Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Fethiye ERBAY

 

Müze çalışmalarında karşılaşılacak problemleri çözme, müzeler arası profesyönel ilişki kurma, disiplinler arası uygulamaya açık, deneyselliği yaratıcılığı geliştirici çalışmalar yürütülecektir.

Bölüm Başkanı / Bilim Dalı Başkanının Mesajı: Son yıllarda müzelerimizde ziyaretçi ve koleksiyon kapasitelerinin artması sonucunda profesyonel düzeyde müze çalışmalarının planlanması gereği gündeme gelmiştir. Günümüzde müzelerin çeşitlerinin hızla artması, özel müzelerin kurumlar arası rekabet ortamını yaratması müzecilik eğitimine olan talebi arttırmıştır.
Kültür başkenti olan ülkemizde, müze çalışmalarını bilimsel boyutta başarıyla yürütebilecek, kültürel ve eğitsel etkinliklerin gelişimini yönlendirecek müze uzmanlarının yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.
Türkiye’de müzeciliğin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesini sağlayarak; müzecilik alanında mesleki yeterlilik kazandırmak amacıyla bu bölüm kurulmuştur. Türkiye’de ilk olarak müzeler ve kültür sektörü için ulusal ve uluslar arası alanda mesleki ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde, gençlerimize yeni ve ilk olarak müze uzmanlığı mesleği açacak bir eğitim programı sunmak amacımızdır. Bu eğitim öğretim çerçevesinde; Türkiye’de müzeciliğin gelişimi için sergileme, eğitim, halkla ilişkiler-iletişim, yönetim, mevzuat, belgeleme, koleksiyon geliştirme alanlarında gerekli iş gücünü oluşturacak uzmanlaşmış personelin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Korunması gerekli kültürel, sanatsal ve bilimsel değerlerin bilinçli kullanımını sağlayarak, akademik çalışmaları yaparak, gelecek kuşaklara aktarmak ve çağdaş müzecilik anlayışını geliştirmek başlıca amacımızdır.

 

Öğrenci Mezun Olduğunda Çalışma Alanlarının Hangi Alanlarda Olacağı: Başta Kültür Bakanlığı müzeleri olmak üzere, çeşitli Bakanlık Müzeleri, TBMM Saray Müzeleri, Büyükşehir Belediye Müzeleri, çeşitli il özel idarelerine bağlı müzeler, özel kişi ve kurumlar ait müzeler, üniversite müzelerinde görev alabileceklerdir. Ayrıca Müze ve Kültürel Miras alanlarında danışmanlık yaparak faaliyet gösterebileceği gibi serbest çalışma olanağına da sahip olabileceklerdir.

 

Eğitim Çerçevesi, Bölümün Felsefesi: Türkiye’nin ve dünyanın arkeolojik varlıklarını, kültürel miras ve sanat birikimini tanıyıp, değerlendirerek gelecek kuşaklara sağlık biçimde aktarabilecek bilgi ve beceriyle donatılmış, çeşitli yapıdaki müzelerde görev alabilecek müze uzmanlarını yetiştirmektir. Türkiye’de müzeciliğin gelişimi için sergileme, eğitim, halkla ilişkiler-iletişim, yönetim, mevzuat, belgeleme, koleksiyon geliştirme alanlarında gerekli iş gücünü oluşturacak uzmanlaşmış personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bölümün Faaliyetleri: Bölüm etkinlikleri olarak müzelerde uygulamalı atölye çalışmaları yapılarak uzman müzeciler ile ortak paylaşımlı projeler oluşturmak. Tanışma toplantıları, konunun uzmanı kişilerce konferanslar düzenlemek ve sergi çalışmaları yapmaktır.

07/12/2012
2738 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00