, A. Lippert ve L. Kosnar (yay.) Archaeological Atlas of Prehistoric Europe: 456-466. Acta Instituti Præhistorici Universitatis Carolinæ Pragensis, Prag. 213 - Özdoğan, M. 2007 “The Black Sea, the Sea of Marmara and Bronze Age Archaeology: an Archaeological Predicament”, M. Stefanovich ve C. Angelova (yay.) PRAE. In Honorem Henrieta Todorova: 203-214. National Archaeological Institute with Museum Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. 214 - Özdoğan, E., H. Schwarzberg, M. Özdoğan, H. Parzinger ve E. Güldoğan 2008 “2006 Yılı Kırklareli Höyüğü Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 29/1: 39-58. 215 - Özdoğan, M. 2008 “Çayönü: Günümüz Uygarlığının Temelleri”, GASTRO 45: 50-57. 216 - Evershed, R. P., M. Özdoğan vd. 2008 "Earliest date for milk use in the Near East and southeastern Europe linked to cattle herding", Nature 7180: 1-4. 217 - Özdoğan, M. 2008 “Arkeoloji ve Devlet İlişkilerinde Yeni Arayışlar. Devletin Sorumluluk ve Yükümlülüklerinin Yeniden Tanımlanması”, Z. Çulha (yay.) Arkeoloji Mercek Altında: 153-170. Rezan Has Müzesi Konferansları II, İstanbul. 218 - Özdoğan, M. 2008 “Kırklareli Aşağı Pınar Kazısında Bulunan Arkaik Döneme Ait Bir Zar”, İ. Delemen vd. (yay.) Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı: Euergetes II: 883-889. Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya. 219 - Özdoğan, M. 2008 “İstanbul’un Tarih Öncesine Bakış”, Aktüel Arkeoloji 8: 74-84. 220 – Özdoğan, M. 2008 “Obsidian in the Context of Near Eastern Prehistory. A Conspectus on the Status of Research, Problems and Prospects”, Anatolian Metal IV. der Anschnitt 21: 191-201. 221 - Özdoğan, M. 2008 "An Alternative Approach in Tracing Changes in Demographic Composition: The Westward Expansion of the Neolithic Way of Life", J. Bocquet-Appel ve O. Bar-Yosef (yay.) The Neolithic Demographic Transition and its Consequences: 139-178. Springer, Heidelberg. 222 - Özdoğan, M., H. Parzinger, E. Özdoğan ve H. Schwarzberg 2009 “Kırklareli Höyüğü Aşağı Pınar Kazısı 2007 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 30/2: 233-248. 223 - Özdoğan, M. 2009 “1967 Yılında Van-Hakkari Çevresinde Yapılan Bir Alan Çalışması: Van-Hakkari Çevresi Alan Çalışmasının Günümüz Verileriyle Değerlendirilmesi”, H. Sağlamtimur vd. (yay.) Altan Çilingiroğlu’na Armağan: Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı’na Adanmış Bir Hayat: 427-443. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 224 - Özdoğan, M. 2009 “Earliest Use of Pottery in Anatolia”, D. Gheorghiu (yay.) Early Farmers, Late Foragers, and Ceramic Traditions: On the Beginning of Pottery in the Near East and Europe: 22-43. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge. 225 - Özdoğan, M. 2009 Kitap eleştirisi:“L. Hopkıns, Archaeology at the North-East Anatolian Frontier, VI. An Ethnoarchaeological Study of Sos Höyük and Yiğitbaşı Village”, Ancient East and West 8: 370-372. 226 - Özdoğan, M. 2009 “Comments on Testarts Paper”, Paléorient 35/1: 95-97. 227 - Algan, O., M. Namık Yalçın, M. Özdoğan vd. 2009 “A short note on the geo-archeological significance of the ancient Theodosius harbour (İstanbul, Turkey)”, Quaternary Research 72/3: 457-461. 228 - Özdoğan, M. 2009 “La Préhistoire de la Région D’Istanbul”, M. Henri de Castries (yay.) De Byzance à Istanbul. Un Port Pour Deux Continents: 11-21. Réunion des Musées Nationaux, Paris. 229 - Özdoğan, M. 2009 “The Contribution of Anatolian Architecture to World Architecture in the Light of New Data”, F. Yurttaş (yay.) From the Past to the Future: Materials and Architecture in Anatolia: 155-172. UCTEA Chamber of Architects of Turkey Istanbul Metropolital Branch, İstanbul. 230 - Özdoğan, M. 2009 “Bir Dünya Kenti Olan İstanbul'un Uzak Geçmişine Bakmak”, F. Özdem (yay.) Karaların ve Denizlerin Sultanı İstanbul: 9-25. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 231 - Özdoğan, M. 2008 (2010) “Le début du mode de vie néolithique en Thrace orientale: une perspective anatolienne”, Études Balkaniques 15: 145-158. 232 - Özdoğan, M. 2010 “Prof. Dr. Halet Çambel”, İstanbul Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi 2: 46-49. 233 - Özdoğan, M. 2010 “Westward Expansion of the Neolithic Way of Life: Sorting the Neolithic Package into Distinct Packages”, P. Matthiae vd. (yay.) Near Eastern Archaeology in the Past, Present and Future. Heritage and Identity, Vol. 1 (Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, May, 5th-10th 2008, “Sapienza” - Università di Roma): 883-897. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden. 234 - Özdoğan, M. 2010 “The Transition from Round-Plan to Rectangular”, D. Gheorghiu (yay.) Neolithic and Chalcolithic Architecture in Eurasia. Techniques and Spatial Organisation: 29-34. BAR International Series 2097, Oxford. 235 - Özdoğan, E., H. Schwarzberg ve M. Özdoğan 2010 “Kırklareli Höyüğü 2008 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 31/2: 357-374. 236 - Özdoğan, M. 2010 “Tarihöncesi Dönemlerin İstanbulu”, K. Durak (yay.) Bizantion’dan İstanbul’a Bir Başkentin 8000 Yılı: 37-49. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul. 237 - Özdoğan, M. 2010 “Barajların Yok Ederken Kazandırdıkları”, Aktüel Arkeoloji 17: 20-33. 238 - Özdoğan, M. 2010 “Some Considerations on Current Trends in Cultural Heritage: A View from Turkey”, A. Akdemir ve O. Koç (yay.) 2010 World Universities Congress. Proceedins I (20/24 Ekim 2010, Çanakkale): 1361-1367. Pozitif Matbaacılık, Ankara. 238 - Özdoğan, M. 2010 “Warfare Due to Social Stress or State of Security Through Social Wellfare”, Neo-Lithics 1/10: 54-55. 239 - Özdoğan, M. 2010 “Comments to A. Testart’s Paper”, Paléorient 35/1: 121-123. 240 - Özdoğan, M. 2010 “Çayönü: Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e Tarihlenen Bir Yerleşim Yerinde Koruma ve Alan Düzenleme Uygulaması”, TÜBA-KED 8: 141-154. 241 - Özdoğan, M. 2010 “Tarihöncesi Çağlarda İstanbul”, F. Başar (yay.) Kültürler Başkenti İstanbul: 2-10. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul. 242 - Özdoğan, M., N. Karul ve E. Özdoğan 2011 “2002 Yılı Mezraa-Teleilat Kazıları”, N. Tuna ve O. Doonan (yay.) Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları, 1. Cilt: 35-96. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TAÇDAM, Ankara. 243 - Özdoğan, M. 2011 “Submerged Sites and Drowned Topographies along the Anatolian Coasts: an overview”, J. Benjamin, C. Bonsall, C. Pickard ve A. Fischer (yay.) Submerged Prehistory: 219-229. Oxbow Books, Oxford. 244 - Özdoğan, M. ve N. Başgelen 2011 “İş’i Görev, Arkeoloji’yi Bilgi, Bilim’i Değer Olarak Gören Bir İnsan: Prof. Dr. Halet Çambel”, Arkeoloji ve Sanat 136: 5-36. 245 - Özdoğan, M. 2011 “Comments on a Curious and Sometimes a Trifle Macabre Artistry by Ian Hodder and Lynn Meskell”, Current Antropology 52/2: 355-256. 246 - Algan, O., N. Yalçın, M. Özdoğan vd. 2011 “Holocene coastal change in the ancient harbor of Yenikapı–İstanbul and its impact on cultural history”, Quaternary Research 76: 30-45. 247 - Özdoğan, M. 2011 “Neolithic Polychrome Painted Pottery at Aşağı Pınar”, Studia Praehistorica 14 (Festschrift Dedicated to Marion Lichardus): 83-90. 248 - Özdoğan, M. 2011 “Mezraa-Teleilat”, M. Özdoğan, N. Başgelen ve P. Kuniholm (yay.) The Neolithic in Turkey. New Excavations & New Research, Vol. 2: The Euphrates Basin: 203-260. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. 249 - Özdoğan, M. 2011 “Eastern Thrace: The Contact Zone between Anatolia and the Balkans”, S. R. Steadman ve G. McMahon (yay.) The Oxford Handbook of Ancient Anatolia (10,000-323 B.C.E.): 657-682. Oxford University Press, New York. 250 - Özdoğan, M. 2011 “Archaeological Evidence on the Westward Expansion of Farming Communities from Eastern Anatolia to the Aegean and the Balkans”, Current Anthrolology 52/4: 5416-5430. 251 - Özdoğan, M. 2011 “The Dynamics of Cultural Change in Anatolia: A Supra-Regional Perspective”, Anatolian Metal V. Der Anschnitt 24: 21-29. 252 - Özdoğan, M. 2011 “Anadolu’da Neolitik Dönem Yerleşme Yerlerinin Dağılımı ile ilgili Bazı Gözlemler”, H. Şahin, E. Konyar ve G. Ergin (yay.) Özsait Armağanı. Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunular Makaleler: 329-339. Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya.   YURTDIŞINDA VERDİĞİ ÇAĞIRILI KONFERANSLAR     1 – 1984, Almanya, Frankfurt. Inst. für Vor-und Frühgeschichte : “Excavations at Çayönü”.   2 – 1984, Almanya, Saarbdücken. Inst. für Vor-und Frühgeschichte: “Recent Work in Eastern Thrace”.   3 – 1984, Almanya, Tübingen. Inst. für Vor-und Frühgeschichte: “Recent Work in Eastern Thrace”.   4 – 1984, Almanya, Münich. Inst. für Vor-und Frühgeschichte: “Excavations at Çayönü”.   5 – 1984, Almanya, Münich. Inst. für Vor-und Frühgeschichte: “Thrace: A Bridge or A Barrier Between Asia and Europe ?”.   6 – 1984, Almanya, Heidelberg. Inst. für Vor-und Frühgeschichte: “Çayönü: Recent Finds and Some Remarks”.   7 – 1984, Almanya, Heidelberg. Inst. für Vor-und Frühgeschichte: “Prehistory of Thrace and Marmara Region”.   8 – 1984, Almanya, Berlin. Institut für Vorderasiatische Altertumskunde: “Surface Surveys in Thrace”.   9 – 1984, Almanya, Berlin. Institut für Vorderasiatische Altertumskunde: “Excavations at Çayönü”.   10 – 1984, Almanya, Karlsruhe. Inst. für Baugeschichte: “Traditional Wattle and Daub Constructions in Tharace”.   11 – 1984, Avusturya, Salzburg. Inst. für Altegeschichte und Altertumskunde: “Prehistory of Thrace”.   12 – 1987, Macaristan, Szeged. Mora Ferenc Museum: “Recent Developments at Çayönü”.   13 – 1987, Macaristan, Budapest. Hungarian Academy of Sciences, Archaeological Inst.: “Prehistory of Northwestern Turkey”.   14 – 1988, A.B.D., Chicago. Oriental Institute: “Recent Developments in the Prehistory of Northwestern Turkey”.   15 – 1988, A.B.D., Chicago. Oriental Institute: “Western Anatolia in Prehistory”.   16 – 1988, A.B.D., Michigan. Museum of Anthropology: “Surface Surveys in Thrace”.   17 – 1988, A.B.D., Bloomington. Dept. of Archaeology: “Thrace, Anatolia and the Balkans”.   18 -  1988, A.B.D., Bryn Mawr. Near Eastern Arch.: “Yarımburgaz and Recent Finds in Thrace”.   19 – 1988, A.B.D., Pennsylvania. University Museum: “Excavations at Çayönü”.   20 – 1988, Almanya, Tübingen. Inst für Vor-und Frühgeschichte: “Excavations at Yarımburgaz”.   21 – 1989, İtalya, Roma. Univ.di Roma, La Sapienza: “Çayönü, A Neolithic Settlement in Southeastern Turkey”.   22 – 1989, İsrail, Tel Aviv. Archaeological Inst.: “Çayönü, A Neolithic Site in Southeastern Turkey”.   23 – 1989, İsrail, Tel Aviv. Archaeological Inst.: “ Neolithic of the Marmara Region”.   24 – 1989, İsrail, Tel Aviv. Archaeological Inst.: “Recent Finds from Thrace”.   25– 1989, Almanya, Frankfurt. Inst. für Archaologie: “Çayönü Excavations”.   26 - 1989, Almanya, Heidelberg. Inst. für Vor-und Frühgeschichte: “Excavations at Yarımburgaz”.   27 - 1989, Almanya, Heidelberg. Inst. für Vor-und Frühgeschichte: “Excavations at Çayönü”.   28 - 1989, Almanya, Berlin. Inst. für Ur-und Frühgeschichte: “Excavations at Toptepe and Yarımburgaz”.   29 - 1989, Almanya, Kiel. Inst. für Arhaologie: “Thrace: A General Assesment of the Evidence”.   30 – 1992, A.B.D., Los Angeles. River Side Univ. Anthropology: “Çayönü, A Neolithic Site in Turkey Çayönü: General Assesment of Recent Work”.   31 - 1992, A.B,D., San Diego. San Diego Univ. Anthropology Dept.: “Çayönü: General Survey of the Evidence”.   32 - 1992, A.B.D., Los Angeles. UCLA Anthropology: “Çayönü, A Neolithic Site in Turkey”.   33 - 1992, A.B.D., Los Angeles. UCLA Anthropology: “Eastern Marmara and Thrace”.   34 - 1992, A.B.D., Tucson. Anthropology Dept.: “Excavations at Çayönü”.   35 - 1992, A.B.D., Pennsylvania. University Museum: “Recent Excavations at Eastern Thrace”.   36 - 1992, A.B.D., Bryn Mawr. Near Eastern Archaeology: “Çayönü, Recent Developments”.   37 - 1992, A.B.D., Yale. Dept of Anthropology: “Çayönü, the Site and Stratigraphy”.   38 - 1994, A.B.D., Harvard. Peabody Museum: “Çayönü, Recent Developments”.   39 – 1995, Fransa, Paris. Laboratoire du museum National d'histoire Naturelle: “Yarımburgaz Cave and Recent Developments in the Paleolithic in Turkey”.   40 - 1995, Fransa, Paris. Institut de histoire de l'art et arheologie: “Excavations at Çayönü”.   41 - 1995, Fransa, Paris. Institut de histoire de l'art et arheologie: “Recent Excavations at Eastern Thrace”.   42 - 1995, Fransa, Lyon. Maison de l'Orient Mediterraneen: “Çayönü, Recent Developments”.   43 - 1995, Fransa, Jales-Berrias. Institut de Prehistoire Orientale: “Çayönü, a New Look to the Problem of Neolithic”.   44 - 1995, Almanya, Heidelberg. Inst. für Vor-und Frühgeschichte: “Excavations at Hoca Çeşme in Eastern Thrace”.   45 - 1996, A.B.D. Providence, Brown University: “Thrace In Between Southeastern Europe and Anatolia”.   46 - 1996, A.B.D. Providence, Brown University: “Excavations at Çayönü”.   47 - 1996, A.B.D. Cornell University: “Recent Developments in the Neolithic of Turkey”.   48 - 1996, A.B.D. Bryn Mawr Colledge: “The Prehistory of Thrace”.   49 - 1996, A.B.D. Chicago Oriental Institute: “The Prehistory of Thrace”.   50 - 1997, Bulgaristan, Blagoevgrad. Archaeology Dept. The American University in Bulgaria: “Recent Excavations in Eastern Thrace”.   51 - 2000, Hollanda, Leiden. Inst of Near Eastern Studies: “Thrace in between Europe and Asia”.   52 - 2002, Almanya, Tübingen. Institut für Frühgeschichte: “The Second Millennium in Thrace”.   53 - 2003, A.B.D., Chicago. Oriental Institute: “Braidwoods, Çayönü and the Early Village Communities of SE Anatolia”.   54 - 2003, İngiltere, Cambridge. Institute of Archaeology, McDonalds Lecturer: “Redefining the Neolithic Cultures of Turkey: A conspectus of the New Evidence”.   55 - 2005, Japonya, Tokyo. Japanise Society for West Asian Archaeology: "Recent Developments in Neolithic Studies in Turkey".   56 - 2005, Japonya, Tsukaba. Tsukaba University: "Excavations at Mezraa Teleilat".   57 - 2005, Japonya, Okayama. Okayama Orient Museum: "Dispersal of Neolithic Way of Life from Anatolia to the Balkans: The Evidence of Northwestern Turkey".   58 - 2006, Almanya, Heidelberg. Inst. für Vor-und Frühgeschichte: “Changing Role of Thrace in Between the Balkans and Anatolia”.   59 - 2007, Avustralya, Melbourne, Archaeology Department: “The Spread of Neolithic Way of Life from the Near East to Europe”.   60 - 2007, Avustralya, Melbourne, Archaeology Department: The Prehistory of Thrace Between Anatolia and the Balkans”.   61 - 2007, Avustralya, Melbourne, Archaeology Department: “Çayönü, A re-assessment”.   62 - 2007, Avustralya, Melbourne University: “The Neolithic of Anatolia, New Finds, New Perspectives”.   63 - 2007, Avustralya, Camberra Australian National University: “The Neolithic of Anatolia, New Finds, New Perspectives”.   64 - 2007, Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz Üniversitesi: “Son Buluntular Işığında Türkiye’de Neolitik Dönem”.   65 - 2008, Avusturya, Viyana. Eine Jahresammlung für  Ephesos: "The Spread of Neolithic Way of Life  from the Near East to Europe".   66 - 2010, A.B.D. Buffalo Üniversitesi: “Westward Expansion of the Farming Communities from Anatolia to the Balkans”.   67 - 2010, A.B.D. Buffalo Üniversitesi: “Excavations at Mezraa Teleilat in Context”.   68 - 2010, A.B.D. Pennsylvania Üniversite Müzesi: “Westward Expansion of the Farming Communities from Anatolia to the Balkans”.   69 - 2011, Azerbaycan, Bakü. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi: “Neolitik Çağdan İlk Tunç Çağına Kadar Tarihörcesi Anadolu Kültürleri”.     KATILMIŞ OLDUĞU ULUSLARARASI KONFERANSLAR     1- Ankara 1979 “Fikirtepe Culture”, IV International Congress on Southeastern Europe. 2- Ankara 1981        “Doğu Trakya Araştırmaları”, Türk Tarih Kurumu IX. Kongresi. 3- İstanbul 1983        “Taşlıcabayır Kazısı”, Araştırma Sonuçları Toplantısı I. 4- İzmir 1984        “Trakya ve Doğu Marmara Çalışmaları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı II. 5- İzmir 1984        “Domuztepe Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı VI. 6- İskeçe/Yunanistan 1984        “Cultural Contact Between Anatolia and The Balkans in Prehistory”, Migration and Diffusion in Prehistory. 7- Ankara 1985        “Doğu Trakya ve Marmara Bölgesinde Yeni Yüzey Araştırmaları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı III. 8- Ankara 1985        “Marmara Bölgesinin Jeomorfoloji ve Jeoarkeolojisi”, Arkeometri Toplantısı I. 9- Ankara 1986        “Yarımburgaz Mağarasında Yeni Kazılar”, Türk Tarih Kurumu X. Kongresi. 10- Ankara 1987        “Yarımburgaz Kazısı”, Araştırma Sonuçları Toplantısı V. 11- Ankara 1987        “Trakya ve Marmara Yüzey Araştırmaları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı V. 12- Ankara 1987        “Çayönü Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı IX. 13- Atina/Yunanistan 1987        “Geoarchaeology and Changes in the Environmental Conditions in the Marmara Basin”, 6th International Aegean Sym. 14- New York/ABD 1987        “A Conspectus of Recent Work in Northwestern Turkey”, 89th Meeting of AIA. 15- Szolnok/Macaristan 1987      “Neolithic Cultures of Northwestern Turkey”, Neolithic of Southeastern Europe and Its Eastern neighbours. 16- Ankara 1988      “Çayönü Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı X. 17- Ankara 1988      “Edirne,Balıkesir Araştırmaları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı VI. 18- Samsun 1988      “Tarihöncesi Dönemlerde Batı Karadeniz”, 2. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu. 19- Lyon/Fransa 1988      “Çayönü Culture, Some Remarks”, Prehistoire de levant II. 20- Saarbrücken/Almanya 1988      “Chalcolithic Cultures of Northwestern Turkey”, Definition of the Chalcolithic Period in Europe. 21- Florance/İtalya 1989      “Thrace, in View of Recent Finds”, Int.Symp. on Thracologie VI. 22- Ankara 1989    “Toprak Oluşumu, Kesitler ve Arkeoloji”, TÜBİTAK Arkeometri Toplantısı. 23- Antalya 1989    “Çayönü Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı XI. 24- Antalya 1989      “Diyarbakır Yüzey Araştırması”, Araştırma Sonuçları Toplantısı VII. 25- Antalya 1989      “Trakya ve Marmara Yüzey Araştırmaları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı VII. 26- Atina/Yunanistan 1989      “Trojan Cultures 100 years After Schliemann”, Schliemann Colloquium. 27- Münih/Almanya 1990      “Çayönü, General Survey of the Evidence”, Max Planck, Earliest Metallurgy and Çayönü. 28- Ankara 1990      “Çayönü Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı XII. 29- Ankara 1990      “Toptepe Kazısı ve Balıkesir Yüzey Araştırması”, Araştırma Sonuçları Toplantısı VIII. 30- Reşitsa/Romanya 1991      “Vinça and Anatolia; A New Look to an Old Problem”, Vinça Symposium. 31- Çanakkale 1991      “Çayönü Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı XIII. 32- Çanakkale 1991      “Megalit Sorunu ve Doğu Marmara Megalitik Anıtları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı IX. 33- Ankara 1991      “Orta Anadolu Kronolojisi ve Balkanlar”, Türk Tarih Kurumu XI. Kongresi. 34- İstanbul 1991      “A Reformulation of the Anatolia-Balkan Cultural Complex”, Hollanda Arkeoloji Enst. Round Table on the Neolithic of Balkans and Anatolia. 35- Chicago/A.B.D. 1991      “Archaeological Sequence of Çayönü”, 91 st Meeting of AIA, Special Session on Çayönü. 36- Palma de Mallorca/İspanya 1992      “Early Prehistory of the Mediterranean Basin”, Int. Symp on Thracologie VII. 37- Ankara 1992      “Çayönü Excavations”, Kazı Sonuçları Toplantısı XIV. 38- Nessebar/Bulgaristan 1992        “Black Sea, the Bosphorus and the Sea of Marmara: A Geoarchaeological Approach”, Environment and Archaeology of Black Sea. 39- Ankara 1992      “Traditional Framework and Museums”, Space and Marginality. 40- Berlin/Almanya 1993        “Çayönü, Lithic Assemblage of the Pottery Neolithic layers”, PPN Chipped Lithic Industries I. 41- Ankara 1993        “Çayönü Projesi,30. Yılda Genel Bir Değerlendirme”, Kazı Sonuçları Toplantısı XV. 42- Anaheim/A.B.D. 1994        “The Formation of Neolithic Cultures in Eastern Anatolia”, Society for American Archaeology 59 th Annual Meeting. 43- Los Angeles/A.B.D. 1994        “Çayönü: An Overview”, Special Session on Anatolian Prehistory. 44- Ankara 1994        “The Status of Obsidian Studies in Turkey: An Archaeological Perspective”, 29 th Int. Symposium on Archaeometry. 45- Ankara 1994        “Kırklareli Höyüğü Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı XVI. 46- Ljubliana/Slovakya 1994        “Problems of Balkan Archaeology”, 1 st Inaugural meeting of EAA. 47- Reşitsa/Romanya 1994        “Balkans and Anatolia”, Special Meeting of EAA, Balkan sub-committee. 48- Ljubliana/Slovenya 1995        “Neolithic Period in Anatolia:An Overview of the Evidence”, Transition to Farming in Southeast Europe and Anatola. 49- Ljubliana/Slovenya 1995        “The Beginning of Neolithic Economies in the Balkans”, Transition to Farming in Southeast Europe and Anatola. 50- Bochum/Almanya 1995        “Archaeological Evidence on Early Metallurgy and Lime Processing at Çayönü Tepesi”, Symposium on the Beginnings of Metallurgy. 51- Ankara 1995        “Kırklareli Höyüğü Kazısı 1994”, Kazı Sonuçları Toplantısı XVII. 52- Ankara 1995        “The Early Iron Age in Eastern Thrace”, Thracians and Phrygians,Problems of parallelism. 53- Atina/Yunanistan 1995        “The 2 nd.Millennium of the Marmara Region. What we know and What we do not know”, The Aegean and Europe During the 2 nd. Millennium. 54- San Diago/İspanya 1995        “The Beginning of Neolithic Economies in Southeastern Europe: An Anatolian Perspective”, EAA 1 st. Annual Meeting. 55- Ankara 1996        “Kırklareli Höyüğü Kazısı 1995”, Kazı Sonuçları Toplantısı XVIII. 56- İstanbul 1996        “From Round Huts to Rectangular Houses: Earliest villages in Turkey”, HABİTAT II. settement and Housing in Anatolia Through the Ages. 57- Liverpool/İngiltere 1996        “Genel Değerlendirme Konuşması”, Teorethical Archaeology Group, Post-Processual Methodology at Çatal Höyük. 58- Liege/Belçika 1997        “Redefining the Neolithic of Anatolia”, Anatolian Prehistory on the Crossroads of Eurasia and Africa. 59- Ankara 1997        “1996 Yılı Kırklareli Höyüğü Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı XIX. 60- Karanovo/Bulgaristan 1997        “The Beginning of Neolithic Period in Southeast Eurpoe. An Anatolian Perspective”, Das Neolithikum in Südosteuropa. 61- Urla/İzmir 1997        “From the Neolithic to Early Bronze Age:Diffusion, Colonisation and Marginality in the Northern Aegean”, The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and Early Bronze Age. 62- İstanbul 1998        “Preserving Prehistoric Sites: two experimental cases. Çayönü and Aşağı Pınar”, ICOMOS. 63- Londra/İngiltere 1998        “Thrace in Between Anatolia and the Balkans”, Session on Anatolia. 64- Tarsus/İçel 1998        “1997 Yılı Kırklareli Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı XX. 65- Urfa 1998        “Yok Olan Kültürler ve Baraj Gölleri: Sorunlar ve Öneriler”, GAP B
05/12/2012
20160 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00