Prof.Dr. Mustafa KAÇAR

Mustafa Kaçar

İletişim

Oda: 371
Telefon: 212-4555700 / 15981
E-postamkacar@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

20.09.1960 tarihinde Hatay’ın Altınözü kasabasına bağlı Altınkaya köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamlayıp 1977 yılında Antakya lisesinden mezun oldu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda lisans eğitimine başladı ve adı geçen anabilim dalından Mihrimah Sultan’ın Vakıf Eserleri, adlı bitirme teziyle 1983 yılında mezun oldu. Aynı yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda Yüksek lisans eğitimine başladı ve 1986 yılında Osmanlı Telgraf İletmesi (1854-1871), konulu teziyle mezun oldu. Osmanlı Devletinde Bilim ve Eğitim Anlayışında Meydana Gelen Değişmeler ve Mühendishanelerin Kuruluşukonulu teziyle 1996 yılında Doktorasını verdi. Halen 1987 yılında Araştırma görevlisi olarak girmiş ve 1997 tarihinde Yardımcı doçent olmuştur. 27.11.2000 tarihinde Doçent unvanını almıştır. 2005 yılında Bilim Tarihi Anabilim Dalı’ndaki Doçent kadrosuna atanan Mustafa KAÇAR 2008 yılından itibaren Prof. Dr. olarak görevine devam etmektedir.

İdari Görevleri

2006-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doçent temsilcisi olarak Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği.

Çalışma Alanları

Osmanlı Dönemi, Türkiye’de bilim ve teknoloji tarihi, Modern teknik eğitimin Türkiye’ye girişi, Bilim aletleri tarihi, Osmanlı’da ecnebi uzmanlar, Modern bilimlerin Türkiye’ye girişi.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezler

 • Gülşah Arpacı (2005), “Harbiye Mektebinin Türkiye’de Modern Bilimlerin Gelişmesindeki Yeri (1834-1876)”

Yönetilen Doktora Tezler

 1. Aziz Şakir (2004), “Edirne ve Civarında Osmanlı Kültür ve Bilim Ortamının Oluşumu”
 2. Kishimjan Eshenkulova, “Modern Bilimlerin Orta Asya’ya Girişi (Sovyetler Dönemi’ne Kadar-1917)” (devam etmektedir)
 3. İbrahim Korkmaz, “İktisat Felsefesi ve İktisat Teorilerinin Niteliği” (devam etmektedir)

Lisans Dersleri

 1. 15.-17. Yüzyılda Türkiye’de Bilim (2 kredi)
 2. Teknolojinin Evrimi (2 kredi)
 3. Bilim Felsefesi (2 kredi) (Astronomi Bölümü)
 4. Bilim – Teknoloji Tarihi (3 kredi) (İTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü)

Yüksek Lisans Dersleri

 • Türkiye’de Bilim Kurumları (3 kredi)

Doktora Dersleri

 • Türkiye’ye Teknoloji Transferi (3 kredi)

Bilimsel Çalışmalar

Makaleler

1. “Aynı Münasebetle İki Nutuk, Sultan İkinci Mahmud’un Mekteb-i Tıbbiye Ziyaretinde İrad Ettiği Nutkun Hangisi Doğrudur?”, Tarih ve Toplum, sayı 83, Kasım.1991, İstanbul, s. 44-48 (E. İhsanoğlu ile)

2. “Osmanlı Telgraf İşletmesi (1854-1871)”, Çağını Yakalayan Osmanlı, yay.haz. E. İhsanoğlu ve Mustafa Kaçar, İstanbul 1995, s. 45-120.

3. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Askerî Sahada Yenileme Döneminin Başlangıcı”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, yay. haz. F. Günergun, İstanbul 1995, s. 227-238.

4.”Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri Teknik Eğitimde Modernleşme Çalışmaları ve Mühendishanelerin Kuruluşu (1808′e kadar)”,Osmanlı Bilimi Araştırmaları II, yay. haz. F. Günergun, İstanbul 1998, s. 69-137.

5.”Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Mühendishane’nin Kuruluşu”, Toplumsal Tarih, sayı 54, Haziran 1998, s. 4-11.

6.”Bir Galileo Konferansı”, Toplumsal Tarih, sayı 54, Haziran 1998, s. 48.

7.”Osmanlı İmparatorluğunda Mühendishanelerin Kuruluşu”, Osmanlı, Cilt VIII, ed. Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 680-697.

8.”Osmanlılarda Havacılık”, Osmanlı, Cilt VIII, ed. Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 698-701.

9.”Osmanlı Havacılığı=Ottoman Aviation”, Türk Dünyası Kültür Atlası, Osmanlı Dönemi, (Türkçe-İngilizce), Cilt II, yay. haz. Yavuz Tiryaki, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yay., İstanbul 1999, s. 432-443.

10.”XVII. Asrın Başlarında Bir Osmanlı Mühendis Hoca Mehmed Said Efendi ve Humbara Risalesi”, Abstracts, International Congress on Learning and Education in the Ottoman World, (İstanbul 12-15 Nisan 1999).

11.”Mühendishane’den Teknik Üniversiteye Türkiye’de Mühendislik Eğitiminin Kısa Tarihi”, İstanbul, sayı 33, Nisan 2000, s. 103-109.

12.”The Development in the Attitude of the Ottoman State Towards Science and Education and the Establishment of the Engineering Schools (Muhendishanes)”, Proceedings of the International Congress of History of Science (Liège, 20-26 July 1997) volume VI, Science, Technology and Industry in the Ottoman World, ed. E. İhsanoğlu, Ahmed Djebbar and Feza Günergun, Brepols Puplisher, Belgium 2000, s. 81-90.

13.”Osmanlı Devleti’ne Modern Topçuluğun Girişi (Sürat Topçuları Ocağı)”, Yeni Türkiye, yıl 6, sayı 31, (Osmanlı Özel Sayısı), Ocak -Şubat 2000, s. 647-651.

14.”Humbaracı Ocağı’nın Kuruluşu ve Askeri Eğitim”, Yeni Türkiye, yıl 6, sayı 31, (Osmanlı Özel Sayısı), Ocak -Şubat 2000, s. 652-658.

15.“Cumhuriyetin 75. Kuruluş Yıldönümünde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü”, Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998), ed. F. Günergun, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 3421, Bilim Tarihi Müzesi ve Dokümantasyon Merkezi (BİMDOK) Yay. No. 2, Ankara 2000, s. 43-79.

16.“Osmanlı Mühendislerinden Mehmet Said Efendi’nin Dikey Duvar Saatleri Hakkındaki Risalesi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt III, sayı 1, İstanbul 2001, s. 1-16 (Atilla Bir ile).

17.“Osmanlılarda ‘Teslis-i Zaviye’(Açıyı Üçe Bölme) Meselesi”, Düşünen Siyaset: Bilim Tarihi, sayı: 16, Ankara (Nisan) 2002, s. 161-177 (Atilla Bir ve Mahmut Kayral ile).

18.“The Sources and Early Works of Ottoman Science”, The Turks, Vol. 3, ed. H. C. Güzel, C. Cem Oğuz & O. Karatay, Yeni Türkiye Pub. Ankara 2002, s. 756-775. (E. İhsanoğlu ile).

19.“Ottoman Engineer Mehmet Said Efendi And His Works On A Geodesical Instrument (Müsellesiye)”, Multicultural Science in the Ottoman Empire, De Diversis Artibus, Brepols, Belçika 2003, s. 71-90. (Atilla Bir ile).

20.“Ottoman engineer Mehmed Said Efendi and his treatise on vertical sundial”, Multicultural Science in the Ottoman Empire, De Diversis Artibus, Brepols, Belçika 2003, s. 91-106. (Atilla Bir ile).

21.“Bedrettin Muhammed el-İstanbuli’nin Teslis-i Zaviye (Açıyı Üçe Bölme) ve Tesbi’-i Da’ire (Daireyi Yediye Bölme) Risaleleri”,Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. F. Günergun, Cilt IV, sayı 2, İstanbul 2003, s. 1-20. (Atilla Bir ile).

22.”Osmanlı Ordusunda Görevli Fransız Subayı Saint-Rémy’nin İstanbul’daki Top Döküm Çalışmaları (1785-87)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. F. Günergun, Cilt V, sayı 1, İstanbul 2003, s. 31-48.

23.“Osmanlılarda Deniz Torpidoları Hakkında İlk Tercüme Eser”, E’r-Risaletü’l-Berkiye fi Alati’r-Ra’diye”, 1. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi Bildirileri, Türk Teknoloji Tarihi, yay.haz. Emre Dölen ve Mustafa Kaçar, İstanbul 2003, s. 155-163.

24.“Osmanlılarda Askeri Teknik Eğitim”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Bilim Tarihi, Cilt 2, sayı 4, İstanbul 2004, s. 455-469.

25.“Türk Bilim Tarihi Kurumu (TBTK) ve Bilim Tarihi Çalışmalarındaki Yeri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Bilim Tarihi, Cilt 2, sayı 4, İstanbul 2004, s. 581-593.

26.“Türklerde Bilim”, Türk Tarihi ve Kültürü, ed. Cemil Öztürk, Pegem A. Yay., Ankara 2004, s. 369-392.

27.“El-Cezeri’nin Batar Türden Bir Süreölçeri (Tarcahar)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Emre Dölen Armağanı), ed. Feza Günergun, Cilt VI, sayı 2, İstanbul 2005, s. 23-33 (Atilla Bir ve Mahmut Kayral ile birlikte).

28.“Pascal ve Teoremi”, Bilim Tarihi Araştırmaları, sayı 01, ed. Erkan Baş, İstanbul (Ekim) 2005, s. 78-82 (Atilla Bir ve Mahmut Kayral ile birlikte).

29.“Pascal’ın Hesap Makinesi”, Bilim Tarihi Araştırmaları, sayı 02, ed. Erkan Baş, İstanbul (Kış) 2006, s. 113-121 (Atilla Bir ile birlikte).

30.“Salih Zeki, Teslis-i Zaviye Konusundaki “Bir Hendese Meselesi” Adlı Yazı Dizisi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Salih Zeki Özel Sayısı),ed. Feza Günergun, Cilt VII, sayı 1, İstanbul 2005, s.45-65 (Atilla Bir ile birlikte).

31.“The clockmaker family Meyer in İstanbul and the modified mechanical clock presented to the Ottoman Sultan”, International Symposium on the History of Science and Technology (Adoption and adaptation: The travel of methods, techniques and Technologies between Asia and Europe and the transformations of know-how), İstanbul, 10-14 May 2006, Proceedings, İstanbul 2006, s. 115-128 (Atilla Bir ve Şinasi Acar ile birlikte).

32.“The Transfer of know-how and the contributions of Sébastien Le Roy to Ottoman shipbuilding (1784-1789)”, International Symposium on the History of Science and Technology (Adoption and adaptation: The travel of methods, techniques and Technologies between Asia and Europe and the transformations of know-how), İstanbul, 10-14 May 2006, Proceedings, İstanbul 2006, s. 135-144.

33.“Osmanlı Coğrafya ve Astronomi Tarihinde Cihannüma”, Sosyoloji ve Coğrafya, Türk Sosyolojisi Araştırmaları, Sosyoloji Yıllığı-Kitap 15, Yay. Haz. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, İstanbul (Haziran) 2006, s. 536-546.

34.“İlk Osmanlı Mühendisleri”, Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu’na Armağan, Ed. Zeynep Tarım, Ertuğ, İstanbul Üniversitesi Yayın No. 4636, İstanbul 2006, s. 495-510.

35.“İlk Osmanlı Mühendisleri”, Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu’na Armağan, ed. Zeynep Tarım Ertuğ, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4636, Edebiyat Fakültesi Yayın No: 3443, İstanbul 2006, s. 495-510.

36.“Antik Haberleşme/Aancient Communications”, Dünden Yarına Haberleşmenin Serüveni/The Story of Communications Past to Future, ed. Şennur Şentürk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007, s. 19-37. (Atilla Bir ile birlikte).

37.“Telgrafın Doğuşu ve Haberleşmede Devrim/Birth of Telegraphy and Communications Revolution”, Dünden Yarına Haberleşmenin Serüveni/The Story of Communications Past to Future, ed. Şennur Şentürk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007, s. 85-92.

38.“Tersâne Hendesehânesi’nden Bahriye Mektebi’ne Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Atilla Bir Armağanı, c. IX, sayı 1-2, 2007/2008, ed. Feza Günergun, İstanbul Üniversitesi yay. İstanbul 2008, s. 51-77.

39.“Osmanlı Coğrafya ve Astronomi Tarihinde Cihânnümâ”, 360 Yıllık Bir Öykü Cihânnümâ, ed. Bülent Özükan, Boyut Yay. İstanbul 2009, s. 29-116.

40.“Kadızadeliler Hareketi: Osmanlı İmparatorluğu’nda Şeriate Dayalı bir Reform Teşebbüsü”, Doğumunun 400. Yıldönümünde Kâtip Çelebi, hazırlayanlar, Bekir karlığa, Mustafa Kaçar, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı yay. Ankara 2009, s. 43-56 (Semiramis Çavuşoğlu  ile birlikte).

41.“Cihannüma’da Evren ve Yer’in Belirlenmesi”, Doğumunun 400. Yıldönümünde Kâtip Çelebi, hazırlayanlar, Bekir karlığa, Mustafa Kaçar, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı yay. Ankara 2009, s. 89-112 (Atilla Bir ile birlikte).

42.“Cihannüma’da Haritacılık”, Doğumunun 400. Yıldönümünde Kâtip Çelebi, hazırlayanlar, Bekir karlığa, Mustafa Kaçar, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı yay. Ankara 2009, s. 113-142 (Atilla Bir ile birlikte).

43“Evolution, Functioning and Capacity of the Mediterranean Windmills”, Almagest Journal for the History of Scientific Ideas, nr. 2, 2010, s. 9-27 (Atilla Bir ile birlikte).

Kitaplar

Orhan Koloğlu, Mustafa Kaçar, 360 Yıllık Bir Öykü Cihânnümâ/ The Book of Cihannuma, a 360 years-old Story, ed. Bülent Özükan, Boyut Yay., İstanbul 2008.

Bruce Stephenson, M. Bolt, A. F. Friedman, Gökyüzü Tarihi, Tarih Boyunca Araçlar ve İmgeler, Berraklaşan Evren, çevirenler, Atilla Bir, Mustafa Kaçar, Boyut Yay. İstanbul 2009.

Ahmet Ziya bin Rıza (Akbulut), Rubu Tahtası kullanım Kılavuzu, Yayına hazırlayanlar Şinasi Acar, Atilla Bir, Mustafa Kaçar, Biryıl Yay. İstanbul 2010.

Ahmet Ziya (Akbulut), Güneş Saatleri Yapım Kılavuzu, Yayına hazırlayanlar Atilla Bir, Mustafa Kaçar, Şinasi Acar, Biryıl Yay., İstanbul 2010.

Donald R. Hill, İslam Bilim ve Teknolojisi, Çevirenler, Atilla Bir, Mustafa Kaçar, Boyut Yay. İstanbul 2010.

Ansiklopedi Maddesi

 1. “Hasan Çelebi, Lagari”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 16, İstanbul 1997, s. 315-316.
 2. “Mihrimah Sultan” , Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 16, İstanbul 1997.
 3. “Hezarfen Ahmed Çelebi”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 17, İstanbul 1998, s. 297.

Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı

 • “Türklerde Bilim”, Türk Tarihi ve Kültürü, ed. Cemil Öztürk, Pegem A. Yay., Ankara 2004, s. 369-392.

Bildiri ve Seminer

 1. “Contributions of the Hodjas From the Imperial Engineering School (Muhendishane) to the Development of the Ottoman Science During the Reign of Sultan Selim III”, International Symposium on Science, Technology, and the 19th Century state: The Role of the Army (7-8 Temmuz 2000 / Syros-Yunanistan).
 2. “L’Ecole Grecque de Kuruçeşme (Helleno Philosophical School)”, The Unification of Scientific Europe, 17th-19th centuries, (11-14 Ekim 2000-Atina) Institute for Neohellenic Research Yayınları.
 3. “Osmanlılarda Harp Yaraları ve Tedavi Usulleri”, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, Özet Kitabı, 1-6 Eylül 2002 İstanbul, (Türkçe-İngilizce), s. 56, (İbrahim Başağaoğlu ile).
 4. “Osmanlılarda İhtida ve Bilgi Transferi: İngiliz Selim Efendi Örneği”, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 10-11 Ekim 2003 tarihleri arasında İstanbul Kuştepe Kampüsü’nde düzenlenen European Science and Scientist in the Ottoman Empire of the 19th Centurykonulu Sempozyum.
 5. “Üsküdar Humbarahanesi ve Ulufeli Humbaracılar”, Üsküdar Belediyesi tarafından 12-14 Mart 2004 tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen II. Üsküdar Sempozyumu.
 6. “İslam ince teknolojisinde hiyel geleneği: Benu Musa Kardeşler, el-Cezeri, Takiyüddin bin Maruf”, 18-20 Mayıs 2004 tarihleri arasında Assos’ta düzenlenen Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi Çalışma Grubu’nun 2. Ulusal Sempozyumu (Atilla Bir ile birlikte).
 7. “The Use of Water-Wheels in the Near East and the Balkans”, 24-25 Temmuz 2004 tarihleri arasında Mostar’da (Bosna Hersek) düzenlenen Ekrem Hakkı Ayverdi and Ottoman Architecture in the Balkans konulu Sempozyum (Atilla Bir ile birlikte).
 8. “Osmanlı Dönemi Bilgi Transferi”, 9 Kasım 2004 tarihinde Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda düzenlenen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Semineri.
 9. “Salih Zeki, Teslis-i Zaviye (açıyı üçe bölme) problemi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı tarafından 20-21 Aralık 2004 tarihleri arasında düzenlenen Ali Kuşçu ve Salih Zeki Sempozyumu (Atilla Bir ile birlikte).
 10. “German Emperor Wilhelm II’s Journey to Bilad al-Sham (October-November 1898)”, 26-30 Eylül 2005 tarihleri arasında Suriye’de (Şam, Damaskus) düzenlenen International Congress on Bilad al-Sham during the Otoman Era konferansı.
 11. “Mühendishaneden Teknik Üniversiteye”, 14 Kasım 2005 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi tarafından düzenlenen İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Güz Dönemi Konferansları I.
 12. “İslam’da Hiyel Geleneği ve Taküyüttin El-Rasıt’ın Turukus Seniyye Adlı Eseri”, 19 Kasım 2005 tarihinde Bilim ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Göğe Bakan Adam: Takiyüttin Rasıt’ın Ölümünün 420. Yıldönümünü Anma Toplantısı (Atilla Bir ile birlikte).
 13. “İslam Biliminin 800 Yılı (785-1585)”, 1 Ocak 2006 tarihinde Teknoloji Kanalı’nda yayınlanan Teknodialog programı (Atilla Bir ile birlikte).
 14. “The Transfer of know-how and the contributions of Sébastien Le Roy to Ottoman shipbuilding (1784-1789)”, Bilim Tarihi Anabilim Dalı tarafından 10-14 Mayıs 2006 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde düzenlenen International Workshop on the History of Science and Technology Adoption and adaptation: the travel of methods, techniques and technologies between Asia and Europe and the transformations of know-how konulu uluslararası bilim ve teknoloji tarihi sempozyumu.
 15. “The clockmaker family Meyer in İstanbul and the modified mechanical clock presented to the Ottoman Sultan”, Bilim Tarihi Anabilim Dalı tarafından 10-14 Mayıs 2006 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde düzenlenen International Workshop on the History of Science and Technology Adoption and adaptation: the travel of methods, techniques and technologies between Asia and Europe and the transformations of know-how konulu uluslararası bilim ve teknoloji tarihi sempozyumu (Atilla Bir ve Şinasi Acar ile birlikte).
 16. “Demirköy Osmanlı Top Dökümhanesi’nin Tarihi Gelişimi”, Türk Bilim Tarihi Kurumu ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi tarafından 30-31 Ekim 2006 tarihleri arasında Isparta’da düzenlenen II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (Gülsün Tanyeli ile birlikte).
 17. “Antik Dönem, Ortaçağ ve Günümüzde Kilit ve Anahtar”, Türk Bilim Tarihi Kurumu ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi tarafından 30-31 Ekim 2006 tarihleri arasında Isparta’da düzenlenen II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (Atilla Bir ve Semra Saraçoğlu ile birlikte).
 18. “Teknolojide 800 Yıllık Önderlik (780-1580), Benu Musa, el-Cezeri ve Takiyüddin”, Türk Patent Enstitüsü Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 16 Kasım 2006 tarihinde, enstitünün Ankara’daki konferans salonunda, Sınai Mülkiyetin 135. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen program (Atilla Bir ile birlikte).
 19. “Türk Okçuluğu”, 21 Kasım 2006 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen Felsefe Bölümü Semineri.

Poster

 • “The Treatment of War Wounds and the continuous Influences Between Civilizations”, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, Özet Kitabı, 1-6 Eylül 2002 İstanbul, (Türkçe-İngilizce), s. 381, (İbrahim Başağaoğlu ile).

Yayın Tanıtımı

 1. “Suriye’de Modern Osmanlı Sağlık Müesseseleri, Hastahaneler ve Şam Tıp Fakültesi”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni, ed. Gaye Ş. Erginöz, sayı 19/20, Nisan/Ekim 2000, s.15-16.
 2. “İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946)”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni, ed. Gaye Ş. Erginöz, sayı 19/20, Nisan/Ekim 2000, s.20.
 3. “Astronomi’nin Özeti ve Göğün Hareketlerinin Esasları (El-Fergani, The Elements of Astronomy)”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni, ed. Gaye Ş. Erginöz, sayı 19/20, Nisan/Ekim 2000, s.21-22.