Sosyal Antropoloji

Sosyal Antropoloji: Antropoloji insanın dün, bugün ve yarını ile ilgilenir, yerküreyi bir bütün olarak ele alır, her grubu, topluluk ve toplumu hor görmeden, küçümsemeden, kınamadan engin bir hoşgörü ile rencide etmeden anlamaya ve anlatmaya çalışır.  Çalışma alanının sınırları içine insanın hem fiziksel hem de sosyokültürel yönleri girmektedir. İnsan yarattığı kültür sayesinde çok farklı çevrelerde yaşama başarısı gösteren tek canlıdır. “Kültür” antropologlar için teknik bir kavramdır. Kültür ve insan çeşitliliği antropolojinin konusudur. Sosyal/Kültürel Antropoloji insan davranışlarının nedenini bulmaya çalışır, başka bir deyişle inceleme konusu “insan ve onun yaptıkları”dır. Sosyal/Kültürel Antropoloji bilim dalı, kuruluş ve gelişim sürecinde, endüstrileşmemiş (az nüfuslu, teknolojik açıdan sınırlı gelişme gösteren, kısmen diğer toplumlardan yalıtılmış şekilde yaşamlarını sürdüren) toplumları anlamaya çalışmıştır. Bugün ise Sosyal/Kültürel Antropolojinin çalışma alanı genişlemiş olup geleneksel ve modern, basit ve karmaşık, endüstrileşmiş ve endüstrileşmemiş tüm toplumları inceler. Sosyal/Kültürel Antropoloji alanında yapılan çalışmalar, bir kültür ve üyeleri üzerinde olabildiği gibi karşılaştırmalı çalışmalar şeklinde, kültürler arasında da olabilmektedir. Sosyal/Kültürel Antropolojinin temel malzemesi, belirli bir topluluğun bütün kültürel örüntüsünü (ekonomik süreçler, teknoloji, toplumsal örgütlenme, siyasal davranış, dinsel, büyüsel, bilimsel stratejiler vb.) gözler önüne sermeye çalışan etnografya çalışmalarıdır. Sosyal antropolog sahada/alanda çalışır. Bütün duyularıyla incelediği toplumun gündelik hayatına uzun süre katılarak, gözlem, derinlemesine mülakat, hayat hikâyeleri, anket gibi tekniklerle ilgilendiği toplulukla ilgili mümkün olan en fazla bilgiye ulaşır. Bu çalışma yöntemiyle birinci elden, incelenen toplumun kültürel özelliklerine ulaşır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı da kurulduğu tarihten bu yana eğitim faaliyetlerini özellikle bu bağlamda yürütmektedir. “En iyi eğitim uygulayarak olur, en iyi uygulama sahada olur” yaklaşımıyla öğrencisini araştırma ortamı içinde yetiştirmektedir.  Bunun doğal sonucu olarak öğrenciler, derslerde gördükleri teorik bilgileri, yaptıkları saha araştırmalarında topladıkları malzemelerle yazılı raporlar, fotoğraf sergileri, etnografik yönü ağır basan akar kare belgelemeler şeklinde sunma yetisi kazanmış olarak mezun olurlar. Bakanlıklar, bankalar, müzeler, araştırma şirketleri, insan kaynakları, medya gibi birçok alanda antropologlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bölümümüz mezunlarının büyük yüzdesini gazeteler, araştırma şirketleri, yapım şirketleri ve ajanslarda çalışanlar oluşturmaktadır.
06/12/2016
2739 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00