Doç. Dr. Ömay ÇOKLUK: “Davranış Bilimlerinde Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Çalışmaları”

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi

KONUŞMALAR IX: Doç. Dr. Ömay ÇOKLUK

25 Nisan 2016 Pazartesi / 17.00 Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

IUSAM_Konusmalar_009_Afis

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi’nin düzenlediği Konuşmalar’ın dokuzuncu konuğu başlıklı konuşması ile Doç. Dr. Ömay ÇOKLUK olacak.

 

Konferans 25 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 17:00’da Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda gerçekleştirilecek. Program öncesinde saat: 16:00’de ikramolacaktır.

 

Davetlisiniz…

 

DOÇ. DR. ÖMAY ÇOKLUK

 

Doç. Dr. Ömay Çokluk ilk, orta ve lise öğrenimini Karamürsel-Kocaeli’de tamamladı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programını tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim İstatistiği ve Araştırma Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Mayıs-2004’de aynı programda doktora öğrenimini tamamladı. 2006 yılında Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2012 yılında doçent unvanını aldı ve halen aynı üniversitede Ölçme ve Değerlendirme Bölümü, Eğitim İstatistiği ve Araştırma Anabilim Dalı’nda görev yapmakta ve bu anabilim dalının başkanlığını yürütmektedir. Hem lisans, hem de lisansüstü düzeyde; İstatistiğe Giriş, Eğitim İstatistiği, Davranış Bilimlerinde İleri İstatistik, Sosyal Bilimlerde Veri Analizi, Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Araştırma Yöntemlerine Giriş, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Davranış Bilimlerinde İleri Araştırma vb. adlarla anılan dersler yürütmektedir.

 

Doç. Dr. ÖmayÇokluk’un “Sosyal Bilimler için İstatistik”, “Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları” isimli ortak yazarlı telif kitapları bulunmaktadır. Farklı kitaplarda bölüm yazarlıkları ve çevirileri, alanında yayımlanmış çok sayıda araştırma makalesi ve çeşitli bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Araştırma Yöntemleri – Yeni Başlayanlar için Adım Adım Araştırma Rehberi adlı kitabın ise editörlüğünü yapmıştır. 

 

DOÇ. DR. ÖMAY ÇOKLUK’un ESERLERİNDEN ÖRNEKLER

 

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makalelerinden Örnekler

 

 1. Çokluk Ö., Gül E. & Doğan-Gül, Ç. (February 2016). ExaminingDifferentialItemFunctions of DifferentItemOrdered Test Forms AccordingtoItemDifficultyLevels.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi (EducationalSciences: Theory&Practise) DOI 10.12738/estp.2016.1.0329 16(1), 319-330.

2. Gül E. Çokluk Ö., Doğan-Gül, Ç. (2015). Development of an attitudescaletowardonlineassessment. Procedia-SocialandBehavioralSciences, 174, 529-536.

3. Pişkin, M.; Atik, G.; Çınkır, Ş.; Öğülmüş, S.; Babadoğan, C. &Çokluk, Ö. (2014).    Thedevelopmentandvalidation of TheTeacherViolenceScale. EurasianJournal of EducationalResearch. 56, 69-88.

 1. Çoban., A., Kayri, M. &Cokluk, Ö. (2012) Estimation of factorsaffecting Internet dependencelevel of adolescentindividuals in Turkeywithcensoredregressionmethod. EnergyEducationScienceandTechnologyPart B: SocialandEducationalStudies. 4(SI-1), 428-433.
 2. Yılmaz, K.,Altınkurt, Y. &Çokluk, Ö. (2011). Eğitim İnançları Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi (EducationalSciences: Theory&Practise) 11 (1), 335–350.
 3. Çokluk, Ö.& Yılmaz, K. (2010). Therelationshipbetweenleadershipbehaviorandorganizationalcommitment in Turkishprimaryschools. Bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of SocialSciences of theTurkish World),54, 75-92.
 4. Çokluk, Ö., Büyüköztürk, Ş., Kayri, M. (2010). AnalyzingFactorStructure of theScalesbyHierarchical Clustering Analysis: An Alternativeapproach. AustralianJournal of Basic andAppliedSciences, 4(12), 6397-6403.
 5. Kayri, M. &Çokluk, Ö. (2010). Using multinomiallogisticregressionanalysis in artificialneural network: An Application. OzeanJournal of Applied Science,3(2),259-268.
 6. Anıl, D., Güzeller, C. O., Çokluk, Ö. & Şekercioğlu, G. (2010). Level determinationexam (SBS-2008) thedetermination of thevalidityandreliability of 7th grademathematicssub- test. Procedia-SocialandBehavioralSciences, 2, 5292–5298. (Science Direct Journal).

 

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makalelerinden Örnekler:

 1. Çırak, G. &Çokluk, Ö. (2013). Yükseköğretimde Öğrenci Başarılarının Sınıflandırılmasında Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Yöntemlerinin Kullanılması. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi. III (2), 71-79.
 2. Çokluk, Ö., Yılmaz, K. & Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: Odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), 95-107.
 3. Yılmaz, K. &Çokluk, Ö. (2010). Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının araştırma kaygı düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-9.
 4. Yılmaz K. &Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 143-167.
 5. Çokluk-Bökeoğlu, Ö.& Yılmaz K. (2007). Üniversite öğrencilerinin fakülte yaşamının niteliğine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2),179-204.

 

Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanmış Telif Kitaplar: 

 1. Çokluk, Ö., Şekercioğlu G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. (II. Baskı).Ankara: Pegem Akademi.
 2. Büyüköztürk, Ş.,Çokluk, Ö.& Köklü, N. (2014). Sosyal bilimler için istatistik (XV. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.

 

Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanmış Editörlü Kitaplarda Bölüm Yazarlığı: 

 1. Kurul, N.;Küçüker, E.; Yolcu, H; Özdemir, T.; Çokluk, Ö.; Baykal, N. S.; Öztürk, H. T. (4-6 Ekim 2012). Kapitalist sistemde öğrenme ve pazar ilişkisi: Metalaştırma, ölçme, standartlaştırma. Kamusal Eğitim: Eleştirel Yazılar, 57-92. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 2. Gözen-Çıtak, G. &Çokluk, Ö. (2010). İnsan kaynakları yönetiminde araştırma yöntemleri. İçinde A. Yelboğa (Ed.), Yönetimde insan kaynakları çalışmaları (s.121-151). Ankara: Turhan Kitabevi.
 3. Çokluk, Ö.,Yelboğa, A. & Şekercioğlu, G. (2010). İnsan kaynakları yönetiminde ölçme: Temel kavram ve uygulamalar. İçinde A. Yelboğa (Ed.), Yönetimde insan kaynakları çalışmaları (s.85-119). Ankara: Turhan Kitabevi.

 

Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış çeviri kitaplarda bölüm çevirisi:

 1. Çokluk, Ö. (2015).Araştırma Önerisi Nasıl Yazılır? İçinde: Kumar, R. Araştırma Yöntemleri – Yeni Başlayanlar için Adım Adım Araştırma Rehberi. (s. 233-256).Ankara: Edge Akademi. Ömay ÇOKLUK (Ed.).
 2. Çokluk, Ö. (2015).Veri Toplamada Etik Sorunlar Üzerinde Düşünmek. İçinde: Kumar, R. Araştırma Yöntemleri – Yeni Başlayanlar için Adım Adım Araştırma Rehberi. (259-268). Ankara: Edge Akademi. Ömay ÇOKLUK (Ed.).
 3. Çokluk, Ö. (2015). Verilerin Sunumu. İçinde: Kumar, R. Araştırma Yöntemleri – Yeni Başlayanlar için Adım Adım Araştırma Rehberi. (s. 315-335). Ankara: Edge Akademi. Ömay ÇOKLUK (Ed.).
 4. Çokluk, Ö. (2015).Araştırma Raporunun Yazılması. İçinde: Kumar, R. Araştırma Yöntemleri – Yeni Başlayanlar için Adım Adım Araştırma Rehberi. (s. 339-349). Ankara: Edge Akademi. Ömay ÇOKLUK (Ed.).
 5. Çokluk, Ö. (2015).Araştırma Yöntembilimi ve Uygulamanın Değerlendirilmesi. İçinde: Kumar, R. Araştırma Yöntemleri – Yeni Başlayanlar için Adım Adım Araştırma Rehberi. (s. 351-386). Ankara: Edge Akademi. Ömay ÇOKLUK (Ed.).
 6. Çokluk, Ö. (2015).Ek: Bir Araştırma Önerisi Geliştirme: Yeni başlayanlar için bir dizi alıştırma. İçinde: Kumar, R. Araştırma Yöntemleri – Yeni Başlayanlar için Adım Adım Araştırma Rehberi. (s. 387-411).Ankara: Edge Akademi. Ömay ÇOKLUK (Ed.).
 7. Çokluk, Ö. (2015).Sözlük. İçinde Kumar, R. Araştırma Yöntemleri – Yeni Başlayanlar için Adım Adım Araştırma Rehberi. (s. 413-440).Ankara: Edge Akademi. Ömay ÇOKLUK (Ed.).

 

 

21/04/2016
928 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00