Doç. Dr. İbrahim Şaban

                                                                  

Doç. Dr. İbrahim ŞABAN

Oda No: III. Kat D Blok 10

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15951)

E-Mail:

ibrahimsaban@hotmail.com

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

EĞİTİM DURUMU  :

Üniversite: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı (2003).

                         Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (2005).               

Y. Lisans : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı.“Türk-                         Osmanlı Âlimlerinin Arap Belagâtine Yaptıkları Katklılar (XVII-XVIII. Asırlar )” (2004- 2007).

Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı.“XIX. Yüzyıl Osmanlı Irak’ında Edebi ve Kültürel Çevre” (2007-Mayıs 2011).

Sertifika : Şam/ Suriye, Şam Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü (1996-1999).

Burs  :Kahire/Mısır, Ain Shams Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (YÖK Bursu),  (02 Kasım 2009- 02 Şubat 2010).

Bildiği Yabancı Diller: İyi derecede Arapça ve İngilizce.

Medeni Durumu : Evli ve dört çocuk babası.

GÖREVLER

Araştırma Görevlisi: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2005-2012. Yrd. Doç. Dr. :İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2012-2017. Doç. Dr. : İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017-     .

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

1. Muhammed Qasim Nanotvi  His Biography and Arabic Poetry About ABDUL HAMID KHAN II, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 15/12/2015 - 23/01/2017 (ULUSAL) 2.Uluslararası Arapça Yarışmalarının  Türkiye de Arapça Öğretimine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 07/01/2015 - 12/05/2015 (ULUSAL)  3.Mehdî Dâvûd ve  Misbâhu l edebi z zâhir i zavi l basâ ir  adlı eseri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 20/09/2013 - 30/10/2015 (ULUSAL)  4.Geçmiş ve Günümüz Işığında Türkiye de Arap Dili Öğretiminin Geleceği, BAP, Yürütücü, 2013-2014 (ULUSAL) 5.Türk Düşüncesinde Modern Batı Felsefesinin Alımlanışı  Başlangıcından İkinci Meşrutiyete Kadar Süreli Yayınlar Üzerinden Bir Araştırma, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, , 01/09/2013 - 01/09/2016 (ULUSAL)  6.19  yüzyıl Osmanlı Irak ında Edebi ve Kültürel Çevre, BAP, Yürütücü, 2009-2011 (ULUSAL)

ESERLER

A)Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.ŞABAN İBRAHİM (2013).  Kırâ ât li nazrati selâseti udebâ i Etrâk havle nidâl el Cezâ ir ve kifâhiha li neyli l istiklâl   Üç Türk edebiyatçısı gözüyle Cezayir in bağımsızlık mücadelesi.  EL MAWROUTH(2), 117-124. (Yayın No: 1333020)

2.ŞABAN İBRAHİM (2013).  Nidâlu l Ceza ir fî nazari l Etrak   Türklerin gözüyle Cezayir Milli Mücadelesi.  Majallat Allougha oua Littissale(13), 55-77. (Yayın No: 1333023)

B)Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1.ŞABAN İBRAHİM,BATKİTAR FATMA (2016).  Arap Dili Bölümlerinin Hazırlık Programlarında Arapça Öğretiminin Dersler  Kitaplar ve Yöntemler Açısından Mevcut Durumu.  II. Uluslararası Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3063762)

2.ŞABAN İBRAHİM,Ertürk Zeynep (2016).  ARAPÇA ÖĞRENENLERİN DİL PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK STRATEJİ VE YÖNTEMLER. II. Uluslararası Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3063818)

3.ŞABAN İBRAHİM,GÖKGÖZ TURGAY (2016).  Arap Dili Bölümlerinin Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi Hedeflerinin Gerçekler ve Beklentiler Açısından Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Değerlendirmesi.  II. Uluslararası Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3063915)

4.ŞABAN İBRAHİM (2015).  Muhammed Qasim Nanotvi  His Biography and Arabic Poetry About ABDUL HAMID KHAN II.  Türkiye ve Güney Asya Müslümanları (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1925562)

5.ŞABAN İBRAHİM (2015).  Uluslararası Arapça Yarışmalarının  Türkiye de Arapça öğretimine etkisi.  IV. Uluslararası Arap Dili Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1599996)

6.ŞABAN İBRAHİM (2014).  Geçmiş ve Günümüz Işığında Arap Dilinin Türkiye deki Geleceği.  III. Uluslararası Arap Dili Kongresi, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1599988)

7.ŞABAN İBRAHİM (2013).  Türkiye Üniversitelerinde Arapça Öğretimi.  II. Uluslararası Arap Dili Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1599990)

8.ŞABAN İBRAHİM (2012).  Batıdaki Iraklı Şairler ve Vatan Özlemine Dair Şiirleri.  IV. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu (Özet Bildiri/)(Yayın No:1600000)

9.ŞABAN İBRAHİM (2011).  Modern Irak Şiirinde Göç.  III. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1600002)

C)Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

1.MEHDÎ B.  DÂVÛD EL-HİLLÎ VE  MİSBÂHU'L-EDEBİ'Z-ZÂHİR Lİ ZAVİ'L-BASÂİR  ADLI ESERİ (2015)., ŞABAN İBRAHİM,  DEMAVEND, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1197, ISBN:978-605-9986-26-7, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 1647114)

2.SAĞLIK ARAPÇASI (2015)., ŞABAN İBRAHİM,ELHAJHAMED ABDULSATTAR,  Beşir Kitabevi, Arapça(Ders Kitabı), (Yayın No: 1599970)

3.Araplar için Türkçe Konuşma Kılavuzu (2013)., YAZICI HÜSEYİN,İSHAKOĞLU ÖMER,ŞABAN İBRAHİM,  Beşir Kipapevi, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 296, ISBN:9786055910525, Arapça(Ders Kitabı), (Yayın No: 1333034)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1.el-Luğatu'l -Arabîye fî Turkîye  Türkiye de Arap Dili, Bölüm adı:(Eseru "el-musâbekatu'd-duvelîye fi'l-luğati'l-'Arabîye" 'alâ ta'lîmi'l-luğati'l-'Arabîye fî Turkîye (Uluslararası Arapça Yarışmalarının Turkiye'deki Arap Dili Öğretimine Etkisi)) (2016)., ŞABAN İBRAHİM,  Wajaah Publishing and Distribution House, Editör:Muhammed Mahmud Kadûm, Basım sayısı:1, ISBN:9786039084754, Arapça(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3051168)

2.el-Luğatu'l-Arabîye fî Turkîye  Türkiye de Arap Dili, Bölüm adı:(Mustekbelu'l-luğati'l-'Arabîye fî Turkîye min hilâl mâdihâ ve hâdirihâ (Geçmiş ve Günümüz Işığında Türkiye'de Arap Diliinin Geleceği)) (2016)., ŞABAN İBRAHİM,  Wajaah Publishing and Distribution House, Editör:Muhammed Mahmud Kadûm, Basım sayısı:1, ISBN:9786039084754, Arapça(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3050976)

3.el-Luğatu'l-Arabîye fî Turkîye  Türkiye de Arap Dili, Bölüm adı:(et-Te'sîr ve't-te'essur beyne'l-luğati't-'Arabîyeti ve't-Turkîye (Arap Dili ve Türk Dili arasında etkileşim)) (2016)., ŞABAN İBRAHİM,  Wajaah Publishing and Distribution House, Editör:Muhammed Mahmud Kadûm, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 456, ISBN:9786039084754, Arapça(Bilimsel Kitap), (Yayın No:3050791)

4.el-Luğatu'l-Arabîye fî Turkîye  Türkiye de Arap Dili, Bölüm adı:(Te'lîmu'l-luğati'l-'arabîyeti fi'l-câmi'âti't-Turkîye (Türkiye Üniversitelerinde Arap Dili Öğretimi)) (2016)., ŞABAN İBRAHİM,  Wajaah Publishing and Distribution House, Editör:Muhammed Mahmud Kadûm, Basım sayısı:1, ISBN:9786039084754, Arapça(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3051277)

5.Journey of Urdu Language and Literature in Turkey  From the Perspective of Turkey South Asian Muslims Relations, Bölüm adı:(Muhammed Qasim Nanotvi, His Biography and Arabic Poetry About ABDUL HAMID KHAN II ) (2015)., ŞABAN İBRAHİM,  Urdughar, Bhawalpur, Pakistan, Editör:Dr. Halil Toker-Ali Moeen, ISBN:978-969-7604-005, İngilizce(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 1599980)

D)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.ŞABAN İBRAHİM (2012).  Ebu's-Senâ  el-Âlûsî nin İstanbul Seyahati Ve İzlenimleri.  Şarkiyat Mecmuası(19), 75-90. (Kontrol No: 1332988)

2.ŞABAN İBRAHİM (2011).  Şâkir Hasbâk  Köyün Doktoru  Adlı Öyküsü Ve Tahlili.  Şarkiyat Mecmuası(15), 113-130. (Kontrol No: 1333003)

3.ŞABAN İBRAHİM (2011).  19.  Yüzyıl Osmanlı Âlimlerinin Belagate Dair Eserleri.  Şarkiyat Mecmuası(13), 119-133. (Kontrol No: 1332995).

4.ŞABAN İBRAHİM (2011).  Osmanlı Âlimlerinin Arap Belagatine Dair Eserleri.  Şarkiyat Mecmuası(17), 108-133. (Kontrol No: 1333007)

SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ

1.Uluslararası, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda   /, 29.05.2016-31.05.2016, Uluslararası Arapça Yarışmaları, Ankara, (No: 103680)

2.Ulusal, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda   /, 06.05.2016-07.05.2016, Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları, Darıca Basın İlan Kurumu Tatil Köyü, (No: 113057)

DİĞER YAYINLAR

1.ŞABAN İBRAHİM (2010).  Iraklı Öykü Ve Roman Yazarı Heysem Behnâm Berdî Ve  Deli  Adlı Öyküsü.  Doğu Edebiyatı Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi(3), 6-8. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1333011) 2.ŞABAN İBRAHİM (2007).  Iraklı Roman Ve Öykü Yazarı İbrahim Sebti Ve  Uzak Bir Aydınlık  Adlı Öyküsü.  Doğu Edebiyatı Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi(1), 108-112. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1333015)                                        

EDİTÖRLÜK

Şarkiyat Mecmuası (Diğer endeksler), Dergi, Editör, İstanbul Üniversirtesi-02.12.2014

ÇEVİRİ

1)      Betûl Mişkîn Fâm, İran’da Arap Dilinin Bugünü ve Yarını,  Şarkiyat Mecmuası, s. IX, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 2007, s. 133–147. 2)      Halîl Pervînî, İran’da Üniversite Metotları İle Yazma eserler Arasında Arap Dili, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, s. X, İstanbul 2007, s. 117–132.

KİTAP TANITIMI

1)      Prof. Dr. Mehmet ATALAY, Prof. Dr. Mehmet YAVUZ, Muallim Naci Tercüme Eserler, Çantay Kitap Kırtasiye, İstanbul 2009, 316 sayfa., Şarkiyat Mecmuası, s. XIV. İstanbul 2011, 227-228. 2)      Mehmet Yavuz, Arap Gramerine Dair Eser Yazan Osmanlı-Türk Âlimleri (XVI-XX. Asırlar), Çantay Kitap Kırtasiye, İstanbul 2008, 425 sayfa., Şarkiyat Mecmuası, s. XIV. İstanbul 2011, 229-230.

DERSLER

Sağlık Arapçası I Lisans- Güz Dönemi Sağlık Arapçası II Lisans- Bahar Dönemi Çağdaş Arap Edebiyatı (Seminer) II Lisans- Bahar Dönemi Çağdaş Arap Edebiyatı (Seminer) I Lisans- Güz Dönemi Arapça Kompozisyon II Lisans- Bahar Dönemi Arapça Kompozisyon I Lisans- Güz Dönemi Çağdaş Arap Lehçeleri II Lisans- Bahar Dönemi Turizm Arapçası II Lisans- Bahar Dönemi Turizm Arapçası I Lisans- Güz Dönemi Arapça Konuşma I Lisans- Güz Dönemi Arapça Konuşma II Lisans- Bahar Dönemi Arapça Konuşma III Lisans- Güz Dönemi Arapça Konuşma IV Lisans- Bahar Dönemi Arapça Yazılı Anlatım I Lisans- Güz Dönemi Arapça Yazılı Anlatım II Lisans- Bahar Dönemi Arapçada Edatlar I Lisans- Güz Dönemi Arapçada Edatlar II Lisans- Bahar Dönemi Klasik Dönem Arap Edebiyatı I Lisans- Güz Dönemi Klasik Dönem Arap Edebiyatı II Lisans- Bahar Dönemi Çağdaş Arap Lehçeleri I Lisans- Güz Dönemi Bilimsel Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans- Güz Dönemi Yazma Eserlerin Tanıtımı Yüksek Lisans- Bahar Dönemi Edebi Güç Metinler Doktora- Güz Dönemi Seminer Doktora- Bahar Dönemi Arap Göç Edebiyatı Doktora- Bahar Dönemi

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1.Zeynep ERTÜRK: Türkiye ve Avrupâ'da Karşılaştırmalı Arapça Öğretim Teknikleri: Gazi Üniversitesi İle Londra Üniversitesi Örneği 2013-2017

2. Zakire ARMAĞAN: Leyla el-Osman'ın Fethiyye Tehtaru Mevteha (Fethiyye Ölümü Tercih Ediyor) Adlı Hikaye Koleksiyonunun Tahlili 2013- Devam ediyor

3. SONYA FILIPOVA EMILOVA:  Fadıl Salih Es-Semarra'i'nin Hayatı Eserleri ve Belagate Dair Görüşleri 2013- Devam ediyor

4. MÜCAHİT KARAÇAY:  Modern Bahreyn Edebiyatı'nda Kısa Öykü Türünün Doğuşu ve Gelişimi 2014- Devam ediyor

5. KÜBRA KİLCİ: Suriye'de Çocuk Edebiyatı (Zekeriya Tamir Örneği) 2015- Devam ediyor

6. EMEL ÖZÇELİK: Muhammed Teymnur'un Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Modern Arap Edebiyatı'ndaki Yeri 2013- Devam ediyor

7. BETÜL ŞAHİN: Cemal Fayiz'in Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Anakidu'l Beşer 2015- Devam ediyor

  DOKTORA TEZLERİ   1.NECMETTİN ÖZTÜRK: "Alaaddin Musannifek ve Arap Gramerindeki Yeri" 2015- Devam ediyor 2.MALEK HASSAN MAHMOUD: Modern Semiyoloji Bilimi Işığında Muhyiddin İbn Arabi'nin Yorumlama Teorisi 2013- Devam ediyor
17/12/2012
9063 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00