Yönetmelik

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam MADDE 2 - Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine bağlı olarak kurulan Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi´nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak MADDE 3 - Bu yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez; İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezini, b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü, ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü, e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu, f) Üniversite: İstanbul Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Araştırma ve İnceleme Projeleri

Merkezin amaçları MADDE 5 – Merkezin amaçları; Güneydoğu Avrupa olarak tanımlanan Balkanlar ve Trakya coğrafyasındaki bölgelerde Tarih, Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Coğrafya, Edebiyat, Dilbilim, Halkbilim, Folklor, Tıp Tarihi, Yerbilim, Jeoarkeoloji, Biyoloji, Hidrobiyoloji ve Paleobotanik alanlarında araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını merkezin yayın organları ile uluslararası yayınlarla bilim dünyasına duyurmak, bu alanlarda bilimsel etkinlikler düzenlemek ve düzenlenmesi için ortam sağlamak. Üniversite ile özel sektör, sanayi ve diğer kamu kuruluşları arasında işbirliğine dayalı olarak hizmet sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 – Merkezin faaliyet alanları; a) Yurt içinde ve dışında 5. maddede belirtilen araştırma dallarında çalışan bilim insanları ve kurumlarıyla işbirliği yapar ve ortak çalışma programları belirler. b) 5. maddede belirtilen alanlardaki çalışmaların sonuçlarını dergi, broşür ve kitaplar halinde yayınlar. c) Konu alanı ile ilgili olarak düzenlenen kongre, sempozyum, panel gibi ulusal ve uluslararası etkinliklere katılır ve ülkemizde bu tür toplantılara katılmak isteyen bilim adamları ile sürekli bağlantı kurarak yaptığı çalışmaları kendi yönünden daha verimli hale getirmek için her türlü çabayı gösterir. d) Diğer bilim kurumları tarafından kendi araştırma alanına giren konularda sorulan soruları inceleyerek en kısa zamanda cevap verir. e) 5. maddede adları sayılan bilim dallarında ulusal düzeyde diğer üniversiteler ve uluslararası alanda diğer ülkeler ile rekabet edebilecek düzeyde bilim insanı yetiştirilmesine katkıda bulunacak arafltırma projeleri oluşturur ve uygular. f) Her türlü araştırma araç ve gereçini temin ederek inceleme ve araştırma yapan bilim insanlarının yararlanmasına açar. g) 5. maddede belirtilen bilim dallarında ulusal ve uluslararası alanlarda yayınlanmış olan kitap, dergi, ayrıbasım ile sayısal ortamda ulaşılabilen her türlü belgeyi içeren bir kitaplık ve arşiv kurar. h) Gerekli izinler alınarak araştırma bölgesinin her dönemine ait bilgi, belge ve buluntuların sergilendiği bir müze kurararak hem bölge halkına ve ülkeye İstanbul Üniversitesi’nin bu bölgedeki çalışmalarını tanıtmayı hedefler ve hem de orta ve uzun vadede müzeoloji ve müze pedagojisi alanlarında arafltırma ve eğitim çalışmaları yapar. i) Bu çalışmalarla Güneydoğu Avrupa ve Balkan memleketlerinde asırlardan beri devam etmekte olan Türk ve Müslüman varlığının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bu bölge ile olan tarihsel bağlarının tarafsız bir araştırmacılık anlayışı içine incelenmesini ve değerlendirilmesini sağlar.

Merkezin Organları MADDE 7 – Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Merkez Müdürü b) MerkezYönetim Kurulu c) Merkez Danışma Kurulu

Merkez Müdürü MADDE 8 – Merkez müdürü dekan tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren merkez müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Merkez Müdürü. Çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekalet eder.

Merkez Müdürünün Görevleri MADDE 9 – Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek, b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak, c) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek, ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak, d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak, e) Merkez Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

Merkez yönetim kurulu MADDE 10 – Merkez yönetim kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluflur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri MADDE 11 – Merkez yönetim kurulunun görevleri şunlardır; a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili araştırma projelerinin taslak çerçevesinin hazırlanması ve planlanması, araştırma projelerine katılım koşullarının belirlenmesi, araştırma yapacak kişi ve birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak, b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek, c) Bir sonraki döneme ait çalışma ve araştırma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek, ç) Araştırma projeleri ile bu projelerin sonunda yapılacak yayınlar ile ilgili esasları düzenlemek.

Merkez danışma kurulu ve görevleri MADDE 12 – (1) Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının yönetim kurullarınca belirlenecek temsilciler ile Üniversiteye bağlı tüm fakülte dekanlarının ve yüksekokul müdürlerinin, meslek yüksekokulu, konservatuar ve enstitü müdürlerinin önerecekleri ve Rektörün onaylayacağı birer öğretim üyesinden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Merkez Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Merkez Müdürünün önerisi ve Merkez Danıflma Kurulunun onayı gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. (2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve oyçokluğu ile karar alır. (3) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Merkez Danışma Kurulu; sürekli eğitim faaliyetleri konularında Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı MADDE 13 – Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi MADDE 14 – Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Devam eden hizmetler MADDE 15 – Üniversitenin diğer birimleri tarafından Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda yürütülmekte olan hizmetlere devam edilir. Ancak ilgili birimler bu hizmetler hakkında yılda iki kez Merkezi bilgilendirirler ve Merkez diğer merkezler arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Yürürlük MADDE 16 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 17 – Bu yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Sosyoloji, Antropoloji, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümleri öğretim üyelerinden oluşur.

Madde 6- Genel Kurul, her yıl Mayıs ayı içinde, merkez müdürünün çağrısı üzerine, müdürün başkanlığında toplanır.

Madde 7- Genel kurulun görevleri: a) Yönetim kurulu üyelerini seçmek b) Yönetim kurulunun yıllık çalışma raporunu incelemek, c) Danışma kuruluna yönetim kurulunca önerilen üyeleri seçmek d) Merkezin çalışmaları için gerekli kararları almaktır.

Yönetim Kurulu: Madde 8- Yönetim kurulu, merkez müdürü ve genel kurul tarafından üç yıl için seçilecek dört öğretim üyesinden oluşur.

Yönetim kurulunun görevleri: Madde 9 a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve genel kurulca alınan kararların yürütülmesini sağlamak, b) Mevzuat gereğince yönetim kuruluna verilen öteki işleri görmektir.

Madde 10- Yönetim kurulu, merkez müdürünün çağrısı üzerine, en az yılda bir kez toplanır.

Danışma Kurulu Madde 11- Danışma Kurulu, merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan organdır.

Madde 12- Danışma kurulu aşağıda yazılı üyelerden oluşur a) Yurtiçi ve Yurt Dışı Üniversitelerin merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda araştırma yapan öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları b) İstanbul Üniversitesinin Edebiyat Fakültesinden seçilecek temsilci. c) Türk Tarih Kurumundan seçilecek birer temsilci d) Yönetim kurulunun önerisi üzerine, üniversite içinden ve dışından merkezin amaç ve çalışmalarına ilgi gösteren veya uzmanlığından yararlanılabilmesi mümkün olan kişiler arasından genel kurulca seçilen üyeler.

Madde 13-Danışma Kurulu her yıl en az bir kez, merkez müdürü tarafından saptanacak bir tarihte, müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Müdür Madde 14- Merkez müdürü, Rektörlüğe doğrudan bağlı merkezlerde Rektör; fakültelere bağlı olanlarda ise Dekan tarafından, üç yıl için atanır; süresi dolan müdür yeniden atanabilir.

Madde 15- Müdürün Görevleri : a) Merkezi temsil etmek, b) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek, c) Çalışma programlarını yürütmektir.

Madde 16- Müdür, yönetim kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçer. Müdür yardımcısı, müdürün verdiği işleri yapar ve müdürün buşunmadığı zamanlarda vekalet eder.

Yürürlük Madde 17- Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayını tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 18- Bu yönetmeliği İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.