Bölümümüz

Çeviribilim Bölümü, üç Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’yla eğitim ve araştırmada üç dile birinci dil düzeyinde yer vermektedir. Çeviribilim Bölümü 2006 yılında ayrı bir yönetsel çatı olarak kurulmuştur. Bölümün geçmişi ise 1993 yılına kadar uzanmaktadır. 2000 yılından bu yana üç Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı kendi öğrencilerine eğitim vermektedir ve bu gelişmeyle birlikte İstanbul Üniversitesi ülkemizde üç dilden öğrenci kabul eden ilk çeviri öğretim kurumu olmuştur.

Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalları ayrı ayrı öğrenci alan ayrı öğretim programları niteliğindedir; ancak üç Anabilim Dalı birbiriyle eşgüdüm ve etkileşim içinde çalışmaktadır. Öğretim programları ortak bir anlayışla düzenlenmiştir ve her Anabilim Dalının gereklerine uygun olarak uygulanmaktadır.

Çeviri alanında yüksek lisans programı da Üniversitemizde 1993 yılından beri yürütülmektedir. 2007-2008 öğretim yılından itibaren Çeviribilim Bilim Dalında doktora programı da açılmıştır. Yüksek lisans ve doktora programları lisans eğitiminden farklı olarak tek program halinde açılmakta ve dersler Türkçe yürütülmektedir. Yüksek Lisans Programlarına başvuracak lisans mezunlarinin Almanca, İngilizce ya da Fransızca dillerinden başarılı olmaları ve kaynakları bu dillerde izleyebilmeleri önkoşullardan biridir.

Halihazırda Bölümümüzde görev yapmakta olan 9 öğretim üyesi (yardımcı doçent, doçent ve profesör) üç Anabilim Dalı’na yönelik çalışmaktadır. Çeviri eğitiminde Türkçe de öğrencinin yabancı dili kadar önemlidir ve bilimsel ve uygulamalı dersler yanında her iki dilde duyarlılık kazandırmayı amaçlayan derslere yer verilmektedir. Bilimsel araştırma ve etkinliklerde de çok dili ve diller üstü çalışmalar olanaklı ve gereklidir. Bu nedenle bilimsel çalışmalar büyük ölçüde çeviribilim çerçevesinde ortak olarak yürütülmektedir.

Mezunlarımızın işyeri yelpazesi de eğitim hedeflerine uygun olarak geniştir. Serbest veya kadrolu çevirmen, şirketlerde uluslararası ilişkilerden sorumlu sekreterlik, patent ve marka çevirmeni, yönetici asistanı, konsolosluk elemanı gibi işlere mezuniyet sonrası başlanabilmektedir; ayrıca eğitimin geniş kültürel ve bilimsel altyapısı mezunlarımızın alanlarında yönlendirici ve yönetici konumuna kısa zamanda gelmesini sağlayarak; redaktör, proje yöneticisi, çeviri bürosu işletmecisi, çeviri departmanı yöneticisi gibi konumlara gelmesini hızlandırmaktadır; mezunlarımızın bir kısmı da Türkiye’de ve yurtdışında iktisat, işletme, iletişim, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, çeviribilim gibi bölümlerde ikinci bir eğitimde veya yüksek lisans eğitiminde başarılı olmaktadır.

Alan Olarak Çeviribilim

Bilimsel ve eğitsel alan olarak çeviribilim ve uygulamaları, sadece çok dillilik ve diller üstülük bakımından değil, her uzmanlık alanına uygulanabilir olduğu için de kapsayıcı bir üst bakış gerektirmektedir. Çeviri olgusu, daha geniş anlamıyla diler ve kültürler arası iletişim olgusu dilbilim, yabancı dil öğrenimi ve edebiyatbilimle yakın ilişkiler içindedir, ama aynı zamanda sosyoloji, psikoloji, tarih gibi alanlardan da yararlanmaktadır ve çeviri olgusunun incelenmesi ve öğrenilmesi başlı başına bir bakış açısını gerektirmektedir. Bu nedenle de “Çeviribilim” son 30 yıldır ayrı bir bilim dalı olarak kabul edilmektedir.

Çeviri olgusunun her alana uygulanabilirliği, Bölümümüzün de tüm bilimsel ve eğitsel alanlarla etkileşim içinde olmasını beraberinde getirmektedir. Öğretimimizde belli alanlar (hukuk, iktisat, tıp, teknik vd.) öne çıkmakla birlikte, öğrencinin ilgi alanı ölçüsünde çeviri eğitimi her alanla ilişkilendirilebilir.

Çeviribilim alanı, hem tüm bilgi alanlarına açılan bir kapıdır, hem de ülkeler, toplumlar ve kültürler arası alışveriş ve uygarlığın ortak gelişimi konusuna odaklanmış bir algılama ve düşünme alanıdır. Modernleşmesini esas olarak çeviri gerçeğine dayandıran ve dünyaya açıklığıyla ön plana çıkan ülkemizde çeviri alanında bilgi ve beceri sahibi olmak da özel bir önem taşımaktadır. Çevirmenlik, doktorluk, avukatlık, öğretmenlik gibi korunan meslekler ararsında olmamakla birlikte, bilinçli ve altyapısı güçlü çevirmelerin önemli toplumsal konumları ve işlevleri vardır. Çeviribilim araştırmaları da kültürel yapıların ve gelişimin kavranmasına, dünyanın ortak dilini bulmaya ve parçalanmışlığını aşmaya belirleyici katkı yapabilecek bir alandır.

Bölümün Amaçları

Bölümümüz bünyesinde Anabilim Dalları kendi özel eğitim hedeflerini belirlerken, ortak bir anlayış ve amaçta da buluşmaktadır. Bölümümüz lisans düzeyinde öğrencilerine üç Anabilm Dalının olanaklarıyla geniş ufuklu ve çok dilli bir eğitim vermeyi hedeflemektedir; özellikle yüksek lisans alanında ise farklı alanlarda lisans eğitimi almış ve çeviri deneyimi bulunan kişilerin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarının temel amaçlarından biri de kuşkusuz araştırmacı ve akademisyen yetiştirmektir.

Bölümümüz yaptığı bilimsel etkilinler ve toplantılarla, çeviri olgusunun Türkiye koşullarında incelenmesini, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına ağırlık vermektedir. Bu bağlamda da 1997 yılından bu yana Türkiye’deki ilgili çevreleri bir araya getirmeye ve onların sorunlarına dönük incelemelere, tartışmalara zemin sunan toplantı ve yayınlar gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Bölümümüz çok dilliliği ve çok disiplinliliği geliştirmeye devam etmektedir. Anabilim Dallarımızın programlarındaki Ek Dil ve Uzmanlık Çevirisi Modüllerini, olanaklar ölçüsünde artırmak öncelikli hedefleriniz arasındadır. Çift Anadal ve Yandal programları da aynı nedenle önemsenmekte ve başarılı öğrenciler teşvik edilmektedir. Farklı pek çok alanda- hukuk, iktisat, sözlü çeviri, yazınsal çeviri, tıp çevirisi, felsefe, psikoloji vb. alanlarda eğitim verilmekte; geniş kadrolu bir bölüm olarak eğitim öğretim müfredatını sürdürmektedir.

Yurtdışı öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini hedefleyen Erasmus Programı da Bölümümüzün önemsediği ve öncülük yaptığı konulardan biridir. Almanya, İtalya, Yunanistan, Avusturya, Polonya, Bulgaristan, Fransa, İspanya, Makedonya, İsviçre, Fransa, Belçika gibi toplamda 12 ülkeyle 21 Erasmus anlaşması bulunmakta; bölüm olarak öğrencilerin uluslararası alanda eğitim-öğretim alma imkanları önemsenmektedir.

E-posta: cevblm@istanbul.edu.tr

15/03/2013
6869 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00