Doç. Dr. Ömer İshakoğlu

     

 Doç. Dr. Ömer İSHAKOĞLU

Oda No: III. Kat D Blok No 11

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15980)

E-Mail:

o.ishakoglu@gmail.com

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

Yayınlar

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

1- "Türklerin XV-XVI. Asırlarda Arapça Belâgata Yaptığı Katkılar", İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü  Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2004.

2- “Osmanlı Dönemi Suriye’sinde Edebi ve Kültürel Faaliyetler (1800-1918)” İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü  Doktora Tezi, İstanbul, 2010.

Kitap

1- Araplar İçin Türkçe Konuşma Kılavuzu (Hüseyin Yazıcı ve İbrahim Şaban ile), Beşir Kitapevi, İstanbul, 2010.

2-Arapça Basın Dili Metinleri (Hüseyin Yazıcı ve Abdullah Kızılcık ile) Ati Yayınları, İstanbul, 2012.

3-Suriye Tarihi: Osmanlı Dönemi Suriye’sinde Edebi ve Kültürel Hayat (1800-1918), Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2012.

4- Emir Şekip Arslan (İlmi ve Edebi Şahsiyeti), Demavend Yayınları, İstanbul, 2015.

Makale

1- “Tayyib Salih ve “Sahilde Mutlu bir Gün” Adlı Öyküsü”, Kaşgar Edebiyat-Kültür Dergisi, İstanbul, Mart-Nisan 2003, s. 162-171.

2- “Karşılaştırmalı Edebiyatın Öncüsü Hüseyin Mucib el-Mısri” İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası, sayı: X, İstanbul, 2008, s. 5-22.

3- “Tâcizâde Sadî Çelebi ve Semâi Müennes Kasidesi” İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası, sayı: XII, İstanbul, 2009, s. 59-70.

4- “İbnü’s-Sayrafî ve el-Kânûn fî Dîvâni’r-Resâil Adlı Eseri” Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2009, s. 221-243.

5- “19. Yüzyıl Arap Nahda Hareketinde Kadın Yazarların Rolü ve Zeynep Fevvâz” İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası, sayı: XXI, İstanbul, 2012, s. 43-51.

6- “Arap Göç Edebiyatı Endülüs Grubu Şairlerinde Vatan Özlemi” İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası, sayı: XXIII, İstanbul, 2013, s. 55-64.

7- “Türk Yazar ve Edebiyatçıların Gözüyle Cezayir Bağımsızlık Mücadelesi” Mevrus Dergisi, sayı:I,  Cezayir, 2013, s. 97-102.

Sempozyum Bildirileri

1- “19. Yüzyılda Cezayir’den Suriye’ye Yaşanan Göçün Edebi ve Kültürel Hayata Yansımaları” III. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, “Cibrân Halîl Cibrân’ın Ölümünün 80. Yıl Dönümü Münasebetiyle Doğu Edebiyatlarında Göç Olgusu” İstanbul, 29-30 Kasım 2011.

2- “Türkiye’deki Okullarda Arapça Öğretimi” II. Uluslararası Arap Dili Kongresi, Dubai, 7-10 Mayıs 2013.

3- “Türkiye'de Sağlık Turizminde Arapçaya Olan İhtiyaç” III. Uluslararası Arap Dili Kongresi, Dubai, 6-10 Mayıs 2014.”

4- “Türkiye'de Uluslararası Arapça Yarışmaları” IV. Uluslararası Arap Dili Kongresi, Dubai, 6-10 Mayıs 2015.”

5- “Yabancılara Arapça Öğretiminde Türkiye Tecrübesi”, I. Uluslararası Yabancılara Arapça Öğretimi Sempozyumu, 6 Aralık 2015, Tilimsan-CEZAYİR.

Ansiklopedi Maddeleri

1- “WRIGHT, William” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XLIII, s. 165-166.

2- “MONTEIL, Vincent Mansour” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Yayınlanacak)

3- “BEL, Alfred Marie Octave” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Yayınlanacak)

4- “CEBBÛR, Cebrâil Süleyman” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Yayınlanacak)

5- “SAYRAFİ, Hasan Kamil” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Yayınlanacak)

6- “RACİHİ, Abduh” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Yayınlanacak)

Çeviri

1- “Cubrân Halîl Cubrân” Folklor/Edebiyat Dergisi, 2008, Cilt: 14, Sayı: 53, s. 227-241.

2- Bedi Hakkı, “Acılı Topraklar”, Fraktal Dergisi, sayı: 5, İstanbul, 2015, 74-77.

Editörlük

1- Modern Suriye Edebiyatı Öykü Seçkisi, Demavend Yayınları, İstanbul, 2015.

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler

1- Arapça Dil Uygulamaları I-II

2- Arap Dil Tarihi I-IV

3- Arapça Konuşma V-VIII

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

1-Seminer

Doktora Düzeyinde Verdiği Dersler:

1-Tarihi Güç Metinler

Yönetilen Doktora Tezleri

1-Anastasiya Uçar, " Risaletü'l- Gufran ve İlahi Komedya Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme", (Devam Ediyor)

2-Mehmet Ali ERSÖZ, "Muhammed Murtaza ez-Zebidi'nin Tacu'l-Arus min Cevahiri'l-Kamus İsimli Eserindeki Atasözlerinin Değerlendirilmesi", (Devam Ediyor)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1- Çiğdem GÜN, “Suriyeli Gazeteci-Yazar Muhammed Kürd Ali'nin Yayınladığı el-Muktebes Dergisi'nde Osmanlıya ve Türklere Bakış (1906-1914)”, (Devam Ediyor)

2- Sinem Ayşe GÜLMEZ, “Tavuskari Mehmet Efendi ve Bidaatü'l-Müktefi Fi Şerhi Kifayeti'l-Mübtedi (Metin-İnceleme)”, (Devam Ediyor)

3- Musa AKKUŞ, “Suriye Lehçesinde Atasözleri (Metin-Çeviri-Açıklama)”, (Devam Ediyor)

4- Arzu ERTUĞRUL, “Kavalalı Mehmet Ali Paşa Döneminde Mısır'da Edebi ve Kültürel Hayat (1805-1848)”, (Devam Ediyor)

5-  Ayten TANINMIŞ, "Osmanlı Döneminde Tunus'ta Edebi ve Kültürel Hayat" ( Devam Ediyor)

6- Bahar ARIKAN, "Arap Dünyasında Modern Dilbilim Çalışmaları" , ( Devam Ediyor)

7- Hamide ÇETİNKAYA, "Cübran Halil Cübran'da Dil, Din ve Kadın Anlayışı", ( Devam Ediyor)

8- Recep NİLÜFER, "Sübiceli Mehmed Efendi ve Keşfu'l İnaye fi Şerhi'l Kifaye Adlı Eseri (Metin - İnceleme)", ( Devam Ediyor)

9- Rukiye AYDEMİR, "Abdulmecîd b. Cellûn Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve 'Vâdi'd-Dimâ' Adlı  Öykü Koleksiyonunun Tahlili",( Devam Ediyor)

18/12/2012
7346 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00