KİTAP VE MAKALELER

Abbasoğlu, H.: “Perge Kazısı 1988 Yılı Önraporu”, 11. KST-II, 1990, s. 211-227.

Abbasoğlu, H.: Perge Roma Devri Mimarisinde Arşitravların Soffit Bezemeleri: Tipolojik Yönden Bir Araştırma, Ankara, 1994.

Abbasoğlu, H.: “Perge Kazısı 1993 ve 1994 Yılları Ön Raporu”, 17. KST -II, 1996, 107-121. 

Abbasoğlu, H.: “Anadolu’da Antik Çağ’da Konut”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, İstanbul, 1996, 395-404.

Abbasoğlu, H.: “Perge Kazısı 1995 Yılı Ön Raporu”, 18. KST-II, 1997, 41-51.

Abbasoğlu, H.: “Perge Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Ed.:Oktay Belli, Ankara, 2000, s. 241-247.

Abbasoğlu, H.: “Side Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Ed.:Oktay Belli, Ankara, , 2000, 235-240.

Abbasoğlu, H., “Seleukeia (?) – Lyrbe Kenti Kurtarma Kazısı”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Ed.:Oktay Belli, Ankara, 2000, 248-250.

Abbasoğlu, H.: “The Founding of Perge and Its Development in the Hellenistic and Roman Periods” Urbanism in Western Asia Minor, Ed.: D. Parrish, Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series 45, 2001, 172-188.

Abbasoğlu, H.: “Zur Gechichte der Ausgrabungen in Perge”, Die Akropolis von Perge I, Ed.: H. Abbasoğlu- W. Martini, Mainz, 2003, 1-12.

Abbasoğlu, H.: “Perge 2002”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2003-1, 30-33.

 Abbasoğlu, H.: “Perge 2003”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2004-2, 45-48.

 Abbasoğlu, H.: “Pamphylia Hamamları: Plan Açısından bir Değerlendirme”, Festschrift für Fahri Işık, 60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan : Anadolu’da Doğdu, İstanbul, 2004, 1-9.

 Abbasoğlu, H.: “2004 Yılı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2005-3, 67-73.

 Abbasoğlu, H.: “Perge 2005”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2006-4, 47-51.

 Abbasoğlu, H.  “Perge”, Byzas 3, Stadtgrabungen und Stadtforschungungen im westlichen Kleinasiens, 2006, 289-301.

 Abbasoğlu, H.: “Par-ha-a’dan Perge’ye”, Vita: Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan, Ed. M. Alparslan v.d., İstanbul, 2007, 21-22.

Abbasoğlu, H.: “Perge 2006”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2007-5, 54-58.

Abbasoğlu, H.: “Perge 2007”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2008-6, 58-62.

Abbasoğlu, H.: “Perge 2008”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2009-7, 61-69.

Abbasoğlu, H.: “Perge 2009”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2010-8, 73-80.

Abbasoğlu, H.- Martini W.:”Perge Akropolisinde 1994 Yılında Yapılan Çalışmalar”, 17. KST- 2, 1996: 121-127.

Abbasoğlu, H.- Martini W.:”Perge Akropolisinde 1995 Yılında Yapılan Çalışmalar”, 18. KST-2, 1997: 51-63.

Abbasoğlu, H.- Martini W.:”Perge Akropolisinde 1996 Yılında Yapılan Çalışmalar”, 19. KST-2, 1998: 93-105.

Abbasoğlu, H.-Martini, W.: “Perge Akropolisinde 1997 Yılında Yapılan Çalışmalar” 20. KST-II, 1999, s. 179-194.

Abbasoğlu, H.- Martini W.: (Ed. ), Die Akropolis von Perge, Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Mainz, 2003.

Abbasoğlu, H.-Akçay-Güven, B., “Perge’den bir bütün olarak Herakles Heykeli”Tarhan Armağanı, M.Taner Tarhan’a Sunulan Makaleler, İstanbul  2013, 1-12.

Alanyalı, H. S.: “Eine Reliefplatte aus dem Theater von Perge mit der Darstellung einer Gigantomachie”, Fremde Zeiten, Festschrift für Jürgen Borchhardt zum sechzigsten Geburtstag, C. I, Ed.: F.Blakolme, v.d. Viyana, 1996, 381-386.

 Alanyalı, H. S.: “Gebannte Kentauren und Giganten: Die Friese am Theater von Perge in Kleinasien zeugen vom Nachleben der griechischen Mythologie in römischer Zeit”, AW 1, 2007, 85-90.

 Albek, A.: “Perge Şehri Su Yolları”, Belleten 36-143, 1972, 289-290.

 Atik, N.: Die Keramik aus den Südthermen von Perge, IstMitt Beiheft 30, 1995.

 Atlan, S.: Side’nin M.Ö. V. IV. yüzyıl Sikkeleri üzerine Araştırmalar, Ankara, 1967.

 Atlan, S.: “Side’de Basılmış İskender Tipli Sikkeler”, Belleten 31-124, 1967, 483.

 Atlan, S.: “Die Münzen der Stadt Side mit sidetischen Aufschriften”, Kadmos 7-1, 1968, 75-93.

 Atlan, S.: “Side’de Basılan Amyntas Sikkeleri”, Belleten 39-156, 1975, 575 vd.

 Atlan, S.: 1947-1967 yılları Side Kazıları sırasında Elde Edilen Sikkeler, 1976.

 Balkan-Atlı, N.: “A Short Report on Flint and Obsidian Finds”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, 79-80.

 Bean, G.E.,  Side Kitabeleri, Ankara, 1965.

 Bosch, C. E. : Pamphylia Tarihine Dair Tetkikler, Ankara,  1957.

 Çokay, S.: “Die Tonlampen” Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, 139-143.

 Çokay-Kepçe, S.: Antalya Karaçallı Nekropolü, Adalya Ek Yayın Dizisi 4, 2006.

 Çokay-Kepçe, S.- Recke, M., “Achaemenid Cups in Pamphylia”, The Achaemenid Impact on Local Populations and Cultures in Anatolia, 6th-4th cent. B.C., Papers presented at the International Workshop Istanbul 20-21 May 2005, ed. İ. Delemen v.d., İstanbul 2007, 83-95.

Çokay-Kepçe, S. “Perge’den Apis Betimli Cam Bir Buluntu: Pamphylia-Mısır Ticari İlişkilerine Yeni Bir Örnek”, Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan, VITA, Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, ed: M. Alparslan v.d., İstanbul 2007, 201-204.   

Çokay-Kepçe, S.: “Saç İğnesi? Maryonet? Öreke? Perge’de Bulunmuş Aphrodite Betimli bir Eser üzerine Tanımlama Denemesi”, Prof.Dr.Haluk Abbasoğlu’na 65.Yaş Armağanı Euergetes, Festschrift für Prof.Dr.Haluk Abbasoğlu zum 65.Geburtstag, ed: İ. Delemen, S.Çokay-Kepçe, A.Özdizbay, Ö.Turak, İstanbul 2008, 347-350.

Çokay-Kepçe, S.: “Perge Batı Nekropolisi Kontekst Buluntuları”, 26. AST-2, 2008,243-254.

Çokay-Kepçe, S.: “Pamphylia’da Klasik Dönem’de Saptanan Yerel ve Yunan Unsurlar Üzerine bir Değerlendirme”ColloquiumAnatolicum IX, 2010, 213-227.

Çokay-Kepçe, S.: “Pamphylia Bölgesinde “Kuzey Suriye Mortariumları”, Tarhan Armağanı, M.Taner Tarhan’a Sunulan Makalelerİstanbul  2013, 165-174.

Darga, M.: “Side Dili ve Yazısı Hakkında Notlar ve Side Doğu Şehir Kapısında Bulunan Yazıt”, Belleten 31-121, 1967, 49-66.

Delemen, İ.: “Perge’den bir Yemek Sahnesinde Batı Yankıları”, Prof.Dr.Haluk Abbasoğlu’na 65.Yaş Armağanı Euergetes, Festschrift für Prof.Dr.Haluk Abbasoğlu zum 65.Geburtstag, ed. İ. Delemen – S. Çokay-Kepçe – A. Özdizbay – Ö. Turak, İstanbul, 2008, 371-381.

 Delemen, İ.: “Siyaset – Din – Sanat – Propaganda: Perge’den Büstler Tacı Taşıyan Portre Heykeller”, II. Uluslararası Dokimeion Mermer Heykel Sempozyumu.The Second International Dokimeion Marble Sculpture Symposium, Afyonkarahisar 16-18 Haziran 2008, Afyonkarahisar 2008, 187-195.

Delemen, İ.: “Antik Çağda Çeşme Yapıları ve Perge’den Örnekler”, Geçmişten Geleceğe Su Yapılarında Taş, Mimarlar Odası Antalya Şubesi 19-20 Aralık 2008, Antalya 2008, 136-141.

Delemen, İ.: “Two New Portrait Heads with Priestly Crowns from Perge”, Adalya XII, 2009, 173-184.

Delemen, İ.: “A Bust of Antinous from Perge”, Adalya XIII, 2010, 183-194.

Delemen, İ. “Perge’den Yeni bir Isis Başı ve 1973 ile 2010 Arasında Karşılıklı Katkılar”, Tarhan Armağanı, M.Taner Tarhan’a Sunulan Makalelerİstanbul  2013, 175-186.

Delemen, İ. “The Colossal Statue of Lucius Verus Recently Discovered in Perge”, Adalya 14, 2011, 297-314.

 Erdal, Y.: “Perge’den Bir Trepanasyon: Olası Nedenleri”, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65.Yaş Armağanı. Euergetes, Festschrift für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag., 421-434.

 Eschbach, N.: “Die archaische Keramik”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, 87-102.

 Eyice, S.: “La ville byzantine de Side en Pamphylie”, X. Milletlerarası Bizans Tetkikleri Kongresi Tebliğleri, İstanbul, 1957, 130-133.

 Eyice, S.: “Side’nin Bizans Devrine ait Binalarının Sanat Tarihi Bakımından Değerleri”, V. Türk Tarih Kongresi-Tebliğler, Ankara, 1960, 53-60.

 İnan, J.: “Side’de Bulunan Heykeltraşi Eserler”  IV. Türk Tarih Kongresi 1948, Ankara, 1952.

 İnan, J.: “Side ve Perge Kazılarında Bulunan Portreler”, V. Türk Tarih Kongresi 1956, Ankara, 1960, 36-38.

 İnan, J.: Antalya Bölgesi Roma Devri Portreleri, Ankara, 1965.

 İnan, J.-Alföldi Rosenbaum, E.: Roman and Early Byzantine Portrait Sculpture in Asia Minor, Londra, 1966.

 İnan, J.: “1970 Kremna Kazısı Raporu”, TürkAD XIX-II, 1970, 51-97.

 İnan, J.: “Three Statues from Side”, Antike Kunst, 1970, 17 vd.

 İnan, J.: “Roman Copies of Some Famous Greek Statues from Side”, Antike Plastik XII, 1973, 69-80.

 İnan, J.: “Demetrios-und Apollonios-Bogen in Perge”,   XI. International Congress of Classical Archaeology, London, 3-9 September 1978, Final Programme, y.y.

 İnan, J.: “Neue Porträtstatuen aus Perge”, Mansel’e Armağan: Mélanges Mansel, Ankara, 1974, s. 655-661.

 İnan, J.: Side’nin Roma Devri Heykeltraşlığı (= Roman Sculpture in Side), Ankara, 1975.

 İnan, J.: “Perge Kazısı 1975 Çalışmaları”, Belleten 40-2, 1976, s. 702-705.

 İnan, J.: Perge Kazısı 1976 Çalışmaları”, Belleten 41-1, 1977, s. 616-618.

 İnan, J.: “Perge Kazısı 1977 Çalışmaları”, Belleten 42-2, 1978, s. 529-532.

 İnan, J.: “Thronende Isis von Perge”, Ekrem Akurgal’a Armağan (Festschrift für Ekrem Akurgal), Anadolu XXI, 1978-1980, s. 1-8.

 İnan, J.-Alföldi Rosenbaum, E.: Römische und frühbyzantinische Porträtplastik aus der Türkei: Neue Funde, Mainz am Rhein, 1979.

 İnan, J.: “Lysippos’un Sandal Bağlayan Hermes Heykeli”, Belleten XLIII-170, 1979, s. 397-413

 İnan, J.: “Perge Kazısı 1978 Çalışmaları”, Belleten 43, 1979, s. 875-879.

 İnan, J.: “Perge Kazısı 1979 Çalışmaları”, Belleten 44, 1980, s. 607-611.

 İnan, J.: “Pamphylia Seleukeia’sı Kazısı 1979 Çalışmaları, 2. KST., 1980, s. 11-14.

 İnan, J.: “Perge Kazısı 1980 Çalışmaları”, Belleten 45,  1981, s. 365-369.

 İnan, J.: “Perge Kazısı 1981 Çalışmaları”, TAD 26, 1983, s. 1-20.

 İnan, J.: “Neue Porträts von Perge”, AntK 26, 1983, s. 119-120.

 İnan, J.: “1946-1982 Yıllarında Pamphylia’da Yapılan Kazılar, Araştırmalar ve Onarımlar”, Türk Tarih Kurumu Kuruluş Amacı ve Çalışmaları, Ankara, 1983, s. 173-198.

 İnan, J.: “Side Apollon Tapınağı (N.I) Kazısı ve Onarımı 1983 yılı Çalışmaları”, VI. KST., Ankara, 1984, s. 345-365.

 İnan, J.: “Perge Kazısı 1982 Çalışmaları”, 5. KST, 1984, s. 199-206.

 İnan, J.: “Perge Kazısı 1983 Çalışmaları”, 6. KST, 1985, s. 322-344.

 İnan, J., “Side Apollon Tapınağı Restorasyon 1985 Yılı Çalışmaları”, 8. KST., Ankara, 1986, s. 177-186.

 İnan, J.: “Perge Kazısı 1984 Çalışmaları”, 7. KST, 1986, s. 397-404.

 İnan, J.: “Perge Kazısı 1985 Çalışmaları”, 8. KST, 1987, s. 137-151.

 İnan, J., “Side Apollon Tapınağı Restorasyon 1986 Yılı Çalışmaları”, 9. KST-II, Ankara, 1987, s. 173-184.

 İnan, J., “Side Apollon Tapınağı Restorasyon 1987 Yılı Çalışmaları”, 10. KST- II, Ankara, 1988, s. 247-259.

 İnan, J.: “Perge Kazısı 1986 Çalışmaları”, 9. KST-II, 1988, s. 188-214.

 İnan, J.: “Perge Kazısı 1987 Çalışmaları”, 10. KST-II, 1989, s. 197-217.

 İnan, J.: “Der Demetrios Apollonios Bogen in Perge”,  IstMitt 39, 1989, s. 237-244.

 İnan, J.: “Eine hellenistische Tänzerin aus Perge”, Akten des XIII. Internationalen Kongresses für Klassische Archäologie Berlin 1988, Mainz am Rhein, 1990, s. 347-348.

 İnan, J.: “Heraklesstatue vom Typus des “Herakles Farnese” aus Perge zur Hälfte im Museum Antalya, zur Hälfte im Museum of Fine Arts in Boston”, MOUSIKOS ANHR. Festschrift für Max Wegner zum 90. Geburstag, Ed.: O. Brehm, S. Klie, Bonn, 1992, s. 223-232.

 İnan, J.- v.d.: “Perge Tiyatrosu Yayın Çalışmalarının Önraporu”, 18. KST-II, 1997, s. 65-83.

 İnan, J.: Toroslar’da Bir Antik Kent. Eine antike Stadt im Taurusgebirge Lyrbe ? – Seleukeia ?, İstanbul, 1998.

 İnan, J.-v.d.: “Vorbericht über die Untersuchungen an der Fassade des Theaters von Perge” AA 2000, s. 285-340.

 İzmirligil, Ü.: “Side Su Yolları”, 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 1979, s. 467-470.

 İzmirligil,Ü.: “Perge’de Demetrios-Apollonios Takı”, IX. Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri, 21-25 Eylül 1981-Ankara, Ankara, 1981, s. 42-43.

 İzmirligil,Ü.: “Perge Demetrios Apollonios Takı”, IX. Türk Tarih Kongresi, 21-25 Eylül 1981-Ankara, C.I, Ankara, 1986, s. 513-518.

 Kaygusuz, İ.: “Perge Artemisi için bir Adak Yazıtı”, Belleten 54-174, 1980, s. 249-256.

 Kaygusuz, İ.: “Perge: unter Kaiser Tacitus Mittelpunkt der Welt”, EpigrAnat 4, 1984, s. 1-8.

 Knoblauch, P.: Die Hafenanlagen und die Anschliessenden Seemauern von Side, Ankara, 1977.

 von Lanckoroński, K. G.- v.d.: Pamphylia ve Pisidia Kentleri.: Pamphylia, Çev.: S. Bulgurlu İstanbul, Ege Yayınları, 2005.

 Laube, I.: “Die frühkaiserzeitliche Panzerstatue”, Die Akropolis von  Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 151-155.

 Mansel, A. M.-Akarca, A.: Perge’de Kazılar ve Araştırmalar: Excavations and Researches at Perge, Antalya Bölgesinde Araştırmalar, No. 2, Ankara, 1949.

 ManSel; A. M.-v.d. : 1947 Senesi Side Kazılarına Dair Önrapor: Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Side im Jahre 1947, Ankara, 1951.

 Mansel, A. M. : “ Bericht über Ausgrabungen und Untersuchungen in Pamphylien in den Jahren 1946-1955”, AA 71, 1956, s. 34-120.

 Mansel, A. M. : “1953 Antalya Bölgesi (Pamphylia) Kazılarına Dair Rapor”, TAD 6-1, 1956, s. 5-10.

 Mansel, A. M.-v.d.: Side Agorası ve Civarındaki Binalar, Ankara, 1956.

 Mansel, A. M.: “1954 Side ve Perge Kazıları”, Belleten 20, 1956, s. 334.

 Mansel, A. M.: İlk Çağda Antalya Bölgesi, İstanbul , 1956.

 Mansel, A.M.: “Side Nymphaeumunda Bulunan Ixion Kabartması”, Anatolia 2, 1957, s. 79-88.

 Mansel, A. M.: “1956 Side ve Perge Kazılarına Dair Kısa Rapor”, Belleten 21, 1957,

s. 659-660.

 Mansel, A. M.: “Ein Basaltkessel aus Side”, Anatolia 11, 1958, s. 1-13.

 Mansel, A.M.: “Les derniers résultant archéologiues et épigraphiques des fouilles de Pergé et de Sidé”, Acta Congressus Madrigiani Actes du II e Congrés International des Etudes Classiques I, Copenhague, 1958, s. 369-373.

 Mansel, A. M. : “1957 Senesi Side ve Perge Kazıları”,TAD 8-1, 1958, s. 3-5.

 Mansel, A.M.: “Die Grabbauten von Side”, AA, 1959, s. 364-402.

 Mansel, A. M.: “Side’de iki Mezar Anıtı”, Belleten 24-95, 1960, s. 403-415.

 Mansel, A. M.: “Das Vespasianmonunent in Side”, Festschrift M. Wegner zum sechzigsten Geburtstag, Münster, 1962, s. 38-41.

 Mansel, A. M.:  “Side Müzesi”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni-250, 1962, s. 7-10.

 Mansel, A. M.: “Side Tiyatrosu”, Belleten 26-101, 1962,  s. 4546.

 Mansel, A. M.: Die Ruinen von Side, Berlin, 1963.

 Mansel, A.M.: “Restaurationen und Umänderung des Theaters von Side in byzantinischer Zeit”, Actes du XII Congrés International des Etudes Byzantines III, Beograd, 1964, s. 239-243.

 Mansel, A.M. : “Pamphylia Şehir Surları ve Kapıları”, Atatürk Konferansları I, Ankara, 1964, s. 215-234.

 Mansel, A. M.: “Side’deki Vespasianus Anıtı”, Belleten 28-110, 1964, s. 185-208.

 Mansel, A. M.: “Side”, RE Supp. 10, 1965, s. 879-918.

 Mansel, A. M.: “Bemerkungen über die Landmauer von Side (Pamphylien)”, Mélanges offerts á K. Michalowski, Warszawa, 1966, s. 541-551.

 Mansel, A. M.: “Side”, Enciclopedia dell’ Arte Antica Classica e Orientale 7, 1966, s. 279-282.

 Mansel, A. M.: “Side’nin Doğu Şehir Kapısında Bulunan Silah Kabartmaları”, Belleten 30-119, 1966, s. 351-365.

 Mansel, A.M.: Side Kılavuzu, Ankara, 1967.

 Mansel, A. M.: Osttor und Waffenreliefs von Side”, AA, 1968, s. 239-279.

 Mansel, A. M.: “1967 Perge Kazılarına Dair Rapor”, TAD 16-1, 1968, s. 101-103.

 Mansel, A.M.: “1968 Perge Kazısına Dair Ön Rapor”, TAD 17-1, 1969, s. 93-104.

 Mansel, A. M.: “1969 Perge Kazılarına Dair Önrapor”, TAD 18-2, 1970, s. 129-135.

 Mansel, A. M.: “1970 Yılı Perge Kazısına Dair Ön Rapor”, TAD 19-2, 1970, s.169-184.

 Mansel, A. M.: “1971 Perge Kazısı”, TAD 20-2, 1973, s.143-153.

 Mansel, A. M.: “Side”, Der Kleine Pauly 5, 1973, s. 171-173.

 Mansel, A. M. : “1972 Perge Kazısı Önraporu”, TAD 21-1,1974, s.103-123.

 Mansel, A. M.: “Perge Kazısı 1973 Çalışmaları”, Belleten 38, 1974, s. 541-543.

 Mansel, A. M.: “Die Nymphaeen von Perge”, Ist Mitt 25, 1975, s. 367-372.

 Mansel, A. M.: “Perge’de Tapınak Araştırmaları”, Atatürk Konferansları V 1971-1972, Ankara, 1975, s. 259-269.

 Mansel, A. M.: “1974 Perge Kazısı”, Belleten 39-2, 1975, s. 551-553.

 Mansel, A. M. : “Bericht über Ausgrabungen und Untersuchungen in Pamphylien in den Jahren 1957-1972”, AA 90, 1975, s. 49-96.

 Mansel, A. M.: Side: 1947-1966 Yılları Kazıları ve Araştırmalarının Sonuçları, Ankara, 1978.

 Martini, W.: “Perge in vorrömischer Zeit. Untersuchungen auf der Akropolis 1994-1995, Çağlar Boyunca Anadolu’da Konut, Çağlar Boyunca Anadolu’da Konut Sempozyumu 5-7 Haziran 1996, İstanbul, 1999, s. 303-310.

 Martini, W.: “Historische Schlußfolgerungen”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, 2003, s. 179-186.

 Martini, W.: “Topographie und Architektur”, Die Akropolis von Perge Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 11-78.

 Martini,W.: “Akkulturationsgeschichtliche Forshungen auf der Akropolis von Perge”, Gießener Universitätsblätter 36, 2003, s. 13-25.

 Martini, W.: “Zur Lage des Artemis-Heiligtums in Perge”, Anadolu’da Doğdu:Fahri Işık’a Armağan, İstanbul, 2004, s. 479-492.

 MArtini, W. v.d.,  “The River Harbour of Perge. A Geographical Survey Solves an Old Problem”, AA 2008/1, s.163-179.

 Martini, W.: Die Akropolis von Perge in Papmphylien vom Siedlungsplatz zur Akropolis, Sitzungberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt am Main, XLVIII-1, 2010.

 Martini, W., “Mit dem Spaten zurück in die Vergangenheit, 15 Jahre Grabungen auf der Akropolis von Perge in der Südtürkei”, Spiegel der Forschung Wissenschaftsmagazin der Justus-Liebig Universitaet Giessen, 2010, s. 34-41.

 Onurkan, S.: “Artemis Pergaia”, IstMitt 19/20, 1969-1970, s. 289-291.

 Onurkan, S.: “Perge Artemis Kabartmaları ve Artemis Pergaia”, Belleten 33, 1969,

s. 303-323.

Onurkan, S.: “Perge Keramik Buluntularından bir Örnek”, Anadolu Araş 7, 1981, s. 109-111.

Onurkan, S.: “Perge Tuğla Damgaları”, 12. Türk Tarih Kongresi 12-14 Eylül 1994, Ankara, 1999, s. 161-191.

 Özdizbay, A.: Perge Batı Nekropolisi’nden bir Mezar Yapısı,   Anadolu Araş 16, 2002, s. 482-507.

 Özdizbay, A.: “Pamphylia-Perge Tarihi ve Roma İmparatorluk Dönemi Öncesi Perge’nin Gelişimi: Güncel Araştırmalar Işığında bir Değerlendirme” Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65.Yaş Armağanı. Euergetes, Festschrift für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag,  Ed.: İ. Delemen-S. Çokay-Kepçe-A. Özdizbay-Ö. Turak, İstanbul, 2008, s. 839-872.

 Özdizbay, A.: “Eine neue Inschrift aus Perge und der lykisch-pamphylishe Proconsul Lucius   Sergius Volosius Matidius Heracleidianus”, Asia Minor Studien 65, Festschrift für E. Schwertheim, 2008,  s. 497-501.

 Özdizbay, A.: “Perge’den bir İmparator Kültü Rahibi Portresini Kimliklendirme Önerisi, Adalya XIII, 2010, s. 195-203.

Özdizbay, A.: Perge’nin M.S. 1.-2. yüzyıllardaki Gelişimi/Die stadtentwicklung von Perge im 1.-2.Jh.n.Chr., İstanbul 2012.

 Pekman, A.: Son Kazı ve Araşırmaların Işığı Altında Perge Tarihi, Ankara, 1973.

 Recke, M.: “Der klassische Löwenkopf-Wassespeier”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 146-150.

 Recke, M.: “Die klassische und hellenistische Keramik unter Einschluß der attisch schwarzfigüren Keramik”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 101-121.

 Recke, M.: Der Beginn archäologisher Forschungen in Pamphylien und die Kleinasien-Expedition Gustav Hirschfelds 1974. in loco Murtana, ubi olim Perge sita fuit, Pamphylia’daki Arkeolojik Araştırmaların Başlangıcı ve Gustav Hirschfeld’in 1874 Yılı Küçük Asya Araştırma Gezisi, Adalya Ek Yayın Dizisi 5,  İstanbul, 2007.

 Şahin, S.: “Die Inschriften” Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003. s. 167-174.

 Turak, Ö.: “Perge Batı Nekropolis’ten Bir Mezar: Artemon’un Kenotaphion’u”, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı. Euergetes. Festschrift Für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag, 2008, s.1157-1168.

 Turak, Ö.: “Perge’de Bulunmuş Roma Çağı Dokimeion Lahitleri”, II. Uluslararası Dokimeion Mermer Heykel Sempozyumu, 2008, s. 40-48.

 Umurtak, G.: “A Short Report on a Group of Prehistoric Pottery”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 81-85.

04/12/2012
3345 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00