BÖLÜMÜN AMACI

Bölümün amacı, kamu veya özel sektör kuruluşlarında, genel olarak bilgi ve belge yönetimini başarıyla üstlenecek “bilgi profesyonelleri” ile bilgi-belge yönetimi alanında araştırmacı olarak çalışacak elemanlar yetiştirmektir.

Bilgi Çağı, birey, toplum ve kuruluşların varlıklarını daha nitelikli, daha etkin ve verimli olarak sürdürüp geliştirebilmeleri için, öncelikle bilginin (enformasyon) yaşamsal ve stratejik öneminin bilincine varılmasını; bu bilincin yaygınlaştırılmasını; aynı zamanda bilgi talep eden kullanıcılar ile bilgi kaynakları arasında daha uygun ve sistemli ilişkilerin kurulmasını öngörür. Bu durum, günümüzde gittikçe artan ve çeşitlenen bilgi kaynaklarının sağlanması, düzenlenmesi ve erişilebilmesi amacıyla hizmet veren kuruluşların stratejik önemini arttırmakta, hizmetlerini çeşitlendirmekte ve zenginleştirmektedir.

Kitap, süreli yayın, arşiv belgesi, harita, slayd, sesli/görüntülü kaset, müzik notası, CD-ROM, DVD veya başka formlardaki bilgi kaynakları, insanlığın kayda geçmiş tüm bilgi birikimlerini içerdikleri ve onları kuşaktan kuşağa aktarmaya imkân verdikleri için özel bir öneme sahip kaynak veya belgelerdir.

Kütüphane, arşiv, dokümantasyon ve enformasyon merkezi, bilgi merkezi, belge-bilgi merkezi gibi adlar altında faaliyet gösteren kuruluşlar, kayda geçmiş bilgi içeren bilgi kaynaklarını sağlama, depolama, sınıflama, dizinleme ve bu kaynaklara en kısa sürede erişimi sağlama gibi hizmetleri düzenli, sistemli ve bilimsel bir şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Bu kuruluşlarda ‘kütüphaneci’, ‘arşivist’, ‘dokümantalist’, ‘bilgi uzmanı’, ‘bilgi yöneticisi’ gibi değişik unvanlarla çalışan profesyonel elemanlar, günümüzde ‘bilgi profesyonelleri’ kategorisinde yer almaktadırlar.

Bilgi profesyonelleri, çalışacakları kuruluşlarda bilgi kaynağı, bilgi kullanıcısı ve bilgi kullanımı ilişkisini en verimli şekilde yönetebilmek için, ‘bilgi yönetimi’ disiplini çerçevesinde eğitilmelidirler. Yeni gelişen bu alan, bölümümüzde özellikle kütüphane ve enformasyon bilimi, arşiv bilimi ve yönetim bilimi bakış açılarıyla öğretilmekte; öğretimde modern enformasyon teknolojilerinden de yararlanılmaktadır. Bölümümüzde 30 öğrencinin aynı anda ders ve uygulama amacıyla yararlanacağı bir bilgisayar laboratuarı da vardır.

Lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyde farklı programlar sunan bölümümüzde, kendi uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı araştırma ve çalışmalarıyla tanınmış 18 öğretim elemanı vardır.

Öğretim ve araştırmalarımızda, alanımızla ilgili ulusal sorunların, ulusal ve evrensel bilgi birikimi çerçevesinde ele alınmasına ve araştırılmasına özen gösterilmektedir. Bölümümüz, 1987′den bu yana yılda bir kez yayınlanan “Belge ve Bilgi Araştırmaları:…) adlı hakemli bir dergi de çıkarmaktadır. 1964-1965 yılında öğretime başlayan ve 2002 yılına kadar “Kütüphanecilik Bölümü” adı altında faaliyet gösteren bölümümüzün adı, Yükseköğretim Kurulu kararıyla 2002 yılından itibaren “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” olarak değiştirilmiş; programlarımız da bu değişikliğe uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ders programımızda, zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz için, ilgili yönetmelikler çerçevesinde Edebiyat Fakültesi’nin diğer bölümlerinden Yan Dal veya Çift Anadal programlarına kaydolabilme imkânı da vardır.

Bölümümüz, bugüne kadar binlerce mezun vermiştir. Mezunlarımız kamu veya özel sektör bünyesindeki kütüphane, belge-bilgi merkezi, dokümantasyon- merkezi, arşiv gibi kuruluşların yanı sıra, bilgisayar firmalarında ve medya kuruluşlarında da iş bulabilmektedirler. Çalıştıkları kuruluşlarda başarı gösteren öğrencilerimizle gurur duymaktayız.

Bölümümüze yeni kaydolan tüm öğrencilere “hoşgeldiniz” diyor ve eğitim-öğrenimlerinde başarılar diliyoruz.

13/12/2012
8142 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00