Genel Bilgiler

1983 yılından itibaren Yunan Dili ve Edebiyatı adı altında faaliyet gösteren anabilim dalımızın kökeni çok daha eskilere dayanmaktadır. İlk kez Ulu Önder ATATÜRK’ün emriyle kurulan, Ankara Üniversitesi’nde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 1936 yılında oluşturulan Klâsik Filoloji Bölümü’nde Lâtince ile birlikte yer almıştır. İstanbul’da ise 1943-44 yılında faaliyete başlamış ve Lâtince ile birlikte Klâsik Filoloji Bölümü adı altında 1983 yılına dek varlığını sürdürmüştür. Kuruluş aşamasında Oxford Üniversitesi’nden Prof. Ronald SYME, İrlanda’dan Prof. Dr. Oliver DAVIES ve Cambridge’ten George Ewart BEAN görev yapmışlardır. Gelişme sürecinde ise Prof. Faruk Zeki PEREK, Prof. Dr. Zafer TAŞLIKLIOĞLU, Prof. Dr. Müzehher ERIM ve Ok. Dr. Sina KABAAĞAÇ’ın katkıları olmuştur.1983 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yeni üniversiteler yasası hükümlerince bölüm ortadan kaldırılmış ve yeni düzenleme sonucunda arabilim dalımız Yunan Dili ve Edebiyatı adıyla, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü çatısı altında, Hititoloji ve Lâtin Dili ve Edebiyatı anabilim dallarıyla birleştirilmiştir. Anabilim dalımızın eğitim-öğretim kadrosu halen bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent, bir okutman ve iki araştırma görevlisinden oluşmaktadır.Anabilim dalımızda, dört yıllık lisans eğitimi süresince Eski Hellen dili, alfabesinden başlayarak tüm gramer-syntaks kuralları verilmek suretiyle öğretilmekte, bu bilgiler metin dersleriyle pekiştirilmektedir. Gramer ve metin dersleri doğal olarak öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Metin derslerinde, ilk sınıflarda bu amaca yönelik basit düzeydeki metinlerle öğrencilerin hem öğrendiklerini uygulaması, hem de çeviri yapma becerisini kazanmaları sağlanmakta; üst sınıflarda ise çeşitli yazarların yapıtlarının çevirisine geçilmektedir. Bu derslerin yanında, tüm lisans eğitimini kapsayacak şekilde edebiyat ve kültür dersleri mevcuttur. Edebiyat derslerinde, Homeros Çağı’ndan Bizans Çağı’nın sonuna kadar, Eski Hellen edebiyatındaki bütün edebî türler sistematik bir şekilde okutulmaktadır. Edebiyat derslerine paralel olarak yapılan kültür tarihi derslerinde ise, devlet yapısı (yönetim organizasyonu), ordu, din, bilim, eğitim ve spor gibi konular ele alınmaktadır. Eğitim programımızda, bunların dışında Yunan Filolojisine Giriş, Yunan Dilinin Lehçeleri, Yunan Epigrafyasına Giriş ve Erken ve Klasik Yunan Düşüncesi gibi, eski Hellen dili ve edebiyatı formasyonunu kazanmaları için gerekli dersler de bulunmaktadır. Öğrencilerimizin formasyonları Lâtin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan alınan derslerle tamamlanmaktadır. Anabilim Dalımızın amacı, çağdaş uygarlığın yapı taşlarından biri durumundaki Eski Hellen kültür ve uygarlığının kavranıp özümsemesini sağlayarak bu amaç doğrultusunda daha hızlı ilerlemek, ayrıca verilen klâsik eğitim formasyonuyla topluma, çağdaş düşünen, akılcı ve humanist görüşlü bireyler kazandırmaktır. Çünkü bireye saygı, özgürlük düşüncesi, akılcılık gibi unsurlar Hellen dünyasında doğup gelişen kavramlardır. Hellenler, bilim ve felsefenin doğuşunda da önemli bir rol oynamış, yarattıkları birçok edebî türle Lâtin yazarlarına, ve birçok modern edebiyatçıya örnek olmuşlardır. Onları kavramak ve daha iyi anlamak için önce bu temel kaynağı iyice öğrenmek gerekir. Anabilim dalımızın ikinci bir hedefi de, birçok uygarlığa sahne olmuş ülkemizin zengin tarihsel ve arkeolojik geçmişinin araştırılması ve değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır.
24/12/2016
7358 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00